Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej Kadr woj rocz.2004 Kraków 24-26.X.2017
Turnieje
Krakowski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki w Krakowie w ramach obchodów Jubileuszu 
90 - lecia dzia³alno¶ci organizuje turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa dla ch³opców urodzonych w 2004/2005 w dniach 27 - 29.10 2017 r, na obiektach sportowych KS Korona Kraków, ul. Kalwaryjska 9 - 15.W turnieju wezm± udzia³ reprezentacje Mazowsza, ¦l±ska, Dolnego ¦l±ska i Krakowa.
zibi dnia padziernik 24 2017 00:48:32 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1067 Czyta · Drukuj
Kadra Polski U14 rocz.2003/04 Camp Centralny Gi¿ycko 3-12.VII.2017
CampyCamp Centralny Gi¿ycko Lista zawodników
zibi dnia padziernik 24 2017 00:26:02 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1195 Czyta · Drukuj
Podsumowanie OOM w Statystykach
OOM 2017 WieliczkaTydzieñ temu zakoñczy³ siê Fina³y OOM Ma³opolska 2017. SKM po ka¿dych fina³ach publikuje za po¶rednictwem PZKosz  rekordy oraz Top 10 w poszczególnych statystykach. Zawodnicy najwy¿ej notowani zapewne znale¼li siê w notatkach sztabu szkoleniowego Kadry Polski. Jak wiecie statystyki nie s± wykonane perfekcyjnie czêsto tylko jedna osoba pisa³a ,,staty,, a to nie do koñca jest dok³adne., jednak te statystyki pokazuj± czo³ówkê polskich zawodników z rocznika 2003.   
zibi dnia padziernik 24 2017 00:20:38 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1101 Czyta · Drukuj
FINA£ XXIII OOM MP Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003 Wieliczka 27.II-3.III.2017
OOM 2017 WieliczkaPo pe³nym emocji dramatycznym finale Kadra Wielkopolski wygrywa XXII OOM Ma³opolskie 2017. Reprezentacja Wielkopolski po piêciu latach wraca na tron. Wieliczka okazuje siê szczê¶liwa dla kadry Wielkopolski , w tej samej hal Solnego Miasta Wielkopolska rocz.97 zwyciê¿y³a OOM ( sporty letnie) SKM gratuluje wszystkim dru¿ynom za spora dawkê emocji. Rocznik 2004 dziêkuje kadr±: wielkopolski, ¶l±ska, kujawso-pomorskiej, dolno¶l±skiej, mazowieckiej i  zachodniopomorskie – te sze¶æ kadr po nowych przepisach uzyska³o automatyczny awans do fina³ów OOM 2018 Kadr ma³opolski i ³ódzkiego w grudniu powalcz± w turnieju bara¿owym z dwoma najlepszymi kadrami które nie uczestniczy³y  w fina³owe ósemce w Wieliczce SKM Sk³ada serdeczne podziêkowania dla Prezesa  Krakowskiego Zwi±zku Koszykówki  pana Zdzis³awa Kasyka za zaproszenie na Fina³y do Wieliczki
zibi dnia padziernik 24 2017 00:19:28 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1437 Czyta · Drukuj
Podsumowanie Pó³fina³ów OOM X MP Kadr Wojewódzkich - Szczyrk / Czluchów 2016
OOM 2017 WieliczkaZa nami pó³fina³y OOM  (Szczyrk / Cz³uchów). Jak zawsze SKM przygotowa³ posumowanie statystyczne  najlepszych zawodników w ró¿nych klasyfikacjach. Rekordem punktowym w jednym meczu mo¿e pochwaliæ siê zawodnik z wielkopolski Kamil Zgrajek (29 pkt.) co ciekawe w klasyfikacji generalnej zajmuje dopiero siódme miejsce. Maksymilian Perzyna z podlaskiego  na 100 mo¿liwych minut gry zagra³ 98, 15. Najlepszy w przechwytach nie Hubert £a³ak tylko Oliwier Niedzielski. Ciekawostk± mo¿e byæ pierwsze miejsce w zbiórkach Szymona Móla  z opolskiego. Najlepszym asystuj±cym zosta³  Nikodem Suski z wielkopolski. Fenomenem mo¿e byæ klasyfikacja +/- w pierwszej 10 wszyscy z kadry ¶l±skiej. Królem strzelców  z najlepszym evalem zosta³ zawodnik z dolno¶l±skiego Wojciech Siembiga te i inne klasyfikacje  poni¿ej 
zibi dnia padziernik 24 2017 00:18:33 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1166 Czyta · Drukuj
PÓ£FINA£ XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Pólnoc rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016
OOM 2017 WieliczkaMVP: 
Aleksander Wi¶niewski 
(nagrody: Statuetka PZKosz, Kalendarz NBA 2017 SKM oraz darmowy pobyt na 

Basket Camp Wojciech Zeidler
zibi dnia padziernik 24 2017 00:16:58 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1222 Czyta · Drukuj
PÓ£FINA£ XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016
OOM 2017 WieliczkaW Szczyrku zakoñczy³y siê pó³fina³y Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003/04  ,,Region Po³udnie,,  w ramach XXIII Ogólnopolskiej  Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Rozegrano 15 spotkañ z czego w ¿adne nie mia³o emocji w koñcówce. Nawet mecze o miejsca/awans by³y do jednego kosza. Ponad 100-punktowe ró¿nice miêdzy kadrami daj± du¿o do my¶lenia. Trenerzy i dzia³acze zastanawiaj± siê czy nie zmieniæ systemu pó³fina³ów. ¦l±skie, Dolno¶l±skie, Ma³opolskie i £ódzkie do wielkiego fina³u awansowa³y jak najbardziej zas³u¿enie. Dla trenerów tych Kadr: Jakub Krakowczyk, Tomasz Wilczek, Andrzej Dudek i Arkadiusz Gralewski  bêd± to pierwsze Fina³y OOM w ich karierze trenerskiej. Kadra Dolno¶l±skiego i Ma³opolskiego awansowa³a po raz 10 czyli komplet, kadry ¦l±skiego 9 raz, a kadra £ódzkiego 2 raz
zibi dnia padziernik 24 2017 00:15:40 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1235 Czyta · Drukuj
ZAPOWIEDZI: OOM Pó³fina³y Region Pólnoc rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016
OOM 2017 WieliczkaJu¿ w najbli¿szy czwartek do Cz³uchowa zajada siê Kadry Wojewódzkie Region Pó³noc (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie i podlaskie) by rozegraæ drugi pó³fina³ OOM Ma³opolska 2017
Cztery najlepsze dru¿yny z pó³nocy do³±cza do czterech najlepszych dru¿yn z Po³udnia
zibi dnia padziernik 24 2017 00:14:11 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1365 Czyta · Drukuj
ZAPOWIEDZI: OOM Pó³fina³y Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016
OOM 2017 WieliczkaJu¿ w najbli¿szy czwartek 3 listopada Kadry Wojewódzkie regionu po³udnie spotkaj± siê w COS-ie  w Szczyrku. Od rana w pi±tek rozpoczn± siê mecze grupowe w ramach Pó³fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady  M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Zibi od samego pocz±tku 10 lat ! (Wa³brzych 2008) jest z Kadrami Wojewódzkimi i nie ukrywa ¿e jest to jego najwa¿niejsza impreza M³odzie¿owej Koszykówki. W dwóch miejscach w Szczyrku i Czuchowie SKM spotka jednych z najbardziej utalentowanych zawodników rocznika 2003 (z oko³o 200 ch³opców do fina³ów dostanie siê po³owa). OOM to pierwsza selekcja do Reprezentacji Polski. Rocznik rocznikowi nie równy, ale w ka¿dym znajdziemy pere³ki. Zibi to jedyna osoba w Polsce która by³a na wszystkich Fina³ach OOM (przegl±d prawie 2000 zawodników rocz.1993-2003). Kiedy¶ ch³opcy dzi¶ mê¿czy¼ni graj± w PLK, Europie czy USA
Czas na prezentacje kadr Regionu Po³udnie
zibi dnia padziernik 24 2017 00:11:41 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1204 Czyta · Drukuj
Turniej Kadr woj rocz.2003 Kraków 29-30.X.2016
Turnieje Kiedy¶ na turnieje Kadr Wojewódzkich je¼dzili¶my do Nowego Targu (Puchar Tatr, Puchar Gorce)
Setki ch³opców i dziewczyn ma fajne wspomnienia z Kadr w Nowym Targu. O¶rodek Gorce ostatnio ma problemy… turniej przygotowuj±cy kadry przed pó³fina³ami OOM przeniesiono na obiekty Korony. Dwudniowy turniej organizowany przez KZKosz i Koronê Kraków to jedyny turniej Kadr Wojewódzkich który odby³ siê w Polsce.  Mazowieckie, Dolno¶l±skie i  ¦l±skie na tym turnieju rozgrywali swoje pierwsze mecze ! Jedynie ma³opolska by³a wcze¶niej na turnieju  2001 w Tarnowie.  Turniej w Krakowie by³ przedsmakiem tego co bêdzie siê dzia³o od pi±tku  w Szczyrku (Pó³fina³y OOM Region Po³udnie).  
zibi dnia padziernik 24 2017 00:07:52 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1131 Czyta · Drukuj
Kadra Polski U14 rocz.2002/03 Camp Centralny Gniewino 1-10.VII.2016
Campy10 lipca 2016 w Gniewinie woj.Pomorskie zakoñczy³ siê Camp Centralny Szerokiej Kadry Polski rocznika 2002/03. W Zgrupowaniu uczestniczy³o 32 zawodników oraz sztab szkoleniowy. W ostatni dzieñ Campu trener g³ówny Roman Prawica poda³ 12-to osobowy sk³ad Kadr Polski która zagra na prze³omie wrze¶nia i pa¼dziernika (30.IX-2.X) w miêdzynarodowym turnieju dla rocznika 2001 w województwie wielkopolskim (prawdopodobnie w Kurniku lub Poznaniu) Turniej ten jest rekompensata za turniej który mia³ siê odbyæ na S³owenii w sierpniu tego roku. Dziêki uprzejmo¶ci trenerów kadry SKM publikuje sylwetki wszystkich zawodników w narodowych strojach firmy Adidas
zibi dnia listopad 02 2016 17:26:44 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1776 Czyta · Drukuj
Strona 1 z 11 1 2 3 4 > >>
Losowa Fotka
¦l±skie r.93 (Nowy Targ)
¦l±skie r.93 (Nowy Targ)
Kadry Dziewczyny rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985