Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Campy Miêdzywojewódzkie
Campy
Wydzia³ Sportowy PZKosz uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z wcze¶niejszymi informacjami, w 2012 roku zostan± przeprowadzone Campy Miêdzywojewódzkie dla zawodników, bêd±cych w programie KWJ:

Camp Miêdzywojewódzki – Szczecinek - dla strefy I i II

Miejsce: Hala Sportowa SP nr 4, ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek
Miejsce zakwaterowania: Schronisko M³odzie¿owe, ul. Ko¶ciuszki 47, 78-400 Szczecinek
Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 13.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 21.07.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Marek ¯ukowski, tel. 604520640, marekzukowski@stk.szczecin.pl

Wykaz zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz do udzia³u w w/w campie:

strefa I – województwa: kujawsko-pomorskie, ³ódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie:

KOSIOR Mateusz
KWIATKOWSKI Mariusz
SENSKI Rados³aw
SZCZEPIANIK Damian
BAJNER Kacper
KIWILSZA Szymon
MLECZKO Oskar
FR¡CKOWIAK Wojciech
PONITKA Marcel
STOPIERZYOSKI Hubert
CHOJNACKI Mateusz
RY¯EK Szymon
PAW£UK Piotr

strefa II – województwa: mazowieckie, podlaskie, pomorskie i warmiosko-mazurskie.

CIESIELSKI Damian
GEMZA Adrian
M£YOSK Jakub
SEWIO£ Wiktor
KOLENDA Micha³
BENDER Maciej
KIERLEWICZ Micha³
KO£AKOWSKI Filip
MIJAKOWSKI Jakub
STRZELEC Mateusz
WALCZAK Szymon
WYSOCKI Olaf
WYSZOMIRSKI Marcin

Ponadto w w/w campie wezm± udzia³ 3-ej zawodnicy z ka¿dego województwa (kujawsko-pomorskiego, ³ódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmiosko-mazurskiego) wyznaczeni przez trenera koordynatora KWJ danego województwa.

Wszyscy zawodnicy z danego województwa przyje¿d¿aj± na camp pod opiek± wyznaczonego trenera kadry wojewódzkiej.

Camp Miêdzywojewódzki – Lublin - dla strefy III

Miejsce: MKS Start, ul. Aleja Józefa Pi³sudskiego 22, 20-011 Lublin
Miejsce zakwaterowania uczestników: Bursa Zespo³u Szkó³ Muzycznych, ul. Muzyczna 7, 20-612 Lublin

Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 13.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 21.07.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Zbigniew Zbrooski, tel. 515155365, , z.zbronski@lus.org.pl

Wykaz zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz do udzia³u w w/w campie:
strefa III - województwa: lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie i ¶wiêtokrzyskie.

GAWLINA Mateusz
GÊBALA Maciej
KULESIAK Adam
RACHELSKI Marcin
RERAK Jan
NATKANIEC Jakub
MAJCHRZAK Karol
BIELAWSKI Jakub
CZOPOR Szymon
CIE¦LA Kamil
MAJKA Kacper
NYCZ Bart³omiej
OSIKOWICZ Mateusz

Ponadto w w/w campie wezm± udzia³ 3-ej zawodnicy z ka¿dego województwa (lubelskiego,
ma³opolskiego, podkarpackiego i ¶wiêtokrzyskiego) wskazani przez trenera koordynatora KWJ danego województwa.Wszyscy zawodnicy z danego województwa przyje¿d¿aj± na camp pod opiek± wyznaczonego trenera kadry wojewódzkiej.

Camp Miêdzywojewódzki – Twardogóra - dla strefy IV

Miejsce: Twardogóra, ul. Moszyce 55a, 56-416 Twardogóra
Miejsce zakwaterowania uczestników:
Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 13.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 21.07.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Jaros³aw Pytkowski, tel. 605428613, pytkowski.jaroslaw@gmail.com

Wykaz zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz do udzia³u w w/w campie:
strefa IV – województwa: dolno¶l±skie, lubuskie, opolskie i ¶l±skie.

BORYKA Dawid
GROCKI Artur
£OJEWSKI Wojciech
KAPA Micha³
KOBZAR Karol
MELONE Wojciech
RUTKOWSKI Dominik
SZMIDT Bart³omiej
¦CIBISZ Piotr
CZYSZCZONIK Jakub
MOCZULSKI Mateusz
TOPOLSKI Oliwier
JANKOWSKI Mateusz

Ponadto w w/w campie wezm± udzia³ 3-ej zawodnicy z ka¿dego województwa (dolno¶l±skiego, lubuskiego,opolskiego i ¶l±skiego) wskazani przez trenera koordynatora KWJ danego województwa. Wszyscy zawodnicy z danego województwa przyje¿d¿aj± na camp pod opiek± wyznaczonego trenera kadry wojewódzkiej.

Powy¿sze listy s± zgodne z danymi przekazanymi przez trenera szkolenia centralnego kadry U15 M – Pana Dawida Mazura

Ka¿dy zawodnik uczestnicz±cy w w/w Campach Miêdzywojewódzkich powinien:
- posiadad dowód to¿samo¶ci ze zdjêciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna),
- znad swój nr PESEL i przynale¿no¶d do Oddzia³u NFZ,
- posiadad polisê ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna),
- posiadad aktualne badania lekarskie po¶wiadczone w ksi±¿eczce/karcie zdrowia zawodnika,
- sprzêt sportowy niezbêdny do treningu na hali.

Camp Centralny 2012 – Szczecinek

Miejsce: Hala Sportowa SP nr 4, ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek
Miejsce zakwaterowania: Schronisko M³odzie¿owe, ul. Ko¶ciuszki 47, 78-400 Szczecinek
Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 25.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 04.08.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Marek ¯ukowski, tel. 604520640, marekzukowski@stk.szczecin.pl

W Campie Centralnym 2012 we¼mie udzia³ 40 zawodników wyselekcjonowanych na Campach Miêdzywojewódzkich.
zibi dnia sierpie 27 2012 00:40:17 · 0 Komentarzy · 3780 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
£ódzkie r.93 (Jaworzno)
£ódzkie r.93 (Jaworzno)
Kadry wojewóódzkie rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985