Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³fina³y OOM Srumieñ, Cz³uchów, Warszawa i ¯ary - Marzec 2014
OOM 2014 Wa³brzych W niedziele 9 marca poznali¶my wszystkich FINALISTÓW Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Dolno¶l±skie 2014. W ostatni tydzieñ roku szkolnego 24-28 czerwca w piêknym o¶rodku Auqa Zdrój w Wa³brzychu (Hala, Hotel, Basen w jednym kompleksie) zagraj±: Pomorskie, Mazowieckie, Ma³opolskie, Dolno¶l±skie, ¦l±skie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie i  £ódzkie. Po raz pierwszy w  finale wyst±pi  kadra województwa ³ódzkiego. Na wszystkich olimpiadach o by³o ich sze¶æ od rocznika 1993 byli: Mazowieckie, Ma³opolskie, Kujawsko-Pomorskie i Dolno¶l±skie (wygrywali Dolno¶l±skie rocz.1993, Pomorskie rocz.1994 i Wielkopolskie rocz.1995, 1996, 1997 i 1998 o wszystkim mo¿ecie przeczytaæ na podstronie SKM www.skm.basketmania.pl/kadry
Przejd¼my do opisu zmagañ pó³fina³owych

Internauci w sondzie na SKM zgadli ósemkê  która awansowa³a do Fina³u OOM! W  tegorocznych pó³fina³ach gospodarze zajêli pierwsze miejsca w grupach i nigdzie nie by³a potrzebna ma³a tabelka.  W zapowiedziach pisali¶my ¿e faworytem grupy IV jest kadra dolno¶l±skiego . Wczoraj w ¯arach sprawdzi³o siê powiedzenie ze nie zawsze faworyt wygrywa. Lubuskie sprawi³o spora niespodziankê wygrywaj±c z dolno¶l±skim ró¿nica 32 punktów ! Ciekawostk± spotkania by³ wystêp trzech par bli¼niaków: bracia Wójcikowie, Kwiatkowscy i Pawiñscy. Po sukcesie organizacyjnym fina³ów U-14 organizatorzy pó³fina³ów OOM UKS Chromik ¯ary ponownie pokazali siê z jak najlepszej strony. Szkoda tylko ¿e kadry podkarpackiego i opolskiego nie zosta³y do koñca turnieju. By³ to jedyny pó³fina³ z którego przeprowadzone by³y relacje LIVE-VIDO ! Konkursy w przerwach meczy, 14 wyró¿nieñ indywidualnych, Puchary dyplomy koszulki dla wszystkich. Bardzo siê cieszê ze mog³em osobi¶cie prowadziæ te zawody

 W grupie I od pocz±tku by³o wiadomo kto awansuje, w niedziele toczy³a siê  walka o wygranie grupy po bardzo emocjonuj±cym spotkaniu zwyciê¿yli gospodarze. MVP turnieju otrzyma³ Konrad Nowik który nie tak dawno gra³ w Lublinie. Organizatorzy wyró¿nili najlepszego strzelca i po jednym zawodniku  z dru¿yny ka¿dy otrzyma³ statuetkê a zespo³y pami±tkowe puchary

Grupa III – Czy awans z pierwszego miejsca kadry województwa ¶l±skiego to  sensacja ?, ma³o kto spodziewa³ siê ¿e ma³opolska przegra ze ¦l±skiem. Spogl±daj±c na sobotnie wyniki gdzie podlaskie mog³o wygraæ z gospodarzami turnieju kadra ¦l±sk a ma³opolska nie mia³a problemów z podlaskim to ka¿dy zak³ada³ ¿e w niedziele wygra ma³opolska jednak tak siê nie sta³o mecz meczowi nie równy ch³opaki trenera Jacka Bortliczka pokazali charakter i pokonali rówie¶ników z ma³opolski. Wielkopolska cztery raz z rzêdu siêga³a po z³oto OOM w tym roku nie zobaczymy ich w Finale. Dooko³a s³yszymy ze s³abszy rocznik – czy slaby ? przekonamy siê o tym w kolejnych latach szkolenia. Wielka szkoda ¿e organizatorzy ¦Zkosz nie docenili zawodników ani dru¿yn nie zosta³y przyznane ¿adne wyró¿nienia, dla ch³opców z wielkopolski i Podlasia by³o to zakoñczenie Olimpiady 

150 zawodników z 12 województw przez dwa dni zmagañ koszykarskich by³o obserwowanych przez sztab szkoleniowy Kadry Polski. W ¯arach by³ Roman Prawica, w Strumieniu Wojciech Rogowski a w, Radomiu Miros³aw Noculak.
Pewnie wszyscy Ci panowie i trenerów g³ówny (jeszcze nie ma oficjalnego komunikatu kto poprowadzi rocznik 1999) bêd± w Czerwcu w Wa³brzychu
Piszcie jak wygl±daj± przygotowania waszych kadr do WIELKIEGO FINA£U Dolno¶l±skie 2014

Do zobaczenia w Wa³brzychu 

* zawodnicy zaznaczeni na niebiesko to rocznik 2000

FOTO ZIBI

FILMIKI - ZIBI


GRUPA A
– organizator: Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Woj. Maz. hala: Hala ZSE w Radomiu

Kujawsko-Pomorskie - ¦wiêtokrzyskie  129 : 42
Mazowieckie - Lubelskie  93 : 58
Kujawsko-Pomorskie - Lubelskie  102 : 39
Mazowieckie - ¦wiêtokrzyskie  115 : 45
Lubelskie - ¦wiêtokrzyskie 62 : 49
Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie    67 : 71


MVP turnieju: Konrad NOWIK (woj. mazowieckie)
Królem Strzelców: Artur SKOWROÑSKI (woj. mazowieckie)

Najlepsi zawodnicy z dru¿yn:

Jakub P£ATOS (woj. mazowieckie)
Micha³ RÓ¯ANOWSKI (woj. kujawsko - pomorskie)
Jan MALESA (woj. lubelskie),
Hubert PRUS (woj. ¶wiêtokrzyskie)

FOTO GALERIA


 
PKT.
 
1
Mazowieckie
 6Piotrówka:Krakowiak Miko³aj, Lis Patryk,
Platos Jakub, Zió³ko Norbert, ¯uk Bart³omiej,
Nowik Konrad
Polonia: Artur Skowroñski, Izrailewski Bogdan,
Mendak Jakub, Tenderenda Jakub,
Witeska Rados³aw , Bak Patryk

Trenerzy: Karol Gryko, £ukasz Jakóbczak2

Kujawsko
Pomorskie
 5Novum: Grzelak Kacper, Skiba Adam,
Rutnowski Dawid Jêdrzejczak Kacper,
Majchrzak Miko³aj, Brzozowski Carlos
TKM: Pluta Andrzej, Ostrowski Damian,
Ró¿anowski Micha³
Pierniki: Kondraciuk Jakub, Paleczny Jan
Astoria: Przybylski Kacper

Trenerzy: Maciej  KulczyK, Maciej  £abu¶

XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

Lubelskie
 4Pi±tka: Klaudiusz Balkiewicz, Jan Grzegorczyk
Wojciech Matysek, Jakub Wojtiuk
Cztery-Trzy; Daniel Burzec, Pawe³ Jaskowiak,
Karol Wójcik

Kadet: £ukasz Szalecki, Jan Malesa, Pior Szoka³o,
Mateusz W³asiuk
Pro Basket: Jan Piliszczuk
Start: Bart³omiej Pelczar

Trenerzy: Janusz Zieliñski, Krzysztof Fit


4

¦wiêtokrzyskie
 3MKK MDK Kielce: Micha³ Burzawa, Adrian Janicki,
Dominik Gumu³a , Norbert ¦nioch, Hubert Prus ,
Adam Kamiñski, Filip Twórz Maciek Dudzik,
Maciek Polak, Jakub Suchednia Karol Szcze¶niak,
Patryk Wicha

Trenerzy: Agnieszka Merwart, Przemys³aw Storc

GRUPA B – organizator: Pomorski Zwi±zek Koszykówki hala: Hala w Cz³uchowie

Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie  101 : 36
£ódzkie - Zachodniopomorskie  64 : 52
Pomorskie - Zachodniopomorskie  98 : 39
£ódzkie - Warmiñsko-Mazurskie  95 : 38
Zachodniopomorskie - Warmiñsko-Mazurskie  67 : 47
Pomorskie - £ódzkie  76 : 56

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

Michalczyk Tomasz (zachodniopomorskie)
Bessman Mateusz (warmiñsko - mazurskie)
Stryjewski Filip (pomorskie)
Lewandowski Marcin (³ódzkie)


FILMIK Z CZ£UCHOWA

 
PKT.  
1

 Pomorskie
 6UKS 7 Sopot: Kolenda £ukasz, Kujtkowski Wiktor,
Mochnacz Micha³, Walda Sebastian
GTK Gdynia: S±czewski Dawid, Stankiewicz Miko³aj
Czarni S³upsk: Moraczyñski Kacper, Ludwiczuk Robert
Korsarz Gdañsk: Burczyk Kacper
Jedynka Pelplin: Góralczyk Adrian
SKS Starogard: Kamiñski Grzegorz
Bat Sierakowice: Majewski Adam
Basket Kwidzyn: Stryjewski Filip

Trener: Robert Jakubiak
2

£ódzkie 
 5PKK 99 Pabianice: Bernasiak Szymon,
Owczarek Szymon  Placek Aleksander, Sauter Filip,
Lewandowski Marcin
£KS £ód¼:  Stajuda Tomasz, Karpiak Marcel,
Kujawa Kacper, Stadnicki Adrian
Pro-Basket; Æwirko Mateusz, Haczyk Marcel 
Piotrkowia; Brandys Jakub 


Trener: Robert Zaj±c
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 
Zachodniopomorskie
4
¯ak Koszalin: Lange Igor, Naczlenis Eryk
Pabiszczak Micha³, Raczkowski Filip,
Grzybowski KacperWiechowski Jakub 
Spójnia: Olczyk Filip, Ba³uk Kornel 
Kotwica 50 Ko³obrzeg: Kolasa Kacper, Gryczka Jan 
Herkules: Michalczyk Tomasz
O¿ygar Maciej 

Trenerzy: Zbigniew Pietrzak, Cezary Tundruj


4

Warmiñsko
Mazurskie
3
AS Mr±gowo; ¦WITAJ JAN, BORZYMOWSKI DAWID 
RZEMIÑSKI MACIEJ, MROZICKI MICHA£, BOSEK ADAM 
Trójeczka: GI¯YÑSKI JAROS£AW, KULIS MATEUSZ
Nenufar E³k: IGNATOWICZ HUBERT, MOCARSKI RAFA£
Ro¶ Pisz: BESSMAN MATEUSZ, TRUPACZ MATEUSZ 
Truso Elbl±g: GA£ECKI ADRIAN 

Trenerzy: Tomasz Majchrowicz, Sebastian Kaczmarski
GRUPA C organizator: ¦l±ski Zwi±zek Koszykówki hala: Hala w Strumieniu

Ma³opolskie - Wielkopolskie  91 : 67
¦l±skie - Wielkopolskie  83 : 57
Ma³opolskie - Podlaskie  104 : 74
¦l±skie - Podlaskie  71 : 66
Ma³opolskie - ¦l±skie  79 : 89
Wielkopolskie - Podlaskie  85 : 77

Organizatorzy nie przyznali ¿adnych wyró¿nieñ dru¿ynowych ani  indywidualnych

 
PKT.  
1

¦l±skie
6Dabrowa G: LEWIÑSKI £UKASZ, STÊPIEÑ SEBASTIAN
SZKRIBA ADAM, NIESPOR ADAM, 
MKS Zabrze: ROZYNEK PATRYK, MICHA£ ROZYNEK
Pogoñ Ruda NOWAK JAKUB, KOZ£OWSKI PATRYK
MOSiR Cieszyn: WÓJTOWICZ JAN
MUKS Pszczyna: Wyrobek Micha³ 
GTK Gliwice: Stanek £ukasz
MKKS Rybnik: Drybañski Micha³, Kukuczka Szymon

Trenerzy: Jacek Bortliczek Jakub Krakowczyk

2

Ma³opolskie
5Wis³a: Nowacki Mateusz, Nowakowski Krystian
Chrabota Micha³, Jakubek Maksymilian,
Pacho³ek Patryk, Rumian Alexander
Crakovia: Sasnal Karol, £apcik Damian - Cracovia
Szkolak Jakub,
Korona: Pieni±¿ek Micha³, Koperski Maciej,
Szlachetka Mateusz
Regis: Mordarski Albert

Trenerzy: Piotr Piecuch, Mateusz Buka³a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

Wielkopolskie
4
Pyra Poznañ: Banaszak Micha³, Idziak Jakub,
Walczak Dominik
MKS Gniezno: Le¶niczak Piotr, Tkaczyk Dominik
Wietrzyñski Dariusz
Jedynka Ko¶cian: Adamczak Olek, Rau Miko³aj
Kasprowiczanka: Rosik Szymon, Zaworski Piotr
Polonia Leszno: Bogucki Adrian
MKS Konin: Kotwasiñski Daniel
Rawia Rawicz: Popiel Tomasz
MIKST Miêdzychód: Smarzy Miko³aj

Trener: Tomasz Eichert
4

Podlaskie

3
¯ubry Bia³ystok: MICHA£ WASILEWSKI,
MICHAL BIA£OBROCKI MICHA£ Chrobo³owski,
PATRYK ANDRUK, KAROL NIEWIÑSKI
KAROL NOWICKI, SEBASTIAN MATWIEJUK,
MARCIN OSIENIK, TOMASZ MATUK
MTS Zambrów: JANUSZ TYSZKA, MACIEJ MILEWSKI
MOSIR Bielsk Podlaski: DOMINIK PÓ£TORAK
Olimpijczyk £om¿a: ROSZKOWSKI MICHA£

TRENERZY: TOMASZ KUJAWA, K. KALINOWSKIGRUPA D – organizator: Lubuski Zwi±zek Koszykówki hala: MOSiR w ¯arach
  
Dolno¶l±skie – Opolskie
106 : 36   (zawodnik meczu: Tymoteusz Matusiak)   
Lubuskie – Podkarpackie
81 : 45 (zawodnik meczu: Jakub Brzózka)   
Dolno¶laskie – Podkarpackie
101 : 28  (zawodnik meczu: Alex Monn)   
Lubuskie - Opolskie 
90 : 60 (zawodnik meczu: Micha³ Kêpiñski)   
Podkarpackie – Opolskie 
63 : 65 (zawodnik meczu: £ukasz Kuku³ka)  
Dolno¶l±skie - Lubuskie 
60 : 92  (zawodnik meczu: Maciej Leszczyñski

 MVP / Król Strzelców:
Micha³ Kêpiñski 
(lubuskie)

 Najlepszy Zbieraj±cy:
Kacper M±kowski
(lubuskie)

 Najlepszy Asystuj±cy:
Alex Moon
(dolno¶l±skie)

 ALL STARS:

Maciej Leszczyñski (lubuskie)
Wiktor Rajewicz (lubuskie)
Jakub Pawiñski (lubuskie)
Maksymilian Zagórski (dolno¶l±skie)
£ukasz Horn (dolno¶l±skie)


STATUETKI, PUCHARY,DYPLOMY, KOSZULKI PAMI¡TKOWE, KALENDARZE NBA, NAGRODY RZECZOWE
ZOSTA£Y WRÊCZONE PRZEZ:
KRZYSZTOFA RACZKOWSKIEGO PREZESA UKS CHROMIK ¯ARY,
WICEBURMISTRZA PATRYKA FALIÑSKIEGO ,
SEKRETARZA POWIATU ¯ARSKIEGO OLAFA NAPIÓRKOWSKIEGO
PREZESA LUBUSKIEGO ZWI¡ZKU KOSZYKÓWKI GRZEGORZA POTÊGÊ

 
PKT. 
 
1

Lubuskie

6
Chromik ¯ary: Bielicki Dawid, Kêpiñski Micha³
Sitko Bartosz, Pawiñski Dominik, Pawiñski Jakub
Nowicki Micha³, Mróz Igor, Szklarz Adrian
Leszczyñski Maciej, Talarek Rados³aw -
Rak Kacper,
Zastal Zielona Góra: Brzózka Jakub, Busz Micha³
M±kowski Kacper, Rajewicz Wiktor

Trenerzy: £ukasz Rubczyñski, Tomasz Sobczak


2

Dolno¶l±skie
5
WKK: KWIATKOWSKI DOMINIK, MATUSIAK FRYDERYK
HORN £UKASZ, KWIATKOWSKI ADRIAN
KKS Kobierzyce: WÓJCIK JAN, WÓJCIK SZYMON
NOWAKOWSKI KAROL
¦l±sk: MOON ALEX, MATUSIAK TYMOTEUSZ
ZDEB JAKUB, DOMINIK WILCZEK
Gimbasket Wroc³aw:  ZAGÓRSKI MAKSYMILIAN

TRENER: MAREK OCHMAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3

Opolskie
4Smyk Prudnik: Jakie³a Kornel, Górka Jakub,
Kuku³ka £ukasz, Dr±¿yk Przemys³aw, Sobczak Jakub,
Leniar Pawe³, Marcyniuk Micha³,
MKS Otmuchów:
Poch³opieñ  Maciej, Lis Rados³aw
MKS Strzelce Opolskie:
Nadybski Andrzej
Wieczorek Dominik, Kwa¶niak Jakub

Trenerzy: £ukasz Kublicki, Bartosz Trytek4

Podkarpackie

3
Ku¿nia Stalowa Wola: Wa¶ciñski Jacek,
Nieznañski Mateusz Pecka Grzegorz,
Kurek Kacper, Gumiela Dawid
Parus Patryk,Trawiñski Wiktor, Koper Patryk
Nied¼wiadki Przemy¶l: S³aby Wiktor, Karpiñski Wiktor
Walciszewski Kacper

Siarka Tarnobrzeg: Pawe³ek Mateusz - Siarka

Trener: Robert Be³czowskizibi dnia listopad 02 2014 22:56:49 · 0 Komentarzy · 2426 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Podkarpackie
Podkarpackie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985