Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

PÓ£FINA£ XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016
OOM 2017 Wieliczka W Szczyrku zakoñczy³y siê pó³fina³y Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003/04  ,,Region Po³udnie,,  w ramach XXIII Ogólnopolskiej  Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Rozegrano 15 spotkañ z czego w ¿adne nie mia³o emocji w koñcówce. Nawet mecze o miejsca/awans by³y do jednego kosza. Ponad 100-punktowe ró¿nice miêdzy kadrami daj± du¿o do my¶lenia. Trenerzy i dzia³acze zastanawiaj± siê czy nie zmieniæ systemu pó³fina³ów. ¦l±skie, Dolno¶l±skie, Ma³opolskie i £ódzkie do wielkiego fina³u awansowa³y jak najbardziej zas³u¿enie. Dla trenerów tych Kadr: Jakub Krakowczyk, Tomasz Wilczek, Andrzej Dudek i Arkadiusz Gralewski  bêd± to pierwsze Fina³y OOM w ich karierze trenerskiej. Kadra Dolno¶l±skiego i Ma³opolskiego awansowa³a po raz 10 czyli komplet, kadry ¦l±skiego 9 raz, a kadra £ódzkiego 2 raz

W kilku zdaniach o turnieju pó³fina³owym

W o¶miu kadrach wystêpowali zawodnicy z 37 klubów

W kadrze Ma³opolski rekordowa ilo¶æ klubów (7) co ciekawe mogli¶my zobaczyæ na parkiecie w jednej pi±tce zawodnika reprezentuj±cego inny klubu

£±cznie w pó³fina³ach wyst±pi³o 97 zawodników i 14-tu trenerów

 Po ka¿dym meczu trenerzy wyró¿niali zawodników; MVP meczu otrzymywa³ magazyn koszykarski MVP a, z przegranej dru¿yny zawodnik otrzyma³ plakat Reprezentacji Polski
Najm³odsza kadra to kadra województwa Lubelskiego (4 zawodników z rocz. 2004)
Wszystkich zawodników z rocznika 2004 by³o 15-tu.Szymon Paluch zosta³ wyró¿niony przez SKM i otrzyma³ kalendarz NBA ufundowany przez firmê Chroma ¯ary

Najwiêksze Fan kluby: ¦l±skie, Dolno¶l±skie i Ma³opolskie w pozosta³ych kadrach pojedyncze osoby

Wszystkie mecze sêdziowali sêdziowie ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówk±. Komisarzem zawodów by³ Jan Gandor tak¿e z ¦ZKosz

Mecze obserwowali oraz  wrêczali Puchary i nagrody indywidualne ( MVP i Pierwsza Pi±tka); Kazimierz Miko³ajec  Dyrektor Sportowy PZKosz oraz Marcin Staniczek Prezes ¦ZKosz oraz cz³onek Zarz±du PZKosz

MVP powêdrowa³o w rêce Macieja Michalskiego zawodnika Kadry ¦l±sk wychowanka MOSM Bytom (trener Aleksander Sêdzik)  jego ¶rednie statystyki na mecz:  19 minut na parkiecie,  13, 5 pkt., (86% skuteczno¶ci z gry), 6 zbiórek, 3 asyst,  eval 22. W nagrodê otrzyma³ statuetkê i kalendarz NBA

Zasta³± wybrana tak¿e Pierwsza pi±tka turnieju w której znalaz³o siê dwóch zawodników z kadry dolno¶l±skiej i po jednym z kadr; ¶l±skie, ma³opolskie i ³ódzkie. 5 ALL-STAR wybierali wszyscy trenerzy

Na turnieju nie by³o trenera selekcjonera Kadry Polski dla rocznika 2003 (decyzja zapadnie pod koniec Listopada)


 W czasie turnieju zibi przeprowadzi³ wiele konkursów z nagrodami. Najciemniejsz± nagrodê Pi³kê wygra³ w konkursie Big Shot Maciej Suwa³a który trafi³ 14 razy z ponad 10 metrów (konkurs trwa³ przez wszystkie dni pó³fina³ów)

Królem Strzelców zosta³ Wojciech Siembiga z kadry Dolno¶l±skie. Zdoby³ 83 punkty co daje mu ¶redni±  20,72 (Szymon dosta³ siê do 5 All-Stars)
Najwiêcej trójek mia³o trzech zawodników:  Oskar Lesisz (¶wiêtokrzyskie) Konrad Batko (ma³opolskie) i Sebastian Nikoniuk  (lubelskie) wszyscy rzucili po 4 trójki w turnieju. Zdaniem SKM to zbyt ma³o 1 ,,trójka,, na mecz …panowie zapraszam na szkolenie na Litwê albo skontaktowaæ siê z Andrzejem Plut±. 4 ,,trójki,, to zdobycz w  1 meczu
Najwiêcej zbiórek mia³ Pawe³ Mól z opolskiego (47) Opolskie zajê³o przed ostanie miejsce….chyba nie mia³ tam kto inny zbieraæ
Królem asyst zosta³ filigranowy rozgrywaj±cy kadry ¦l±sk Jakub Merda na co dzieñ graj±cy w ¯AK ¯ory. Jego ¶rednia to 5 asyst na mecz
Najwiêcej strat  mia³ Oskar Lesisz (rocz.2004) z województwa ¶wiêtokrzyskiego. ¦rednio 10 strat na mecz. 58 strat ¶wiêtokrzyskiego w jednym meczu chyba przejdzie do historii OOM (208 strat w turnieju) Bilans turnieju pora¿aj±cy 77 zdobytych 491 straconych punktów co daje ¶rednia – 120 ne mecz. 77 punktów to siê zdobywa w 4 meczach nie w jednym. Tej kadry wszystkim by³o szkoda
Najszybsze rêce, szybki jak ,,myszka,, pierwszy przechwytuj±cy zawodnik z ma³opolski  Oliwier Niedzielski  22 przechwyty w turnieju
Piotr Dro¶ z ³ódzkiego zaliczy³ najwiêcej bloków. Dla ciekawostki podam ¿e nie ma 200 cm, zreszt± ¿aden uczestnik pó³fina³ów nie zbli¿y³ siê do tej wysoko¶ci
Najczê¶ciej faulowa³ Kamil Barnu¶ z podkarpackiego 16 fauli w turnieju
Najlepszy EVAL  Maciej Michalski (MVP Turnieju) Maciek mia³ tak¿e najlepsza skuteczno¶æ z gry 86 %
Najskuteczniejszy zawodnik na linii rzutów wolnych  - Szymon Paluch (2004) 87% skuteczno¶ci z osobistych
Najbardziej ,, wyeksploatowanym,, zawodnikiem, na parkiecie spêdzi³ maksymalna ilo¶æ minut  100 Kacper S³owik z Podkarpackiego

SKM by Zibi sk³ada serdeczne podziêkowania dla PZKosz za umo¿liwienie prowadzenia pó³fina³ów 9spikerka) oraz za zakwaterowanie i wy¿ywienie. Panu Tomaszowi Dziekañskiemu za transport do Szczyrku i z powrotem

PZKOSZ ROZGRYWKI

FOTO ZIBI 

FILMIKI ZIBI

SYLWETKI ZAWODNIKÓW

WYRÓ¯NIENIA

 MVPXX
 ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Maciej Michalski
¶l±skie
MOSM Bytom
 Miko³aj Klimontowicz 
¶l±skie
MOSM Tychy
Wojciech Siembiga
dolno¶l±skie
WKS ¦l±sk Wroc³aw
Szymon Kilian 
dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
Micha³ ¦lusarczyk 
ma³opolskie
Regis Wieliczka
Piotr Dro¶
³ódzkie
Junak Radomsko

WYNIKI


mecz o 7 miejsce ¦wiêtokrzyskie - Opolskie  37 : 94 STATYSTYKI   MVP: Cyprian Fielestak / wyró¿nienie: Filp Smardzewski
mecz o awans:  £ódzkie - Podkarpackie  95 : 47  STATYSTYKI MVP: Piotr Dro¶ / wyró¿nienie: Marcel ¯urawicz
mecz o awans Malopolskie - Lubelskie  88 : 41  STATYSTYKI   MVP: Piotr Wojciechowski / wyró¿nienie: Micha³ Grzesiak
FINA£: Dolno¶l±skie - ¦l±skie  50 : 85  STATYSTYKI   MVP: Igor Lewandowski / wyró¿nienie: Maksymilian Wilczek

GRUPA A  


Dolno¶l±skie - ¦wiêtokrzyskie  146 : 12  STATYSTYKI   MVP: Wojciech Siembiga / wyró¿nienie: Dominik Kania
Ma³opolskie - £ódzkie 75 : 56  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Niedzielski / wyró¿nienie: Przemys³aw Kociszewski
Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie  125 : 14 STATYSTYKI  MVP: Bartosz Kapustka / wyró¿nienie: Oskar Lesisz
£ódzkie - Dolno¶l±skie 45 : 85  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Pietryk / wyró¿nienie: Piotr Dro¶
¦wiêtokrzyskie - £ódzkie 14 : 126 STATYSTYKI   MVP: Marek Kozyra / wyró¿nienie:  Pawe³ Trela
Dolno¶l±skie - Ma³opolskie  73 : 50  STATYSTYKI   MVP: Mateusz G³odek / wyró¿nienie: Bart³omiej Górka

1 Dolno¶l±skie  6 pkt.
2 Ma³opolskie  5 pkt.
3 £ódzkie 4 pkt.
4 ¦wiêtokrzyskie  3  pkt.

GRUPA B

¦l±skie - Opolskie 137 : 14  STATYSTYKI   MVP: Dominik Pastuszka / wyró¿nienie: Tymoteusz Polak
Podkarpackie - Lubelskie 70 : 62  STATYSTYKI   MVP: Aleksy Janiec / wyró¿nienie: Przemys³aw Rosiak
Opolskie - Lubelskie  64 : 75  STATYSTYKI   MVP: Jan Wachowicz / wyró¿nienie: Kacper Juras
¦l±skie - Podkarpackie  130 : 28  STATYSTYKI   MVP: Jakub Merda / wyró¿nienie: Szymon Jurkiewicz
Lubelskie - ¦l±skie 38 : 129  STATYSTYKI   MVP: Maciej Michalski / wyró¿nienie: Jakub Kulupa

1 ¦l±skie  6 pkt.
2 Podkarpackie 5 pkt.
3 Lubelskie 4 pkt.
4 Opolskie  3 pkt.

   imie....nazwisko....mecze....punkty....klub
1


¦L¡SKIE


12 zawodników
6 kluby
 Dominik Pastuszka 4/62 ¯AK ¯ory
Igor Lewandowski 4/58 MKKS Rybnik
Maciej Michalski 4/54 MOSM Bytom
Miko³aj Klimontowicz 4/54 MOSM Tychy
Przemys³aw Paduch 4/45 MKS D±browa Górnicza
Aleksander Dziekañski 4/37 MOSM Bytom
Jakub Merda 4/35 ¯AK ¯ory
Oskar Suwa³a 4/32 MOSM Bytom
Kacper Kowalczyk-Kudziarz 4/31 MKKS Rybnik
Micha³ Podulka 4/30 GTK Gliwice
Jakub Szarzycki 4/28 MKS D±browa Górnicza
Ignacy Jakacki 4/15 MOSM Tychy

Trener: Jakub Krakowczyk  (MKKS Rybnik)
Asystent: Wojciech Jagie³ka  (MOSM Tychy)

2


DOLNO¦L¡SKIE

12 zawodników
4 kluby 


Wojciech Siembiga 4/83  ¦l±sk Wroc³aw
Mateusz G³odek 4/43  WKK Wroc³aw
Szymon Paluch 4/37  WKK Wroc³aw  2004
Pawe³ Pietryk 4/32  Turów Zgorzelec
Mateusz Go³êbiowski 4/32  ¦l±sk Wroc³aw
Szymon Kilian 4/29  WKK Wroc³aw
Mateusz Najman 4/24  Sudety Jelenia Góra
Micha³ Nowak 4/24  WKK Wroc³aw
Maksymilian Wilczek 4/19  ¦l±sk Wroc³aw  2004
Mateusz Buras 4/18  ¦l±sk Wroc³aw
Kajetan Gulbinowicz 4/11  Sudety Jelenia Góra
Kajetan Krzak 4/2  ¦l±sk Wroc³aw


Trener: Tomasz Wilczek  (WKS ¦l±sk Wroc³aw)
asystent: Micha³ Rutkowski  (WKK Wroc³aw)
3


MA£OPOLSKIE


13 zawodników
7 kluby
 Oliwier Niedzielski 4/51 Wis³a Kraków
Micha³ ¦lusarczyk 4/39  Regis Wieliczka

Arkadiusz Heród 4/32 Kadet O¶wiecim
Bart³omiej Górka 4/32 Cracovia Kraków
Daniel Nowak 4/28  Wis³a Kraków
Piotr Wojciechowski 4/25 Regis Wieliczka
Bartosz Kapustka 4/23  Korona Kraków
Mi³osz Matyja 4/23  MKS Gorlice
Dawid Biegoñ 4/21  Wis³a Kraków
Hubert Ko³tun 3/20  Cracovia Kraków
Konrad Batko 3/19  Wis³a Kraków
Micha³ Knapik 2/18  Unia Tarnów
Brajan Sowa 4/7  Unia Tarnów

Trener: Andrzej Dudek  (Korona Kraków)

4

£ÓDZKIE

13 zawodników
5 klubów

 Piotr Dro¶ 4/69  Junak Radomsko
Antoni Sadowniczyk 4/46  AZS PWSZ Skierniewice
Marek Kozyra 4/35  Start £ód¼
Konstanty Hasiak 4/33  £KS £ód¼
Przemys³aw Kociszewski 4/29  PKK 99 Pabianice 2004
Bartosz Stêpieñ 4/28  £KS £ód¼

Tomasz Kwieciñski 4/20 £KS £ód¼
Dominik Sowa 3/16  Start £ód¼
Piotr Paw³owski 4/16  AZS PWSZ Skierniewice
Krystian £uczak 4/12  £KS £ód¼
Kamil Patan 3/8  AZS PWSZ Skierniewice
Dawid Przy¿ycki 3/7  AZS PWSZ Skierniewice
Krystian Banaszczak 3/3  Junak Radomsko


Trener: Arkadiusz Gralewski (£KS £ód¼)
Asystent: Adam Jurga  (PKK99 Pabianice)


XXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX
5


PODKARPACKIE


12 zawodników
4 kluby
 Aleksy Janiec 4/75  KK Stalowa Wola
Tymoteusz Podracki 4/30 Politechnika Rzeszów
Kacper S³owik 4/26 KK Stalowa Wola  2004
Kamil Barnu¶ 4/23 KK Stalowa Wola
Maciej Puchalski 4/19 Nied¼wiadki Przemy¶l 2004
Szymon Jurkiewicz 4/16 KK Stalowa Wola
Marcel ¯urawicz 4/12 KK Stalowa Wola
Dawid Turosz 4/10 KK Stalowa Wola
Kacper Sowa 4/6 KK Stalowa Wola
Miko³aj Kopyto 4/2  KK Stalowa Wola
Jakub Skuza 4/0  Politechnika Rzeszów
B³a¿ej Magda 4/0  Siarka Tarnobrzeg  2004

Trener: Wojciech Jurkiewicz  (MOSiR Przeworsk)
6

LUBELSKIE

13 zawodników

4 kluby

Sebastian Nikoniuk 4/39  Kadet Bia³a Podlaska
Dawid Kot 4/37  Start  Lublin
Jan Wachowicz 4/32  Pi±tka Lublin  2004
Przemys³aw Rosiak 3/26  Kadet Bia³a Podlaska
Kacper ¦widerski 4/14  Kadet Bia³a Podlaska
Stanis³aw Futrzyñski 4/13  Pi±tka Lublin
Kacper ¦witacz 4/11 Start Lublin
Jakub Kulupa 4/11  Kadet Bia³a Podlaska
Micha³ Grzesiak 4/10 Start Lublin  2004
Pawe³ Kossowski 3/9 Kadet Bia³a Podlaska
£ukasz Borysiuk 4/8 Start SA Lublin  2004
Bartosz Zych 2/4  MKS Basket przy LO ONZ Bi³goraj
Micha³ G³±b 4/2 Start Lublin  2004

Trener: Bart³omiej Pietrzak  (Start Lublin)
Asytent: Ireneusz Cieæko  (Piatka Lublin)

7

OPOLSKIE

11 zawodników
3 kluby
 Tobiasz Rybicki 4/50  Politechnika Opolska
Szymon Mól 4/49 MKS Otmuchów

Kacper Juras 4/45  MKS Otmuchów
Cyprian Fielestak 4/21 Smyk Prudnik
Tymoteusz Polek 4/19 Politechnika Opolska  2004
£ukasz Mazur 4/15  Smyk Prudnik
Kamil Adamów 4/11 Politechnika Opolska
Wojciech Powro¼nik 4/9  Smyk Prudnik
Jakub Trytek 4/5  Smyk Prudnik  2004
Szymon Stach 4/4  Politechnika Opolska
Bartosz Stefan 4/3  Smyk Prudnik


Trener: Bartosz Trytek  (Smyk Prudnik)
Asystent: Remigiusz Polek  (Politechnika Opolska)

8

¦WIÊTOKRZYSKIE

11 zawodników
1 klub
 Oskar Lesisz 4/17 MKK MDK Kielce  2004
Pawe³ Trela 4/15 MKK MDK Kielce
Dominik Kania 4/13 MKK MDK Kielce
Jakub Wo³owiec 4/10 MKK MDK Kielce
Filip Smardzewski 4/8 MKK MDK Kielce  2004
Miko³aj Kaczmarczyk 4/6 MKK MDK Kielce
Kacper Bryk 4/4 MKK MDK Kielce  2004
Dominik Barchan 4/2 MKK MDK Kielce
Aleksander Mazur 4/1 MKK MDK Kielce
Filip Grad 4/1 MKK MDK Kielce
Miko³aj Ko³odziej 4/0 MKK MDK Kielce

Trener: £ukasz Dolski (MKK MDK Kielce)
Asystent: Tomasz Serek (Starachowice)ZAWODNICY Z ROCZNIKA M³ODSZEGO 2004
Wyró¿nienie (SKM)  Szymon Paluch  - dolno¶l±skie

 Szymon Paluch - dolno¶l±skie
Maksymilian Wilczek
£ukasz Borysiuk - lubelskie
Micha³ G³±b
Micha³ Grzesiak
Jan Wachowicz
B³a¿ej Magda - podkarpackie
Maciej Puchalski
Kacper S³owik
Przemys³aw Kociszewski – ³ódzkie
Kacper Bryk - ¶wiêtokrzyskie
Oskar Lesisz
Filip Smardzewski
Tymoteusz Polek - opolskie
Jakub Trytek


przygotowa³ zibi
zibi dnia padziernik 24 2017 00:15:40 · 0 Komentarzy · 1024 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Pomorskie Mistrz Polski
Pomorskie Mistrz Polski
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985