Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

ZAPOWIEDZI: OOM Pó³fina³y Region Pólnoc rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016
OOM 2017 WieliczkaJu¿ w najbli¿szy czwartek do Cz³uchowa zajada siê Kadry Wojewódzkie Region Pó³noc (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie i podlaskie) by rozegraæ drugi pó³fina³ OOM Ma³opolska 2017
Cztery najlepsze dru¿yny z pó³nocy do³±cza do czterech najlepszych dru¿yn z Po³udnia

hala: Powiatowej Bursy Szkolnej, ul. Koszaliñska 2B, Cz³uchów

Zapis wideo meczów nie bêdzie prowadzony przez organizatorów turniejów.


Relacja Live statystyki

GRUPA A

- Pomorskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Warmiñsko-Mazurskie

GRUPA B
- Mazowieckie
- Kujawsko-Pomorskie
- Lubuskie
- Podlaskie

Prezentacja dru¿yn:

 Województwo Pomorskie dwa razy nie awansowa³o do Fina³u OOM (rocz.1993 i 2002). Czy w tym roku podopieczni trenera Bogdana Zamo¶nego wywalcz± upragniony awans ?
Sk³ad kadry oparty jest na zawodnikach UKS 7 Trefl Sopot. Olechowicz Bartosz aktualnie prowadzi w klasyfikacji strzelców na Pomorzu z ¶rednia 22 pkt na mecz. Pomerania bierze udzia³ w elitarnych rozgrywkach EYBL, pierwszy turniej rozegraj± tydzieñ po pó³fina³ach na Litwie w Wilnie . Wszyscy zawodnicy zg³oszeni do pó³fina³ów s± z rocznika 2003. Kadra Województwa Pomorskiego zawsze zaczyna najwcze¶niej siê spotykaæ z wszystkich Kadr
Ch³opcy z Pomorza rozegrali jeden turniej w Olsztynku  (rocznik 2002) zajmuj±c  szóste miejsce

UKS 7 Trefl Sopot:  Czworowski Jakub , Kar³owicz Szymon, Kulik Kamil, £a³ak Hubert, Przyludzki Micha³, Szczepkowski Micha³, Jaszczerski Wiktor , Latarski Adrian  Jedynka Pelplin:  Imienowski Wiktor, Nalecziñski Nikodem,
Basket Kwidzyn: Koz³owski Marcel,  Sulej B³a¿ej,
Czarni Slupsk: Jankowski Cezary , Olechnowicz Bartosz
8 Wejherowo:  Spigarski Piotr

 Wielkopolska to jedna z silniejszych Kadr (4 x z³oto OOM, rok temu srebro) Zespó³ z³o¿ony z siedmiu klubów.  Trzeci rok z rzêdu trenerem kadry jest Jakub Czwakiel z Poznania z rocznikiem 2001 VI miejsce, z rocznikiem 2002 II miejsce z rocznikiem 2003 ? Filip Dominiak i Aleksander Wi¶niewski ¶wietnie sobie radzili rok temu z rocznikiem 2002. W swoim roczniku zapewne bêd± filarami kadry.Do nich do³±cz± solidni zawodnicy z Opalenicy  oraz MVP MP SP Nikodem Suski. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o wysokim zawodniku z Gniezna Lukasz Walkowiaku (196 cm.) Na moje oko maja silniejsz± kadrê ni¿ rok temu a jak bêdzie zobaczymy. Wszyscy zawodnicy s± z rocznika 2003. Wielkopolanie startowali w jednym turnieju rocz.2001 gdzie gra³a kadra Polski 2002 i Mistrz Polski 2001 zajmuj±c VI miejsce.Kadra Wielkopolski od dzisiaj wtorek przebywa na konsultacji w Poznaniu sk±d wyjada w czwartek do Cz³uchowa

Pyra Poznañ: Chmielewski Miko³aj, Dominiak Filip, Pi±tkowski Filip
MKK Gniezno: Gorzelany Maciej, Walkowiak £ukasz
BT Opalenica: Gruszczyñski Jakub , Jakubiak Jan  Biofarm BJ Poznañ: Królikowski Nikodem,  Wi¶niewski Aleksander
Rawia Rawicz; Maækowiak Iwo Rawicz
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp:  Suski Nikodem  MIKST Miêdzychód; Zgrajek

 Zachodniopomorskie – rok temu wywalczyli historyczny awans do Fina³ów OOM czy pójd± za ciosem i kolejny rocznik znowu zagra w wielkim Finale OOM? . Ca³y sk³ad kadry to rocznik 2003. Trenerem Kadry po zesz³orocznym sukcesie IV miejsce w Polsce zosta³ ponownie Marek ¯ukowski. Kadra województwa zachodniopomorskie uczestniczy³a w jednym turnieju rocz.2002 w Rawiczu zajmuj±c V miejsce pokazuj±c siê z dobrej strony w rywalizacji z rok starszymi kolegami. Wyró¿nionym zawodnikiem w tym turnieju by³ Aleksander Wi¶niewski (196 cm). Kumu ,,skradn±,, punkty - kadrze Pomorza czy Kadrze Wielkopolski.  Nie da siê ukryæ s± w silnym towarzystwie. Strona ZOZKosz jest przestarza³a nie ma mo¿liwo¶ci poznaæ zawodników ani ich klubów.
W tamtym roku w OOM gra³ Jakub Koralewski.

Basket Koszalin: Kiwacz Krzysztof, Soko³owski Jan, Kucal Tomasz , Macha³a  Mi³osz
Wilki Morskie Szczecin: Gerszkow Maksym , Ka¼mierski Kacper, Ko³odziej Maksym, Koralewski Jakub , Wi¶niewski Aleksander, Paczkowski Wiktor
¯ak Koszalin: Koz³owicz Jakub , Bartecki Damian, P³echa Jakub 
Kotwica Ko³obrzeg: Urban Tomasz 
 Jak widzê sk³ad kadry Warmiñsko-Mazurskiej gdzie wiêkszo¶æ zawodników jest z rocznika 2004 boje siê ¿e powtórzy siê sytuacja z Regionu Po³udnie gdzie ¦wiêtokrzyskie i Opolskie dostawali takie baty ¿e lepiej zostawiæ to bez komentarza. Kadra Wa-Ma rozegra³ jeden Turniej w Piszu nie wygrywaj±c meczu. Trenerem zespo³u jest Rafa³ Kacprzak z Olsztyna który zapowiada awans kadry Wa-Ma do Fina³ów OOM za rok a, teraz to bêdzie tylko nauka dla rocznika 2004( czy pora¿ki ró¿nic± +/- 100 punktów to nauka ?) W ka¿dym b±d¼ razie ja zawsze kibicuje kadrze warmiñsko-Mazurskiej ..(Zibi jak Mazury)

Rocz.2004: Chrzanowski Oskar , Duchnowski Oliwier, Graczykowski Stanis³aw,
Koz³owski Oliwier, Majchrowicz Kacper , Mirowski Kacper , Tañski Tymoteusz
Prokopowicz Szymon 
Rocz.2003: Bachmura Adrian , Ogonowski Rados³aw , Wojciechowski Pawe³  Zapadka Hubert 


 Kadra województwa  Kujawsko-Pomorskiego bra³a udzia³ w jednym turnieju  w Kruszwicy (2002) zajmuj±c pierwsze  miejsce. Trenerem Kadry jak w ubieg³ym roku jest Maciej £abu¶. Rok temu trener Astorii Bydgoszcz wywalczy³ br±zowe medale OOM. W tym roku poprzeczkê stawia wy¿ej. Jego marzeniem zreszt± jak i wszystkich m³odych trenerów  jest w przysz³o¶ci  prowadzenie Narodowej Kadry M³odzie¿owej.  Sk³ad Kadry opiera siê na utalentowanych zawodnikach z TKM-u W³oc³awek (jako klub bardzo silni w Polsce) Wyró¿niæ nale¿y  Wita Szymañskiego (rok temu gra³ w Fina³ach OOM). K-P w sk³adzie ma zawodnika pochodzenia Ukraiñskiego  Zhaludok Dmitrij oraz dwóch zawodników z rocznika 2004. Czy ,,czworok±t KP,,  Bydgoszcz-Toruñ-W³oc³awek-Inowroc³aw  uzyska kolejny awans do Wielkiego Fina³u. Dla ciekawostki podam  Kruzyñski Damian z Torunia nie tak dwano wróci³ z USA (Finalista Marcin Gortat Camp)

TKM W³oc³awek:  Bykowski Dawid, Bednarek Oliwier, Szabelski Micha³, W³udarski Maciej
Bladoszewski Igor, £ukasik Wiktor , Andrzejewski Jakub (2004)
Astoria Bydgoszcz: Grochowski Dominik-Astoria Bydgoszcz
Novum Bydgoszcz:  Damski Dawid
Zryw Toruñ: Kru¿yñski Damian
Kasprowicz Inowroc³aw: Szymañski Wit, Zhaludok Dmitrij-, Wojciechowski Miko³aj (2004)

 Województwa Mazowieckie pod koniec pa¼dziernika rozegra³o turniej z kadrami po³udniowej Polski.
Dru¿yna Tomasz Fodera oparta na jego zawodnikach z MKS Ochota  przegra³a i to sporo z województwem ¶l±skim i Dolno¶l±skim, na koniec turnieju pokonali kadrê ma³opolski (Filmiki dostêpne na moim kanale Youtube) .  Najciekawiej zaprezentowa³ siê Alan Wilkowski  pierwszy strzelec Kadry. Najlepszym strzelcem po 6 kolejkach na Mazowszu jest Bartosz Sitek  obydwoje reprezentuj± barwy Ochoty Warszawa. Wystêp Kadr Mazowsza uzale¿niony jest od czasu przepracowanego miêdzy turniejem w Krakowie a pó³fina³ami w Czluchowie

MKS Ochota Warszawa; Wilkowski Alan, Sitek Bartosz, Kry¶ko Jan, Hamerla Jêdrzej
Wojciechowski Jakub,
Nojszewski Wojciech
Polonia Warszawa: , Ko³akowski Szymon, Kania  Wiktor  Gim 92 Ursynów:  Dziadowicz Jan, Michalski Antoni , Nowociñski Kacper
MKS Grójec: Poradzki Kacper  Piotrówka Radom:  Trze¶niewski Jakub  Trójka ¯yrardów:  Wiñkowski Piotr
Garbacz Aleksander 

 Podlasie  - jeden turniej w Piszu jeszcze nie w pe³nym sk³adzie. Trenerem kadry po raz pierwszy jest szkoleniowiec z Bielska Podlaskiego Jaros³aw Olszañski. Pomagaæ mu bêdzie znany zawodnik i trener Andrzej Silienikow. W jakim sk³adzie przyjad± do Cz³uchowa trudno przewidzieæ ?
Po ni¿ej podajemy sk³ad z turnieju w Piszu gdzie Kadra Podlasia zajê³a IV miejsce. Najskuteczniejszym kadrowiczem jest Max Parzyna. Po cichu liczê na mega niespodziankê i historyczny awans kadry Podlasia do Fina³ów OOM. Kadra oparta jest na zawodnikach z SPK Bia³ystok oraz MOSiR Bielsk Podlaski

Bobka Piotr , Markiewicz Patryk, Gregorek Jakub , Nazarko Dominik Karecki Cyprian , Biliñski Pawe³ , Perzyna Max , Gregorczyk £ukasz So³owiej P. Juchnicki Patryk, Zdanowicz Antoni , Cudowski Cezary Kadra województwa lubuskiego to jedna wieka niewiadoma. Nie zagrali w ¿adnym turnieju. Jedynie co wiemy o kadrze ¿e maja ¶wietnego trenera pana Bogdana Onufrowicza. W sk³adzie zobaczymy m³odego Szcze¶niaka (sam jestem jak gra syn znanego koszykarza) Na co staæ kadre lubuskiego rocznik 2003 zobaczymy w Cz³uchowie ( ju¿  razy kadra z Lubuskiego siêgnê³a po z³oto OOM rocz.1999). Wed³ug danych na PZKosz lubuskie posiada niski sk³ad i jednego ch³opca z 2004

Bury Dawid , Grzeszak Micha³ , Kaczmarek Grzegorz , Kêsik Jakub , Kochut Jaku
Kolañski Sebastian , Kopaczewski Rafa³ , Kunc Jakub , Lepko Marcin , Szcze¶niak Miko³aj
Wieczorek Maksym , Wiêckowski Jakub , Wiktorski Dawid , Wróbel Pawe³ , Zdaniewicz Jakub
zibi dnia padziernik 24 2017 00:14:11 · 0 Komentarzy · 1144 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Pomorskie Mistrz Polski
Pomorskie Mistrz Polski
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985