Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Campy Miêdzywojewódzkie rocz.1996/97 Bydgoszcz, Szczytno, Lubañ, Zielona Góra
Campy
CAMPY MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MʯCZYZN

W ka¿dym Campie bior± udzia³ 24 zawodnicy, 4 trenerów wojewódzkich oraz Kierownik. Zawodnicy do Campu wybierani s± na zasadzie

12 zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz

12 zawodników wskazanych przez koordynatorów wojewódzkich (po trzech zawodników na województwo).

Polski Zwi±zek Koszykówki wzorem lat ubieg³ych pokryje koszt udzia³u w Campie Kierownika oraz czê¶æ kosztów organizacji Campu w ³±cznej wysoko¶ci po 4500,- z³ na Camp.

Wydzia³ Sportowy PZKosz wskazuje nastêpuj±cych zawodników do udzia³u w Campach
Miêdzywojewódzkich:


Strefa I - BYDGOSZCZ: ³ódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. 30.06-08.07

Bartosz Jankowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSK-POM
A.Warszawski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
Mateusz Fatz
ASTORIA Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
Damian Fanslau
NOVUM Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
M.Ponitka 1997
Ostrów Wlkp.
WIELKOPOLSKIE
Marek Zywert
Sieraków
WIELKOPOLSKIE
M. Serbakowski
Ostrów Wlkp.
WIELKIOPOLSKIE
W. Majchrzak
OBRA Ko¶cian
WIELKOPOLSKIE
Rafa³ Hetung
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
Piotr £ucka
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
Adam Kadej
¯AK Koszalin
ZACH-POM
Pawe³ Lasota
K-50 Ko³obrzeg
ZACH-POM

Strefa IISZCZYTNO: mazowieckie, podlaskie, pomorskie i warmiñsko-mazurskie. W zmienionym terminie od 27.06 do 05.07.2011.

K. Puchalski
MKS Pruszków
MAZOWIECKIE
Kamil Jarosz
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
O. Malinowski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
Grzegorz Kulka
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
M. Wieluñski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
W. Jakubiak
CZARNI S³upsk
POMORSKIE
J. Szymañski
KORSARZ Gd.
POMORSKIE
Pawel Kreft
GTK Gdynia
POMORSKIE
Adam Po³onowski
Gim-B Bia³ystok
PODLASKIE
Maciej Bojanowski
¯UBRY Bia³ystok
PODLASKIE
Mateusz Stanek
TRUSO Elbl±g
PODLASKIE
B. Bednarski
Olsztynek
PODLASKIE

Strefa III - LUBAÑ : lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie i ¶wiêtokrzyskie.30.06-08.07

Artur W³odarczyk
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Kamil Kolber
REGIS Wieliczka
MA£OPOLSKIE
A.Kulasiak 1997
REGIS Wieliczka
MA£OPOLSKIE
Jakub ¯aczek
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Dawid Zagu³a
STAL Stalowa W.
PODKARPACKIE
Mateusz ¯urawicz
STAL Stalowa W.
PODKARPACKIE
Sz. Szymañski
SOKÓ£ £añcut
PODKARPACKIE
Jakub Godula
PI¡TKA Lublin
PODKARPACKIE
Kamil Nied¼wiecki
KADET Bia³a Podl.
LUBELSKIE
Micha³ Wojtiuk
PI¡TKA Lublin
LUBELSKIE
K. Majchrzak 1997
MDK MKK Kielce
¦WIÊTOKRZYSKIE
£ukasz Pawlak
MDK MKK Kielce
¦WIÊTOKRZYSKIE

Strefa IV - ZIELONA GÓRA: dolno¶l±skie, lubuskie, opolskie i ¶l±skie.30.06-08.07

     ..........................
Marcin Skorek
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Nizio³
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦LASKIE
Maciej Muska³a
TURÓW Zgorzelec
DOLNO¦L¡SKIE
Wojciech Cygal
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Adam Kura¶
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
D. Kolanowski
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Patryk Wieczorek
MKS Dabrowa G.
¦L¡SKIE
Micha³ Kuboszek
MOSiR Cieszyn
¦L¡SKIE
Maciej Piszczek
GTK Gliwice
¦L¡SKIE
Jakub Der
ZASTAL Z.G.
LUBUSKIE
Filip Przybylski
ZASTAL Z. G.
LUBUSKIE
Mi³osz Wójcik
SMYK Prudnik
LUBUSKIE


CAMP CENTRALNY

Zielona Góra
– w dniach 13-24.07.2011 – 11 dni szkoleniowych. W Campie Centralnym bierze udzia³ 32 zawodników powo³anych przez trenerów kadry U-15 po zakoñczeniu przez nich wizytacji poszczególnych Campów.

Polski Zwi±zek Koszykówki wzorem lat ubieg³ych pokryje koszt udzia³u w Campie Kierownika oraz czê¶æ kosztów organizacji Campu w ³±cznej wysoko¶ci po 4500,- z³.

UCZESTNICY CAMPÓW

W przypadku niemo¿no¶ci wziêcia udzia³u w Campie której¶ z zawodniczek lub zawodników ewentualne
zastêpstwo wyznacza koordynator wojewódzki z danego województwa. Koordynator informuje o zmianie
Polski Zwi±zek Koszykówki oraz organizatora Campu. W przypadku, gdy które¶ województwo nie chce
skorzystaæ z przys³uguj±cego mu limitu dodatkowych graczy na Camp prosimy o ustalenie zastêpstwa z
pozosta³ymi uczestnikami Campu i poinformowanie o tym PZKosz i organizatora Campu. Przypominamy, ¿e
wszyscy uczestnicy Campu musz± byæ umieszczeni na aktualnych listach KWJ w poszczególnych
województwach.

SZKOLENIE TRENERÓW KADR WOJEWÓDZKICH

Dnia 13.06.2011r. w godzinach 11.00-14.00 w Zespole Szkó³ Sportowych nr.72 w Warszawie ul.
Konwiktorska 5/7 trenerzy selekcjonerzy kadr narodowych U-15 K i M Piotr Kulpeksza i Arkadiusz
Mi³oszewski przeprowadz± szkolenie dla trenerów bior±cych udzia³ w pracy z kadrami wojewódzkimi.
Koszty przejazdu pokrywa jednostka deleguj±ca.

Marcin Korpolewski
Dyrektor Sportowy
Polskiego Zwi±zku Koszykówki

zibi dnia padziernik 06 2011 00:46:32 · 0 Komentarzy · 3874 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
rozpoczêcie..
rozpoczêcie..
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985