Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej Kadr Wojewódzkich rocz.1999 REGION Pó³noc – Cz³uchów 8-11.XI.2013
Turnieje POMERANIA CUP: Liczby, ciekawostki

98 zawodników
15 trenerów ( po dwa w zespole tylko Podlaskie 1 trener)
56 tyle punktów rzuci³ najlepszy strzelec turnieju (¶r.18,3)
9 zawodników z rocznika 2000
202 cm najwy¿szy zawodnik
10 tyle klubów mia³a kadra pomorza o jeden mniej wielkopolska
2 koordynatorów ( Zbigniew Próchnicki Tadeusz Dudziñski)
1 klub scautowa³ (Trefl Sopot)
12 rozegranych spotkañ ( tylko 5 wyrównanych)
5 zawodników nie zdoby³o ¿adnych punktów
4 zawodników ma 195 cm i wiêcej
6 zawodników poni¿ej 170 cm
7 tylu zawodników z jednego klubu by³o w kadrze lubuskie (Chromik) i podlaskie (¯ubry)
24 zawodników gra³o w fina³ach MP U-14 (Lubuskie 7, Mazowieckie 7, Kujawsko-Pomorskie 7 i Pomorskie 3
62 
tyle ,,trójek,, wpad³o do kosza ( ¶r. 5 na mecz)
147 zbiórek mazowieckiego
Kilku kadrowiczów zaliczy³o ju¿ wystêpy w rozgrywkach seniorskich III liga (pomorskie, mazowieckie)
Brzózka Jakub, Adam Skiba, Kondraciuk Jakub:
to synowie znanych koszykarzy
Warmiñsko-Mazurskie nie mia³o ani jednej konsultacji
czy zgrupowania
Szkolenie: Rafa³ Knap i Wojciech Rogowski: Obrona zawodnika bez pi³ki, Transmisja ofensywna, Szybki atak
W turnieju grali¶my nowym systemem pasarelli: Pierwsze dwie kwarty meczu zmiany pi±tek co 5 MINUT !
OOM 2013: Je¶li chodzi o przysz³oroczn± Olimpiadê M³odzie¿y Fina³y maj± siê odbyæ we Wroc³awiu.Terminy nie s± znane (informacja w grudniu). W jakiej formie zostan± rozegrane pó³fina³y te¿ nie wiadomo
Sêdziowie: Kreft Mateusz, Koz³owski Maciej, Harabin Marcin, Rze¿niczek Aleksandra, Napiera³a Krzysztof, Malinowski Andrzej, Ka¼mierski Wojciech


 MVP:
Dawid S±czewski
PG 185 CM
Kadra Pomorza
Trener: Kadry Robert Jakubiak
klub: GTK Gdynia
Trener klubowy: Rafa³ Knap
Finalista OOM Kutno 2013

Zobacz Filmik


W imieniu w³asnym i zawodników SKM dziêkuje
: POZKosz za zaproszenie na turniej, Kadrze lubuskie i mazowieckie za transport. Magazynowi MVP (Wszyscy zawodnicy otrzymali po jednym numerze) Sklepkoszykarza przekaza³  talony na upusty 10 % lub 50 z³ (konkursy rzutowe inne wyró¿nienia ) Firmie Soko³ów Podlaski


 WYNIKI


Kujawsko-pomorskie
- Zachodniopomorskie  106 : 65
Pomorskie – Wielkopolskie  94 : 48
Lubuskie – Podlaskie 86 : 43
Mazowieckie – Warmiñsko-mazurskie  125 : 24

PLAY-OFF 5-8: Wielkopolskie - Podlaskie  66 : 58
PLAY-OFF 5-8: Warmiñsko-Mazurskie  - Zachodniopomorskie  34 : 91
PÓ£FINA£:  Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie    73 : 66
PÓ£FINA£:  Lubuskie - Pomorskie    69 : 76


Mecz o 7 miejsce:
Warmiñsko-Mazurskie - Podlaskie 
59 : 93
Mecz o 5 miejsce: Wielkopolskie - Zachodniopomorskie  81 : 72
Mecz o 3 miejsce: Lubuskie - Mazowieckie  84 : 69
FINA£:  Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie  76 : 65

WSZYSTKIE STATYSTYKI

TOP 10 Najlepsi strzelcy:

 1 Pabiszczak Micha³ 56 pkt. zachodniopomorskie
   M±kowski Kacper 54 pkt. lubuskie
   Rosik Szymon 54 pkt. wielkopolskie
4 Kacper Grzelak 51 pkt kujawsko-pomorskie
   Moraczyñski Kacper 51 pkt. pomorskie
6 Leszczyñski Maciej 50 pkt. lubuskie
7 Ró¿anowski Micha³ 39 pkt. kujawsko-pomorskie
   S±czewski Dawid 39 pkt. pomorskie
9 Skowroñski Artur 38 pkt mazowieckie
10 Chrobo³owski Micha³ 37 pkt. podlaskie


 TOP 10 Zbiórki

1 Kacper M±kowski 33 lubuskie
2 Pawe³ Recko  29    podlaskie
3 Kacper Moraczyñski 27 pomorskie
4 Dawid Golus 26 mazowieckie
5 Micha³ Wasilewski 24 podlaskie
6 Kacper Grzelak 24 kujawsko-pomorskie
7 Sebastian Walda 21 pomorskie
8 Filip Olczyk 19    zachodniopomorskie
9 Kacper Burczyk 18 pomorskie
10 Maciej Leszczyñski 17 lubuskie
    Micha³ Pabiszczak 17 zachodniopomorskie

TOP 5 PRZECHWYTY:

1 Kacper Grzelak 13 kujawsko-pomorskie
   Adam Skiba 13 kujawsko-pomorskie
3 Micha³ Ró¿anowski 7 wielkopolskie
   Karol Zio³o 7 mazowieckie
   Igor Lange 7 zachodniopomorskie
   Jakub Tenderenda 7 mazowieckie

TOP 5 ASYST


1 Karol Zio³o 8 mazowieckie
  Micha³ Kêpiñski 8 lubusskie
  £ukasz Kolenda 8 pomorskie
  Micha³ Wasilewski 8 podlaskie
  Igor Lange 8 zachodniopomorskie

TOP 5 ,,Trójki,,

1 Norbert Zió³ko  7x3 mazowieckie
2 Konrad Go¼dzikowski 4x3 mazowieckie
  Kacper Moraczyñski 4x3 pomorskie
  Micha³ Chrabo³owski  4x3 podlaskie
  Patryk Andruk  4x3 podlaskie


DAUBLE-DAULBLE: Kacper Grzelak x2, Kacper Makowski x2, Pawe³ Reæko, Dawid Galus, Kacper Moraczyñski  i Sebastian Walda

FILMIKI - ZIBI

FOTO - ZIBIKLASYFIKACJA KOÑCOWA
kolor czerwony zawodnicy z rocznika 2000
kolor niebieski zawodnicy wyró¿nieni przez swoich trenerów
* zawodnicy którzy rozegrali tylko dwa mecze

   Zawodni................wzrost................,,,,..klub.....pkt  
1
 POMORSKIE


trener: Rober Jakubiak
Asystent: M. Szel±gowski
1 Walda Sebastian UKS 7 Trefl Sopot 29
2 Kolenda £ukasz UKS 7 Trefl Sopot 18
3 Stankiewicz Miko³aj Korsarz Gdañsk 17
4 Burczyk Kacper Korsarz Gdañsk  27

5 Ludwiczuk Robert Czarni S³upsk 16
6 Moraczyñski Kacper Czarni S³upsk 51 >>>>>
7 S±czewski Dawid GTK Gdynia 39
8 Heleniak Wiktor GTK Gdynia 4*
9 Cyperski Szymon Bat Sierakowice  2*
10 Góralczyk Adrian Jedynka Pelplin 23
11 Kamiñski Grzegorz SKS Starogard Gdañski 0*
12 Majewski Adam Bat Sierakowice 8*
13 Myszke Adrian Bryza Pruszcz Gdañski 4
14 Stryjewski Filip Basket Kwidzyn 9*
   
 2
KUJAWSKO-POMORSKIE


Trener: Maciej Kulczyk
Asystent:  Maciej £abu¶

1 Brzozowski Carlos / 173 / Novum Bydgoszcz  13
2 Grzelak Kacper  / 190 / Novum Bydgoszcz  51 >
3 Jêdrzejczak Kacper / 183 / Novum Bydgoszcz  16
4 Podkrólewicz Kamil / 191 /  Novum Bydgoszcz  6
5 Rutnowski Dawid / 185 / Novum Bydgoszcz  36
6 Ostrowski Damian / 193 / TKM W³oc³awek 22
7 Ró¿anowski Micha³ / 173 / TKM W³oc³awek  39

8 Skiba Adam / 171 /  Novum Bydgoszcz  32
9 Majchrzak Miko³aj / 188 /  Astoria/Novum   6
10 Przybylski Kacper / ? / Astoria Bydgoszcz  12
11 Paleczny Jan / 180 / Pierniki Toruñ  4
12 Kondraciuk Jakub / 180 /  Pierniki Toruñ  7
   
 3
LUBUSKIE


Trener: £.Rubczyñski
Asystent: T. Sobczak

1 KÊPIÑSKI MICHA£ 186 / CHROMIK ¯ARY     28
2 PAWIÑSKI DOMINIK 182 / CHROMIK ¯ARY   17
3 PAWIÑSKI JAKUB 181 / CHROMIK ¯ARY   22  
4 SITKO BARTOSZ 172 / CHROMIK ¯ARY    8
5 BIELICKI DAWID 175 / CHROMIK ¯ARY    8
6 LESZCZYÑSKI MACIE 181 / CHROMIK ¯ARY   50
7 MRÓZ IGOR 168 / CHROMIK ¯ARY    0
8 BRZÓZKA  JAKUB 191 / SKM ZASTAL Z.G    22 
9 RAJEWICZ WIKTOR 167 / SKM ZASTAL Z.G   19
10 M¡KOWSKI KACPER 191 / SKM ZASTAL Z.G  54 >
11 BUSZ MICHA£ 198 /  SKM ZASTAL Z.G     8
   
 4
MAZOWIECKIE


Trener: Karol Gryko
Asystent: £.Jakóbczak

1  ZIO£O KAROL  176 / MKS Pruszków 21
2  GO¬DZIKOWSKI KONRAD 179 / MKS Pruszków 25
3  PERKA TYMOTEUSZ 182 / MKS Pruszków  21
4  ZAJ¡CZKOWSKI JAKUB  190 / MKS Pruszków 2
5  PLASKOTA  RAFA£ 195 /  MKS Pruszków  9
6  ZIÓ£KO NORBERT 177 /Piotrówka Radom 36 >>
7  GOLUS  DAWID  183 / Piotrówka Radom  30
8  Krakowiak Miko³aj 180 / Piotrówka Radom  24
9  IZRAILEWSKI  BOGDAN  182 / Polonia W-wa  24*
10  WIETESKA RADOS£AW 187 / Polonia W-wa 26
11  TENDERENDA  AKUB  172 / Polonia W-wa  6
12  SKOWROÑSKI ARTUR 191 / Polonia W-wa  35
   
 5 
WIELKOPOLSKIE


Trener: Tomasz Eichert
Asystent: G. Szymanek
Koordynator: T. Dudziñski
1Tamborski Stanis³aw / 188 /  PYRA Poznañ  0*
2 Idziak Jakub / 170 /  PYRA Poznañ  12
3 Walczak Miko³aj / 179 / PYRA Poznañ 1
4 Rosik Szymon / 175 / Kasprowiczanka O.W. 54 >
5 Zaworski Piotr / 177 /  Kasprowiczanka O.W.   14
6 Krajewski Adam / 180 /  POLONIA Leszno 4*
7 Bogucki Adrian / 202 / POLONIA Leszno  11

8 Rau Miko³aj / 187 / OBRA Ko¶cian  37
9 Adamczak Aleksander / 169 /OBRA Ko¶cian  5*
10 Marciniak Micha³ / 191 /  MKS Wrze¶nia 6*
11 Kotwasiñski Daniel / 173 / MKS MOS Konin  34
12 Tkaczyk Dominik / 187 / MKS MOS S³upca  16
13 Popiel Mateusz / 187 / RAWIA Rawicz  0*
14 Wietrzyñski Dariusz / 187 /  MKK Gniezno  7
   
 6
ZACHODNIOPOMORSKIE


Trener: Pietrzak Zbigniew

Asystent: Krawczyk Robert
1.Pabiszczak Micha³ / 186 /  ¯ak Koszalin  56 >>>
2.Naczlenis Eryk / 171 / ¯ak Koszalin  22
3.Lange  Igor / 165 / ¯ak Koszalin  25
4.Raczkowski Filip / 174 / ¯ak Koszalin 20
5.Kolasa Kacper  /  190 / Kotwica 50 Ko³obrzeg  32
6.Gryczka Jan / 177 / Kotwica 50 Ko³obrzeg  12*
7.W³odarczyk Dawid 179 / Kotwica 50 Ko³obrzeg
  7
8.Olczyk Filip  / 182 / Spójnia Stargard Szcz. 27
9.Potap Piotr  / 170 / Spójnia Stargard Szcz. 12
10 Cieliñski Pawe³ / 175 / Spójnia Stargard 5
11 Wyrostek Wiktor / 173 / Kotwica 50 Ko³obrzeg 6
   
 7
PODLASKIE


TRENER:TOMASZ KUJAWA
1.MICHA£ WASILEWSKI / 193 / ¯UBRY Bia³ystok 31
2.MICHAL BIA£OBROCKI / 176 / ¯UBRY Bia³ystok 2*
3.MICHA£ Chrobo³owski / 174 / ¯ubry Bia³ystok 37
4.PATRYK ANDRUK / 182 / ¯UBRY Bia³ystok 27
6.TOMASZ MATUK / 177 /  ¯UBRY Bia³ystok 14
7.PAWEL REÆKO 197 / ¯UBRY BIA£YSTOK  19
8.SEBASTIAN MATWIEJUK 184 / ¯UBRY Bia³ystok 24
9.JAKUB ADAMSKI  182 / OLIMPIJCZYK £om¿a  8
10.MICHA£ Roszkowski 177 / Olimpijczyk £om¿a  17
11.JANUSZ TYSZKA  182 / MTS Zambrów  15
12.MAREK ZATOÑ 180 / MTS Zambrów 0

   
 8 
WARMIÑSKO-MAZURSKIE


Trener: T. Majchrowicz
Asystent: A. Majewski

1 Ga³ecki Adrian / 192 / Truso Elbl±g  12
2 Kosecki Mateusz / 157 / Truso Elbl±g
  0
3 Trupacz Mateusz / 181 / RO¦ Pisz 6
4 Bessman Mateusz / 178 / RO¦ Pisz  25
5 Ignatowicz Hubert / 183 / NENUFAR 5 E£K  8
6 ¦witaj Jan / 194 / AS Mr±gowo  16
7 Borzymowski Dawid 169 / AS Mr±gowo  12 >>>
8 Gi¿yñski Jaros³aw 186 / Trójka Olsztyn  9
9 Nadolski Adam 184 / Trójeczka Olsztyn  7
10 Bosek Adam / 175 / AS Mr±gowo 4
11 Kulis Mateusz / 194 / Trójka Olsztyn 14
12 Królikowski Sebastian / ? / Trójka Olsztyn 4
   
zibi dnia padziernik 24 2013 23:56:14 · 0 Komentarzy · 3674 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦laskie r.95 Pó³fina³ OOM
¦laskie r.95 Pó³fina³ OOM
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985