Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

FINA£ OOM Wieliczka 3-8.07.2012
OOM 2012 Wieliczka
 W Nowym Targu i Wieliczce odby³y siê fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w koszykówce. Reprezentacje Wielkopolski wygra³y turnieje koszykówki dziewcz±t i ch³opców w ramach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w sportach letnich "Ma³opolska 2012". W rozegranym w Nowym Targu finale dziewcz±t Wielkopolska wygra³a z Podkarpaciem 90:60. W Wieliczce walka o z³oto rozegra³a siê miêdzy Dolnym ¦l±skiem i Wielkopolsk±. Wielkopolska zwyciê¿y³a 76:54.

Mecze o miejsca:

mecz o VII miejsce
¶l±skie - kujawsko-pomorskie 79 : 66 STATYSTYKI

mecz o V miejsce
pomorskie - podkarpackie 78 : 43 STATYSTYKI

I Pólfina³
ma³opolskie - dolno¶l±skie 46 : 57 STATYSTYKI

II Pó³fina³
wielkopolskie - mazowieckie 73 : 68 po dogrywce STATYSTYKI

o miejsca 3 - 4 ma³opolskie - mazowieckie 42 : 71 STATYSTYKI

o miejsca 1 - 2 wielkopolskie - dolno¶l±skie 54 : 76 STATYSTYKI

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP:
WOJCIECH FR¡CKOWIAK
(wielkopolskie)

 KRÓL STRZELCÓW:
ADAM KULASIAK
(ma³opolskie)

 ALL-STARS:
Hubert Stopierzyñski - wielkopolskie
Micha³ Kapa - dolno¶laskie
Micha³ Kierlewicz - mazowieckie
Adam Kulasiak - ma³opolskie
Jakub Liberda - wielkopolskie
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1WIELKOPOLSKIE

Szymon Ry¿ek
Wojciech Fr±ckowiak
Hubert Stopierzyñski
Mateusz Chojnacki
Jakub Libera
Dawid Gruszczyñski
Maciej Waraczyñski 1998
Patryk Stankowski
Marcel Ponitka
Micha³ Skrzypek
Eryk Chmielewski
Bartosz Kin

trener: Cezary Kurzawski,
Tadeusz Dudziñski
2DOLNO¦LASKIE

Micha³ Kapa
Dominik Rutkowski 1998
Karol Kobzar
Maciej Krzymiñski
Marcin Szymanowski
Piotr ¦cibisz
Adrian Lewko
Mateusz Szczypiñski 1998
Bart³omiej Szmidt 1998
Adam Wêckowski
Robert Kurzyñski

trener: Dariusz Tomasik,
Jacek Kolis
3MAZOWIECKIE

Micha³ Kierlewicz
Szymon Walczak
Filip Ko³akowski
Jakub Skalski
Maciej Bender
Mateusz Strzelec
Jan Chru¶ciel
Marcin Wiszomirski 1998
Jakub Mijakowski
Olaf Wysocki 1998
Piotr Paw³owski
Damian Orêbski

trener: Andrzej Kierlewicz,
Adam Latos
4MA£OPOLSKIE

Adam Kulasiak
Jan Rerak
Jakub Natkaniec
Maciej Gêbala
Tomasz Palmowski
Jakub Kuca
Hubert Derebas
Marcin Rachelski
Mateusz Gawlina
Jakub Ku³aga
Jan Nowacki
Krzystof Kot
Micha³ Kozaczyñski

trener: Jaros³aw Mosio,
Andrzej Suda
5POMORSKIE

Wiktor Sewio³
Jakub Heleniak
Adrian Gemza
Adam Gr±dziel
S³awomir Paszkiewicz
Pawe³ Leszczyñski
Damian Ciesielski
Jakub M³yñski
Przemys³aw Micha³owski
Kamil Samson
Rados³aw Styka
Jakub Wantuch 1998

trener: Marek Kie³czewski,
£ukasz Król
6PODKARPACKIE

Kacper Majka
Mateusz Osikowicz
Bart³omiej Nycz
Wiktor Majka 1998
Bart³omiej Reichert
Marcin Bandyga
Szymon Czopor
Grzegorz Szmuc
Marcin Siwak
Wiktor Rycerz
Kamil Cie¶la 1998
Emilian Skoczylas 1998
Hubert Mazur

trener: Krzysztof M³ot,
Maciej Milan
7¦L¡SKIE

Artur Grocki
Wojciech £ojewski
Sylwester £ubkowski
Dawid Boryka
Daniel Choroba
Bassey Usendiah
£ukasz Wojaczek
Rafa³ Koczy
£ukasz Jagie³a
Pawe³ Klimek
Olaf Bieñ
Bartosz Klimek

trener: Ryszard Litkowycz,
Janusz Ko³acz
8KUJAWSKO-POMORSKIE

Bartosz Matusiak
Rados³aw Senski
Mariusz Kwiatkowski
Wiktor Cie¶lakiewicz
Damian Szczepanik
Stefan Marchlewski 1998
Jakub Osiñski
Jakub Grzelak
Filip Sobecki
Kamil Jêdras
Bart³omiej Pietras 1998
Pawe³ D±bkowski
Cezary £apiñski 1998

trener: Maciej £abu¶,
Maciej ¯ywiczka


 Otwarcie OOM Ma³opolska 2012 rozpoczê³o siê o godzinie 18.15 przy d¼wiêkach orkiestry dêtej kopalni soli Wieliczka. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokona³ Marsza³ek województwa ma³opolskiego. Marek Sowa.Nastêpnie zosta³a wci±gniêta na maszt flaga Narodowa przy której uczestnicy OOM i zaproszeni go¶cie od¶piewali hymn, nastêpnie wprowadzono flagê olimpijsk±, która zosta³a przekazana przez uczestników Igrzysk Olimpijskich m³odym sportowcom m. in. koszykarzom z ma³opolski :Mateuszowi Gawlinie i Tomaszowi Palmowskiemu. ¦lubowanie zosta³o z³o¿one przez koszykarza Adama Kulasiaka reprezentanta Ma³opolski zawodnika Regisu Wieliczka.
Wszystkie kadry Wojewódzkie s± na miejscu w Wieliczce zakwaterowane w 2 hotelach w komfortowych warunkach


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

GRUPA A

wielkopolskie
- ¶l±skie 82 : 56 STATYSTYKI

ma³opolskie - pomorskie 84 : 63 STATYSTYKI

pomorskie - wielkopolskie 56 : 60 STATYSTYKI

¶l±skie - ma³opolskie 85 : 73 STATYSTYKI

¶l±skie - pomorskie 59 : 71 STATYSTYKI

ma³opolskie - wielkopolskie 62 : 83 STATYSTYKI

M PKT Z P P-Z P-S BILANS
1WIELKOPOLSKIE3630
2MA£OPOLSKIE3521
3POMORSKIE3412
4¦L¡SKIE3303

GRUPA B

mazowieckie
- podkarpackie 75 - 57
STATYSTYKI

kujawsko-pomorskie - dolno¶l±skie 80 : 57 STATYSTYKI

dolno¶l±skie - podkarpackie 69 : 60 STATYSTYKI

mazowieckie - kujawsko-pomorskie 58 : 50 STATYSTYKI

dolno¶l±skie - mazowieckie 66 : 62 STATYSTYKI

podkarpackie - kujawsko-pomorskie 64 : 62 po dogrywce STATYSTYKI


MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1DOLNO¦L¡SKIE3521
2MAZOWIECKIE3521
3PODKARPACKIE3412
4KUJAWSKO-POMORSKIE3412

ALL-STARS 1 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

J. RerakA. KulasiakM. Bender M. Chojnacki R. Senski

ALL STARS 2 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

Sz. WalczakW. Sewio³S. £ubkowskiK. KobzarSz.Ry¿ek

ALL STARS 3 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

Cie¶lakiewicz M. Osikowicz J. Heleniak M. Skrzypek M. Krzymiñski

ALL STARS 4 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

P.Stankowski Waraczyñski J.Mijakowski M.Kapa A. Grockihttp://www.youtube.com/watch?v=SC8LKfS8Ifkzibi dnia sierpie 27 2012 00:34:05 · 0 Komentarzy · 4445 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Podkarpackie VI miejsce
Podkarpackie VI miejsce
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985