Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej Kadr woj rocz.2003 Kraków 29-30.X.2016
Turnieje Kiedy¶ na turnieje Kadr Wojewódzkich je¼dzili¶my do Nowego Targu (Puchar Tatr, Puchar Gorce)
Setki ch³opców i dziewczyn ma fajne wspomnienia z Kadr w Nowym Targu. O¶rodek Gorce ostatnio ma problemy… turniej przygotowuj±cy kadry przed pó³fina³ami OOM przeniesiono na obiekty Korony. Dwudniowy turniej organizowany przez KZKosz i Koronê Kraków to jedyny turniej Kadr Wojewódzkich który odby³ siê w Polsce.  Mazowieckie, Dolno¶l±skie i  ¦l±skie na tym turnieju rozgrywali swoje pierwsze mecze ! Jedynie ma³opolska by³a wcze¶niej na turnieju  2001 w Tarnowie.  Turniej w Krakowie by³ przedsmakiem tego co bêdzie siê dzia³o od pi±tku  w Szczyrku (Pó³fina³y OOM Region Po³udnie). 
W Krakowie na Koronie najlepiej wypad³a kadra ¦l±ska ..chyba by³a poza zasiêgiem pozosta³ych trzech Kadr. Prezes KZKosz pan Zdzis³aw Kasyk postara³ siê o statuetki dla wyró¿nionych zawodników. SKM przekaza³ Kalendarz NBA 2017 dla najlepszego zawodnika turnieju Miko³aja Klimontowicza który specjalnie z Chorwacji (aktualnie gra w KK Zadar) przyjecha³ do Krakowa.
Na zakoñczenie turnieju pan Zdzis³aw Kasyk oznajmi³ ¿e Fina³y OOM 2017 (Sporty Zimowe) odbêd± siê w Ma³opolsce, prawdopodobnie organizatorem bêdzie Regis Wieliczka zapowiadaj± siê bardzo dobrze zorganizowane fina³y. Wieliczka ju¿ raz organizowa³a OOM tylko ¿e latem , teraz bêd± zima  koniec lutego pocz±tek marca. Nie wiemy kto bêdzie trenerem Kadry Polski rocznika 2003 mo¿liwe ¿e nominowany trener przez PZKosz poka¿ê siê w Szczyrku dla ch³opców ma to du¿e znaczenie. 

Wiêcej o pó³fina³ach OOM wkrótce (wtorek/¶roda)


 MVP: Miko³aj Klimontowicz - ¦l±skie

Wyró¿nienie zawodnicy:

¦l±skie - Oskar Suwa³a
Dolno¶l±skie - Micha³ Nowak
Mazowieckie - Antoni Michalski
Ma³opolskie -  Niedzielski Oliwier

TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju:
1 Klimontowicz Miko³aj  43 slaskie
2 Wilkowski Alan  41 mazowieckie
3 Siembiga Wojciech 35 dolno¶laskie
4 Suwa³a Oskar  33 ¶laskie
   Nowak Micha³ 33 dolno¶l±skie
6 Paduch Przemek   31 ¶laskie
   Lewandowski Igor  31 ¶l±skie
8 G³odek Mateusz 30 dolno¶l±skie
9 Niedzielski Oliwier 29 ma³opolskie
   Busz Aleksander 29 ma³opolskie

FOTO ZIBI

FILMIKI


 ¦l±skie - Ma³opolskie  97 : 48  MVP: Miko³aj  Klimontowicz

¦l±skie: Michalski 15, Dziekañski 13 (2x3), Kowalczyk-Kudziarz 12 (1x3), Podulka 11, Suwa³a 11, Jakacki 10, Lewandowski 8, Paduch 7 (1x3), Klimontowicz 7, Szarzycki 2, ¦cie¿ka 1
Ma³opolskie Busz 14, Heród 11, Niedzielski 6, Knapik 4, Batko 3, Biegoñ 2, Wojciechowski 2, ¦lusarczyk 2, Sowa 2, Ko³tun 2

Mazowsze - Dolno¶l±skie  54 : 73 MVP: Mateusz G³odek

Dolno¶l±skie: Siembiga 14, G³odek 10, Wilczek 10 (2x3), Nowak 9, Go³êbiowski 6, Paluch 6, Kilian 5, Najman 5, Buras 4, Pietrzyk 3, Gulbinowicz 2
Mazowieckie: Wilkowski 24, Nowociñski 6, Sitek 6, Michalski 5, Dziadowicz 4, Krzy¶ko 2, Wojciechowski 2, Garbacz 2, Nojszewski 2, Trze¶niewski 1

¦l±skie - Mazowsze  88 : 60  (30-20, 16-6, 19-13, 23-21) MVP: Igor Lewandowski
¦l±skie: Paduch 23, Lewandowski 12, Kowalczyk 11 (1x3), Klimontowicz 10 (1x3), Podulka 8, Jakacki 6, Suwa³a 6, Dziekañski 6, Szarzycki 6 (1x3)
Mazowieckie: Michalski 13, Hamerla 10, Sitek 8, Nowociñski 6, Wilkowski 5, Dziadowicz 5, Kry¶ko 4, Garbacz 4, Nojszewski 3, Wojciechowski 2

Dolno¶l±skie - Ma³opolskie 100 : 73  (16-11, 32-13, 21-18, 31-31) MVP: Mateusz Nejman
Ma³opolskie: Busz 15, Niedzielski 10, Kapustka 8 (1x3), Wojciechowski 7 (1x3), ¦lusarczyk 7, Heród 6, Biegoñ 6, Sowa 6, Batko 5, Ko³tun 3
Dolno¶l±skie: Siembiga 15, Paluch 13, Kiljan 12, G³odek 11, Nowak 10 (1x3), Najman 8 (2x3), Wilczek 8 (2x3), Gulbinowicz 7, Go³êbiewski 7, Buras 5, Pietry 4

FINA£: Dolno¶l±skie - ¦l±skie  48 : 85  (6-25, 11-18, 16-20, 12-22) MVP: Oskar Suwa³a

¦l±skie: Klimontowicz 26, Suwa³a 16, Lewandowski 11 (1x3), Szarzycki 11 (1x3), Dziekañski 6, Kowalczyk 5, Michalski 5, Jakacki 4,  Paduch 1
Dolno¶l±skie: Nowak 14, Gladek 9, Siembiga 6, Gulbinowicz 5, Kilian 3,  Najman 2, Go³êbiowski 2, Pietryk 2, Buras 0, Wilczek 0

Mecz o 3 miejsce: Mazowsze - Ma³opolskie 91 : 48  (21-10, 30-13, 18-14, 22-11)
Mazowieckie: Dziadowicz 16, Nowociñski 15, Sitek 12, Wilkowski 12, Michalski 10, Kania 8, Krysko 6, Wojszewski 5, Wojciechowski 5, Hamerla 2
Ma³opolskie; Niedzielski 13, ¦lusarczyk 8, Heród 7, Nowak 7, Matyja 3, Wojciechowski 3, Górka 2, Batko 2, Sowa 2, Knapik 1

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ..........................................................................
 
1
 KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 ¦L¡SKIE

1 Dziekañski Olek  MOSM Bytom  13+6+6 = 25
2 Michalski Maciej MOSM Bytom 15+0+5 = 20
3 Suwa³a Oskar MOSM Bytom 11+6+16 = 33
4 Paduch Przemek  MKS D±browa G. 7+23+1 = 31
5 Szarzycki Jakub  MKS D±browa G. 2+6+11 = 19
6 Podulka Micha³  GTK Gliwice 11+8
7 Kowalczyk Kacper MKKS Rybnik 12+11+5 = 28
8 Lewandowski Igor MKKS Rybnik 8+12+11 = 31
9 Klimontowicz Miko³aj  MOSM Tychy 7+10+26 = 43
10 Jakacki Ignacy MOSM Tychy 10+6+4 = 20
11 Wspania³y Filip  MOSM Tychy 0+0+0 = 0
12 ¦cieszka Adrian  MKKS Rybnik 1+0+1 = 0
 
Trener G³ówny : Jakub Krakowczyk
Asystent: Jagie³ka

2
 KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 DOLNO¦L¡SKIE

1 Go³êbiowski Mateusz ¦l±sk Wroc³aw 6+7+2 = 15
2 Buras Mateusz  ¦l±sk Wroc³aw 4+5+0 = 9
3 Siembiga Wojciech  ¦lask Wroc³aw 14+15+6 = 35
4 Strysz Jakub ¦lask Wroc³aw 0+X+ X = 0 kontuzja
5 Wilczek Maksymilian ¦l±sk Wroc³aw 10+8+0 = 18
6 Najman Mateusz  Sudety Jelenia Góra 5+8+2 = 15
7 Gulbinowicz Kajetan Sudety Jelenia G. 2+7+5 = 14
8 Pietryk Pawe³ Turów Zgorzelec 3+4+2 = 9
9 Nowak Micha³ WKK Wroc³aw 9+10+14 = 33
10 Kilian Szymon  WKK Wroc³aw 5+12+3 = 20
11 G³odek Mateusz WKK Wroc³aw 10+11+9 = 30
12 Paluch Szymon WKK Wroc³aw 6+13+9 = 28

Trener G³ówny: Tomasz Wilczek,
Asytent: Micha³ Rutkowski
3

KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 MAZOWIECKIEGO

4 Nowociñski Kacper  6+6+15 = 27
5 Hamerla Jêdrzej  0+10+2 = 12
6 Michalski Antoni  5+13+10 = 28
7 Nojszewski Wojciech  2+3+5 = 10
8 Wilkowski Alan  24+5+12 = 41
9 Garbacz Aleksander  2+4+0 = 6
10 Trze¶niewski Jakub  1+0+0 = 1
11 Dziadowicz Jan  4+5+16 = 25
12 Sitek Bartosz  6+8+12 = 26
13 Krysko Jan  2+4+6 = 12
14 Kania Wiktor  0+0+8 = 8
15 Wojciechowski Jakub  2+2+5 = 9

Trenerzy G³owny: Tomasz Foder,
Asytenci: Marcin Balicki, Jaros³aw £ukasiewicz
 
4
 KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 MAZOWIECKIEGO

4 Busz Aleksander  14+15+X = 29
5 Heród Arkadiusz  11+6+7 = 24
6 Matyja Mi³osz  0+0+3 = 3
7 Ko³tun Hubert  2+3+0 = 5
8 Niedzielski Oliwier  6+10+13 = 29
9 Batko Konrad  3+5+2 = 10
10 Bigoñ Dawid  2+6+0 = 8
11 Wojciechowski Piotr  2+7+3 = 12
12 Kapustka Bartosz  0+8+X = 8
13 Knapik Micha³  4+0+1 = 5
14 ¦lusarczyk Micha³  2+7+8 = 17
15 Sowa Brajan  2+6+2 = 10
16 Nowacki Szymon  0+0+0 = 0
17 Górka Bart³omiej 2
18 Nowak Daniel 7
Trener: Andrzej Dudek
 
zibi dnia padziernik 24 2017 00:07:52 · 0 Komentarzy · 929 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985