Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

XX OOM Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich U15 rocz.1999 Wa³brzych 24-28.VI.2014
OOM 2014 Wa³brzych Województwo lubuskie drugim najmniejszym w kraju pod wzglêdem liczby ludno¶ci. Mniej ludzi mieszka tylko w opolskim. W¶ród 15-letnich koszykarzy to jednak województwo lubuskie jest najsilniejsze w Polsce, to w³a¶nie one wygra³o Ogólnopolsk± Olimpiadê M³odzie¿y. Trwa wiêc z³oty okres dla lubuskiej koszykówki. Stelmet Zielona Góra to zesz³oroczny mistrz Polski i tegoroczny wicemistrz, a Chromik ¯ary to najlepszy zespó³ do lat 14 w kraju w 2013 roku (trzon tamtego zespo³u wygra³ lubuskiemu OOM).


Kilka dni intensywnego grania w wa³brzyskim Aqua Zdroju za nami. Roman Prawica, szkoleniowiec kadry Polski rocznika 1999, obejrza³ wszystkie mecze z wysoko¶ci trybun. Przez piêæ dni widzia³ 18 meczów. Po takiej dawce koszykówki nawet jej najwiêkszy entuzjasta mo¿e mieæ dosyæ. Materia³u szkoleniowego do analiz nie powinno brakowaæ.

Fina³y OOM  przynios³y kibicom sporo emocji, wiele ciekawych akcji (dwa wsady – Walda z pomorskiego i Lewiñski ze ¶l±skiego) oraz wiele konkursów Zibiego w przerwach. Nie zabrak³o komisarzy, flag, hymnu, czy te¿ s³ynnych „stanów podzawa³owych” nerwowego trenera Piecucha z Ma³opolski. Jakby tego by³o ma³o, £ukasz Kolenda z pomorskiego trochê podrós³, a Alex Moon z dolno¶l±skiego i Jakub Mendak z mazowieckiego to pierwszy w historii OOM duet Polaków z azjatyckimi korzeniami.
Organizatorzy nie przyznali wyró¿nieñ indywidualnych

Nieoficjalnie w typowaniu trenerów Kadr Wojewódzkich i kadry Polski

 MVP: Kacper Makowski - lubuskie

Pierwsza 5 ALL STARS


Micha³ Chrobota - ma³opolskie
Maciej Leszczyñski - lubuskie
Szymon Janczak - ¶l±skie
Maksymilian Jakubek - ma³opolskie
Szymon Wójcik - dolno¶l±skie

Druga 5 ALL STARS

Patryk Pacho³ek - ma³opolskie
Micha³ Kêpiñski - lubuskie
Dominik Wilczek - dolno¶l±skie
Wiktor Rajewicz - lubuskie
Sebastian Stêpieñ - ¦l±skieo 7 miejsce   Mazowieckie - £ódzkie  83 : 65 MVP: Artur Skowroñski
o 5 miejsce   Kujawsko-Pomorskie : Pomorskie  76 : 63 MVP: Adam Skiba
o 3 miejsce    Dolno¶l±skie - ¦l±skie  63 : 83 MVP: Dominik Wilczek
FINA£   Lubuskie - Ma³opolskie  62 : 59 MVP: Micha³ Kêpiñski

Pó³fina³y         
¦l±skie - Ma³opolskie  70 : 78   MVP: Patryk Pacho³ek
Dolno¶l±skie - Lubuskie  52 : 64 MVP: Jakub Brzózka

STATYSTYKI - LIVE

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
Zawodnicy odznaczeni pogrubion± trzcionk± - Powo³ani na Camp Centralny
Kolor niebiski zawodnicy z rocznika 2000

M
KADRA
 FOTKA KADRY
Zawodnik.........mecze..........punkty
 
1
 
Lubuskie

Z£OCI
MEDALI¦CI

  Kacper M±kowski 5 / 78 >>>>>>
Maciej Leszczyñski 5 / 56
Micha³ Kêpiñski 5 / 56

Wiktor Rajewicz 5 / 55
Jakub Brzózka 5 / 37
Jakub Pawiñski 5 / 25
Micha³ Nowicki 5 / 12
Dominik Pawiñski 5 / 10
Micha³ Busz 5 / 8
Bartosz Sitko 5 / 6
Dawid Bielicki 5 / 2
Igor Mróz 1 / 0
2

Ma³opolskie

SREBRNI
MEDALI¦CI

 Micha³ Chrabota 5 / 85 >>>>>>>
Patryk Pacho³ek 5 / 51
Maciej Koperski 5 / 42
Krystian Nowakowski 5 / 38
Maksymilian Jakubek 5 / 38

Albert Mordarski 5 / 30
Karol Sasnal 5 / 18
Mateusz Nowacki 5 / 17
Jan Graniczka 5 / 16
Mateusz Szlachetka 5 / 14
Alexander Rumian 5 / 12
Micha³ Pieni±¿ek 5 / 5
3

Dolno¶l±skie

BR¡ZOWI
MEDALI¦CI
 Dominik Wilczek 5 / 71 >>>>>>>>
Szymon Wójcik 5 / 54
Tymoteusz Matusiak 5 / 41

Maksymilian Zagórski 5 / 40
Karol Nowakowski 5 / 31
Jakub Zdeb 5 / 25

Fryderyk Matusiak 5 / 24
Alex Moon 4 / 23
Jan Wójcik 5 / 20
Adrian Kwiatkowski 4 / 8
Dominik Kwiatkowski 5 / 7
£ukasz Uberna 5 / 1
Cezary Bardadyn 2 / 0
4

Sl±skie
 £ukasz Lewiñski 5 / 57 >>>>>>>>
Micha³ Drybañski 5 / 54
Sebastian Stêpieñ 5 / 49
Adam Niespor 5 / 34
Szymon Janczak 5 / 32
Jan Wójtowicz 5 / 32
Adam Szkriba 5 / 23
Patryk Koz³owski 4 / 13
£ukasz Stanek 5 / 13
Micha³ Wyrobek 5 / 12
Szymon Kukuczka 5 / 10
Jakub Nowak 4 / 5
Patryk Rozynek 2 / 2
5

Kujawsko
Pomorskie
 Kacper Grzelak 4 / 42 >>>>>>>>
Micha³ Ró¿anowski 4 / 40
Jakub Kondraciuk 4 / 36
Adam Skiba 4 / 32
Dawid Rutnowski 4 / 22

Kacper Jêdrzejczak 4 / 21
Andrzej Pluta 4 / 20
Miko³aj Majchrzak 4 / 20
Damian Ostrowski 4 / 14
Kacper Przybylski 4 / 14
Carlos Brzozowski 4 / 13
Jan Paleczny 4 / 2

6

Pomorskie
 Sebastian Walda 4 / 62 >>>>>>>
£ukasz Kolenda 4 / 47
Kacper Moraczyñski 4 / 40

Robert Ludwiczuk 4 / 26
Kacper Burczyk 4 / 21
Dawid S±czewski 4 / 20
Miko³aj Stankiewicz 4 / 16
Adrian Góralczyk 4 / 16
Filip Stryjewski 4 / 15
Wiktor Kujtkowski 4 / 13
Adam Majewski 3 / 4
Micha³ Mochnacz 3 / 2
Grzegorz Kamiñski 2 / 0
7

Mazowieckie
 Patryk Lis 4 / 46 >>>>>>>>>>>>
Konrad Nowik 4 / 41
Dawid Golus 4 / 41
Norbert Zió³ko 4 / 34

Artur Skowroñski 4 / 32
Bart³omiej ¯uk 4 / 30
Jakub P³atos 2 / 18
Rados³aw Wieteska 4 / 16
Miko³aj Krakowiak 4 / 12
Bogdan Izrailewski 4 / 11
Jakub Mendak 4 / 3
8

£ódzkie
 Kacper Kujawa 4 / 45 >>>>>>>>
Marcin Lewandowski 4 / 34
Marcel Haczyk 4 / 33
Filip Sauter 4 / 21
Szymon Owczarek 4 / 20
Adrian Stadnicki 4 / 19
Szymon Bernasiak 4 / 12
Marcel Karpiak 2  / 8
Tomasz Stajuda 4  / 6
Miko³aj Kleszcz 4  / 5
Aleksander Placek 4 / 3
Bartosz Malarczyk 3 / 2
Mateusz Æwirko - Godycki 3 / 2
 
Zawodnicy zaznaczeni kolorem niebieskim rocznik 2000

Zawodnicy zaznaczeni kolorem czerwonym powo³ani na Camp Centralny
MVP meczu NIEOFICJALNE

Grupa A         

Mazowieckie - Dolno¶l±skie  57 : 81 MVP: Karol Nowakowski
Ma³opolskie - Pomorskie  83 : 65 MVP: Micha³ Chrabota
Pomorskie - Mazowieckie  95 : 87 MVP: Sebastian Walda
Dolno¶l±skie - Ma³opolskie  64 : 80 MVP: Krystian Nowakowski

Ma³opolskie - Mazowieckie  66 : 57 MVP: Albert Mordalski
Dolno¶l±skie - Pomorskie  64 : 58 MVP: Szymon Wójcik

 
PKT.


1
 
Ma³opolskie
6
Wis³a Kraków: Rumian, Jakubek, Nowakowski,
Chrabota, Pacho³ek, Nowacki
Cracovia Kraków: Sasnal,
Regis Wieliczka: Mordarski
Korona Kraków: Szlachetka, Koperski,
Graniczka, Pieni±¿ek

Trenerzy: Piotr Piecuch, Mateusz Buka³a
2
 
Dolno¶l±skie
5
¦l±sk: Wilczek, Uberna, Moon, T. Matusiak, Zdeb
WKK: Bardadyn, F. Matusiak, D. Kwiatkowski,
A. Kwiatkowski
Kobierzyce: J. Wójcik, Sz. Wójcik, Nowakowski
Gimbasket: Zagórski

Trener: Marek Ochman


 3 
Pomorskie
4
UKS 7 Sopot: Kolenda, Walda, Mochnacz, Kujtkowski
Czarni S³upsk: Ludwiczuk, Majewski, Moraczyñski
GTK Gdynia: S±czewski, Stankiewicz 
Basket Kwidzyn: Stryjewski 
Jedynka Pelplin: Góralczyk 
Korsarz Gdañsk: Burczyk 
SKS Starogard Gdañski: Kamiñski

Trenerzy: Robert Jakubiak i Maciej Szel±gowski
4
 
Mazowieckie
3
Piotrówka Radom: P³atos, Zió³ko, Lis, ¯uk,
Golus, Krakowiak, Nowik
Polonia Warszawa: Mendak, Skowroñski,
Wieteska, Izrailewski

Trener: Gryko £ukasz JakubczakGrupa B         

¦l±skie - £ódzkie  57 : 48 MVP: Jan Wójtowicz
Kujawsko-Pomorskie - Lubuskie MVP:  66 : 77 MVP: Kacper M±kowski
Lubuskie - ¦l±skie  76 : 53 MVP: Maciej Leszczyñski
£ódzkie - Kujawsko-Pomorskie  50 : 62 MVP: Kacper Grzelak

Kujawsko-Pomorskie - ¦l±skie  93 : 73 MVP: Szymon Janczak
£ódzkie - Lubuskie 47 : 66 MVP: Wiktor Rajewicz

 
PKT.
1
 
Lubuskie
6
Chromik ¯ary: Bielicki, Kêpiñsk, Leszczyñski,
Nowicki, Sitko, Mróz, M. Pawiñski, J. Pawiñski
Zastal Zielona Góra: Brzózka, Busz, M±kowski,
Rajewicz


Trenerzy:  £ukasz Rubczyñski, Tomasz Sobczak


 
 2 
Sl±skie
5
MKS D±browa Górnicza: Lewiñski, Stêpieñ,
Szkriba, Niespor
MKS Zabrze: Janczak, Rozynek P.
Pogoñ Ruda ¦l±ska: Koz³owski, Nowak
MOSIR Cieszyn: Wójtowicz
MUKS Pszczyna: Wyrobek
GTK Gliwice: Stanek
MKKS Rybnik: Drybañski, Kukuczka
Trenerzy: Jacek Bortliczek, Jakub Krakowczyk
 3 
Kujawsko - Pomorskie
4
Novum Bydgoszcz: Brzozowski, Grzelak, Jêdrzejczak
Skiba, Rutnowski, Majchrzak
Pierniki Toruñ: Kondraciuk, Paleczny
TKM W³oc³awek: Ostrowski, Pluta, Ró¿anowski
Astoria Bydgoszcz: Przybylski

Trenerzy: Maciej Kulczyk, Maciej £abu¶


4
 
£ódzkie
3
PKK 99 Pabianice: Sauter, Owczarek, Placek,
Malarczyk, Bernasiak, Lewandowski
£KS £ód¼: Stajoda, Stadnicki, Kujawa, Karpiak,
Kleszcz
Kutno: Haczyk, Æwirko-Gotycki

Trener: Robert Zaj±cKOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

LISTA 24 ZAWODNIKÓW POWO£ANYCH NA CAMP CENTRALNY
8 ZAWODNIKÓW DOJEDZIE PO FINALE OOM
LISTA 50 ZAWODNIKÓW ZG£OSZONYCH DO MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKIzibi dnia listopad 02 2014 23:06:24 · 0 Komentarzy · 2616 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubelskie
Lubelskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985