Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

MP Kadr Wojewódzkich OOM Gi¿ycko 2015 U14 rocz.2001 Podsumowanie
OOM 2015 Gi¿yckoMistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Warmia-Mazury Gi¿ycko 2015 Kategoria U14 rocznik 2001/02

Ka¿da z po¶ród o¶miu rozegranych Olimpiad  od rocznika 1993 do rocznika 2001 z pominiêciem rocznika 2000 by³a inna ka¿da mia³a swoje plusy i minusy (Wa³brzychx2, Kielce, Pruszków, Zambrów, Wieliczka, Kutno) . Jestem jedyna osob± w Polsce która co¶ mo¿e powiedzieæ na ten temat. Dzi¶ zapraszam na podsumowanie OOM Gi¿ycko 2015


Ciekawostki…. liczby…. fakty


 Po raz pierwszy OOM dla kategorii U14 rocznik 2001
Po sze¶ciu latach na tron wraca województwo Dolno¶l±skie
100 - dok³adnie tylu by³o uczestników Fina³ów w Gi¿ycku. (Mateusz Ma³achowski to setny zawodnik który pró¿niej do³±czy³ do kadry Mazowsza)
8 – trenerów, w zdecydowanej wiêkszo¶ci po raz pierwszy  prowadzili kadry
Najmniej Licz±ca kadra - Województwo Ma³opolskie (11 zawodników)
Najliczniejsza kadra - Województwo Mazowieckie (14 zawodników)
Najm³odszy -  jedyny  zawodnik OOM Jakub Ulczyñski – kujawsko-pomorskie  ( zapytacie dlaczego tylko jeden ch³opiec z rocznika 2002 odpowied¼; w terminie OOM Szóstoklasi¶ci  SP mieli egzaminy. Jakub Ulczyñski  pojecha³ na egzamin , zda³, wróci³ i z kadra zdoby³ srebro


 Po raz pierwszy nie by³o ceremonii otwarcia Olimpiady
Zakoñczenie OOM to kopia zakoñczenia rozgrywek klubowych PZKosz
Najliczniejsza grupa kibiców to rodzice z dolno¶l±skiego po nich mazowieckie pozosta³e kadry by³y ,,osierocone,,
Bardzo dobre wy¿ywienie, zakwaterowanie i  miejsce rozgrywania spotkañ co daje Gi¿ycku trzecie  miejsce w rankingu  Historii Fina³ów OOM (1 Wa³brzych 2014, 2 Wieliczka 2012)
Pierwsze medale dla ch³opców z województwa ¦l±skiego i Warmiñsko-Mazurskiego (Igor Koz³owski -  ¦l±zak zdobywa Z³oty medal  z kadr± dolno¶l±skiego a, duet Jakub Zalewski i B³a¿ej Kulikowski  ch³opcy z mazur (E³k) zdobywaj± srebro z kadr± województwa Mazowieckiego
Miko³aj Kie³piñski z kadr± dolno¶l±skiego zdobywa z³oty medal. Ciekawostka jest to ¿e Miko³aj pochodzi z Gniezna i skromnie mówi±c jako jedyny zalicza 5 z³oto dla wielkopolan
Mateusz Kaszowski ch³opak z £añcuta wypo¿yczony do WKK Wroc³aw zdobywa z³oto z dolno¶l±skim, ale tak¿e dla Podkarpacia (pierwsze) Ma³o tego w pó³fina³ach w Nowym Targu otrzyma³ MVP w Finale w Gi¿ycku ponownie MVP!  Czy szykuje nam siê  drugi Grzegorz Grochowski ?
 Historyczne bo pierwsze Fina³y dla województwa Lubelskiego. Szkoda ¿e ch³opcy z Lubelszczyzny nie wygrali meczu. Ciekawostk± jest te¿ zmiana trenera: Do fina³ów kadrê lubelskiego wprowadzi³ Krzysztof Ziemol±g niestety z powodu choroby nie móg³ przyjechaæ do Gi¿ycka jego obowi±zki przej±³ syn Rafa³ Ziemol±g
202 cm tyle liczy³ najwy¿szy zawodnik Fina³ów Sebastian Rompa (Sebastian zaliczy³ ju¿ zgrupowanie z Kadr± Polski rocznika 2000)
Filip Ka³u¿a  zawodnik z kadry województwa ¶l±skiego to najwiêksze  ,,objawienie,, OOM. Nie by³o go na naborze nawet na konsultacjach
,,Sasza,, Griszczuk  zawodnik TKM W³oc³awek  kadra kujawsko-pomorskie to syn znanego koszykarza Igora Griszczuka aktualnie trener Tcmoki Miñsk
Dolno¶l±skie – Mazowieckie taki fina³ zdarzy³ siê po raz pierwszy a 45 punktowa  ró¿nica przejdzie do historii OOM
Zmagania koszykarzy obserwowali:
Od pocz±tku Micha³ Mróz (pierwszy trener Kadry Polski rocz.2001) po dwóch dniach dojecha³ jego asystent Piotr Piecuch. Niestety zabrak³o drugiego asystenta pan Gila z Kielc
Z ramienia PZKosz  Dyrektor Szkolenia PZKosz  Miros³aw Noculak. Na OOM go¶ci³ tak¿e znany trener Eugeniusz  Kijewski
Tajemniczy pan na widowni który obserwowa³, notowa³ to Scaut z dziwnym wschodnim akcentem
 Pomorskie to kadra jak zwykle naj³adniej ubrana
Tylko trzech trenerów z polski przyjecha³o na ¿ywo poogl±daæ zmagania najlepszych koszykarzy z rocznika 2001 ca³a ta trójka to trenerzy z warmiñsko-mazurskiego,. W tym miejscu musze pochwaliæ pani± Joanna Parafkê która przywioz³a z Kêtrzyna ca³± dru¿ynê
W z³otej kadrze dolno¶l±skiego wystêpowa³o czterech z³otych ch³opców z Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych Energa Basket Cup
Adrian Sobkowiak z wielkopolski mo¿e siê pochwaliæ wieloma sukcesami w lekkiej atletyce rangi Mistrzostw Polski. Skok wzwy¿, III, 1000 metrów I miejsce,  skok w dal I miejsce oraz Mistrz prze³ajów…a wy macie siê czym pochwaliæ
Kontuzje.. na szczê¶cie prawie wcale, jedynie Wiktor Hamera zawodnik ma³opolski kontuzja rêki
Trener Kadry Kujawsko-Pomorskie pan Ziólkowski to trener który najczê¶ciej prosi³ o fotki (okrzyk do kamery ca³ej dru¿yny ,,mamy medale,, to jego pomys³)

 Kadra Województwa ¶l±skiego sk³ada³a siê z najwiêkszej ilo¶ci klubów  (8)
Najsilniejszy fizycznie sk³ad posiada³a kadra województwa mazowieckiego, ale nie si³a lecz technika, szybko¶æ , skuteczno¶æ i taktyka zwyciê¿y³a
¯adna kadra nie mia³a swojego fizjoterapeutê
Nie by³o ani jednego wsadu podczas meczu ale za to by³o kilka ,,bazzerów,,
Tylko jedna para bli¼ni±t ..ch³opcy z kadry Lubelskiego Jakub I Maciej Rodak
Na 20 rozegranych spotkañ tylko  trzy by³y wyrównane pozosta³ bez emocji Fina³ zostawiê bez komentarza
Po raz pierwszy z Fina³ów OOM zosta³y przeprowadzone relacje video-live. Chcecie zobaczyæ jak grali¶cie www.imprezylive  …archiwum
Beniamin Didier-Urbaniak – Jagielonka to wnucze k s³ynnej koszykarki Janina Ch³odziñska-Urbaniak 121 wystêpów w Reprezentacjii  Polski) Czy wnuczek pójdzie w  niej ¶lady  
Ponad 600 zdjeæ ponad 40 filmików autorstwa zibiego..zapraszam

 Pierwszy techniczny otrzyma³ ,,Bielu,, z  dolno¶l±skiego. Technicznych w Gi¿ycku by³o jak na lekarstwo to chyba dobrze. Wszystkie spotkania sêdziowali sêdziowie z ; Warmiñsko-Mazurskiego, Podlaskiego i Mazowieckiego
SKM wyró¿ni³ 40 ch³opców wszyscy otrzymali magazyny MVP a zawodnik zwyciêskiej dru¿yny breloczek ,, magiczny,, bucik. Wyró¿nienia by³y nieoficjalne zazwyczaj wed³ug osi±gniêæ w statystykach ( zawodnik wyró¿nienie móg³ otrzymaæ tylko raz) Oprócz tego SKM wyró¿ni³ najm³odszego zawodnika  turniej (otrzyma smycz NBA) Najbardziej Perspektywiczny zawodnik Sebastian Rompa z pomorskiego otrzyma³ kalendarz NBA.
Przeprowadzi³em wiele konkursów a zwyciêzcy otrzymywali nagrody: koszulki Draft Camp, SKM, Puchar Narodów, skarpety,  Magazyny MVP i inne
Trenerzy Kadr Polski wybior± 32 zawodników do szkolenia centralnego. Obóz letni odbêdzie siê w Lipcu (dok³adny termin i miejsce jeszcze nie znane) Prawdopodobnie  w Sierpniu 12 wyselekcjonowanych zawodników  zagra po raz pierwszy z orze³kiem na piersi (planowany turniej kadry na S³owenii


Koszykarski antyblog Marcina Korpolewskiego - Inspiruj±cy turniej
                   
        Rekordy:    
      
 Eval:   
1    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    32   
2    Kamil Kru¿yñski    Kujawsko-Pomorskie    28   
3    Kamil Moliñski    Wielkopolskie    25     Punkty:   
1    Kamil Kru¿yñski    Kujawsko-Pomorskie    23   
1    Beniamin Didier-Urbaniak    Mazowieckie    23   
1    Mateusz Czempiel    ¦l±skie    23
  


 Celne rzuty za "1":   
1    Beniamin Didier-Urbaniak    Mazowieckie    10   
2    Tomasz Windak    Ma³opolskie    8   
2    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    8    Celne rzuty za "2":   
1    Kamil Kru¿yñski    Kujawsko-Pomorskie    10   
2    Jakub Ciemiñski    Kujawsko-Pomorskie    8   
2    Jakub Giedronowicz    Mazowieckie    8    Celne rzuty za "3":  
1    Igor Koz³owski    Dolno¶l±skie    4   
1    Mateusz Czempiel    ¦l±skie    4   
3    Adrian Sobkowiak    Wielkopolskie    3   
3    Igor Yoka-Bratasz    Dolno¶l±skie    3   
3    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    3   
3    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    3   

 Zbiórki:   
1    Kamil Moliñski    Wielkopolskie    18   
2    Jakub Ciemiñskii    Kujawsko-Pomorskie    17   
3    Jakub Giedronowicz    Mazowieckie    16    Asysty:   
1    Krystian Osmelak    Wielkopolskie    7   
2    Adam Hirsz    Kujawsko-Pomorskie    6   
3    Adrian Sobkowiak    Wielkopolskie    5   
3    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    5   


 Przechwyty:   
1    Wojciech Dzier¿ak    Pomorskie    8   
2    Krystian Osmelak    Wielkopolskie    7   
2    Igor Yoka-Bratasz    Dolno¶l±skie    7  
 


 Bloki:   
1    Krystian Osmelak    Wielkopolskie    5   
2    Damian Czarnik    Ma³opolskie    4   
2    Jakub Ciemiñski    Kujawsko-Pomorskie    4   
2    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    4  
 

 Najwiêcej na parkiecie:   
1    Damian Skowroñski    Mazowieckie    113m:46s   
2    Micha³ Ostrowski    Pomorskie    108m:41s   
3    Beniamin Didier-Urbaniak    Mazowieckie    108m:17s    Double-Double:  
(2)    B³a¿ej Kulikowski(12zb.13pkt.;13zb.19pkt.)           
(1)    Kamil Kru¿yñski(13zb.23pkt.);Jakub Ciemiñski(17zb.16pkt.);           
        Jakub Jagodziñski(12zb.17pkt);Marcin Brysz(14zb.12pkt.);           
        Mateusz Zió³kowski(11zb.13pkt.);Tymoteusz Szczapa(11zb.12pkt.);           
       
Kamil Moliñski(11zb.10pkt.);Bartosz Jaglarz(11zb.10pkt.);           
Micha³ G±siorowski(10zb.10pkt.)  
        
Najlepszy atak    Dolno¶l±skie    394 pkt.       
Najlepsza obrona        Dolno¶l±skie    200 pkt.    

Na Topie - Najlepsi w Statystykach
  
    Punkty:           
     1    Beniamin Didier-Urbaniak    Mazowieckie    67   
    2    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    65   
    3    Mateusz Czempiel    ¦l±skie    60   
    4    Jakub Ciemiñski    Kujawsko-Pomorskie    57   
    5    Igor Yoka-Bratasz    Dolno¶l±skie    55   
    6    Adrian Sobkowiak    Wielkopolskie    54   
    6    Jakub Jagodziñski    Kujawsko-Pomorskie    53   
    8    Pawe³ Nieradko    Lubelskie    52   
    9    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    51   
                   
    Eval:           
    1    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    72   
    2    Jakub Ciemiñski    Kujawsko-Pomorskie    71   
    2    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    71   
    4    Marcin Brysz    Dolno¶l±skie    55   
    5    Igor Koz³owski    Dolno¶l±skie    54   
    5    Kamil Moliñski    Wielkopolskie    54   
    7    Damian Czarnik    Ma³opolskie    51   
    8    Jakub Jagodziñski    Kujawsko-Pomorskie    50   
    9    Jakub Giedronowicz    Mazowieckie    46   
    9    Krystian Osmelak    Wielkopolskie    46   
    9    Bartosz Jaglarz    Ma³opolskie    46   
                   
    Bloki:           
    1    Jakub Ciemiñski    Kujawsko-Pomorskie    13   
    2    Marcin Brysz    Dolno¶l±skie    10   
    3    Damian Czarnik    Ma³opolskie    9   
    4    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    8   
    5    Iwo Olender    Pomorskie    7   
    5    Krystian Osmelak    Wielkopolskie    7   
    5    Mateusz Waldemar Zió³kowski    Kujawsko-Pomorskie    7   
    8    Aleksander Lentka    Dolno¶l±skie    6   

                   
    Przechwyty:           
    1    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    20   
    2    Igor Yoka-Bratasz    Dolno¶l±skie    18   
    2    Aleksander Lentka    Dolno¶l±skie    18   
    4    Kamil Jewu³a    Ma³opolskie    15   
    5    Tomasz Madejski    Dolno¶l±skie    14   
    5    Krystian Osmelak    Wielkopolskie    14   
    7    Iwo Olender Pomorskie    Pomorskie    13   
    7    Mateusz Czempiel    ¦l±skie    13   

                   
    Asysty:           
    1    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    13   
    2    Piotr Choromañski    Mazowieckie    12   
    3    Szymon Krajewski    Pomorskie    11   
    4    Adam Hirsz    Pomorskie    10   
    5    Kajetan Kociuba    Kujawsko-Pomorskie    9   
    5    Krystian Osmelak    Wielkopolskie    9   
    7    Iwo Olender    Pomorskie    8   
    7    Jakub Jagodziñski    Kujawsko-Pomorskie    8   
    7    Igor Yoka-Bratasz    Dolno¶l±skie    8   
                   
      Zbiórki:           
    1    Jakub Giedronowicz    Mazowieckie    53   
    1    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    53   
    1    Marcin Brysz     Dolno¶l±skie    53   
    4    Mateusz Waldemar Zió³kowski    Kujawsko-Pomorskie    48   
    5    Jakub Ciemiñski    Kujawsko-Pomorskie    46   
    6    Kamil Moliñski    Wielkopolskie    45   
    7    Damian Czarnik    Ma³opolskie    44   
    8    Wojciech Kosiuk    Lubelskie    41   
    9    Micha³ G±siorowski    Pomorskie    38   
    10    Piotr Choromañski    Mazowieckie    36   
                   
   Rzuty celne za dwa:           
    1    Kamil Kru¿yñski    Kujawsko-Pomorskie    23   
    2    Jakub Ciemiñski    Kujawsko-Pomorskie    21   
    3    Micha³ Ostrowski    Pomorskie    20   
    4    Beniamin Didier-Urbaniak    Mazowieckie    19   
    5    Igor Yoka-Bratasz    Dolno¶l±skie    17   
    5    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    17   
    5    Adrian Sobkowiak    Wielkopolskie    17   
    5    Pawe³ Nieradko    Lubelskie    17   
    5    Mateusz Waldemar Zió³kowski    Kujawsko-Pomorskie    17   
                   
    Rzuty celne za trzy:           
    1    Igor Koz³owski    Dolno¶l±skie    6   
    1    Mateusz Czempiel    ¦l±skie    6   
    3    Szymon Kusyk    ¦l±skie    5   
    3    Igor Yoka-Bratasz    Dolno¶l±skie    5   
    3    Mateusz Kaszowski    Dolno¶l±skie    5   
    3    Bartosz Jasica    Ma³opolskie    5   
    7    B³a¿ej Kulikowski    Mazowieckie    4   
    7    Adrian Sobkowiak    Wielkopolskie    4   
    7    Aleksander Lentka    Dolno¶l±skie    4  


Pozdrawiam i do zobaczenia na Fina³ach klubowych U14 
zibi dnia luty 14 2016 00:19:36 · 0 Komentarzy · 1769 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Warmiñsko-Mazurskie
Warmiñsko-Mazurskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985