Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Fina³ Zambrów - mecze grupowe
OOM 2011 Zambrów FINA£ OOM PODLASIE /  ZAMBRÓW  29.IV -3.V.2011

GRUPA IWIELKOPOLSKIE - PODKARPACKIE - 91 :60 STATYSTYKI

POMORSKIE - DOLNO¦LASKIE 51 : 71 STATYSTYKI

PODKARPACKIE - DOLNO¦L¡SKIE 54 : 88 STATYSTYKI

W kolejnym dzisiejszym meczu zmierzy³y siê ze sob± dru¿yny z Podkarpacia i Dolnego ¦l±ska(faworyci ca³ych zawodów, którzy ju¿ raz pokonali Podkarpacie). Muszê siê przyznaæ, ¿e ten mecz trochê mnie znudzi³, bowiem ¦l±zacy byli wyra¼nie lepsz± dru¿yn±. Od samego pocz±tku nie pozwalali na skuteczne akcje „Górali”, sami efektownie atakuj±c. Do¶æ powiedzieæ, ¿e pierwsze punkty Podkarpacie zdoby³o dopiero, gdy Dolny ¦l±sk mia³ ju¿ ich 11 i do koñca spotkania nie zdo³a³o odrobiæ tej straty. Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 17:11 dla ¦l±zaków. W drugiej kwarcie by³o coraz gorzej dla Podkarpacia, które coraz bardziej traci³o do swych rywali, tak, ¿e na przerwê traci³o 22 punkty. Druga po³owa znaczy³a siê desperackimi próbami „górali”, które rzadko koñczy³y siê umieszczeniem pi³ki w obrêczy. Dolny ¦l±sk za¶ spokojnie i rozwa¿nie utrzyma³ sw± przewagê do koñca spotkania, wygrywaj±c 88: 54. Najlepsi strzelcy z obu dru¿yn to Maciej Muska³a(D¦, 15 pkt.) i Dawid Zagu³a(12 pkt.) Alan Rashid

WIELKOPOLSKIE - POMORSKIE 87 : 65 STATYSTYKI

Trzeci dzisiejszy mecz odby³ siê miêdzy reprezentacjami województw wielkopolskiego(w bia³ych koszulkach) i pomorskim(¿ó³to- czarne). Aby przekonaæ Was o klasie tego meczu wspomnê o tym, i¿ Pomorze mia³o w swoim sk³adzie mistrzów Polski U- 14, a ze strony Wielkopolski zagrali m.in. Filip Preufer(którzy uczestniczy³ w obozie szkoleniowym w USA z Jordanem) oraz Zywert(uczestnik zesz³orocznego Allstar), bêd±cy w polskiej kadrze rocznika '95. I kwarta by³a z pocz±tku wyrównana i pi³ka wpada³a do obrêczy raz po raz. Zarysowa³a siê jednak lekka(na razie) przewaga Wielkopolan, przejawiaj±ca siê w wyniku 17: 14. W II kwarcie rozpoczê³a siê klêska Pomorza, które przez dobre piêæ minut nie do¶æ, i¿ nie strzeli³a, to straci³a 7 punktów. Dopiero wtedy im siê uda³o rzuciæ do kosza. ¯ó³to- czarni nie cieszyli siê jednak d³ugo, bo zaraz potem biali rzucili w piêknym stylu zza linii 3 punktów, a potem nie dali rady trafiæ: obrona Wielkopolan by³a za silna. Pod koniec tej kwarty by³o ju¿ 39- 22.
Czêsto III czê¶æ spotkania bywa decyduj±ca: to wtedy szala mo¿e siê przechyliæ z pewno¶ci± na jedn± ze stron. Przechyli³a siê na stronê Wielkopolski, która pod koniec, dziêki solidnej obronie i skutecznemu atakowi, prowadzi³a 64:46, przez wiêkszo¶c czasu trzymaj±c przeciwników na odleg³o¶æ 18 punktów. Ostatnie dziesiêæ minut spotkania to chwilowe zniwelowanie straty do tylko 12 punktów, aby potem jeszcze mocniej dostaæ. Mecz skoñczy³ siê wynikiem 87: 64 dla Wielkopolski, najlepszymi strzelcami z obu dru¿yn byli F. Preufer(18 pkt.) i Pawe³ Krefft(21 punktów). A.R

POMORSKIE - PODKARPACKIE 91 : 58 STATYSTYKI

Pierwszym meczem w dniu 1 maja by³o spotkanie pomiêdzy województwem Pomorskim a Podkarpackim. Obie dru¿yny jak dot±d w czasie zawodów zalicza³y tylko pora¿ki, co by³o zaskoczeniem dla fanów Pomorza, poniewa¿ w dwóch poprzednich latach zajmowa³o ono wysokie miejsca. Nieszczê¶liwie trafi³o do silnej grupy i w obu meczach wygra³ lepszy. Dzisiaj jednak mog³o siê zrehabilitowaæ. I kwarta by³a bardzo wyrównana, utrzymywa³a siê nieznaczna przewaga Pomorza, pod koniec wynik wynosi³ 19:15. Jednocze¶nie da³o siê zauwa¿yæ pierwsze symptomy zmêczenia zawodników intensywno¶ci± turnieju: dochodzi³o czêsto do niedok³adnych podañ i b³êdów w kryciu. W II kwarcie coraz mocniej zaczê³a siê rysowaæ przewaga Pomorza, które regularnie przejmowa³o pi³ki pod swoim koszem i przeprowadza³o szybkie kontrataki. Podkarpacie nie potrafi³o za¶ wykorzystaæ rzutów osobistych, przez co ta czê¶æ spotkania zakoñczy³a siê z wynikiem 47:31 na tablicy. III kwarta by³a ju¿ lepsza dla obu dru¿yn, ale Pomorze ci±gle utrzymywa³o przewagê i powoli stawa³o siê jasne, ¿e na pewno wygra. Ostatnie dziesiêæ minut zaznaczy³o siê zdobyciem najwy¿szego jak dot±d w zawodach wyniku. Pomorze wygra³o z Podkarpackim 91: 58... Pogrom. Na wspomnienie zas³uguj± Cezary Zawalich z Pomorza, który zdoby³ 14 punktów i Mateusz Burek, który zdoby³ 11 punktów dla Podkarpacia.

DOLNO¦L¡SKIE - WIELKOPOLSKIE 50 : 70 STATYSTYKI

Drugie dzisiejsze spotkanie miêdzy Dolnym ¦l±skiem a Wielkopolsk± by³o jednym z najciekawszych na turnieju, a to w du¿ej mierze za spraw± kapitalnej gry najwy¿szego zawodnika turnieju, Filipa Preufera(2,07m.), sekundowanego przez braci Zywert, którym dzielnie czo³a stawili reprezentanci Dolnego ¦l±ska. Jak zawsze pierwsza kwarta by³a bardzo wyrównana, raz nawet by³ remis po 7. Pod koszem Dolnych ¦l±zaków raz po raz zdobywa³ punkty Preufer . Kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 12:21. W drugiej kwarcie na boisku nie by³o ju¿ Preufera oraz Zywertów, ale Wielkopolska nadal wy¶mienicie gra³a, pokazuj±c, ¿e o jej sile nie decyduj± indywidualno¶ci. Móg³bym powiedzieæ teraz o tym, jak wyrównana gra by³a, jak Dolny ¦l±sk mia³ lepszy moment i zbli¿y³ siê bardzo do Wielkopolski. Pozwolê sobie na ma³± dygresje dotycz±c± Mercelego Ponitki, którego starszy brat gra dzisiaj w dru¿ynie Politechniki Warszawskiej o Ekstraklasê i jest jednym z najbardziej utalentowanych graczy m³odego pokolenia. Otó¿ w³a¶nie przez to ich ojciec mia³ do podjêcia trudn± decyzjê i wybra³ siê do Zambrowa wspomóc m³odszego syna. Nie zawiód³ siê, gdy¿ w czwartej kwarcie, po kilku udanych akcjach(w tym fenomenalnym bloku Preufera zakoñczonym rzutem do kosza Dolnego ¦l±ska) Wielkopolska wygra³a z wynikiem 70: 50. Gratulujemy. ¯yczymy tak¿e Filipowi, by kontuzja z koñca tego meczu nie by³a powa¿na. A.R

MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1WIELKOPOLSKIE363024817573
2DOLNO¦L¡SKIE 352120917534
3POMORSKIE3303207216 -9
4PODKARPACKIE3303172270-98


GRUPA II

MAZOWIECKIE - ¦L¡SKIE 66 : 54 STATYSTYKI

KUJAWSKO-POMORSKIE - MA£OPOLSKIE 59 : 60 STATYSTYKI

¦L¡SKIE - MA£OPOLSKIE 73 : 77 STATYSTYKI

W drugim dniu Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y jak dot±d by³em ¶wiadkiem dwóch spotkañ. W pierwszym z nich star³y siê reprezentacje ¦l±ska i Ma³opolski. Muszê przyznaæ, ¿e tak ciekawego meczu dawno nie widzia³em. Obie dru¿yny gra³y ju¿ dawniej i ka¿da raz wygra³a. Pierwsze dwie kwarty spotkania przebiega³y pod wyra¼ne dyktando ¦l±ska, który bez k³opotu utrzymywa³ przewagê co najmniej piêtnastu punktów, zdobywaj±c punkty „z gry”, Ma³opolska za¶ goni³a go, wykorzystuj±c liczne rzuty osobiste oraz kilka ³adnych akcji. Po³owa meczu zakoñczy³a siê wynikiem 46: 29 dla ¦l±ska. Trzecia kwarta z pocz±tku te¿ nie zapowiada³a katastrofy, ale Ma³opolska zaczê³a coraz lepiej sobie radziæ i wreszcie, tu¿ pod koniec tej czê¶ci spotkania jej kapitan bezlito¶nie wykorzysta³ dwa rzuty osobiste- 55: 56 dla Ma³opolski! Ostatnia kwarta by³a wspania³± konfrontacj± dwóch zawodników, Paw³a Wieczorka(¦l±sk, 18 pkt.) i Mateusza Zimy(Ma³opolska, w ca³ym meczu zdoby³ 19 pkt.), którzy raz po raz umieszczali pi³kê w obrêczy. Prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k, napiêcie wzrasta³o, a¿ na minutê przed koñcem Ma³opolska prowadzi³a dwoma punktami. Mimo usilnych starañ ¦l±sk nie tylko nie da³ rady zniwelowaæ straty, spotkanie skoñczy³o siê wynikiem 71: 76 dla Ma³opolski. Najwiêcej punktów w spotkaniu zdoby³ Artur W³odarczyk z Ma³opolski: 24. Alan Rashid

MAZOWIECKIE – KUJAWSKO-POMORSKIE 66 : 60 STATYSTYKI

Ostatnim meczem w dniu 30.04 na OOM w Koszykówce by³o spotkanie dru¿yn z województw Kujawsko- Pomorskiego i Mazowieckiego. Liczy³em na ciekawe spotkanie i nie zawiod³em siê. Przez pierwsze kilka minut spotkania dru¿yna z Kujawsko- Pomorskiego zdoby³a 10 punktów, jednak oko³o 5 minuty Mazowsze prze³ama³o impas i zaczê³o trafiaæ do kosza, dziêki czemu widzieli¶my wiele ³adnych akcji. Przewaga K- P utrzymywa³a siê jeszcze przez ca³± II kwartê, zakoñczon± wynikiem 29: 22.
Po przerwie(d³u¿szej ni¿ zwykle z powodu k³opotów technicznych) rozpoczê³a siê ofensywa Mazowsza, które nie pozwala³o ju¿ przeciwnikom na skuteczne ataki, samemu zdobywaj±c punkty oraz racz±c widzów piêknym rzutem za 3 punkty... w ostatniej sekundzie kwarty, zakoñczonej wynikiem 38: 49! Jak widaæ, wynik by³ kwesti± otwart±, ale powoli zaczê³o stawaæ siê jasne, ¿e K- P ju¿ nie wygra: na 4 i pó³ minuty przed koñcem traci³o14 punktów. Strata ta okaza³a siê nie do odrobienia, chocia¿ pod koniec meczu ró¿nica nie by³a ju¿ tak du¿a: 60: 66. Najlepszymi strzelcami byli Igor Wadowski z Mazowsza(23 pkt.) i Bartosz Jankowski z Kujawsko- Pomorskiego. A.R


KUJAWSKO-POMORSKIE - ¦L¡SKIE 82 : 78 po dogrywce STATYSTYKI

Przed chwil± by³em ¶wiadkiem najbardziej emocjonuj±cego jak dot±d spotkania turnieju, miêdzy Kujawsko- Pomorskim a ¦l±skim. Jak dot±d pewnie przesadza³em ze s³owem „wyrównane”, ale w tej sytuacji jest ono najlepsze. Niby po pierwszej kwarcie by³o 24:19, ale w po³owie meczu by³o ju¿ tylko 36:31. Potem, przy wyniku 68:66 ¦l±sk zebra³ siê w sobie(albo to Kujawsko- Pomorskie nie dawa³o ju¿ rady) i po akcji 2+1 w wykonaniu Oskara Sanny oraz piêknym rzucie za 3 P. Wieczorka ¦l±sk wyszed³ na prowadzenie- 4 minuty przed koñcem. Pó¼niejsza wymiana ciosów doprowadzi³a do dogrywki(której notabene mo¿na by³o unikn±æ, jednak gracz Kujawsko- Pomorskiego niepotrzebnie rzuca³, maj±c jeszcze 3 sekundy) przy stanie 74:74. Po ciê¿kiej walce w dogrywce i ogromnych emocjach ostatecznie wygra³o... Kujawsko- Pomorskie! Gratulujê, bo mecz by³ bardzo dobry. Pierwsze da mecze jutro rozegraj± zatem Podkarpackie i ¦l±sk oraz Kujawsko- Pomorskie z Pomorskim. A.R

MA£OPOLSKIE - MAZOWIECKIE 56 : 82 STATYSTYKI

W ostatnim dzisiejszym meczu zmierzy³y siê ze sob± reprezentacje województw Ma³opolskiego i Mazowieckiego. By³o to spotkanie z jednej strony przewidywalne(ju¿ w drugiej kwarcie mo¿na by³o bezpiecznie zak³adaæ siê o wynik), a z drugiej trochê nieszczê¶liwe dla niektórych zawodników. Otó¿ w II kwarcie, po dwóch trafionych rzutach osobistych i po pó¼niejszym przyjêciu pi³ki pod koszem zawodnik Ma³opolski, Adam Kulawiak, zachwia³ siê i zacz±³ utykaæ, przez co musia³ zej¶æ z boiska. Liczymy, ¿e to nic powa¿nego. Spójrzmy jednak na wyniki po ka¿dej kwarcie(nie myliæ z ilo¶ci± punktów zdobytych w kwarcie)- 11:19, 25:40, 37:63 i 56:82. Gratulujemy Mazowieckiemu i ¿yczymy obu dru¿ynom powodzenia w pó³fina³ach. Obie strony mia³y jednak lepsze momenty, przyk³adowo jeden z zawodników Ma³opolski strzeli³ piêknie z po³owy boiska. Je¶li siê nie mylê, Zibi nagra³ ten piêkny strza³.
Mamy ju¿ zatem pary pó³fina³owe: Ma³opolska kontra Wielkopolska, Mazowsze kontra Dolny ¦l±sk.

MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1MAZOWIECKIE 363021417044
2MA£OPOLSKIE3521193214 21
3KUJAWSKO-POMORSKIE3412201204-3
4¦L¡SKIE3303205225-20

zibi dnia marzec 30 2011 00:07:42 · 0 Komentarzy · 9062 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Mazowsze r.95/96
Mazowsze r.95/96
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985