Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³finaly OOM 2014 U-15 rocz.99 zapowiedzi
OOM 2014 Wa³brzych Tegoroczne pó³fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y ,,Dolno¶l±skie 2014,, podzielone s± na dwie czê¶ci. W pierwszych dniach marca (1-2.III) w Cz³uchowie grupa  II rozegra 6 spotkañ w dwa dni.Grupa I,III I IV swoje mecze rozegra tydzieñ pó¼niej (8-9.III) Terminarz spotkañ zosta³ ustalony wed³ug si³y województw. Teoretycznie mocniejsze kadry   w pierwszym dniu turnieju rozegraj±  dwa spotkania z kadrami s³abszymi. GRUPA A – organizator: Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Woj. Maz.
hala: Hala ZSE w Radomiu, ul. Wernera 22

Kujawsko-Pomorskie i Mazowieckie to zdecydowani faworyci grupy A . Podczas listopadowego turnieju w Cz³uchowie w meczu pó³fina³owym kadra Kujawsko-pomorska prowadzona przez Macieja Kulczyka wygra³a z  Mazowszem siedmioma punktami  76 : 66.Rewan¿ odbêdzie siê w Radomiu w niedziele o godz.10.00. W tym spotkaniu nie ma ,,pewniaka,, spogl±daj±c na sk³ady - zawodnicy o przybli¿onych parametrach. Zdecydowanych liderów w tym zespole te¿ nie widaæ. Zapowiada siê walka od pierwszego do ostatniego gwizdka sêdziego.

Dwie pozosta³e kadry: ¶wiêtokrzyskie i lubelskie zagraj± miedzy sob± o trzecie miejsce. Nie powinno siê przed turniejem tak pisaæ ale prawda jest taka a nie inna. Lubuskie w sk³adzie ma a¿ sze¶ciu zawodników z rocznika 2000 i jest najm³odsza kadra w OOM ( czy¿by na Lubelszczy¼nie nie by³o zdolnych perspektywicznych graczy z rocznika 1999 ? Kadra województwa ¶wiêtokrzyskiego MKK MDK Kielce w Radomiu bêdzie broni³a siê przed ,,100-k±,, (ostanie miejsce w sondzie na SKM)


 Kujawsko-Pomorskie  Mazowieckie  Lubelskie ¦wiêtokrzyskie
 


Grzelak Kacper - Novum
Skiba Adam - Novum
Rutnowski Dawid - Novum
Jêdrzejczak Kacper - Novum  
Majchrzak Miko³aj - Novum  
Brzozowski Carlos - Novum  
Pluta Andrzej - TKM 2000
Ostrowski Damian - TKM  
Ró¿anowski Micha³ - TKM
Kondraciuk Jakub - Pierniki
Paleczny Jan - Pierniki
Przybylski Kacper - Astoria

trener: Maciej  Kulczyk  
trenera:Maciej  £abu¶


 Bart³omiej Pelczar - Start 2000
Klaudiusz Balkiewicz - Pi±tka
Jan Grzegorczyk - Pi±tka 2000
Wojciech Matysek- Pi±tka
Jakub Wojtiuk - Pi±tka
Daniel Burzec - Cztery-Trzy 2000
Pawe³ Jaskowiak - Cztery-Trzy 2000
Karol Wójcik - Cztery-Trzy 2000

£ukasz Szalecki - Kadeta
Jan Malesa - Kadeta
Pior Szoka³o - Kadeta
Mateusz W³asiuk - Kadeta
Jan Piliszczuk - Pro-Basket 2000


trener: Janusz Zieliñski
asystent; Krzysztof Fit
Micha³ Burzawa - MKK Kielce 
Adrian Janicki - MKK Kielce 
Dominik Gumu³a - MKK Kielce
Norbert ¦nioch - MKK Kielce 
Hubert Prus - MKK Kielce
Adam Kamiñski - MKK Kielce
Filip Twórz - MKK Kielce
Maciek Dudzik - MKK Kielce
Maciek Polak - MKK Kielce
Jakub Suchednia - MKK Kielce
Karol Szcze¶niak - MKK Kielce 
Patryk Wicha - MKK Kielce 

Trener: Agnieszka Merwart
Asystent: Przemys³aw StorcGRUPA B – organizator: Pomorski Zwi±zek Koszykówki
hala: Hala w Czluchowie

Faworytem turniej w Cz³uchowie jest Kadra Pomorza prowadzona przez znanego trenera Roberta Jakubiaka (prowadzi³ m³odzie¿owe kadry narodowe). Wcze¶niejsze  pó³fina³y OOM dla roczników 93-98 by³y rozgrywane kwiecieñ/ maj. Trenerzy mieli sporo czasu na przygotowania (turnieje, konsultacje) Rocznik 1999 mo¿e tylko o tym pomarzyæ . Pobyt kadr na pó³fina³ach op³acony przez PZKosz, transport we w³asnym zakresie !(czy tak powinno  wygl±daæ szkolenie i logistyka kadr ?)

Jak wszyscy wiemy kadra Pomorza w listopadzie 2013 wygra³a turniej REGION PÓ£NOC. Reprezentacja województwa pomorskiego jest najbardziej ,,ogran±,, kadr± w Polsce (31 spotkañ). Od dwóch lat wystêpuj± w rozgrywkach EYBL. £ukasz Kolenda to jedyny zawodnik z rocznika 1999 który wyst±pi³ ju¿ w meczach Reprezentacji Polski U-16) Moraczyñski Kacper , Dawid S±czowski  i Sebastian Walda (r.2000) to wyró¿niaj±cy siê zawodnicy w ¿ó³to –czarnych barwach. Ka¿de inne ni¿ pierwsze miejsce gospodarzy turnieju by³o by spora sensacj±. W tym roku kadra Pomorza nie mia³a ¿±dnej konsultacji ! Przejazd i pobyt w Cz³uchowie kadrowicze maj± za darmo.

Ciekawie zapowiada siê konfrontacja pomiêdzy województwem zachodniopomorskim a ³ódzkim. Kadry te nigdy nie by³y w Finale OOM. Nowy uk³ad grup daje mo¿liwo¶æ awansu do Fina³u  krajowego. Czy pierwszego marca w drugim spotkania dnia bêdziemy ¶wiadkami  meczu o awans ?
Kadra województwa zachodniopomorskiego i ³ódzkiego do Cz³uchowa przyje¿d¿a (transport) na w³asny koszt ! W tym roku ¿adna z kadr nie mia³a konsultacji ani meczy kontrolnych !

Kopciuszek tych  pó³fina³ów to kadra Warmiñsko-Mazurska. Turniej Region Pó³noc  nie nale¿a³ do udanych….. wszystko przegrane z bilansem punktowym  -192 ¶rednio przegrywali  ponad 60 pkt na mecz. Od tego momentu kadra Warmiñsko-Mazurska nie mia³a ¿adnej konsultacji nie mówi±c ju¿ o meczach kontrolnych. Naszym zdaniem ch³opaki powalcz± w turnieju  i z pewno¶ci± poka¿± siê indywidualnie, a kto wie czy kiedy¶ kto¶ z nich nie wyst±pi w fina³ach MP lub dostanie siê do SMS PZKosz w Cetniewie .Ch³opcy z Warmiñsko-Mazurskiego nie p³ac± transport


 Pomorskie
£ódzkie 
Zachodniopomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
   
 
Kolenda £ukasz (Siódemka)
Kujtkowski Wiktor (Siódemka)
Mochnacz Micha³ (Siódemka) 2000
Walda Sebastian (Siódemka) 2000

S±czewski Dawid (GTK)
Stankiewicz Miko³aj (GTK)
Moraczyñski Kacper (Czarni)
Ludwiczuk Robert (Czarni)
Burczyk Kacper (Korsarz)
Góralczyk Adrian (Jedynka)
Kamiñski Grzegorz (SKS) 2000
Majewski Adam ( Bat)
Stryjewski Filip (MTS Basket)

Trener: Robert Jakubiak
Bernasiak Szymon  (PKK 99)
Owczarek Szymon  (PKK 99)
Placek Aleksander  (PKK 99)
Sauter Filip  (PKK 99)
Lewandowski Marcin (PKK 99)
Stajuda Tomasz  (£KS)
Karpiak Marcel  (£KS)
Kujawa Kacper  (£KS)
Stadnicki Adrian (£KS)
Æwirko Mateusz (Pro-Basket)
Haczyk Marcel  (Pro-Basket)
Brandys Jakub  (Piotrkowia)


Trener: Robert Zaj±c
Lange Igor  (¯ak)
Naczlenis Eryk  (¯ak)
Pabiszczak Micha³  (¯ak)
Raczkowski Filip  (¯ak)
Grzybowski Kacper  (¯ak)
Wiechowski Jakub  (¯ak)
Olczyk Filip (Spójnia)
Ba³uk Kornel  (Spójnia)
Kolasa Kacper  (Kotwica 50)
Gryczka Jan  (Kotwica 50)
Michalczyk Tomasz (Herkules)
O¿ygar Maciej  (Herkules)

Trener: Zbigniew Pietrzak
asystent: Cezary Tundruj
¦WITAJ JAN (AS)
BORZYMOWSKI DAWID  (AS)
RZEMIÑSKI MACIEJ  (AS)
MROZICKI MICHA£  (AS)
BOSEK ADAM  (AS) 2000
GI¯YÑSKI JAROS£AW (Trójeczka)
KULIS MATEUSZ (Trojeczka)
IGNATOWICZ HUBERT (Nenufar)
MOCARSKI RAFA£ (Nenufar)
BESSMAN MATEUSZ (Ro¶)
TRUPACZ MATEUSZ  (Ro¶)
GA£ECKI ADRIAN  (Truso)

Trener:
Tomasz Majchrowicz
Asystent: Sebastian Kaczmarski

GRUPA C – organizator: ¦l±ski Zwi±zek Koszykówki
hala: Hala w Strumieniu, ul. M³yñska 8


Najbardziej wyrównan± i najciekawsz± jest grupa III widaæ to w  Sondzie na SKM. Najbardziej ,,przemeblowany sk³ad ma kadra wielkopolski. Wielu kibiców nie wyobra¿a sobie ¿eby w finale zabrak³o czterokrotnych mistrzów OOM. Najsolidniej wygl±da kadra ma³opolski która jest trochê os³abiona kontuzj± Wilka i  chorob± Suskiego, pomimo tego trener Piotr Piecuch dysponuje najlepszym rocznikiem od kilku lat.. Tylko kadra ma³opolski na pocz±tku roku gra³a w turnieju natomiast wielkopolska, ¶l±skie i podlaskie ostatnio w listopadzie 2014. Brak meczy kontrolnych mo¿e odbiæ siê na poziomie gry kadrowiczów .Trener Podlaskiego Kujawa ma w kadrze nowych zawodników i kto wie czy nie bêd± czarnym koniem w tej grupie. Co¶ mi siê zdaje ¿e klasyfikacja koñcowa skoñczy siê ,, ma³± tabelk±,, albo 1-3 albo 2-4 gdzie bêd± decydowaæ kosze


 Ma³opolskie
¦l±skie
Wielkopolskie
Podlaskie
     
1 Nowacki Mateusz - Wis³a 
2 Nowakowski Krystian - Wis³a 
3 Chrabota Micha³ - Wis³a 
4 Jakubek Maksymilian - Wis³a 
5 Pacho³ek Patryk -  Wis³a 
6 Rumian Alexander - Wis³a 
7 Sasnal Karol - Cracovia 
8 £apcik Damian - Cracovia 
9 Szkolak Jakub - Cracovia
10Pieni±¿ek Micha³ - Korona  
11 Koperski Maciej - Korona
12 Szlachetka Mateusz -Korona
13 Mordarski Albert -  Regis

trener: Piotr Piecuch
asystent: Mateusz Buka³a


LEWIÑSKI £UKASZ - D±browa G.
STÊPIEÑ SEBASTIAN - D±browa G
SZKRIBA ADAM - D±browa G.
NIESPOR ADAM - D±browa G.
GORDON OLIWIER - D±browa G.
JANCZAK SZYMON -MKS Zabrze
ROZYNEK MICHA£ - MKS Zabrze
ROZYNEK PATRYK - MKS Zabrze
NOWAK JAKUB - Pogoñ Ruda ¦l
KOZ£OWSKI PATRYK -Pogoñ
WÓJTOWICZ JAN
Wyrobek Micha³  -MUKS Pszczyna
STANEK £UKASZ -GTK Gliwice
Drybañski Micha³  - MKKS Rybnik
Kukuczka Szymon - MKKS Rybnik

trener;    JACEK    BORTLICZEK
asystent: JAKUB KRAKOWCZYK
1 Banaszak Micha³ - Pyra
2 Idziak Jakub - Pyra
3 Walczak Dominik - Pyra 2000
4 Le¶niczak Piotr - Gniezno
5 Tkaczyk Dominik - Gniezno
6 Wietrzyñski Dariusz - Gniezno
7 Adamczak Olek - Ko¶cian 2000
8 Rau Miko³aj - Ko¶cian
9 Rosik Szymon - Ostrów
10 Zaworski Piotr - Ostrów
11 Bogucki Adrian - Polonia
12 Kotwasiñski Daniel - Konin
13 Popiel Tomasz - Rawia
14 Smarzy Miko³aj - Miêdzychód


trener: Tomasz Eichert
1 MICHA£ WASILEWSKI - ¯UBRY
2 MICHAL BIA£OBROCKI - ¯UBRY
3 MICHA£ Chrobo³owski - ¯UBRY
4 PATRYK ANDRUK - ¯UBRY
5 KAROL NIEWIÑSKI - ¯UBRY
6 KAROL NOWICKI - ¯UBRY
7 SEBASTIAN MATWIEJUK - ¯UBRY
8 MARCIN OSIENIK - ¯UBRY
9 TOMASZ MATUK - ¯UBRY
10 JANUSZ TYSZKA - Zambrów
11 MACIEJ MILEWSKI -  Zambrów
12 DOMINIK PÓ£TORAK - MOSIR
13 ROSZKOWSKI MICHA£ - £om¿±

TRENER: TOMASZ KUJAWA
ASYSTENT: K. KALINOWSKIGRUPA D – organizator: Lubuski Zwi±zek Koszykówki
hala: MOSiR w ¯arach, ul. Zwyciêzców 38


Na specjalne zaproszenie Prezesa Chromik ¯ary, trenerów, zawodników i rodziców. W tym miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za zaproszenie – Zibi bêdzie prowadzi³ pó³fina³ OOM w grupie IV. Organizatorzy zapowiadaj± relacje VIDE-LIVE ! Statystyki LIVE, Z okazji pó³fina³ów zostanie wydrukowany specjalny folder, po ka¿dym spotkaniu zostanie wybrany najlepszy gracz. Na zakoñczenie zostanie wybrana najlepsza pi±tka turnieju, najlepszy strzelec, asystuj±cy i zbieraj±cy.. bêd± koszulki dla wszystkich, puchary statuetki, nagrody rzeczowe i jak zawsze kalendarze z zawodnikami NBA. Znaj±c profesje organizatorów kadry bêd± mia³y mo¿liwo¶æ do 1 treningu w pi±tek wieczorem) Do ¯ar przyjedzie jeden z asystentów trenera kadry Polski pan  Roman Prawica.
Nie ukrywam faworytem tej grupy jest kadra dolno¶l±skiego. Wszyscy z kadrowiczów WKK, WKS Kobierzyce i Gimbasket nie raz grali w ¯arach. Podczas spotkania dolno¶l±skie-lubuskie od¿yj± wspomnienia z MP U-14 FINA£:  ¦L¡SK-CHROMIK. Ogl±daj±c sk³ady reprezentacje bêd± w najmocniejszych ,,zestawieniach,, (na szczê¶cie nie ma kontuzji) Na moje oko w tym spotkaniu wyst±pi 4-6 zawodników  przysz³ej kadry polski. W meczu o pierwsze miejsce w grupie mo¿na spodziewaæ siê nadkompletu publiczno¶ci ! Czy lubuscy kibice dodaj± skrzyde³ swoim ulubieñcom ? i CHROMIK/ZASTAL wygra turniej - dowiemy siê w ostatnim spotkaniu turnieju

Podkarpacie w piekielnie trudnej sytuacji od kilku lat kadra awansowa³a do Fina³u OOM ale wtedy mieli s³abszych przeciwników (lubelskie, ¶wiêtokrzyskie) w tym roku nowy system podzialu na grupy (losowanie) i nowe wezwanie. Zespó³ trenera Be³czowskiego w innym sk³adzie ni¿ w Nowym Targu, dru¿yna jeszcze bardziej odm³odzona 5 zawodników z rocznika 2000 dla ch³opaków z rocznika 2000 to okazja zagrania na OOM niestety oni nie bêd± mieli w³asnej olimpiady. Nie chce ch³opaków z podkarpacia ani z opolskiego do³owaæ przed pó³fina³ami ale trafili¶cie na bardzo bardzo  silne kadry chyba po za waszym zasiêgiem, ale jest okazja pokazaæ siê z jak najlepszej strony indywidualnie

Dolno¶l±skie Lubuskie  PodkarpackieOpolskie 
   

1 KWIATKOWSKI DOMINIK - WKK
2 MATUSIAK FRYDERYK - WKK
3 HORN £UKASZ WKK
4 KWIATKOWSKI ADRIAN - WKK
5 WÓJCIK JAN - KOBIERZYCE
6 WÓJCIK SZYMON - KOBIERZYCE
7 NOWAKOWSKI KAROL - KOBIERZ.
8 MOON ALEX - ¦L¡SK
9 MATUSIAK TYMOTEUSZ - ¦L¡SK
10 ZDEB JAKUB - ¦L¡SK
11 DOMINIK WILCZEK - ¦L¡SK
12 ZAGÓRSKI MAKS. - GIMBASKET

TRENER: MAREK OCHMAN
1 Bielicki Dawid - CHROMIK
2 Kêpiñski Micha³ - CHROMIK
3 Sitko Bartosz - CHROMIK
4 Pawiñski Dominik - CHROMIK
5 Pawiñski Jakub - CHROMIK
6 Nowicki Micha³ - CHROMIK
7 Mróz Igor - CHROMIK
8 Szklarz Adrian - CHROMIK
9 Leszczyñski Maciej - CHROMIK
10 Talarek Rados³aw - CHROMIK
11 Rak Kacper - CHROMIK
12 Brzózka Jakub - ZASTAL
13 Busz Micha³ - ZASTAL
14 M±kowski Kacper - ZASTAL
15 Rajewicz Wiktor - ZASTAL 2000

trener:    £ukasz     Rubczyñski
asystent:  Tomasz    Sobczak
1 Wa¶ciñski Jacek - Ku¼nia
2 Nieznañski Mateusz - Ku¼nia
3 Pecka Grzegorz - Ku¼nia
4 Kurek Kacper - Ku¼nia
5 Gumiela Dawid - Ku¼nia
6 Parus Patryk - Ku¼nia
7 Trawiñski Wiktor - Ku¼nia
8 Koper Patryk - Ku¼nia
9 S³aby Wiktor - Nied¼wiadki
Karpiñski Wiktor - Nied¼wiadki
Walciszewski K. - Nied¼wiadki

Pawe³ek Mateusz - Siarka

trener: Robert Be³czowski
1 Jakie³a Kornel
2 Górka Jakub
3 Kuku³ka £ukasz
4 Dr±¿yk Przemys³aw
5 Sobczak Jakub
6 Leniar Pawe³
7 Marcyniuk Micha³
8 Nadybski Andrzej
9 Wieczorek Dominik
10 Kwa¶niak Jakub
11 Poch³opieñ  Maciej
12 Lis Rados³aw

trener:
    £ukasz     Kublicki
asystent: Bartosz TrytekWszystkim zawodnikom trenerom kibicom ¿yczê  du¿o emocji i niezapomnianych wra¿eñ Do zobaczenia w Wa³brzychu


FOTO ZIBI

FILMIKI - ZIBI
zibi dnia marzec 04 2014 19:55:52 · 0 Komentarzy · 3306 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Województwo Podkarpackie
Województwo Podkarpackie
Kadry Wojewódzkie rocz.1997
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985