Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej Kadr Wojewódzkich rocz.1999 REGION Po³udnie – Nowy Targ 14-17.XI.2013
Turnieje PUCHAR TATR dla Kadry województwa DOLNO¦L¡SKIEGO ! Drugie miejsce Ma³opolskie (wspólna fotka finalistów)

PUCHAR TATR:  Liczby, ciekawostki

102 zawodników
13 trenerów ( po dwa w zespole tylko ³ódzkie, dolno¶l±skie i podkarpackie po1 trenerze)
50 tyle punktów rzuci³ najlepszy strzelec turnieju  Mateusz Pawe³ek (¶r.16,7)
9 zawodników z rocznika 2000 (najwiêcej z lubelskiego  5 zawodników)
201 cm najwy¿szy zawodnik – Maksymilian Jakubek
5 tyle klubów mia³a kadra ¶l±ska (Rybnik, Pszczyna, D±browa G., Ruda ¦l. Zabrze)
1 koordynatorów ( Marek Juszkiewicz, )
1 klub scautowa³ (WKK Wroc³aw)
12 rozegranych spotkañ ( ¿aden mecz nie mia³ emocjonuj±cej koñcówki)
10 zawodników nie zdoby³o ¿adnych punktów
9 zawodników ma 195 cm i wiêcej
6 zawodników poni¿ej 170 cm – najmniejszy 155 Burzec Daniel
12 tylu zawodników z jednego klubu by³o w kadrze ¶wiêtokrzyskiej
15 zawodników gra³o w fina³ach MP U-14 (Dolno¶l±skie 9 i Ma³opolskie 6)
61  tyle ,,trójek,, wpad³o do kosza (¶r. 5 na mecz)
23 to rekord punktowy w jednym meczu 9Mateusz Pawe³ek)
4 trójki w jednym meczu rzuci³ Micha³ Chrobota z ma³opolski

Bli¼niacy Jan i Szymon Wójcik, Dominik Wilczek i Szymon Kukuczka:
to synowie znanych koszykarzy. Micha³ Chrabota to syn Reprezentanta Polski w pi³ce rêcznej

Kontuzji poza parkietem doznali: Krzysik Remigiusz (podkarpackie) i Sobczak Jakub (opolskie)

Micha³ Chrobota i Liam Junger
kilka lat mieszkali w Francji (doskonale mówi± po francusku). Spitaleri  Mathias to syn W³ocha a, Balkiewicz Klaudiusz ma ojca w USA obydwoje grali w kadrze lubuskiego. Matusiak Tymoteusz (dolno¶l±skie) w tym roku kilka miesiêcy uczy³ siê i trenowa³ koszykówkê w USA

¯eñska publiczno¶æ  wybra³a ,,Mistera Turnieju,,
zosta³ nim zawodnik z Podkarpacia; Parus Patryk

W czasie wolnym od meczy ch³opcy z lubuskiego grali sobie  w X-BOX

Najlepszy strzelec turnieju Mateusz Pawe³ek
(podkarpackie) to srebrny medalista OOM 2013 

Dominik Wilczek
bra³ udzia³ w Campie Centralnym z rocznikiem 1998

Agnieszka Merwart to jedyna kobieta która prowadzi kadrê wojewódzk±

Szkolenie Rafa³a Knapa: Obrona zawodnika bez pi³ki, Transmisja ofensywna, Szybki atak

W czasie turnieju odby³ siê Camp Sêdziowski:  Tomaszczyk Katarzyna, Czopor Agata, Krupa Aleksandra , Starmach Ma³gorzata, Wawrzyñski Mateusz, Cie¶la Micha³, Oleksy Micha³, Frankiewicz Jakub, Zakrzewski Micha³, Dzierzkowski £ukasz, D±browski Wojciech, Ordych Mateusz

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe (plecaki)  dla wyró¿niaj±cych siê zawodników wrêczali:
Prezes KOZKosz: Zdzis³aw Kasyk, Szef wyszkolenia PZKosz:  Miros³aw Noculak, Trener kadry Polski rocz.99: Roman Prawica, Starosta Powiatu Nowotarskiego:  Maciej Jachyniak

W Nowym Targu go¶cili¶my: Adama Wójcika z ma³¿onk±, Prezesa ¦ZKosz Marcina Staniczka, Koordynatora GOOSM w Stalowej Woli Marka Jareckiego, wieloletniego sêdziego Jana Gandora


UWAGA : Zagin±³ PENDRIVE 32 gb
Je¶li zauwa¿ycie b³êdy w artykule dajcie znaæ


 TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju 

1 Pawe³ek Mateusz  50 pkt. podkarpackie
2 Chrabota Micha³ 49 pkt. ma³opolskie
3 Parus Patryk 43 pkt. podkarpackie
4 Zagórski Maksymilian 41 pkt. dolno¶l±skie
   Poch³opieñ Maciej 40 pkt. opolskie
6 Lewiñski £ukasz 39 pkt. ¶l±skie
7 Wilczek Dominik 38 pkt. dolno¶l±skie
8 Matusiak Fryderyk 34 pkt. dolno¶l±ksie
9 Zdeb Jakub 33 pkt. dolno¶l±skie
   Malesa Jan 33 pkt. lubelskie



 TOP 5 ,,TRÓJKI,,


1 Chrobota Micha³  6x3 ma³opolskie
2 Zdeb Jakub 4x3 dolno¶l±skiej
3 Kamiñski 4x3 ¶wiêtokrzyskie
  Owczarek Szymon  4x3 ³ódzkie
  Parus Patryk 4x3 podkarpackie
 



FOTO - ZIBI


WYNIKI

 FINA£:  Ma³opolskie - Dolno¶l±skie  63 : 78  (17-20, 14-16, 14-16, 18-26)
Dolno¶l±skie: 
Junger 8, Matusiak F. 7, Kwiatkowski D. 3, Horn 10, Wójcik J. 6, Wilczek 14 (1x3), Wójcik S. 8, Nowakowski 6, Zdeb 4, Zagórski 12, Bernardyn 3
Ma³opolskie: Suski 8, Jakubek 4, Chrabota 20 (4x3), Nowakowski 3 (1x3), Pacho³ek 10, Sasnal 4, Rumian 2, Wilk 8 (1x3), Koperski 4 

o miejsce III:  £ódzkie -  ¦l±skie   63 : 80  (17-20, 13-17, 16-16, 17-27)
¦l±skie: Janczak 13, Nowak 2, Lewiñski 13, Krawiec P 2, Rozynek 2,  Drybañski 15 (2x3), Koz³owski 2, Szkriba 11, Wyrobek 7, Stêpieñ 13
£odzkie : Stajuda 8,  Haczyk 5 (1x3), Sauter 8, Malarczyk 4, Owczarek 7 (1x3), Placek 7, Bernasiak 12, Lewandowski 6 , Kleszcz 6

o miejsce V:  Lubelskie - Podkarpackie  45 : 58  (9-19, 8-5, 11-20, 17-14)
Lubelskie : Miciuk 7 (1x3), Wojtiuk 6, Pelczar 4, Malesa 8, Halecki 2, Wójcik 2, Balkiewicz 8, Piliszczuk 8 (1x3)
Podkarpacie:
Kisiel 2, , Nieznañski 15, Madej 2, Kurek 4, Gumiela 2, Parus 25 (3x3), Pawe³ek 8

o miejsce VII:  ¦wiêtokrzyskie - Opolskie  56 : 70  (8-27, 20-17, 16-10, 12-16)
¦wiêtokrzskie: Burzawa 13, ¦nioch 4,  Janicki 2, Kamiñski 3 (1x3), Twórz 1, Wicha 1, Prus 17 (2x3), Szcze¶niak 15 (2x3)
Opolskie:  Górka 6, Kuku³ka 4, Nadybski 5 (1x3), Poch³opieñ 18, Jakie³a 13 (1x3), Wieczorek 4, Leniar 10 Dr±¿yk 4, Marcyniuk 6



 PÓ£FINA£: Dolno¶l±skie – £ódzkie 101 : 44  (20-11, 31-7, 25-17, 25-9)
Dolno¶l±skie:  Junger 5, Matusiak F. 14, Kwiatkowski A. 4, Horn 11, Wójcik J. 9 (1x3), Wilczek 16 (1x3), Wójcik S. 7, Matusiak T. 2, Nowakowski 11, Zdeb 11 (2x3)  Zagórski 8, Bernardyn 3
£odzkie : Haczyk 8, Sauter 12, Malarczyk 1, Owczarek 5 (1x3), Placek 5, Bernasiak 4, Lewandowski 7 , Kleszcz 2

PÓ£FINA£: ¦l±skie – Ma³opolskie 51 : 65  (11-23, 5-23, 16-11, 19-8)
¦l±skie:
Janczak 4, Nowak 5, Lewiñski 9, Krawiec P. 2, Drybañski 7 (1x3), Koz³owski 3, Szkriba 3, Wyrobek 10, Stêpieñ 8 (1x3)
Ma³opolskie: Suski 14, Nowakowski 11 (1x3), Jakubek 6, Chrabota 9 (2x3), Pacho³ek 10, Wilk 2, Pieni±¿ek 6, £apcik 3, Koperski 4 

PLAY-OFF V-VIII: ¦wiêtokrzyskie  - Lubelskie  43 : 52 ( 10-9, 11-22, 16-11, 7-9)
¦wiêtokrzskie: Burzawa 7, ¦nioch 3 (1x3),  Janicki 4, Kamiñski 6 (2x3), Twórz 7 (1x3), Wicha 8, Prus 8
Lubelskie : Miciuk 4, Wojtiuk 12, Pelczar 11 (2x3), Jaskowiak 2, Malesa 9, Halecki 4, Wójcik 2, Balkiewicz 8

PLAY-OFF V-VIII: Podkarpackie – Opolskie  78 : 49  (14-10, 16-13, 24-10, 24-16)
Podkarpacie: Wa¶ciñski 9, Nieznañski 6, Madej 2, Kurek 7, Gumiela 4, Parus 12 (1x3), Koper 6, Trawiñski 13 (1x3), Pawe³ek 19
Opolskie:  Górka 2, Kuku³ka 2, Nadybski 4, Poch³opieñ 8, Jakie³a 8, Kwa¶niak 7 (1x3), Wieczorek 2, Dr±¿yk 8, Marcyniuk 8


ELIMINACJE:

 Dolno¶l±skie - ¦wiêtokrzyskie  129 : 30 ( 38-13, 33-2, 31-7, 27-8)

Dolno¶l±skie: Junger 13, Matusiak 13, Horn 8, Wójcik J. 9, Wilczek 8, Wójcik S. 16, Matusiak T. 12, Uberna 3, Nowakowski 8, Zdeb 18, (2x3)  Zagórski 21
¦wiêtokrzskie: Burzawa 2, Janicki 3, Kamiñski 3, (1x3) Twórz 2, Wicha 5, (1x3)  Polak 1, Prus 4, Szcze¶niak 10, (1x3)


£ódzkie – Lubelskie 79 : 42 ( 21-7, 25-12, 20-15, 13-8)
£odzkie: Stajuda 8, Haczyk 11, Stadnicki 3(1x3), Sauter 8, Malarczyk 4, Kujawa 10 (2x3), Owczarek 10, Placek 4, Bernasiak 8, Lewandowski 11, Kleszcz 2
Lubelskie: Miciuk 9, Piliszczuk 6, Malesa 16, Halecki 2, Wójcik 1, Balkiewicz 6, Ostroga 2


¦l±skie – Podkarpackie   70 : 57 (22-19, 19-4, 23-17, 6-17)
¦l±skie: Janczak 5 (1x3), Nowak 12, Lewiñski 17, Krawiec D. 1, Kukuczka 4, Krawiec P. 2, Rozynek 4, Koz³owski 4, Wyrobek 12, Stêpieñ 9 (1x3)
Podkarpacie: Wa¶ciñski 2, Kisiel 2, Nieznañski 8, Kurek 6, Gumiela 2, Parus 6, Koper 2, Trawiñski 6, Pawe³ek 23 (2x3)


Ma³opolskie – Opolskie 97 : 50  (13-9, 26-9, 34-11, 24-21)

Ma³opolskie: Nowak 9 (1x3), Jakubek 14, Chrobota 19, Nowacki 9 (1x3), Pacho³ek 2, Sasnal 5 (1x3), Rumian 2, Wilk 14 (1x3), Mordarski 4, Pieni±¿ek 15 (1x3), Koperski 6
Opolskie: Górka 3 (1x3), Kuku³ka 3, Nadybski 11 (1x3), Poch³opieñ 14, Jakie³a 3, Kwa¶niak 2, Wieczorek 4, Liniar 2, Dr±¿yk 6, Marcyniuk 2


KLASYFIKACJA KOÑCOWA
kolor czerwony zawodnicy z rocznika 2000
kolor niebieski zawodnicy wyró¿nieni przez swoich trenerów

* zawodnicy którzy rozegrali tylko dwa mecze

  Sk³ad.......wzrost.......pozycja.......klub.......punkty....
 MVP - Kadry
 FOTKA - kadry
 1
DOLNO¦L¡SKIE


TRENER:MAREK OCHMAN
12 UBERNA £UKASZ / 193 SF / ¦L¡SK  3*
18 MATUSIAK TYMOTEUSZ / 198 C  / ¦L¡SK  14
14 ZDEB JAKUB / 194  PF / ¦L¡SK  33
9 DOMINIK WILCZEK / 191 PG / ¦L¡SK  38  >>>>
17 MATUSIAK FRYDERYK / 195 PF /  WKK  34
7 HORN £UKASZ / 175 PG /   WKK  29
6 KWIATKOWSKI ADRIAN / 185 SF /WKK  3
KWIATKOWSKI DOMINIK / 182 / WKK  4
8 BARDAYN CEZARY / 195 C   / WKK  3*
16 JUNGER LIAM  / 194 SG / KOBIERZYCE  26
8 WÓJCIK JAN  / 192 SG / KOBIERZYCE  24
10 WÓJCIK SZYMON / 193 SF / KOBIERZYCE  31
13 NOWAKOWSKI KAROL / 195 C / KOBIERZYCE  25
15 Zagórski Maksymilian  / 192 SF / Gimbasket  41
 
 2
 MA£OPOLSKIE


Trener:
Piotr Piecuch
Asystent:
Mateusz Buka³a
9. Sasnal Karol / 1623 PG / Cracovia  9
14. £apcik Damian / 199 C / Cracovia  3
Suski Alan  / 192 /  Cracovia  21*
4. Nowak Kacper / 165 SG/ Cracovia  9
7. Nowacki Mateusz / 191 PF / Wis³a  9*
Nowakowski Krystian / 187 / Wis³a  14*
6. Chrabota Micha³ / 182 SG / Wis³a  49
5. Jakubek Maksymilian / 201 C / Wis³a  24
8. Pacho³ek Patryk / 192 PF /  Wis³a  22
10. Rumian Alexander / 182 SF / Wis³a   4
12. Mordarski Albert  / 178 SG /  Regis   4
13. Pieni±¿ek Micha³ / 184 SF / Korona  21  >>>>
15. Koperski Maciej / 186 SF / Korona 14
11. Wilk Mateusz / 186 SF / Cracovia  22
Szlachetka Mateusz /   / 0*
   
3
 
¦L¡SKIE 

Trener; Jacek Bortliczek
Asystent Jakub Krakowiak
4 JANCZAK SZYMON / 198 SF / MKS ZABRZE  22
7.KRAWIEC DAWID / 182 / SG MKS ZABRZE  1
10.ROZYNEK MICHA£ 188 SF /  MKS ZABRZE  6
13.SZKRIBA ADAM / 185 SF / D¡BROWA G.  14
15.STÊPIEÑ SEBASTIAN / 183 SG / D¡BROWA G. 30
6.LEWIÑSKI £UKASZ / 184 SF /D¡BROWA G.  39
5.NOWAK JAKUB / 178 PG / POGOÑ RUDA ¦L.  19
12.Koz³owski Patryk / 184 SF / Pogoñ Ruda ¦l.  9
14.Wyrobek Micha³ / 193 PF / MUKS Pszczyna 29  >
11.DRYBAÑSKI MICHA / 172 SG / MKKS RYBNIK  22
9.KRAWIEC PRZEMYS£AW / 187PF / MKKS RYBNIK  6
8.KUKUCZKA SZYMON / 187 C /MKKS RYBNIK  4
   
4
£ÓDZKIE



Trener: Robert Zaj±æ

12 Bernasiak Szymon / 196 C / PKK’99   24
14 Lewandowski Marcin / 187 PF / PKK’99  24
10 Owczarek Szymon / 182 SF / PKK’99  22  >>>>>
11 Placek Aleksander / PKK’99 Pabianice  16
7 Sauter Filip / 180 SF / 179 PG / PKK’99   28
8 Malarczyk Bartosz / 180 SG / PKK’99   9
9 Kujawa Kacper / 178 / £KS KM £ód¼  10
4 Stajuda Tomasz / 165 PG / £KS KM £ód¼   16
13 Ziemniak Wiktor / 180 SG / £KS KM £ód¼  0
6 Stadnicki Adrian / 180 SG / £KS KM £ód¼  3
15 Kleszcz Miko³aj / 191 C / £KS KM £ód¼  10
Karpiak Marcel /  / £KS £ód¼  0
5 Halczyk Marcel / 176 SG / Pro-Basket Kutno  24

   
5
PODKARPACKIE


Trener:Be³czowski Robert

4 Wa¶ciñski Jacek  / 170 PG / Ku¿nia   11
5 Krzysik Remigiusz / 180 SG / Ku¼nia (kontuzja)
6 Kisiel ¯erom / 175 PG / Siarka  4
7 Nieznañski Mateusz / 185 SF / Ku¼nia  29
8 Madej Filip / 185 SF / Siarka  4
9 Kurek Kacper / 199 C  / Ku¼nia  17
10 Gumiela Dawid / 185 C / Ku¼nia  8
11 Parus Patryk / 174 PG / Ku¼nia   43 >>>>>>>>
12 Koper Patryk / 190 C / Ku¿nia  8
13 Trawiñski Wiktor / 182 SF / Ku¼nia  19
14 Argasiñski Mateusz / 181 PF / Znicz 0
15 Pawe³ek Mateusz  / 185 SF / Siarka  50
   
6
LUBELSKIE

Trener: Jan Zieliñski
Asystent: Krzysztof Fit 
6 Wojtiuk Jakub / 184 SF / Start Lublin  18  >>>>
13 Balkiewicz Klaudiusz / 188 PF / Start Lublin  22
4 Spitaleri Mathias / 170 SG  /  Start Lublin  0
14 Ostroga Karol / 176 SF   / Start Lublin  2*
10 Malesa Jan / 180 PG / Kadet Bia³a-Podlaska  33
11 Halecki £ukasz / 187 PF / Kadet Bia³a-Podl.  8
5 Miciuk Dominik / 173 SG / Kadet Bia³a-Podl.   20
7  Pelczar Bart³omiej / 177 PG /  Start Lublin  15
8  Piliszczuk Jan / 170 PG   / Pro-Basket Lublin  14*
   W³asiuk Mateusz 0*
12 Wójcik Karol / 176 PF / Start Lublin  5
    Burzec Daniel / 155 PG /  Start Lublin  0*
9 Jaskowiak Pawe³ / 175 SG / Start Lublin  2
   
 7
OPOLSKIE

Trener: Bartosz Trytek
6.Górka Jakub / 178 PG / Smyk Prudnik  11
10.Jakie³a Korneliusz / 176 PG /  Smyk Prudnik  24
14 Dr±¿yk Przemys³aw / 178 SF / Smyk Prudnik  18
12 Wieczorek Dominik / 190 C / Strzelce Op. 10
7.Kuku³ka £ukasz / 176 SG /Smyk Prudnik  9
15 Marcyniuk Micha³ / 184 SF / Smyk Prudnik  16
9.Poch³opieñ Maciej / 187 SF / MKS Otmuchów  40 >
5 Sobczak Jakub / 185 PF   / Smyk Prudnik 0*
8.Nadybski Andrzej /174  PG / MKS Strzelce Opol. 20
11.Kwa¶niak Jakub / 176 /  MKS Strzelce Opol.  9
13 Leniar Pawe³ / 185 C   / Smyk Prudnik  12
   
 8
¦WIÊTOKRZYSKIE


Trenre: Merwart Agnieszka
Asystent: Storc Przemek


4 Micha³ Burzawa / 180 C / MKK Kielce  22
8 Adrian Janicki / 181 SF / MKK Kielce  9
7 Dominik Gumu³a / 187 PF / MKK Kielce  0
6 Norbert ¦nioch / 169 SG /MKK Kielce  7
14 Hubert Prus / 164 PG / MKK Kielce  29
9 Adam Kamiñski / 173 SG / MKK Kielce  12
10 Filip Twórz / 174 SF / MKK Kielce  10
5 Maciek Dudzik / 181 PF / MKK Kielce 0
12 Maciek Polak / 170 SG /MKK Kielce  1
13 Jakub Suchednia / 185 SF /MKK Kielce  0
15 Karol Szcze¶niak / 165 PG / MKK Kielce  25
11 Patryk Wicha / 177 / MKK Kielce  14  >>>>>>

 
zibi dnia padziernik 24 2013 23:58:32 · 0 Komentarzy · 4108 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦l±skie r.93 (Nowy Targ)
¦l±skie r.93 (Nowy Targ)
Kadry Dziewczyny rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985