Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Campy Miêdzywojewódzkie U-15 rocz.1998/99 - Ciechocinek / Lubaczów 10-17.VII.2013
CampyCAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI CIECHOCINEK (Region Pó³noc

 W dniach 1 0- 17.07.2013r. w Ciechocinku odby³ siê camp miêdzywojewódzki rocznika 98 (U 16 ),którego organizatorem by³ Kujawsko – Pomorski Zwi±zek Koszykówki. Uczestniczy³o w nim z o¶miu pó³nocnych województw  30 zawodników wyselekcjonowanych przez wojewódzkich koordynatorów szkolenia grup m³odzie¿owych.

Sztab szkoleniowy ch³opców tworzyli trenerzy: Andrzej Kierlewicz (PZKosz. I trener kadry U 16), Rafa³ Knap (PZKosz. II trener kadry) oraz asystenci : Bartosz Sikorski (Wielkopolska), Micha³ Tomaszewski (Mazowieckie) oraz Robert Zaj±c (£ódzkie).

Za realizacjê szkolenia centralnego dziewcz±t odpowiadali : Piotr Kulpeksza (PZKosz. I trener kadry U 16 ) oraz trenerzy kadr wojewódzkich : Krzysztof Janik ( kujawsko-pomorskie ), Krzysztof Dobrowolski ( wielkopolskie ) oraz Micha³ Snochowski (³ódzkie )

Zawodnicy i zawodniczki trenowali dwa razy dziennie z pe³nym zaanga¿owaniem doskonal±c swoje umiejêtno¶ci techniczne pod okiem sztabu szkoleniowego, a trenerzy kadry uwa¿nie obserwowali przysz³ych reprezentantów Polski w tej kategorii wiekowej.

Zajêcia obserwowali dzia³acze i trenerzy z województwa kujawsko – pomorskiego m.in. Jerzy Nowakowski (Prezes KPZkosz.) , Maciej Krystek (cz³onek Zarz±du KPZKosz.), Krystyna Baziñska-Micha³owska ( Energa Toruñ ), Maciej Broczek (SMMKS Pierniki Toruñ), Tomasz Urban (MMKS Katarzynki Toruñ) oraz Kazimierz Tomaszewski (TKM W³oc³awek)

FOTOGALERIA

NOMINACJE WED£UG WOJEWÓDZTW - REGION PÓ£NOC

(14 zawodników Trener Kadr Polski + 16 zawodników po dwóch z województwa Trener Kadry Wojewódzkiej)

Trenerzy na Campie: Kierlewicz, Knap, Tomaszewski, Zaj±c i Sikorski

WIELKOPOLSKIE 4 + 2
POMORSKIE 4 + 2
MAZOWIECKIE 3 + 2
KUJAWSKO-POMORSKIE 2 + 2
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 + 2
£ódzkie 0 + 2
WARMIÑSKO-MAZURSKIE 0 + 2
PODLASKIE 0 + 2Zawodnicy nominowani przez trenerów kadr wojewódzkich (po dwóch z ka¿dego województwa)

       
Brociek D.
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
Rybakowski M.
Wielkopolskie
Jedynka Ko¶cian
Waraksa
Mazowieckie
Polonia W-wa
Niemyjski
Mazowieckie
UKS 11 W-wa
Cieslewicz
Kuj-Pom
TKM W³oc³awek
Grochowski
Kuj-Pom
Pierniki Toruñ
Kamiñski
£ódzkie
£KS £ód¼
Poznañski
£ódzkie
Kutno
        
Jurkiewicz Adam
Zachodniopomor.

Frydrysiak M.
Zachodniopomor.
¯ak Koszalin
182 cm.
Powide³ Piotr
Pomorskie

Zaszewski Jakub
Pomorskie
UKS 7 Trefl Sopot
Milewski Patryk
Podlaskie
¯ubry Bialystok
190 cm.
Sawicki £ukasz
Podlaskie
¯ubry Bia³ystok
181 cm
Reszka Bartek
Warm-Mazurskie

Brzozowski Filp
Warm Mazurskie


Zawodnicy nominowani przez trenera Kadry Polski Andrzeja Kierlewicza (14 zawodników) + 2 w zastêpstwie za Bart³omieja Pietrasa i Macieja Wyszomirskiego

Witkowski Micha³
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
Kurpisz Miko³aj
Wielkopolskie
B.T. Opalenica
Nowak Witold
Wielkopolskie
MKS Wrze¶nia
Waraczyñski M.
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
Wantuch Jakub
Pomorze
GTK Gdynia
Dylicki Tomasz
Pomorze
GTK Gdynia
German Juliian
Pomorze
Jedynka Pelplin
Za³ucki A.
Pomorze
GTK Gdynia
         
Wysocki Olaf
Mazowsze
UKS 11 W-wa
¦ciborek
Mazowsze
GIM 92 Ursynów
Komenda Rafa³
Kuj-Pomor
TKM W³oc³awek
Bober Krzysztof
Zachodniopom
¯ak Koszalin
 Marchlewski S.
Kuj-Pom
TKM W³oc³awek
Lach £ukasz
Mazowieckie
Polonia Warszawa
 

Pietras -Kujawsko-Pomorskie
(Kontuzja)
Wyszomirski - Mazowieckie
(Kadra Polski z rocz 1997)CAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI LUBACZÓW (Region Po³udnie)
NOMINACJE WED£UG WOJEWÓDZTW - REGION PO£UDNIE

(Trener Kadr Polski 14 zawodników + 16 zawodników po dwóch z wojewótdztwa Trenerzy Kadr Wojewódzkich)

¦LASKIE 2 + 2
PODKARPACKIE 2 + 2
DOLNO¦LASKIE 6 + 2
MA£OPOLSKIE 3 + 2
LUBUSKIE 1+ 2
OPOLSKIE 0 + 2
¦WIÊTOKRZYSKIE 0 + 2
LUBELSKIE 0 + 2

Zawodnicy nominowani przez trenerów kadr wojewódzkich (po dwóch z ka¿dego województwa

            
Fiedukiewicz K.
¦l±skie
JB Katowice
Wojciechowski S.
¦l±skie

JB Katowice
Musia³ Jakub
Dolno¶l±skie
¦l±sk Wroc³aw
¯ele¼niak Tomasz
Dolno¶l±skie
¦lask Wroc³aw
Cie¶la Kamil
Podkarpackie
Gim 2 Przemy¶l
¦lesiñski A.
Podkarpackie
Siarka Tarnobrzeg
Gogola Kamil
Ma³opolskie
Unia Tarnów
Bogusz Sebastian
Ma³opolskie
Unia Tranów
               
Bochenek Arek
Opolskie

Smyk Prudnik
£ukaszczykiewicz Opolskie
Smyk Prudnik
Bia³ek Maciej
¦wiêtokrzyskie

MKK MDK Kielce
Blicharz Tomasz
¦wiêtokrzyskie

MKK MDK Kielce
Samoñ Micha³
Lubelskie

Bre¶ Jan
Lubelskie

Traczyk Kacper
Lubuskie

Zastal Zielona G.
Alan Starovoitov
Lubuskie
Zastal Zielona G.

Zawodnicy nominowani przez trenera kadry Polski Andrzeja Kierlewicza (14 zawodników wed³ug uznania) + 3 w zastêpstwie za Dominika Rutkowskiego i Mateusza Szczypiñskiego i Matuszczaka )

     
Jod³owski Micha³
Dolno¶l±skie
¦l±sk Wroc³aw
Dominik Wilczek
Dolnoslaskie
¦l±sk Wroc³aw
Oleksiñski D.
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
Jêdrzejewski M.
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
Ca³ka Filip
Ma³opolskie
Regis Wieliczka
Idêæ Krystian
Ma³opolskie

Korona Kraków
Bo¿enko S.
Ma³opolskie

Niwa O¶wiecim
Bortliczek M.
¦l±skie
MOSiR Cieszyn
              
Majka Wiktor
Podkarpackie
Gim 2 Przemy¶l
 
Skoczylas Emilian
Podkarpackie

Gim 2 Przemy¶l 
Pogoda Damian
Lubuskie

Zastal Zielona G 
 Kobel Jakub
Dolnoslaskie
WKK Wroc³aw
 
Sznajder Micha³
Dolno¶laskie
WKK Wroc³aw
Kondys Piotr
¦l±skie

MKKS Rybnik 
 

Matuszczak Bartosz - ¦l±skie (Kontuzja)
Rutkowski Dominik - Dolno¶l±skie (Kadra Polski 1997)
Szczypiñski Mateusz - Dolno¶l±skie (Kadra Polski 1997)

zibi dnia padziernik 24 2013 23:39:42 · 0 Komentarzy · 3716 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
MVP - Piotr Nied¼wiedzki
MVP - Piotr Nied¼wiedzki
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985