Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej Kadr Wojewódzkich dziewczyn Wo³omin 2008
Turnieje rocz.1994

Niezbyt udany by³ wyjazd kadry kadetek Pomorza na turniej do Wo³omina.
Podopieczne Lubow Szwecowej i Marcina Korpolewskiego wygra³y wprawdzie trzy z piêciu spotkañ, ale styl gry zespo³u pozostawia³ wiele do ¿yczenia.

Na pocz±tek Pomorze pokona³o kadrê województwa lubelskiego 51:35 (3:9, 9:13, 17:12, 22:1) najwiêcej punktów dla Pomorza zdoby³y Tureniec 16, Jastrzêbska 10 i Szmytkowska 9.

W drugim meczu Pomorze bez problemu pokona³o Huragan Wo³omin 63:18 (12:7, 10:5, 19:6, 22:0) najwiêcej punktów dla Pomorza zdoby³y: Blicharz 13, Jastrzêbska 11 i Bartyska 10. Trzeci mecz by³ najbardziej dramatyczny. Pomorze spotka³o siê w nim z Kadr± Mazowsza rocznika 1993. Przez wiêkszo¶æ meczu wynik oscylowa³ ko³o remisu. Gdy w czwartej kwarcie przewaga gospodyñ siêgnê³a 9 punktów (49:40) wydawa³o siê, ¿e Pomorze nie ma ju¿ szans. Znakomite akcje Rynkiewicz idwie "trójki" Szmytkowskiej pozwoli³y Pomorzu doprowadziæ do remisu 49:49 a nawet mieæ szanse na zwyciêstwo, gdyby w ostatniej akcji meczu do kosza trafi³y Tureniec, Rynkiewicz a na koniec Blicharz. W dogrywce gór± by³y bardziej do¶wiadczone rywalki wygrywaj±c 62:57 (15:8, 7:16, 17:15, 10:12, 13:8). Najwiêcej punktów dla Pomorza zdoby³y: Rynkiewicz 11, Blicharz 11 i Szmytkowska 10.
Po najlepszym meczu przyszed³ najs³abszy. W pó³finale Pomorze spotka³o siê z Kadr± Mazowsza 94. Pocz±tkowo przewa¿ali¶my, ale fatalna druga kwarta sprawi³a, ¿e do przerwy gór± by³y gospodynie 26:19. W drugiej po³owie rywalki powiêksza³y przewagê ostatecznie wygrywaj±c 60:40 (12:14, 14:5, 9:11, 22:10). Najwiêcej punktów dla Pomorza zdoby³y: Blicharz 19, Rynkiewicz 5, Jastrzêbska 5. Na koniec w meczu o trzecie miejsce Pomorze spotka³o siê z kadr± kujawsko-pomorskiego.
Zdziesi±tkowane kontuzjami rywalki (a¿ trzy zawodniczki skoñczy³y turniej w gipsie) stawi³y nadspodziewanie silny opór. Przyczyni³a siê do tego bardzo s³aba gra Pomorza, które ostatecznie wygra³o 47:38 (14:3, 4:10, 11:9, 12:16). Najwiêcej punktów zdoby³y: Blicharz 10, Szmytkowska 9, Rynkiewicz 8.

¼ród³o: http://www.pozkosz.com/

zibi dnia listopad 02 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 2933 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Ma³opolskie r.93 (Nowy Targ)
Ma³opolskie r.93 (Nowy Targ)
Kadry Dziewczyny rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985