Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

FINA£ OOM Kutno 1-5.VII.2013 Zapowiedzi
OOM 2013 KutnoTegoroczne VI Fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich) £ódzkie 2013 odbêd± siê w nietypowym terminie (1-5 lipiec poniedzia³ek - pi±tek) . Nigdy wcze¶niej (Wa³brzych, Kielce, Pruszków, Zambrów i Wieliczka) Fina³y OOM nie by³y rozgrywane w ¶rodku tygodnia. Mecze mog± byæ rozgrywane przy pustych trybunach.

W Kutnie zabraknie gospodarza kadry województwa £ódzkiego (³ódzkie odpad³o w pó³fina³ach) Mieszkañcy Kutna chêtnie chodz± na mecze seniorskiej dru¿yny. Sezon 2012/2013 kutnowski klub zakoñczy³ zwyciêstwem z SIDE-nem Toruñ tym samym zdobywaj±c br±zowy medal Mistrzostw PZKosz. Kutnianie zagrali w finale Pucharu Polski, a kibice w kutnowskiej hali mogli na ¿ywo zobaczyæ wicemistrza Polski PGE Turów Zgorzelec. Sezon 2012/2013 to bez w±tpienia najwiêkszy sukces kutnowskiej koszykówki i du¿a promocja dla miasta. W dniach 1-5 lipca mi³o¶nicy koszykówki w Kutnie mog± zobaczyæ zdolnych, utalentowanych ch³opców z rocznika 1998/97 ZAPRASZAMY NA MECZE koszykówka w wydaniu m³odzie¿y jest fantastyczna !

 WIELKOPOLSKA: Trzy lata z rzêdu kadra wielkopolski zdoby³a Mistrzostwo OOM wygrywaj±c na obcym ,,terenie,, (Pruszków 2010, Zambrów 2011 i Wieliczka 2012) Czy na pocz±tku tego lata Wielkopolanie ponownie zdobêd± tytu³ i koronê mistrzowsk± ? Trener Miros³aw Górniak i kadrowicze liczyli na popularnego ,,Gudiego,, ¿e po kontuzji i rehabilitacji do³±czy do sk³adu – niestety jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w rocz.97 nie zagra na OOM. Na Fina³ach U-16 Lewandowski dozna³ kontuzji, mimo braku Gude³ajtisa i Lewandowskiego kadra WLKP i tak bêdzie silna. Warczyñski, Kurpisz czy Rybakowski to mocna strefa podkoszowa, Iwanowicz, Nowak to ¶wietne ,,jedynki,, pozostali kadrowicze bêd± stanowiæ o sile ,,pyrlandii,,

Udzia³ w turniejach: Szczecin, Poznañ (10 spotkañ)

Marcin Tomaszewski - Pyra Poznañ
Patryk Marek - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Marek Iwanowicz - Basket Pi³a
Micha³ Rybakowski - Obra Ko¶cian
Micha³ Witkowski - PBG Suchy Las
Witold Nowak - MKS Wrze¶nia
Jaros³aw Kraszkiewicz - MKS Wrze¶nia
Miko³aj Czy¿ - MKS Wrze¶nia
Maciej Waraczyñski - Pyra Poznañ
Dawid Brociek - Pyra Poznañ
Miko³aj Kurpisz - Basket Team Opalenica
Filip Lenartowski - MKS MOS Konin

 DOLNO¦L¡SKIE: Kadra województwa dolno¶l±skiego powa¿nie os³abiona ! Tak siê z³o¿y³o ¿e w tym samym czasie co Fina³ OOM jest zgrupowanie kadry Polski U-16 rocz. 97 Na to zgrupowanie trener Jerzy Szambelan powo³a³ dwóch czo³owych graczy z dolno¶l±skiego Rutkowskiego i Szczypiñskiego, kto zna tych zawodników i widzia³ ich w akcji to zdaje sobie sprawê ile na sile straci kadra Jacka Kolisa(Rutek i Szczypek daj± ¶rednio oko³o 30 pkt na mecz !) Mimo wszytko Finali¶ci MP U-14 WKK i ¦l±sk Wroc³aw po³±czeni razem pomimo os³abienia powinni powalczyæ o strefê medalowa

Udzia³ w turniejach: Nowy Targ, Wa³brzych ( 8 spotkañ)

Micha³ Jêdrzejewski Wkk Wroc³aw
Micha³ Sznajder Wkk Wroc³aw
Cezary Kurek Wkk Wroc³aw
Jakub Kobel Wkk Wroc³aw
Jakub Wnorowski Wkk Wroc³aw
Dawid Oleksiñski Wkk Wroc³aw
Micha³ Jod³owski Wks ¦l±sk Wroc³aw
Jakub Musia³ Wks ¦l±sk Wroc³aw
Jakub Krzyczmonik Wks ¦l±sk Wroc³aw
Tomasz ¯ele¼niak Wks ¦l±sk Wroc³aw
£ukasz £aszczuk Wks ¦l±sk Wroc³aw
Dominik Wilczek Wks ¦l±sk Wroc³aw
Pawe³ Jaros Turów Zgorzelec
Bart³omiej Schmidt Górnik Wa³brzych

 MAZOWSZE: Kadra Mazowsza bez Marcina Wyszomirskiego - on tak¿e dosta³ powo³anie na kadrê polski i zamiast do Kutna jedzie do W³adys³awowa. Trener Micha³ Tomaszewski posiada w swych szeregach solidnych graczy wy³onionych z kilku mazowieckich klubów, pewnie najbardziej liczy na swego wychowanka Olafa Wysockiego (drugi strzelec i pierwszy zbieraj±cy w pó³fina³ach OOM). Kadra Mazowsza rozegra³a oko³o 30 spotkañ w turniejach towarzyskich. Mo¿e rocznik 1998 nie jest tak silny jak rok temu rocznik 1997 ale kto wie czy nie ,,Zajd±,, dalej ni¿ ich starsi koledzy - z Mazowszem zawsze trzeba siê liczyæ

Udzia³ w turniejach: Szczecinek, Warszawa x2, Opalenica i Bydgoszcz (24 spotkania)

Olaf Wysocki - MKS Polonia Warszawa
Adrian Niemyjski - UKS Jagiellonka Warszawa
Micha³ ¦ciborek - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa
Marcin Gryz - MKS Polonia Warszawa
Mateusz Krawczak - MKS Polonia Warszawa
Maciej Sêtorek
Piotr Janus
£ukasz Lach - MKS Polonia Warszawa
Mateusz Waraksa - UKS 11 Warszawa
Maciej Seger - UKS 11 Warszawa
Micha³ Samsonowicz - MKS Polonia Warszawa
Patryk Jankowski - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa
£ukasz Szybiñski - UKS 11 Warszawa
Pawe³ Zalewski- UKS 11 Warszawa


 KUJAWSKO-POMORSKIE: Nie tylko kadra dolno¶l±skiego, wielkopolskiego czy mazowieckiego tak¿e kadra Kujawsko-Pomorska jest os³abiona zawodnikiem o którym g³o¶no nie tylko w Polsce ale i w Europie mowa tu o Bartku Pietrasie, mierz±cy 206 cm w³oc³awianin ma problemy zdrowotne które na parê tygodni wykluczaj± go z gry. Trener Zbigniew Próchnicki wiele czasu i pracy w³o¿y³ w przygotowanie kadry do OOM. Kadra Kujawsko-Pomorska rozegra³a najwiêcej spotkañ towarzyskich z wszystkich kadr (oko³o 40 spotkañ) w turniejach. Ogranie zespo³u to niew±tpliwy atut do¶wiadczonego trenera który to z rocznikiem 1995 siêgn±³ po srebro OOM kto wie czy rocznik 97 nie powtórzy sukcesu. Po³owa sk³adu to zawodnicy TKM W³oc³awek którzy rok temu wywalczyli srebro U-14

Udzia³ w turniejach: Szczecinek, Bydgoszcz, ¯yrardów, Choceñ x 2, W³oc³awek, Bydgoszcz i Toruñ ( 38 spotkañ)

Micha³ Cie¶lewicz - TKM W³oc³awek
Stefan Marchlewski - TKM W³oc³awek
Rafal Komenda - TKM W³oc³awek
Jakub Tuszyñski - TKM W³oc³awek
Kamil Dutkiewicz - TKM W³oc³awek
Adrian Rêgocki - TKM W³oc³awek
Mi³osz Osiñski - Novum Bydgoszcz
Maciej Jankowski - Novum Bydgoszcz
Andrzej Zakrzewski - Novum Bydgoszcz
Micha³ Ostrowski - Pierniki Toruñ
Jakub Bartoszewicz - Pierniki Toruñ
Ignacy Grochowski - Pierniki Toruñ
Daniel Szumi³o - Astoria Bydgoszcz

 ¦L¡SK: Kadra ¦l±sk do Kuta przyjedzie w najmocniejszym sk³adzie nie ma kontuzji nie ma powo³añ na kadrê Polski. Trener Jaros³aw Jakubiec i jego zawodnicy powa¿nie my¶l± o pierwszej czwórce, bo jak d³ugo ,,potê¿ny,, koszykarsko ¦l±sk ma na OOM zajmowaæ miejsc V-VIII. W zespole nie ma wybitnych indywidualno¶ci jednak¿e wyróznic nalezy Wojciechowskiego ( rozgrywaj±cy) i Bortliczka drugi zbieraj±cy na pólfina³ach.. Zapa³ do gry, waleczno¶æ, nieustêpliwo¶æ mog± zaowocowaæ historycznym sukcesu !

Udzia³ w turniejach: Nowy Targ x 2 (6 spotkañ)

Wojciechowski Sebastian Junior Basket Katowice
Bortliczek Mateusz MOSiR Cieszyn
Piwowarczyk £ukasz MOSiR Cieszyn
Ch³apek Krzysztof MCKiS Jaworzno
Orpel B³a¿ej MKS MOS Katowice
Fiedukiewicz Kamil Junior Basket Katowice
Koneczny Daniel MKS MOS Katowice
Kondys Piotr MKKS Rybnik
Matuszczak Bartosz KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
Piszczatowski Patryk MKS D±browa Górnicza
Mróz Mi³osz GTK Gliwice
Sot Oskar MKKS Rybnik

 PODKARPACIE: Podkarpacie to kadra z³o¿ona z Gimbasketu Przemy¶l, Stal Stalowej Woli i Siarki Tarnobrzeg. Pomimo niewysokiego sk³adu ch³opcy trenera Krzysztofa M³ota s± bardzo wybiegani i skuteczni w ataku jak i obronie. Tak jak w kadrze województwa ¶l±skiego w Podkarpaciu nie ma ,,mega,, wybijaj±cego siê zawodnika, ka¿dy z dwunastki potrafi du¿o dobrego wnie¶ do zespo³u. W pó³fina³ach OOM najlepszym strzelcem by³ Wojciech Dzierzkowski.Je¶li mia³bym u¿yæ popularnego okre¶lenia czarny Koñ Fina³ów to niew±tpliwie Podkarpacie tym koniem mo¿e byæ

Udzia³ w turniejach: Nowy Targ x 2, Stalowa Wola, Rzeszów, Lwów i Przemy¶l (20 spotkañ)

Wojciech Dzierzkowski - Siarka Tarnobrzeg
Aleksander Szlesiñski - Siarka Tarnobrzeg
Szymon Wo¼nik - Siarka Tarnobrzeg
Kacper Ma³ecki - Siarka Tarnobrzeg
Mateusz Pawe³ek - SIARKA Tarnobrzeg
(1999)
Wiktor Majka - Gimbaskets Przemy¶l
Emilian Skoczylas - Gimbaskets Przemy¶l
Kacper Grzegorzak - Gimbaskets Przemy¶l
Kamil Cie¶la - Gimbaskets Przemy¶l
Sebastian Gorzelnik - Gimbaskets Przemy¶l
Kacper Chamera - Stal Stalowa Wola
Simone Schlage - Stal Stalowa Wola
Mateusz Pietroniec - Stal Stalowa Wola

 POMORZE: Pomerania / Pomorze jak kto woli reprezentacja województwa pomorskiego jako pierwsza w Polsce rozpoczyna przygotowania do OOM, ju¿ w pierwszej klasie Gimnazjum U-14 startuj± w Europejskiej Lidze M³odzie¿owej EYBL rok pó¼niej kolejny sezon w elitarnym gronie. Rozegrane spotkania z basketem litewskim, czy rosyjskim na pewno du¿o ucz± m³odych ch³opców z Pomorza

Udzia³ w turniejach: Szczecinek, Kowno, Saratov, Ryga (18 spotkañ + 15 spotkañ EYBL U-14)

Szymon Daszke (GTK Gdynia)
Dawid S±czewski (GTK Gdynia)
Micha³ S³upek (GTK Gdynia)
Jakub Wantuch (GTK Gdynia)
Aleksander Za³ucki (GTK Gdynia)
Piotr Powide³ (Czarni S³upsk)
Adam W±sowicz (Czarni S³upsk)
Tomasz Dylicki (Korsarz Gdañsk)
zymon Kelidis (Korsarz Gdañsk)
Jakub Zaszewski (UKS Siódemka Sopot)
£ukasz Kolenda (UKS Siódemka Sopot) (1999)
Dominik Cichecki (UKS Bryza Kolbudy)
Julian German (Jedynka Pelplin)
Jêdrzej Kondek (Meduza De La Salle Gdañsk), MA£OPOLSKA: Kadra Ma³opolski (Wieliczka, Kraków Tarnów, O¶wiêcim) Najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem kadry jest filigranowy rozgrywaj±cy Sebastian Bo¿enko – ch³opak z O¶wiêcimia ma ogromny ci±g na kosz, a tak¿e dobrze asystuje. Trójeczki bêdzie rzuca³ Filp Ca³ka, nie zapominajmy o super strzelcu U-14 Sebastianie Boguszu z Tarnowa - ta trójka zawodników w klasyfikacji najlepszych strzelców pó³fina³ów OOM znalaz³a sie w TOP 5 Pod koszem penie powalczy Walczyk, Idêæ, Jakubek i Michno. Trenerem zespo³u jest bardzo do¶wiadczony szkoleniowiec Janusz Stawarz. Kadra Ma³opolski Ti najm³odsza kadra w Finale OOM (czterech zawodników z rocznika 99) widzia³em nie raz tych graczy w akcji i przyznam ¿e nie odbiegaj± w niczym od starczych kolegów

Udzia³ w turniejach: Kraków, Wieliczka i 2 x Nowy Targ (18 spotkañ)

Piotrowski Jakub Unia Tarnów
Bogusz Sebastian Unia Tarnów
Gogola Kamil Unia Tarnów
Ca³ka Filip Regis Wieliczka
Michno Bartosz Korona Kraków
Idêæ Krystian Korona Kraków
Bo¿enko Sebastian Niwa O¶wiêcim
Walczyk Kacper Cracovia Kraków
Chrabota Micha³ Wis³a Kraków
(1999)
Pacho³ek Patryk Wis³a Kraków
(1999)
Jakubek Maksymilian Wis³a Kraków (1999)
Nowakowski Krystian Wis³a Kraków
(1999)
Miczek Pawe³ Unia Tranów

PODSUMOWANIE PÓ£FINA£ÓW OOM
zibi dnia czerwiec 27 2013 18:15:41 · 0 Komentarzy · 5847 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦l±skie V miejsce
¦l±skie V miejsce
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985