Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Fina³ Zambrów - mecze o miejsca
OOM 2011 Zambrów

o miejsce 7-8 PODKARPACKIE - ¦L¡SKIE 54 : 73 STATYSTYKI

Pierwszym spotkaniem klasyfikacyjnym by³ mecz pomiêdzy reprezentacjami Podkarpacia i ¦l±ska. Obie dru¿yny przepe³nia³a wola zwyciêstwa. By³ to mecz z wieloma ³adnymi akcjami, jednak ju¿ w I kwarcie zaczê³a siê rysowaæ przewaga ¦l±ska. Wcze¶niej, przy wyniku 7;6 z boiska zszed³ Patryk Wieczorek, który dozna³ urazu kostki lewej nogi. Gdy syrena obwie¶ci³a koniec spotkania na tablicy by³ wynik 54:73. Tu¿ potem obie dru¿yny otrzyma³y z r±k prezesów podlaskiej Federacji Sportu i Podlaskiego Zwi±zku Koszykówki dyplomy uczestnictwa. Pami±tkowe statuetki dostali tak¿e MVP obu dru¿yn: Dawid Zagu³a z Podkarpacia i Pawe³ Wieczorek, który mimo kontuzji zdo³a³ samodzielnie odebraæ nagrodê. Na koniec upominki od sponsora strategicznego Fina³u Koszykówki Mê¿czyzn, firmy Strabag, wrêczy³ obu dru¿ynom organizator fina³ów, pan Miros³aw Ciepliñski.

o miejsce 5-6 POMORSKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE 54 : 79 STATYSTYKI

Drugim spotkaniem dru¿yn, które nie dosta³y siê do pó³fina³u by³o mecz pomiêdzy reprezentacjami województw pomorskiego i kujawsko- pomorskiego. Muszê przyznaæ, i¿ ten mecz nie by³ w podobnym stopniu ekscytuj±cy co poprzednie ani nie obfitowa³ w ¿adne dramatyczne zwroty akcji. G³adko wygra³a dru¿yna lepsza, któr± by³a reprezentacja Kujawsko- Pomorskiego. Wynik na koniec meczu wynosi³ 54:79. jak widaæ, zwyciêstwo „Kujawiaków” by³o zdecydowane. Po meczu dru¿yna Pomorza, która nie mo¿e zostaæ do jutra, otrzyma³a z r±k prezesa Podlaskiej Federacji Sportu pami±tkowe dyplomy, za¶ jej MVP, Jêdrzej Szymañski, statuetkê. Podobnie jak poprzednio wrêczono te¿ upominki od sponsora. MVP w tym meczu dla Pomorza by³ Pawe³ Krefft, zdobywca 17 punktów.

I pó³fina³ WIELKOPOLSKIE - MA£OPOLSKIE 84 : 60 STATYSTYKI

Pierwszy pó³fina³ XVII OOM w Koszykówce Ch³opców rozegra³y dru¿yny Wielkopolski i Ma³opolski. By³ to typowy mecz z wyra¼n± przewag± jednej dru¿yny. Obserwowa³ go wspomniany ju¿ brat Marcelego Ponitki. Pierwsza kwarta by³a festiwalem rzutów za trzy w wykonaniu Filipa Preufera i obu Zywertów oraz Igora Sieradza: ³±cznie w ten sposób zdobyli 15 punktów. Niestety, na 4 i pó³ minuty przed koñcem I kwarty kolejnej kontuzji dozna³ Preufer, który utykaj±c zszed³ z boiska. Ta czê¶æ spotkania zakoñczy³a siê wynikiem 28:14. Drug± kwartê rozpoczê³a za¶ w piêknym stylu Ma³opolska, kiedy to Sebastian D±bek rzuci³ w krótkim odstêpie czasu dwa razy za trzy punkty. Jednak nie mog³o to poprawiæ sytuacji jego dru¿yny, gdy ta raz po raz traci³a punkty, sama nie mog±c trafiæ do kosza w dobrych sytuacjach. Jednak Ma³opolska potrafi³a siê odgry¼æ i na sam koniec II kwarty Kamil Kolber trafi³ za 3, ustalaj±c wynik na po³owê na 51:31. Druga po³owa meczu nie by³a dla nikogo zaskoczeniem i obfitowa³a w ³adne akcje. Ostateczny wynik wyniós³ 84:60, tak wiêc Ma³opolska ma szansê tylko na III miejsce, za¶ Wielkopolska zawalczy w finale.
A.R

II Pó³fina³ – pó³fina³ DOLNO¦L¡SKIE - MAZOWIECKIE 52 : 62 STATYSTYKI

W drugim pó³fina³owym meczu OOM zmierzy³y siê ze sob± dru¿yny Mazowieckiego i Dolno ¦l±skiego, a tak¿e ich kibice. Nie zrozumcie mnie ¼le, mam na my¶li ich osza³amiaj±cy doping obu stron, który by³ najbardziej intensywny w ca³ym turnieju. Do tej chwili s³yszê w g³owach bêbny. Wracaj±c jednak do spotkania: Dolny ¦l±sk przez prawie ca³y mecz mia³ szansê na dogonienie Mazwosza, jednak ostatecznie po heroicznym boju przegra³ spotkanie, zakoñczone wynikiem 62:52. Najlepszym graczem w dru¿ynie Mazowsza by³ Igor Wadowski(21 pkt.), za¶ w dru¿ynie Dolnego ¦l±ska Marcin Skorek. Zatem w finale zmierz± siê reprezentacje Mazowsza i Wielkopolski, za¶ o 3 miejsce zagraj± Dolny ¦l±sk i Ma³opolska. Liczymy na wspania³e spotkania! A.R

o miejsce 3-4 Ma³opolskie - Dolno¶l±skie 50 : 52 STATYSTYKI

Pisze te s³owa tu¿ po meczu miêdzy Ma³opolskim a Dolno¶l±skim: to by³o niesamowite, szczególnie osza³amiaj±ca i trzymaj±ca w napiêciu koñcówka. Lecz trzymajmy siê chronologii wydarzeñ. Ma³opolska gra³a w os³abieniu, gdy¿ Adam Kulasiak po wczorajszej kontuzji nie móg³ graæ, zatem jej trener mia³ ograniczone mo¿liwo¶ci zmian. Sytuacja zmienia³a siê z kwarty na kwartê: 16:24 po pierwszej, potem przy wyniku 30:32 Artur W³odarczyk wykorzysta³ dwa rzuty osobiste, doprowadzaj±c do remisu w II kwarcie. Do jej koñca pi³ka wpada³a do kosza raz po raz, a¿ do wyniku 40:38. Zaraz po rozpoczêciu drugiej po³owy dosz³o znowu do wyrównania, po czym dziêki rzutowi za 3 Sebastiana D±bka i dalszym akcjom Ma³opolska odskoczy³a 4 punkty. W tym momencie rozpocz±³ siê po¶cig Dolnego ¦l±ska, który zaowocowa³ dopiero na 13 sekund do koñca: 50:51 Potem dosz³y rzuty osobiste, dziêki którym Marcin Skorek podwy¿szy³ wynik na 50:52. Na 6 sekund przed koñcem trener Ma³opolski postanowi³ zagraæ va banque i rozpisa³ akcjê, która mia³a byæ zwieñczona rzutem za 3 Sebastiana D±bka. Nieszczê¶liwie dla Ma³opolski, nie uda³o siê. Dolny ¦l±sk wskoczy³ na podium! MVP: Artur W³odarczyk(10 pkt.) oraz Kamil Kolber(9 pkt., ale wiêcej zbiórek) z Ma³opolski oraz Marcin Skorek(17pkt. I 7 zbiórek) z Dolnego ¦l±ska.


o miejsce 1-2 Wielkopolskie - Mazowieckie 79 : 64 STATYSTYKI

Przed chwil± zakoñczy³ siê ten ostatni mecz, po którym wszystko jest jasne i dru¿yny, organizatorzy oraz kibice mog± odetchn±æ z ulg±. Wszystkie nerwy siê skoñczy³y i zawodnicy Wielkopolski bêd± dzi¶ ¶wiêtowaæ zdobycie I miejsca w XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Koszykówce. Fina³ by³ niezwykle interesuj±cym meczem i emocje towarzyszy³y nam niemal do ostatniej chwili, kiedy to na 2 minuty przed koñcem strata Mazowsza by³a nie do odrobienia. Wspania³e widowisko zafundowali nam zawodnicy obu dru¿yn, z których wyró¿nili siê Kamil Zywert i Karol Kot. Ostatecznie po bardzo ciê¿kiej rywalizacji, w której prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k i by³o du¿o remisów, w momencie ostatniego sygna³u turnieju wynik wynosi³ 64:79. Gratulujemy zwyciêzcom i zdobywcy drugiego miejsca! Trzeba wspomnieæ, ¿e Wielkopolska poradzi³a sobie bez najwy¿szego zawodnika turnieju, Filipa Preufera, kontuzjowanego w nied³ugim czasie dwukrotnie. ¯yczê powrotu do zdrowia..

zibi dnia marzec 30 2011 00:10:00 · 0 Komentarzy · 4147 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Województwo Ma³opolskie
Województwo Ma³opolskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1997
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985