Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej o „ Puchar Gorc”
Turnieje rocz.1996
 TURNIEJ O PUCHAR GORC 2011 DLA DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW r.1996-97 POD PATRONATEM  STAROSTY POWIATU NOWOTARSKIEGO I REDAKCJI DZIENNIKA POLSKIEGO NOWY TARG

Jak co roku Nowy Targ by³ gospodarzem trzydniowego Turnieju Kadr Wojewódzkich o Puchar Gorc dla dziewcz±t i ch³opców z roczników 1996-1997. Patronat nad imprez± obj±³ starosta powiatu nowotarskiego oraz redakcja "Dziennika Polskiego".

W turnieju udzia³ wziê³y reprezentacjê czterech województw: Ma³opolskiego, £ódzkiego, Podkarpackiego i ¦l±skiego, dla których by³a to próba generalna przed rozpoczynaj±cymi siê ju¿ za dwa tygodnie pó³fina³ami Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.

Dziewczyny i ch³opcy mia³y mo¿liwo¶æ zagrania trzech meczy w trzy dni. Poziom dru¿yn by³ w miarê wyrównany.

W rywalizacji ch³opców poza zasiêgiem wszystkich by³a Kadra ¦l±ska, która turniej o Puchar Gorc wygra³a trzeci raz z rzêdu. Swoje zwyciêstwo zespó³ ten przypieczêtowa³ w ostatnim - decyduj±cym o pierwszym miejscu w tabeli - spotkaniu przeciwko Ma³opolsce, ogrywaj±c j± 97-58.


CH£OPCY

 £ódzkie – Ma³opolskie  71 : 88
10-24, 16-26, 20-21, 25-27
Ma³opolska: ¯aczek 11, Wêgrzyn 3, Kulasiak 19, D±bek 8, W³odarczyk 31, Gêbala 3, Stankiewicz 2, Kryczyk 3, Zima 8.
£ódzkie: Hetug 12, Organi¶ciak 24, Rosa 2, Fabiszewski 2, Alama 2, Lamus 2, Pietrzak 2, Lewandowski 2, Rondos 2, Pietrzyk 6, £ucka 15.

Podkarpackie – ¦l±skie   47 : 107
12-28, 6-26, 10-31, 19-22
podkarpackie: Nycz 4, Burek 2, Widz 5, Pietras 4, S±czawa 2, Jeziorski 2, ¯urawicz 9, Szymañski 2, Zagu³a 11, Pawlus 6
sl±skie: Oszczepaliñski 5, Wieczorek 16, Malec 6, Kuboszek 17, G³adysz 6, Kostecki 13, Sanny 10, Bartosik 2, Mól 4, Piszczek 17, Gorzawski 11

¦l±skie  - £ódzkie 108 : 28
24-14 , 29-5 , 31-8 , 24-1
¦l±sk: Oszczepaliñski 3 ,Wieczorek 20 ,Malec 4 ,Kuboszek 14 (2x3) ,Sladek 4 ,Gladysz 4 (1x3) , Kostecki 13 , Sanny 7 , Bartosik 8 , Mól 8 , Piszczek 19 , Gorzawski 4 ,
£ódzkie: Organi¶ciak 6 , Fabiszewski 5 , Witczak 2 , Alama 3 , Lamus 4 , Pietrzak R. 6 , £ucka 2

 Ma³opolskie – Podkarpackie 77 : 46
27-14, 21-6, 14-15, 15-11
Ma³opolska: ¯aczek 8, Wêgrzyn 2, Kulasiak 21(2x3), D±bek 0, Bogusz 6, W³odarczyk 23 (3x3), Kowalkowski 1, Zakrzewski 2, Zima 14.
Podkarpacie: ZiarnIk 7 , Nycz 2, Burek 10, Widz 5 (1x3), Pietras 2, Pomarenko 4 , Jeziorski 5, ¯urawicz 6, Szymañski 2, Zagu³a 3

£ódzkie - Podkarpackie    65 : 79
20:23,13:19,19:15,13:22
£ódzkie:  Hetubg 21,(1x3) Organi¶ciak 16 , Ros 2, Fabiszewski 8 , Alama 2 , Lamus 2 , £ucka 12,Rondo¶ 2
Podkarpacie: ZiarnIk 4 , Nycz 4, Burek 13, Widz 3 , Pietras 2, S±czawa 1 , Pomarenko 1 , Jeziorski 7(1x3), ¯urawicz 23 (2x3), Szymañski 14, Zagu³a 6, Pawlus 2

Ma³opolskie – ¦l±kie   58 : 97
17-28, 8-26, 19-21, 14-22
Ma³opolska: ¯aczek 12, Wêgrzyn 2, Kulasiak 4, D±bek 6 (2x3), Bogusz 2, W³odarczyk 22, Stankiewicz 4, Kryczyk 2, Zakrzewski 2, Zima 4.
¦l±sk – Oszczepaliñski 7 (1x3),Wieczorek 1 , Malec 2 , Kuboszek 12, Gladzsy  , Kostecki 17 ,Sanny 12 ,(4x3) Bartosik 2 , Mól 1 , Piszczek 17 , Gorzawski 10 ,


  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 ¦l±skie 2 4 2 0 215 75   140 
 2 Ma³opolskie 2 4 2 0 165117   48
 3 Podkarpackie 3 3 1 2172249  -72
 4 £ódzkie 3 3 0 3 164275 -111

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy

 1 W³odarczyk Artur 76 ma³opolskie
2 Piszczek Maciej 53 ¶laskie
3 Wieczorek Patryk 46 ¶l±skie
   Organi¶ciak Jakub 46 ³ódzkie
4 Kulasiak Adam 44 ma³opolskie
5 Kuboszek Micha³ 43 ¶laskie
   Kostecki Jakub 43 ¶l±skie
6 ¯urawicz Mateusz 38 podkarpackie
7 Hetung Rafa³ 33 ³ódzkie
8 ¯aczek Jakub 31 ma³opolskie
9 Sanny Oskar 29 ¶lakie
    £ucka Piotr 29 ³ódzkie
10 Zima Mateusz 26 ma³opolskie

TOP 5 Najskuteczniejsi strzelcy ,,za trzy punkty,,

 1 Sanny Oskar 6x3 ¶laskie
2 Kuboszek Micha³ 4x3 ¶l±skie
   Dabek Sebastian 4x3 malopolskie
3 Kulasiak Adam 3x3 ma³opolskie
4 W³odarczyk Artur  3 ¶l±skie 
5 Widz Daniel 3 podkarpackie

FOTO-ZIBI


FILMIKI-ZIBI   WSZYTKIE BÊDA DO WTORKU
MIEJSCE  FOTKA DRU¯YNYSK£AD ORAZ PUNKTY MVP - DRU¯YNY
 I 
KADRA WOJEWÓDZTWA ¦L¡SKIEGO

  4 Oszczepaliñski Rafa³ (GTK Gliwice) 15
  5 Wieczorek Patryk (MKS Dabrowa G.) 46
  6 Malec Micha³ (MOSiR Cieszyn) 12
  7 Kuboszczek Micha³ (MOSiR Cieszyn) 43
  8 S³adek B³a¿ej ( MKKS Rybnik) 4
  9 G³adysz Grzegorz (GTK Gliwice)  6
10 Kostecki Jakub (MKS Zabrze) 43
11 Sanny Oscar (GTK Gliwice)  29
12 Bartosik Maksymilian (MKS Dabrowa G.) 12
13 Mól Marek (GTK Gliwice) 13
14 Piszczek Maciej (GTK Gliwice) 53
15 Gorzawski Lukasz (MKKS Rybnik) 25

Trener: Grzegorz Adamczyk

 
 II  
KADRA WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO  4. ¯aczek Jakub –31
  5. Wêgrzyn Jan – 7
  6.Kulasiak Adam – 44
  7.D±bek Sebastian –14
  9. W³odarczyk Artur – 76 >>>>>>>>>>>>>>>
10.Gêbala Maciej – 3
11. Stankiewicz Dawid -4
12. Kowalkowski Patryk – 1
13. Kryczyk Pawe³ – 5
14. Zakrzewski Wojciech – 4
15. Zima Mateusz – 26
16. Bogusz Piotr – 8

Trener: Pieczuch Piotr,  Chwojka Jerzy

 
 III 
KADRA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 4 Ziarnik Rafa³ (ZNICZ Jaros³aw) - 13
 5 Nycz Bart³omiej (SOKÓ£ £añcut) - 10
 6 Burek Mateusz (ZNICZ Jaros³aw) -25
 7 Widz Daniel (STAL Stalowas Wola) -12
 8 Pietras Maciej (STAL Stalowas Wola) -8
 9 Saczawa Aleksander (STAL Stalowas Wola) - 3
10 Pomarenko Filip (STAL Stalowas Wola) - 5
11 Jeziorski Olaf (STAL Stalowas Wola) - 14
12 ¯urawicz Mateusz (STAL Stalowas Wola) - 38 >
13 Szymañski Szymon (SOKÓ£ £añcut) - 18
14 Zagu³a Dawid (STAL Stalowas Wola) - 20
15 Pawlus Tomasz (STAL Stalowas Wola) 8

Trener: Skiba Damian

 
  IV  KADRA WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO


 4. Hetug Rafa³ (£KS £ód¼) – 33
 5. Organi¶ciak Jakub (Ksiê¿ak £owicz)– 46 >>>
 6. Rosa Julian (Ksiê¿ak £owicz) – 4
 7. Fabiszewski Aleksander (£KS £ód¼)  – 15
 8. Witczak  Mateusze – 2
 9. Alama Hubert (Piotrcovia Piotrków Tryb.) – 7
10. Lamus Adrian (£KS £ód¼)   – 8
11. Pietrzak Mateusz (£KS £ód¼) – 2
12. Lewandowski Maciej (PKK 99 Pabianice) – 2
13. Rondosz Krzysztof – 4
14. Pietrzak Rafa³ (¯ychlin) – 12
15. £ucka Piotr (£KS £ód¼) – 29

 
  ......................................................................  


DZIEWCZYNY

 £ódzkie - Ma³opolska  74 : 62  
6-11, 28-23, 24-8, 16-20
Ma³opolska: Krajewska  13, Malaga 12 , Szopiñska 9 , Piêdel 4, Rokiciak 12, Jêdrszczyk 5 , Grymek 2, Ciê¿ad³o 4, Piskorz 1
£ódzkie: Z³otowska 2, £ukasik 14, Krakowska 10, Filipczak 3, Wójciak 5 , Kamiñska 10, Kobus 6, £opiñska 24 .

Podkarpackie – ¦l±skie  56 : 62
8-13, 15-21, 18-20, 15-18
Podkarpacie: Kot 2 ,Wroñska 2, Kotula 12 ,Koñ 6, Wilk 1, Cichocka 2,  Nowak 17, Kijak 6 ,Fortuna 8 
¦l±skie:Gajda 2 , Krawczewska 9 , Zwierzchowska 6 , Jab³oñska 6 , Walda 9 , Nas 7 , W±sala 4 , Brol 5 , Wiertelak 7, Wycik 2 , Nowak 6 

£ódzkie - ¦l±skie   79  :  70
23:20,21:28,14:19,15:9
¦l±skie:Gajda 15 , Krawczewska 5 , Moskwa 7 , Zwierzchowska  5, Jab³oñska  3 , Walda  7, Nas 6 , W±sala 3 , Wycik 2 , Nowak 7
£ódzkie: Z³otowska  3, Ba³was  6, £ukasik  2, Krakowska 17 , Filipczak 2, Piestrzyñska  2, Wójciak 5 , Kamiñska 11 , Kobus 11, £opiñska 20 
 
Ma³opolskIE – Podkarpackie 80 : 60
26:19,12:14,24:13,18:14
Ma³opolska: Krajewska  22, Czop 3, Jachna 2, Malaga 4 , Szopiñska 1 , Piêdel 8 , Jêdrszczyk 12 , Grymek 17 , Ciê¿ad³o 5
Podkarpacie: Ciupak  8 , Drozdowska  3 , Kot   7 , Wroñska  3  , Tysiak  1, Kotula  8 , Koñ  4, Cichocka  2 , Nowak 14, Kijak 6 , Fortuna 8

£ódzkie – Podkarpacie 80 - 50
28:5,25:19,14:16,23:10
£ódzkie: Z³otowska  5, Ba³was  12, £ukasik  19, Krakowska 15 , Filipczak 2, Ejdukiewicz 4 , Piestrzyñska  2, Kamiñska 11 , £opiñska 10 .
Podkarpacie: Ciupak  3 , Kot   4 , Wroñska  1  , Tysiak  2, Kotula  9 , Koñ  6, Wilk  4 , Cichocka  2 ,  Nowak   11, Fortuna 8

Ma³opolskie – ¦l±skie  89 : 80
35-15, 16-14, 13-22, 25-29
Ma³opolska: Krajewska  12, Czop 9, Kêdzierska 4 , Malaga 1 , Szopiñska 12 , Piêdel 18 , Rokiciak 4 , Jêdrszczyk 8 , Grymek 7 , Ciê¿ad³o 14
¦l±skie: Gajda 7 , Krawczewska 2 , Jab³oñska  7 , Walda  27, Nas 15 , W±sala 4 , Karwot 2 , Wycik 5 , Nowak 11 .


  PKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1£ódzkie 3 6 3 0 233 152   81
 2Ma³opolskie 2  3 1 1 142 134    8 
 3¦l±skie 2 3 1 1 132 135  -3
 4Podkarpackie  3 3 0 3 166 222  -56

TOP 5 Najskuteczniejsze strzelczynie

1 £opiñska Monika 54 ³ódzkie
2 Krajewska Katarzyna 47 ma³opolskie
3 Walda Nina 43 ¶l±skie
4 Nowak Eliza 42 podkarpackie
5 Krakowska Anna 42 ³ódzkie
6 £ukasik Natalia 35 
7 Kamiñska Michalina 32 ³ódzkie
8 Piêdel Kinga 30 ma³opolskie
9 Kotula Martyna 29 podkarpackie
10 Nas Aleksandra 28 ¶l±skie

FOTO-ZIBI     FILMIKI-ZIBI   WSZYTKIE BÊDA DO WTORKU

MIEJSCE FOTKA DRU¯YNYSK£AD ORAZ PUNKTY MVP - DRU¯YNY
   I  KADRA WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO

  4 Z£OTOWSKA MARIA - 10
  5 BA£WAS SONIA - 18
  6 £UKASIK NATALIA - 35
  7 KRAKOWSKA ANNA - 42
  8 FILIPCZAK KAROLINA - 7
  9 EJDUKIEWICZ MALWINA - 4
10 STAÑCZYKOWSKA PAULINA - 0
11 PIESTRZYÑSKA NATALIA - 4
12 WÓJCIAK JUSTYNA - 10
13 KAMIÑSKA MICHALINA - 32
14 KOBUS ANGELIKA - 17
15 £OPIÑSKA MONIKA - 54

Trener: Rozwadowski Piotr
 
  II   
KADRA WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE 

4 KRAJEWSKA KATARZYNA - 47
5 CZOP MARTYNA - 12
6 D£UGOPOLSKA ZUZANNA - 0
8 KÊDZIERSKA ALEKSANDRA - 4
9 MALAGA NATALIA - 17
10 SZOPIÑSKA JOANNA - 22 >>>>>>>>
11 PIÊDEL KINGA - 30
12 ROKICIAK JUSTYNA - 16
13 JÊDRSZCZYK ANETA - 25
14 GRYMEK JOANNA - 24
15 CIʯAD£O KAMILA - 23
16 JACHNA ALEKSANDRA - 2
17 PISKORZ KLAUDIA - 1

Trenerka:
 
 III   
KADRA WOJEWÓDZTWA ¦L¡SKIEGO

4 Gajda Anna - 24
5 Krawczewska Paulina  - 16
6 Moskwa Klaudia - 7
7 Zwierzchowska Aleksandra  - 11
8 Jab³oñska Magdalena - 15
9 Walda Nina - 43
10 Nas Aleksandra - 28
11 W±sala Marta - 11
12 Brol Kamila - 5
13 Wiertela Agnieszka - 7
14 Wycik Aneta - 9
15 Nowak Natalia - 24

Trener: Wilkin Adam
 
  IV 
KADRA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIE

  4  Ciupak Marcelina - 11
  5  Drozdowska Aleksandra -  3
  6  Kot Katarzyna  - 13
  7  Wroñska Magdalena  - 6
  8  Tysiak Karina  - 2
  9  Kotula Martyna  - 29
10  Koñ Sylwia  - 16
11  Wilk Gabriela  - 5
12  Cichocka Marika  - 6
13  Nowak Eliza   - 42
14  Kijak Klaudia  - 12
15  Fortuna Zuzanna  - 24

Trener:

  
  ............................................................. 


 

zibi dnia luty 24 2011 01:09:21 · 0 Komentarzy · 4758 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubelskie rocz.1996
Lubelskie rocz.1996
Kadry Wojewódzkie rocz.1996
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985