Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

XX OOM - MP Kadr Wojewódzkich Wa³brzych 2014 PODSUMOWANIE
OOM 2014 Wa³brzych  koñczy³a siê Jubileuszowa XX Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Sportach Letnich – Koszykówka Mê¿czyzn Dolny ¦l±sk 2014. By³em na wszystkich siedmiu  Olimpiadach, uwa¿am ¿e tegoroczna Wa³brzyska Olimpiada je¶li chodzi o warunki pobytowe oraz hale sportow±  by³a najlepsza ! 99 zawodników, 15 trenerów, sêdziowie , komisarze, kierowcy i ja byli¶my zakwaterowani w komfortowych warunkach (Hotel Cubus oraz Hotel Auqa Zdrój) wy¿ywienie urozmaicone i bez ograniczeñ. Codziennie uczestnicy mogli korzystaæ Auqa Parku . Piêkna hala z klimatyzacj± z ¶wietnym o¶wietleniem i nag³o¶nieniem. 

 Porównuj±c  tegoroczn± Olimpiadê w Wa³brzychu z Olimpiad± w Pruszkowie to ,,dwa inne ¶wiaty,, (a stawki te same 85 z³. osobodzieñ). Dzi¶ pozwolê sobie wystawiæ ranking od najlepszej do najgorszej olimpiady bior±c pod uwagê: zakwaterowanie, wy¿ywienie, halê, organizacje, odleg³o¶ci dojazdu

1 Dolny  ¦l±sk Wa³brzych 2014 – rocznik 1999 (Mistrz Lubuskie)
2 Ma³opolska Wieliczka 2012 – rocznik 1997 (Mistrz Wielkopolskie)
3 Dolny ¦l±sk Wa³brzych 2008  - rocznik 1993 (Mistrz Dolno¶l±skie)
4 £ódzkie Kutno 2013 - rocznik 1998 (Mistrz Wielkopolskie)
5 Podlaskie Zambrów 2011 – rocznik 1996  (Mistrz Wielkopolskie)
6 ¦wiêtokrzyskie Kielce 2009 – rocznik 1994 (Mistrz Pomorskie)
7 Pruszków 2010 -rocznik 1995  (Mistrz Wielkopolskie)

Sk³adam serdecznie podziêkowania organizatorom  za pobyt w Wa³brzychu

Gar¶æ ciekawostek ,,Zibiego,,


 Kadra Województwa Pomorskiego jak zawsze ³adnie ubrana, sk³adaj±ca siê z najwiêkszej ilo¶ci klubów 8:
Jedynka Pelplin, GTK Gdynia, Basket Kwidzyn, UKS 7 Trefl Sopot, Czarni S³upsk, Bat Sierakowice, Korsarz Gdañsk, Starogard Gdañski druga to kadra ¦l±ska 6smileyMKKS Rybnik, MKS D±browa Górnicza, Pogoñ Ruda ¦l±ska, MKS Zabrze, MUKS Pszczyna, MOSiR Cieszyn

Kadry Województwa Lubuskiego i Mazowieckiego to kadry sk³adaj±ca siê tylko z dwóch klubów: Lubuskie: (Zastal Zielona Góra i Chromik ¯ary) oraz Mazowieckie  (Polonia Warszawa i Piotrówka Radom)
Najm³odsz± Kadr± z trzema zawodnikami z rocznika 2000 by³a kadra województwa Pomorskiego

Mazowieckie, Dolno¶l±skie i Ma³opolskie to kadry z³o¿one tylko z ch³opców urodzonych w 1999 roku 99 zawodników w tym 7 zawodników z rocznika 2000:
Sebastian Walda  Micha³ Machnacz, Grzegorz Kamiñski (pomorskie), Andrzej Pluta (kujawsko-pomorskie) Szymon Janczak (¶l±skie) Wiktor Rajewicz (lubuskie) Miko³aj Kleszcz (³ódzkie)


Podczas Olimpiady dwóch uczestników obchodzi³o 15  urodziny
. Serwis SKM obdarowa³ zawodników (Jan Graniczka- Ma³opolskie i Kacper Moraczyñski – Pomorskie drobnym prezentem)

Czy wiecie ¿e trenerzy Mistrzowskiej  dru¿yny LUBUSKIE 
to nie nauczyciele wychowania fizycznego w szkole tylko: £ukasz Rubczyñski: Zawodowy Stra¿ak, Tomasz Sobczyk pracuje w Drukarni Chroma

Najwy¿si zawodnicy:
Maksymilian Jakubek ma³opolskie 204 cm., Szymon Janczak rocz.2000 ¶l±skie 202 cm, Tymoteusz Matusiak dolno¶l±skie 200 cm, Adam Niespor ¶l±skie 200 cm.

Najni¿si zawodnicy 170-175 cm.: Wiktor Rajewicz  rocz.2000, Igor Mróz, Bartosz Sitko ( lubuskie) Micha³  Ró¿anowski i Adam Skiba (kujawsko-pomorskie) Tomasz Stajuda (³ódzkie) Micha³ Drybañski (¶l±skie)Karol Sasnal (ma³opolskie)Adrian Góralczyk (pomorskie)

Najwy¿szy sk³ad: Dolno¶l±skie  9 zawodników ponad 190 cm w tym 6 ponad  195cm
Najni¿szy sk³ad: Kujawsko-pomorskie, mazowieckie

 Synowie by³ych Reprezentantów Polski: Bli¼niacy Jan i Szymon Wójcik , Dominik Wilczek (dolno¶l±skie) Andrzej Pluta, Jakub Kondraciuk i Adam Skiba (kujawsko-pomorskie) Szymon Kukuczka (¶l±skie)

Wszyscy sêdziowie byli z województwa dolno¶l±skiego, natomiast Komisarze z Opolskiego i ¶l±skiego

Zawodnicy którzy odebrali ¶wiadectwo ukoñczenia drugiej klasy Gimnazjum  ,,z paskiem,,

Jan i Szymon Wójcik, Tymoteusz Matusiak, Karol Nowakowski, Dominik Wilczz k  (dolno¶l±skie) Micha³ Wyrobek (¶l±skie) Adrian Stadnicki (³ódzkie) Maciej Leszczyñski i Micha³ Kepiñski (lubuskie)Micha³ Chrabota i Mateusz Nowacki (ma³opolskie) Miko³aj Stankiewicz i Kacper Burczyk (pomorskie)

Z 32 zawodników powo³anych  na Camp Centralny w Finale OOM gra³o 28. Wszystkie spotkania ogl±da³ Roman Prawica w sobotê dojecha³ drugi trener Wojciech  Rogowski


TWojewództwo lubuskie  i ma³opolskie mia³o Fizjoterapeutê
- Micha³ Drzewiñski (lubuskie) Remigiusz Kurek (malopolskie) akurat dru¿yny fina³owe ..co¶ w tym jest

Mistrzowie Polski U14 Chromik ¯ary
udowodnili i¿ potrafi± graæ i wygrywaæ w ka¿dej hali

Trzy pary bli¼ni±t:
Jan i Szymon Wójcik oraz Dominik i Adrian Kwiatkowski (dolno¶l±skie) ,  Jakub i Dominik Pawiñski (lubuskie) zbie¿no¶æ nazwisk: Matusiak, Nowakowski

Przysiêgê sk³ada³ Dominik Wilczek, a poczet sztandarowy wnie¶li : Jan i Szymon Wójcik oraz Maksymilian Zagórski. OOM otworzy³ Andrzej Adamek wychowanek Górnika Wa³brzych  by³y Reprezentant Polski aktualnie trener koszykówki Stelmetu Zielona Góra

 Niespodzianki: S³aby wystêp Kadry Mazowsze oraz brak Pomorza w pierwszej czwórce

Dwa wsady
: Sebastian Walda z pomorskiego i £ukasz Lewiñski ze ¶l±skiego (zawodnicy poni¿ej 190 cm)
  • Lubuskie (z³oto) Ma³opolskie (srebro) – pierwszy medal w historii OOM
  • ¦l±skie pierwszy raz w pierwszej czwórce OOM
  • £ódzkie pierwszy wystêp w Finale OOM

Najbardziej emocjonuj±ce mecze:
dolno¶l±skie- pomorskie,  ¶l±skie-ma³opolskie, lubuskie-ma³opolskie

Prawie czterdzie¶ci klubów mia³o swoich zawodników w finale OOM
  a na widowni zauwa¿y³em trenerów tylko  z piêciu klubów (Zastal Zielona Góra, Piotrówka Radom, Korona Kraków, Cracovia Kraków i KKS Kobierzyce) Byli z nimi... Prezes z Krakowskiego OZKosz Zdzis³aw Kasyk , i Lubuskiego OZKosz Grzegorz  Potêga

 Najwiêcej kibiców z lubuskiego, z pozosta³ych jednostki

Alex Moon z dolno¶l±skiego i Jakub Mendak
z mazowieckiego to pierwszy w historii OOM duet Polaków z azjatyckimi korzeniami.

Czy wiecie ¿e Patryk Lis odebra³ w niedziele statuetkê MVP Orlik Basketmania a ju¿ w we wtorek by³ w Wa³brzychu z kadr± Mazowsza. Nie tylko on Micha³ Kêpiñski Maciej Leszczyñski i Dominik Pawiñski to srebrni medali¶ci Orlik Basketmani £ód¼ 2014. Kilkunastu ch³opaków do Niedzieli gra³o w Finale Krajowym Gimnazjada Ko³obrzeg 2014

SKM po konsultacji z trenerami, zawodnikami, statystykami, spikerem po ka¿dym meczu wybra³ nieoficjalnie MVP (zawodnik otrzyma³ magazyn MVP oraz breloczek ,,koszykarski but,,

SKM w przerwach meczy przeprowadzi³ konkursy z nagrodami.
Ka¿dy zawodnik otrzyma³ Koszykarski Magazyn MVP. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ redakcji MVP za magazyny panu Brzozowskiemu za dostarczenie magazynów z redakcji (200 szt)  Fabryka Zabawek Pluszowych „Kolor Plusz” Miros³aw £apczuk & Maciej Raczkowski

Szkoda ¿e zabrak³o: transmisji live-video, nagród i wyró¿nieñ indywidualnych ( Ministerstwo Sportu i Turystki nie przekazuje pieniêdzy ) Znikoma liczba kibiców

Kilka przemy¶leñ Dominika - blogera Górnika Wa³brzych

 Województwo lubuskie drugim najmniejszym w kraju pod wzglêdem liczby ludno¶ci. Mniej ludzi mieszka tylko w opolskim. W¶ród 15-letnich koszykarzy to jednak województwo lubuskie jest najsilniejsze w Polsce, to w³a¶nie one wygra³o Ogólnopolsk± Olimpiadê M³odzie¿y. Trwa wiêc z³oty okres dla lubuskiej koszykówki. Stelmet Zielona Góra to zesz³oroczny mistrz Polski i tegoroczny wicemistrz, a Chromik ¯ary to najlepszy zespó³ do lat 14 w kraju w 2013 roku (trzon tamtego zespo³u wygra³ lubuskiemu OOM).

DZIWNY PRZYPADEK BLI¬NIAKÓW WÓCJIK – synowie Adama Wójcika w wieku 15 lat maj± ju¿ ponad 195 cm wzrostu. Co ciekawe, Jan jest przy tym wzro¶cie rozgrywaj±cym (!!!!!!), a jego identyczny z sylwetki brat gra jako skrzyd³owy.

INTRYGUJ¡CY RAJEWICZ
– Wiktor Rajewicz zdominowa³ rozgrywki w¶ród 14-latków w Polsce. W etapie centralnym zdobywa³ ¶r. 30.7 pkt (47% za 2). W¶ród starszych o rok kolegów notowa³ podczas OOM za to ¶r. 10.0 pkt (53% za 2). Rozgrywaj±cy Zastalu i województwa lubuskiego udowodni³ w trakcie turnieju, ¿e drzemie w nim bardzo du¿y potencja³.


 WALCZAKI NAD S£ONECZNIKAMI – dru¿yna Dolnego ¦l±ska, z racji jaskrawo¿ó³tych trykotów, jest nazywana „s³onecznikami”. To w³a¶nie kolor strojów by³ najbardziej wyrazist± cech± z³o¿onego wy³±cznie ze zwi±zanych z Wroc³awiem koszykarzy. Ku mojemu zdziwieniu, wiêcej sympatii w moich oczach zyska³ niezwykle ambitny i bardzo wyrazisty zespó³ ¦l±ska. Bardzo dobre wra¿enie pozostawili po sobie Adam Niespor, dusza dru¿yny i bestia „pomalowanego” i £ukasz Lewiñski, maj±cy najbardziej zabójczy ci±g na kosz z wszystkich graczy fina³ów (traci jednak w oczach przez nieskuteczno¶æ na dystansie i pó³dystansie). Fajnie na turnieju pokaza³ siê te¿ Sebastian Stêpieñ, który jest niezniszczalny, gdy gra na lew± rêkê, ale niegro¼ny, gdy spychany na praw±.

KUKUCZKA PONOWNIE W WA£BRZYCHU
– w przedostatnim dniu turnieju do Aqua Zdroju zawita³ Wojciech Kukuczka, którego syn gra³ dla województwa ¶l±skiego. Kukuczka to ojciec awansu Górnika do ekstraklasy w sezonie 2006/07, najwiêkszy walczak w bia³o-niebieskich barwach od dobrych kilku lat. ¦wietnie by³o go znowu zobaczyæ.

KACPER M¡KOWSKI, lubuskie, Zastal Zielona Góra
Choæ to duet Leszczyñski-Kêpiñski z ¯ar by³ bardziej efektowny, to jednak M±kowski by³ tym najefektywniejszym. W ca³ej olimpiadzie m³odzie¿y ten podkoszowy notowa³ 14.4 pkt i 13.8 zb.

Czytaj wiêcej Górnik Wa³brzych Blog

Zapraszam do obejrzenia mojego materia³u Foto - Video

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

Wam wszystkim ¿yczê s³onecznych wspania³ych wakacji, do zobaczenia na turniejach.Kto nie dosta³ siê na Camp Centralny g³owa do góry -  ,,Ciê¿ka praca lepsza o talentu,,

Pozdrawiam Zbyszek ,,Zibi,, Bytomski
zibi dnia listopad 02 2014 23:09:04 · 0 Komentarzy · 1934 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Podkarpackie
Podkarpackie
Kadry Dziewczyny rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985