Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³noc czy Po³udnie który region mocniejszy
Potraktujcie poni¿szy artyku³ z przymru¿eniem oka. Nie portal ¦KM, lecz sztab szkoleniowy wybiera zawodników do kadry Polski. My mamy pomys³, który jednak na dzieñ dzisiejszy wydaje siê nie do zrealizowania.

Wyobra¼my sobie, ¿e przed meczem gwiazd Tauron Basket Ligi, odby³ by siê M³odzie¿owy Mecz ,,Gwiazd,, gdzie zagrali by przyszli kadrowicze, którzy teraz w swoich województwach przygotowuj± siê do przysz³orocznej Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, która odbêdzie siê w Zambrowie. Nie tak dawno odby³y siê dwa turnieje: Puchar Tatr (po³udniowa Polska) i Pomerania Cup (pó³nocna Polska). W³a¶nie na podstawie tych zawodów wybraæ mo¿na po 12 zawodników (kryteria poni¿ej). Konfrontacja w takim spotkaniu by³aby naprawdê inponuj±ca.
Eksperci m³odzie¿owej koszykówki s±dz±, ¿e region pó³nocny jest silniejszy od poludniowego. Nie ka¿dy siê z tym jednak zgadza, bo zarówno na Pó³nocy, jak i na Po³udniu s± utalentowani gracze. Trenerami zespo³ów Pó³nocy i Po³udnia mogli by zostaæ trenerzy zwyciêskich zespo³ów z powy¿szych turnieji: Tomasz Foder (Mazowsze) i Sebastian Potoczny (Dolny ¦l±sk).

ZAPRASZAM DO SONDY ..kto waszym zdaniem dysponuje mocniejszym sk³adem region po³udnia czy region  pó³nocyPolska ,,REGION PO£UDNIE,,

Kryteria przy wyborze 12 Po³udnia  (Puchar Tatr)

- 5 najlepsi zawodnicy w swoich dru¿ynach ( wybierali trenerzy dru¿yn)
- 3 wysocy gracze podkoszowi ( wybrani przez obserwatorów)
- 1 zawodnik z rocznika m³odszego (1997)
- 3 zawodnicy perspektywiczni


           
KO£KOWSKI DAWID
dolnosl±skie
184 cm.
SKOREK MARCIN
dolnoslaskie
199 cm.
MUSKA£A MACIEJ
dolno¶l±skie
192 cm.
WOJCIECH CYGAL
dolno¶l±skie
182 cm
JAKUB ¯ACZEK
malopolskie
196 cm.
A.W£ODARCZYK
ma³opolskie 
181 cm.
           
KAMIL KOLBER
ma³opolskie
189 cm.
ADAM KULASIAK
ma³opolskie (1997) 
184 cm.
MARCEL KLINIEWSKI
¶l±skie
203 cm. 
P.WIECZOREK
¶l±skie
180 cm.
BUREK MATEUSZ
podkarpackie
186 cm.
KAMIL NIED¬WIED¬
lubelskie
181 cm

Polska ,,REGION PÓ£NOC,,

Kryteria przy wyborze 12 Po³udnia  (POMERANIA CUP)

- 3 Kadra Polski w roczniku starszym
- 5 najlepsi zawodnicy w swoich dru¿ynach ( wybierali trenerzy dru¿yn)
- 3 zawodnicy perspektywiczni
- 1 zawodnik z rocznika m³odszego (1997)           
KAMIL ZYWERT
wielkopolskie
176 cm.
FILP PREUFER
wielkopolskie
206 cm.
MICHA£ MAREK
wiekopolskie
196 cm.
MARCEL PONITKA
wielkopolskie (1997)
164 cm.
IGOR WADOWSKI
mazowieckie
192 cm.
S. RADOMSKI
mazowieckie
160 cm
       

 

 
GRZEGORZ KULKA
mazowieckie
P.CZERNIAWSKI
pomorskie
182 cm.
PAWE£ KREFT
pomorskie
187 cm.
B.JANKOWSKI
kujaw.-pomorskie
190 cm.
A. WARSZAWSKI
kujaw.-pomorskie
192 cm
PIOTR £UCKA
³ódzkie
188 cm.

zibi dnia grudzie 02 2010 23:07:40 · 0 Komentarzy · 2818 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Warmiñsko-Mazurskie
Warmiñsko-Mazurskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985