Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Fina³ Kadr Wojewodzkich OOM 2015 rocz.2001 Gi¿ycko 30.III - 3.IV.2015
OOM 2015 Gi¿ycko Refleksje po zakoñczonej Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Gi¿ycku 2015.

Turniej Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Gi¿ycku za nami i w zwi±zku z tym mo¿na po jednym dniu na ch³odno podsumowaæ to co siê dzia³o w czasie zawodów.
Tytu³em wstêpu - Olimpiada organizowana przez PZKosz ma rangê niemal Mistrzostw Polski kadr wojewódzkich, do których wybrani s± najlepsi z najlepszych i samo znalezienie siê w takiej kadrze jest olbrzymim wyró¿nieniem dla ka¿dego m³odego koszykarza. Trzeba przyznaæ, ¿e ¿aden turniej klubowy nie oferuje takiej rangi zawodów.


czytaj wiêcej podsumowanie PKM

MVP: Mateusz Kaszowski 
Dolno¶l±skie

 5 ALL-STARS:

Igor Koz³owski -
Dolno¶l±skie
Aleksander Lentka -
Dolno¶l±skie
Beniamin Didier-Urbaniak -
Mazowieckie
Jakub Ciemiñski -
Kujawsko-Pomorskie
Micha³ Ostrowski -
Pomorskie

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 Dolno¶l±skie
2  Mazowieckie
3  Kujawsko-Pomorskie
4  Pomorskie
5  ¦l±skie
6  Wielkopolskie
7  Ma³opolskie
8  Lubelskie

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

podsumowanie OOM w Niedziele 5 kwietnia  (wyró¿nienia meczowe nieoficjalne)


 FINA£: Mazowieckie - Dolno¶l±skie  37 : 82  STATYSTYKI   Wyró¿nieni:  Marcin Brysz, Jakub Wakuliñski
Mecz o 3 miejsce: Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie  58 : 67 STATYSTYKI Wyró¿nienia: Jakub Bierski, Szymon Krajewski
Mecz o 5 miejsce:  ¦l±skie - Wielkopolskie  66 : 63 STATYSTYKI Wyró¿nieni: Jakub Miko³ajczyk, Filip Ka³u¿a
Mecz o 7 miejsce  Lubelskie - Ma³opolskie  52 : 60 STATYSTYKI wyró¿nieni: Jewula Kamil, Bartek Stelmasiewicz
I Pó³fina³ :
Pomorskie - Mazowieckie  47 : 60  STATYSTYKI Wyró¿nieni: Damian Skowroñski, £ukasz Klawa
II Pó³fina³: Kujawsko-pomorskie - Dolno¶l±skie  45 : 76  STATYSTYKI   Wyró¿nieni: Kacper B³asiak, Jakub Ulczyñaki

 Grupa A     
  
Wielkopolskie - Lubelskie 84 : 36  STATYSTYKI  Wyró¿nieni: Adrian Sobkowiak, Wojciech Kosiuk
Dolno¶l±skie - Pomorskie  63 : 54  STATYSTYKI  Wyró¿nieni: Mateusz Kaszowski, Iwo Olender
Lubelskie - Dolno¶l±skie  23 : 91  STATYSTYKI  Wyró¿nieni: Artur Krzy¿yñski, Micha³ Nem¶
Pomorskie - Wielkopolskie  66 : 60  STATYSTYKI  Wyró¿nieni: Wojciech Dzier¿ak, Krystian Osmelak
Lubelskie - Pomorskie 48 : 65 STATYSTYKI Wyró¿nieni: Jakub Wittstock, Pawe³ Nieradko
Dolno¶l±skie - Wielkopolskie  82 : 41 STATYSTYKI  Wyró¿nieni: Igor Koz³owski, Patryk Kuca


TABELA:

1 Dolno¶l±skie       6 pkt. 236 - 118   (+118)
2 Pomorskie          5 pkt. 185 - 171    (+14)
3 Wielkopolskie   4 pkt. 185 - 184  (+1)
4 Lubelskie          3 pkt. 107 - 240  (-137)


 Grupa B      
 
Mazowieckie - Ma³opolskie  96 : 57  STATYSTYKI  Wyró¿nienia: Jakub Giedronowicz, Damian Czarnik
¦l±skie - Kujawsko-Pomorskie  52 : 58  STATYSTYKI  Wyró¿nienia: Jakub Jagodziñski, Piotr  Palczewski
Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie  65 : 94  STATYSTYKI   Wyró¿nienia:  B³a¿ej Kulikowski, Ziólkowski Mateusz
Ma³opolskie - ¦l±skie  55 : 68  STATYSTYKI  Wyró¿nienia: £ukasz Polakowski, Bartosz Jaglarz
Kujawsko-Pomorskie - Ma³opolskie  87 : 68  STATYSTYKI  Wyró¿nieni: Ciemiñski Jakub, Windak Tomasz
Mazowieckie - ¦l±skie  71 : 67  STATYSTYKI   Wyró¿nieni: Beniamin Didier-Urbaniak, Mateusz Czempiel


TABELA

1 Mazowieckie                     6 pkt.     261 - 189     (+72)
2 Kujawsko-Pomorskie    5  pkt.     210 - 214    (+4)
3 ¦l±skie                       4 pkt.     187 - 184   (+3)
4 Ma³opolskie                 3  pkt.    180 - 251  (-71)


UCZESTNICY:

    Numer.............Zawodnik..............klub..............
 

DOLNO¦L¡SKIE
13 zawodników
3 kluby

4 Igor Yoka-Bratasz - WKK Wroc³aw
5 Aleksander £añcucki - WKK Wroc³aw
6 Kacper B³asiak - WKK Wroc³aw
7 Mateusz Kaszowski - WKK Wroc³aw
8 Miko³aj Kie³piñski - WKK Wroc³aw *
9 Tomasz Madejski - WKK Wroc³aw *
10 Aleksander Lentka - WKK Wroc³aw
11 Artur Krzy¿yñski - WKK Wroc³aw
12 Wojciech Bekacz - Turów Zgorzelec
13 Mateusz Bielecki - WKK Wroc³aw
14 Marcin Brysz - WKK Wroc³aw
15 Igor Koz³owski - ¦l±sk Wroc³aw *
16 Jakub Kuczyc - ¦l±sk Wroc³aw

Trenerzy: £ukasz Dziergowski, Dariusz  Kaca


MAZOWIECKIE
13 zawodników
7 klubów
 4 Pawe³ Snopek - Polonia Warszawa
Mateusz Malechowski - Jagielonka Warszawa
6 Rafa³ Baczyñski - GIM 92 Warszawa
7 Piotr Choromañski - Jagielonka Warszawa
8 Kacper Wakuliñski - SKK Siedlce
9 B³a¿ej Kulikowski - Jagielonka Warszawa
10 Damian Skowroñski - Labasket Warszwa
11 Beniamin Didier-Urbaniak - Jagielonka
12 Jakub Zalewski - Jagielonka Warszawa
13 Micha³ Ko³aczewski - Jagielonka Warszawa
14 Filip Starzyñski - Piotrówka Radom
15 Kamil Wójcik - Polonia Warszawa
16 Jakub Giedronowicz - Jagielonka Warszawa
18 Konrad Lichowski - MUKS Piaseczno
Trenerzy: Wojciech Rogowski, Antonio Daykola

POMORSKIE
12 zawodników
6 klubów
 4 Micha³ Ostrowski - GTK Gdynia
5 Iwo Olender - GTK Gdynia
6 Szymon Krajewski - Jedynka Pelplin
8 Wojciech Dzier¿ak - 7 Trefl Sopot
9 Dawid Chêæ - 7 Trefl Sopot
10 Jakub Pellowski - DelaSalle Gdañak
12 £ukasz Klawa - 7 Trefl Sopot
13 Mateusz Pieczykolan- Korsarz Gdañsk
14 Mateusz £angowski - DelaSalle Gdañsk
15 Sebastian Rompa - KUKS Ko¶cierzyna
17 Micha³ G±siorowski - 7 Trefl Sopot
18 Jakub Wittstock - DeLaSalle Gdañsk

Trenerzy:Przemys³a Bieliñski, Jarek Rynas
 

KUJAWSKO
POMORSKIE

13 zawodników
3 kluby
 4 Kacper Bochat - Novum Bydgoszcz
5 Adam Hirsz - Twarde Pierniki Toruñ *
6 Jakub Jagodziñski - Pierniki Toruñ
7 Jakub Lambarski - Twarde Pierniki Toruñ
8 Paluch Hubert - Twarde Pierniki Toruñ
9 Kamil Kru¿yñski - Twarde Pierniki Toruñ *
10 Kajetan Kociuba - Twarde Pierniki Toruñ
11 Jakub Bierski - TKM W³oc³awek
12 Aleksander Griszczuk  - TSmoki Miñsk
13 Jakub Ulczyñski - Novum Bydgoszcz
13 Gliszczyñski £ukasz - Twarde Pierniki
14 Mateusz Zió³kowski - Novum Bydgoszcz
15 Jakub Ciemiñski - Twarde Pierniki Toruñ
Trener: Marek Ziólkowski

WIELKOPOLSKIE
12 zawodników
6 klubów
 4 Kamil Pleskot - Pyra Poznañ
6 Micha³ G³ówka - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
7 Jakub Miko³ajczyk - Kasprowiczanka Ostró W.
8 Patryk Kuca - MiKS Miêdzychód
9 Kacper Rutkowski - Pyra Poznañ
10 Krystian Tomaszewski - MiKS Miêdzychód
11 Pawe³ Klimaszewski - Pyra Poznañ
12 Krystian Osmelak - Rawia Rawicz
13 Adrian Sobkowiak - Basket Pi³a
14 Micha³ Fedyna - Pyra Poznañ
15 Kamil Moliñski - Rawia Rawicz
16 Tymoteusz Szczapa - MKK Gniezno

Trenerzy: Jakub Czwakiel, Jacek Jó¿wiak

¦L¡SKIE
13 zawodników
8 klubów
 4 Sebastian Michalczuk - ¯AK ¯ory
5 Piotr Pawe³ Palczewski - Wojan Paw³owice
6 Mateusz Rakszawa - MKKS Rybnik
7 £ukasz Polakowski - MOSM Tychy
8 Konrad Gatnarczyk - MKKS Rybnik
9 Mateusz Czempiel - Wojan Paw³owice *
10 Tomasz Krzymiñski - Pogoñ Ruda ¦l±ska
11 Andrzej Kie³basa - MKKS Rybnik
12 Filip Ka³u¿a - AZS Katowice
13 Szymon Kusyk - GTK Gliwice
14 Mateusz Panic - Wojan Paw³owice
15 Mi³osz ¯ebrowski - ¯AK ¯ory
16 Pawe³ Haberek - MOSM Bytom

Trenerzy: Rados³aw Fudali, Zbigniew Dusza

LUBELSKIE
12 zawodników
3 kluby
 4 Bartosz Stelmasiewicz - Pi±tka Lublin
5 Maciej Dobrowolski - Pi±tka Lublin
6 Maciej Rodak - Pi±tka Lublin
7 Micha³ Gr±dzki - Pi±tka Lublin
8 Mateusz Miedziak - Pi±tka Lublin
9 Pawe³ Nieradko - Pi±tka Lublin
10 Patryk Wójtowicz - Pi±tka Lublin
11 Kacper ¯uk - Kadet Bia³a Podlaska
12 Jakub Rodak - Pi±tka Lublin
13 Wojciech Kosiuk - Pi±tka Lublin
14 Micha³ Nem¶ - Pi±tka Lublin
15 Mateusz Zdyb - Bia³o- Czarni Kra¶nik

Trenerzy: Rafa³ Ziemol±g , Adam Piwiñski

MA£OPOLSKIE
11 zawodników
5 klubów
 4 Jakub Cepuchowicz - Wis³a Kraków
6 Wiktor Hamera - Wis³a Kraków
7 Wiktor  Kozyra - Wis³a Kraków
8 Krystian Gruca - Regis Wieliczka
9 Kamil Jewu³a - Unia Tranów
10 Bartosz Jasica - Regis Wieliczka
11 Damian Czarnik - PM Tarnów
12 Tomasz Windak - Regis Wieliczka
13 Bartosz Jaglarz - Regis Wieliczka
14 Dominik Ignar - MKS Gorlice
15 Kamil Gross - Wis³a Kraków

Trenerzy: Wojciech Bychawski, Micha³ Sarota

POZDROWIENIA
zibi dnia luty 14 2016 00:16:56 · 0 Komentarzy · 2961 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Najlepszy obroñca Kacper Borowski Pomorze
Najlepszy obroñca Kacper Borowski Pomorze
OOM Kielce 2009
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985