Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich rocznik 2002 Region Pó³noc Gi¿ycko 12-15.XII.2015
OOM 2016 Ole¶nica Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich Ch³opców (rocznik 20020 Region Pó³noc
PÓ£FINA£ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY M£ODZIE¯Y  Gi¿ycko, 12-15.11.2015

W Gi¿ycku zakoñczy³ siê pierwszy pó³fina³ OOM Region Pó³noc.  Drugi pó³fina³ OOM Region Po³udnie odbêdzie siê w Szczyrku w dniach 26-29.XI.2016. Awans do Fina³u OOM uzyskali:  Wielkopolska,  Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie oraz Zachodniopomorskie. Dla kadr: Lubuskiego, Podlaskiego, Pomorskiego i Warmiñsko Mazurskiego  rozgrywki w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y zakoñczy³y siê.
W Gi¿ycku spotkania ogl±da³ trener selekcjoner Kadry Polski rocznika 2002 pan Roman Prawica

Nieoficjalnie (Do wyró¿nieñ MVP i rozgrywaj±cego nominowali trenerzy kadr)
Trójka wyró¿nionych zawodników otrzyma³a Kalendarze NBA na rok 2016 ufundowane przez  w³a¶ciciela Drukarni Chroma w ¯arach  Krzysztofa Raczkowskiego. SKM w imieniu w³asnym i ch³opców serdecznie dziêkuje

 MVP Region Pó³noc:
Wojciech Tomaszewski

Wielkopolskie

 Król Strzelców:
Jakub Ulczyñski

Kujawsko-Pomorskie

 Najlepszy rozgrywaj±cy:
Kaper Gordon
Mazowiecki


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBIPodsumowanie turnieju (klasyfikacje , ciekawostki w ¶rodê)


Mecz o 7. miejsce Warmiñsko Mazurskie - Pomorskie 38 : 103 STATYSTYKI   MVP: Maciej Pilski
Mecz o awans Lubuskie - Zachodniopomorskie  48 : 64  STATYSTYKI   MVP:  Adam Karpowicz
Mecz o awans
Mazowieckie - Podlaskie  86 : 24  STATYSTYKI   MVP: Jan Szumilewicz
Mecz  o 1. miejsce Kujawsko-Pomorskie - Wielkopolskie  68 : 76  STATYSTYKI  MVP: Kacper Marchewka


TRZECI DZIEÑ TURNIEJU:

Niedziela by³a ostatnim dniem zmagañ koszykarskich w COS-ie w Gi¿ycku. W pierwszym meczu spotka³y siê kadry Warmiñsko-Mazurskiego z Pomorskim te, dwa województwa to wspólna strefa rozgrywek klubowych. Obydwie dru¿yny wiedzia³y ¿e bez wzglêdu na wynik ¿adna z nich nie awansuje do fina³u OOM. Kadra Warmiñsko-Mazursko prowadzona przez Paw³a Szarego  rozegra³a najs³abszy mecz w ca³ym turnieju., natomiast kadra Pomorza w grze bez stawki zagra³a wybornie. Na tablicy po raz pierwszy ukaza³a siê  ,,100,,. Sze¶ciu zawodników z pomorza zaliczy³o ponad dziesiêæ punktów. Po raz pierwszy MVP  powêdrowa³o w rêce zawodnika Pomorza  Macieja Pilskiego.  Pomorskie drugi raz w historii nie awansowa³o do Fina³u OOM (rocznik 1993) Warmiñsko-Mazurskie -,, mia³o byæ lepiej a by³o jak zawsze,, czyli brak awansu

Drugie spotkanie to mecz o awans . Zwyciêzca meczu Lubuskie- Zachodniopomorskie zapewni sobie awans do Fina³u. W pierwszej minucie meczu pola³a siê krew. Motor napêdowy lubuskiego Norbert Maciejak dozna³ kontuzji pêkniêcia wargi od razu zosta³ przewieziony do szpitala na szycie. Wróci³  w drugiej po³owie meczu. Kadra lubuskiego nie sprosta³a dobrze graj±cej o stawkê kadrze zachodniopomorskiego. Duet  silnych wysokich graczy Igor Burzyñski – Adam Klimczak zdobyli ponad po³owê punktów ca³ej dru¿yny zachodniopomorskiego. Koñcowa syrena spotkania oznajmi³a historyczny awans zachodniopomorskiego do Fina³u OOM. Trener Marek ¯ukowski wyró¿ni³ MVP meczu Adama Karpowicza

Trzecie spotkanie to tak¿e mecz o awans. Mazowieckie vs Podlaskie ponownie spotykaj± siê kadry z jednej strefy klubowej. Nie ukrywajmy od lat strefa Mazowiecka jest o wiele silniejsza i to  prze³o¿y³o siê w meczu kadr wynik 86-24 jednoznacznie wskazuje komu nale¿a³ siê awans do Fina³u OOM. Trener  Micha³ Tomaszewski po meczu móg³ siê pochwaliæ szóstym  awansem do Fina³u OOM . W koñcowej tabeli Mazowsze na trzecim miejscu pó³fina³ów  OOM w Gi¿ycku. Wyró¿nienie otrzyma³ Jasiu Szumilewicz
Na ka¿dym turnieju ostatnie spotkanie to Fina³.  W meczu o pierwsze miejsce OOM Region Pó³noc zmierzy³y siê Kadry  Kujawsko-Pomorskie- Wielkopolskie.  Sztab szkoleniowy wielkopolski w grupie nie przegra³ meczu, natomiast kujawsko-pomorskie uleg³o kadrze mazowieckiego, Naprzeciw siebie stanê³o dwóch znakomitych zawodników wyró¿niaj±cych siê w ca³ym turnieju – z wielkopolski Wojciech Tomaszewski  z kuj-pom. Jakub Ulczyñski  przebieg meczu toczy³ siê pod ich dyktando (Ulczyñski 27 pkt + 20 zb. 31 Eval Tomaszewski 23 pkt + 9 zb 24 Eval).  Ogl±daj±c  mecz  i statystyki  kluczem do zwyciêstwa wielkopolski by³a wiêksza liczba przechwytów przy mniejszej ilo¶ci  strat. Wielkopolska z kompletem zwyciêstw zosta³a najlepsz± kadr± pó³nocnej Polski . Wyró¿nienie w ostatnim meczu otrzyma³ Kacper Marchewka


GRUPA ,,A,,
Mazowieckie – Warmiñsko-Mazurskie  69 : 34 STATYSTYKI MVP: Kacper Gordon
Kujawsko-Pomorskie - Lubuskie 96 : 47  STATYSTYKI  MVP: Jakub Ulczyñski
Kujawsko-Pomorskie – Warmiñsko-Mazurskie 85 :61  STATYSTYKI MVP: Nataniel Kolasiñski
Lubuskie - Mazowieckie 71 : 69  STATYSTYKI   MVP: Norbert Maciejak
Warmiñsko-Mazurskie - Lubuskie 37 : 69  STATYSTYKI MVP: Igor Kordel
Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie  80 : 72  STATYSTYKI   MVP: Aleksy Bia³ow±s


1 Kujawsko-Pomorskie  3 mecze 5 pkt.

2 Mazowieckie  3 mecz 5 pkt.
3 Lubuskie  3 mecz 5 pkt.
4 Warmiñsko-Mazurskie  3 mecze 3 pkt.


GRUPA B
Pomorskie - Zachodniopomorskie  58 : 75  STATYSTYKI   MVP: Adam Klimczak
Wielkopolskie - Podlaskie   68 : 48  STATYSTYKI   MVP: Kacper Kaczmarek
Zachodniopomorskie - Podlaskie 65 : 58  STATYSTYKI MVP: Igor Burzyñski
Pomorskie - Wielkopolskie  50 : 73  STATYSTYKI MVP: Wojciech Tomaszewski
Wielkopolskie - Zachodniopomorskie  63 : 42 STATYSTYKI   MVP: Filip Dominiak
Podlaskie - Pomorskie 64 : 57  STATYSTYKI MVP: Szymon Boboryko

1 Wielkopolskie  6 pkt.
2 Zachodniopomorskie  5 pkt.
3 Podlaskie  4 pkt.
4 Pomorskie  2 pkt
.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

    
1

WIELKOPOLSKIE
Wojciech Tomaszewski 4/60 Pyra Poznañ
Kacper Marchewka 4/48 Kasprowiczanka OW
Kacper Kaczmarek 4/40 Pyra Poznañ
Filip Dominiak 4/37  Pyra Poznañ  2003
Szymon Sobiech 4/22 Obra Ko¶cian
Aleksander Wi¶niewski 4/21 Pyra Poznañ 2003
Daniel Walkowiak 4/16  ZS Wielichowo  2003
Mateusz Skorupa 4/13 Kasprowiczanka OW
Adam Konopelski 4/8  Pyra Poznañ
Krzysztof Kruszyñski 4/7 Biofarm BJ Poznañ
Jan Kaczmarek 4/6  Pyra Poznañ
Filip Mischke 3/2 Pyra Poznañ

Trenerzy: Jakub Czwakiel, Jacek Jó¼wiak
2

KUJAWSKO
POMORSKIE
Jakub Ulczyñski 4/94  Novum Bydgoszcz
Nataniel Kolasiñski 4/72  Novum Bydgoszcz
Karol Lebiedziñski 4/31  TKM W³oclawek
Wit Szymañski 4/24  Kasprowicz Inowroc³aw  2003
Bogusz Jan Bia³ecki 4/22  Novum Bydgoszcz
Oliwier Wi¶niewski 4/17  Novum Bydgoszcz
Jonasz Ka¼mierczak 3/14  Zryw Toruñ
Maksymilian Estkowski 4/13  Astoria Bydgoszcz
Adam Lewandowski 4/10  TKM W³oc³awek
Dawid Bykowski 3/9  TKM W³oclawek  2003
Damian Sypniewski 3/7  Astoria Bydgoszcz
Jakub Dawid Sieradzki 4/6  Astoria Bydgoszcz
Maksymilian Makowski 3/2  Astoria Bydgoszcz

Trenerzy: Maciej £abu¼, Maciej ¯ywiczka

3
MAZOWIECKIE
Kacper Gordon 4/61 Polonia Warszawa
Aleksy Bia³ow±s 4/48 Probasket Miñsk Maz.
Grzegorz D³ugosz 4/34  Polonia Warszawa
Jakub Ambroziak 4/25  Polonia Warszawa
Alan Wilkowski 4/24  MKS Ochota 2003
Antoni Michalski 4/23  MKS Pruszków  2003
Sebastian Stanis³awski 4/21 Polonia Warszawa
Jan Szumilewicz 4/20  Gim 92 Ursynów
Krystian Okrutny 4/17  Piotrówka Radom
Krystian ¦nieg 4/16  UKS 3¯yrardów
Iwo Pokorski 4/9  Polonia Warszawa
Jan Goreñ 4/6  Gim 92 Warszawa

Trenerzy:Micha³ Tomaszewski, Wojciech Rogowski

4

ZACHODNIOPOM
Igor Burzyñski 4/88 Basket Koszalin
Adam Klimczak 4/35 

Patryk Zaj±c 4/26
Szymon Ju¼ków 4/18 
Basket Koszalin
Adam Karpowicz 4/18 
Basket Koszalin
Jakub ¦wierczek 4/15 
Basket Koszalin
Mateusz Moroñ 4/14
Natan Gabry¶ 4/13 
Basket Koszalin
Arkadiusz Chmiel 4/10 
Basket Koszalin
Jakub Koralewski 4/6 Wilki Morskie Szczecin 2003
Piotr Orchowski 4/3 
Basket Koszalin
Szymon Mieszczankin 2/0
 
Basket Koszalin 

Trener: Marek ¯ukowski
5

LUBUSKIE
Konrad Szymañski 4/46 Zastal Zielona Góra
Igor Kordel 4/45 Zastal Zielona Góra
Norbert Maciejak 4/44 Chromik ¯ary
Bartosz Przyby³a 4/24  Zastal Zielona Góra
Jakub Bromber 4/23  Zastal Zielona Góra
Dawid Ardeli 4/16   Chromik ¯ary
Micha³ Machulak 4/12  Chromik ¯ary
Dawid Hylicki 4/9  Chromik ¯ary
Hubert Huszcza 4/6  Zastal Zielona Góra
Maksymilian Konieczny 4/6  Zastal Zielona Góra
Bartosz ¯ukowski 4/2  Chromik ¯ary
Jakub Go³±b 4/2  Zastal Zielona Góra

Trenerzy: £ukasz Rubczyñski, Tomasz Sobczak
Pawe³ Kuciemba
Fizjoterapeuta:  Micha³ Drzewiñski

6

PODLASKIE
Pawe³ Trypus 4 / 51 ¯ubry Bia³ystok
Szymon Boboryko 4 / 25  ¯ubry Bia³ystok
Hubert Jaworowski 4 / 23  ¯ubry Bia³ystok
Kacper Witkiewicz 4 / 20  MOSiR Bielsk Podlaski
Jakub Szewczuk 4 / 18  ¯ubry Bia³ystok
Hubert Suchodolski 4 / 18  ¯ubry Bia³ystok
Pawe³ Rudzik 4 / 16 
¯ubry Bia³ystok
Bartosz Sitek 4 / 10  ¯ubry Bia³ystok
Fabian Kalejnik 3 / 4  ¯ubry Bia³ystok
Miko³aj Andrzejuk 4 / 4  SPK Bia³ystok
Bart³omiej Bielski 3 / 3  SPK Bia³ystok
Jakub Dekarz 3 / 2  ¯ubry Bia³ystok
Krystian Stelmach 1 / 0 SPK Bialystok


Trenerzy:
Bogus³aw Bobka, Kamil Zakrzewski


7

POMORSKIE
Oskar Starosta 4/36  Asseco Gdynia
Daniel Zió³kowski 3/32  UKS 7 Trefl Sopot
Maciej Pilski 4/30  Korsarz Gdañsk
Wiktor Lewandowski 4/24 
Olaf Perzanowski 4/23  UKS 7 Trefl Sopot
Marcin Sutor 4/22  De La Salle Gdañsk
Nikodem Czoska 4/22  UKS 7 Trefl Sopot
Mateusz Porêbski 4/22  Korsarz Gdañsk
Dawid Pop³awski 4/19  Asseco Gdynia
Kacper Kowalczyk 4/18  Asseco Gdynia
Jaros³aw Narloch 4/16  SKS Starogard Gdañski
Stanis³aw Greczy³o 4/4  Asseco Gdynia

Trenerzy; Micha³ Mróz, M Pow±zka

8

WA-MA
Szymon Zalewski 4/32  Ro¶ Pisz
Jakub Uliszewski 4/27  Ro¶ Pisz
Adam Walak 4/26  Ro¶ Pisz
£ukasz Twardowski 4/18  Jar Elbl±g
Jakub Bana¶ 4/16  Sokó³ Dzia³dowo
Albin K³os 4/11  Ro¶ Pisz
Jakub Wiêcko 3/9  Ro¶ Pisz
Micha³ Kwiatkowski 2/6 Ro¶ Pisz
Jakub ¯urawek 4/6  AK Olsztyn
Bartosz Januszewski 2/4  Ro¶ Pisz
Filip Ropelewski 3/4  Ro¶ Pisz
Damian Mielnicki 3/4  Ro¶ Pisz
Szymon Chmielewski 3/4  Trojka Nidzica
Miko³aj Jamio³kowski 3/3  AK Olsztyn
Micha³ Szablak 1/0 Ro¶ Pisz
Trenerzy: Pawe³ szary, Rafa³ Kacprzak


PIERWSZY DZIEÑ TURNIEJU:
W Gi¿ycku rozpoczê³y siê zmagania w ramach pó³fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Region Pó³noc Gi¿ycko 2015. W pierwszym inauguracyjnym meczu spotka³y siê kadry Województwa Warmiñsko-Mazurskiego (gospodarz turnieju)  kontra Kadra Województwa Mazowieckiego. Z kart historii Kadra Warmiñsko-Mazurska nigdy nie awansowa³a do Fina³u OOM natomiast Kadra Mazowieckie zalicza³a wszystkie 8 dotychczasowych Fina³ów OOM. Tylko pierwsza kwarta spotkania by³a wyrównana, w kolejnych ods³onach meczu na parkiecie dominowa³a Kadra Mazowsza prowadzona przez Grzegorza Tomaszewskiego. Ca³e spotkanie obserwowa³ trener selekcjoner Kadry Polski rocznika 2002 Roman Prawica. Historyczne pierwsze punkty zdoby³ zawodnik Mazowsza na co dzieñ graj±cy w Polonii Warszawa Sebastian Stanis³awski. MVP meczu wybrano Kacpra Gordona

W drugim spotkaniu  I grupy przeciwko sobie zagra³y kadry województwa Kujawsko-Pomorskiego i  Lubuskiego. Ju¿ na rozgrzewce widaæ by³ przewagê wzrostow± zespo³u Kujawsko-Pomorskiego. Zawodnicy Macieja £abusia wygrywaj± wszystkie kwarty . Kadra Lubuskiego  próbowa³a odrabiaæ wysok± stratê rzucaj±c za trzy punkty. Niestety na 13 prób za linii 6,75 nic nie wpad³o.. Wyró¿niaj±cymi zawodnikami w tym meczy by³o trzech zawodników Kadry Kujawsko-pomorskiej Nataniel Kolasiñski, Wit Szymañski i Jakub Ulczyñski do tego ostatniego powêdrowa³o wyró¿nienie MVP meczu

W popo³udniowej serii spotkañ w Gi¿ycku zmierzy³y siê Kadry grupy II. W pierwszym spotkaniu  os³abione  trzema graczami  ( bracia Lisowie, Cebula) Pomerania  uleg³a  kadrze województwa zachodniopomorskiego. ¦wietny mecz w kadrze zachodniopomorskiego rozegra³  Igor Burzyñski. Trener Marek ¯ukowski wskaza³ MVP dla Adama Klimczaka. O pora¿ce Pomorza zadecydowa³a trzecia kwarta podopieczni trenera Micha³a Mroza przegrali tê kwartê 8-22.

Wieczorne spotkania koñczy³y pierwszy dzieñ koszykarskich zmagañ w Gi¿ycku. O godzinie 17.00 silna Kadra woj. Kujawsko-Pomorskiego zmierzy³a siê z Kadr± Warmiñsko- Mazursk± , niska przewaga wypracowana w pierwszej kwarcie przez Kadrê Kujawsko-pomorska z kolejnym kwartami wzrasta³a .Znakomite zawody rozegra³ Nataniel Kolasiñski zdobywca  25 pkt. przy  73 % skuteczno¶ci , Jakub Ulczyñski popisa³ siê double-dauble  (22 pkt.11 zb.) Wszyscy pozostali zawodnicy do³o¿yli punktowe cegie³ki do jak najbardziej zas³u¿onego zwyciêstwa

W ostatnim meczu pierwszego dnia turnieju zmierzy³y siê kadry woj. Lubuskiego vs kadra woj. Mazowieckiego. Po pierwszym s³abszym meczu w kadrze Lubuskiego obudzi³ siê Konrad Szymañski, jego  zdobycze punktowej przybli¿a³y Lubuskie do Mazowieckiego które to województwo wypracowa³o sobie dwucyfrow± przewagê która w koñcówce trzeciej kwarty wynosi³a 17 punktów . To co siê wydarzy³o w czwartej kwarcie ma³o kto móg³ przewidzieæ duet klubowy Zastal-Chromik wzi±³ siê do roboty. Przewaga Mazowsza z minuty na minutê mala³a, gdy w koñcówce meczu z boiska zszed³ kontuzjowany Szymañski ca³y ciê¿ar gry na swoje barki wzi±³ filigranowy rozgrywaj±cy kadry Lubuskiego Norbert Maciejak. I to on da³ jak¿e wa¿ne pierwsze zwyciêstwo ch³opcom z ziemi lubuskiej

DRUGI DZIEÑ TURNIEJU:
Pierwsze spotkanie drugiego dnia pó³fina³ów OOM rozpocz±³ siê meczem grupy II Zachodniopomorskie – Podlaskie. Obserwuj±c zawodników w pi±tkowych meczach zapowiada³ siê bardzo wyrównany pojedynek. W ca³ym spotkaniu na tablicy 12 razy widnia³ wynik remisowy i przy remisie 53 : 53 zakoñczy³ siê mecz.  W Gi¿ycku doczekali¶my siê pierwszej dogrywki w której to lepszym zespo³em by³o województwo zachodniopomorskie. MVP meczu powêdrowa³o w rêce Igora Burzyñskiego (double-double 20 pkt, 10 zb.) Ciekawostk± tego spotkania by³a rekordowa ilo¶æ zbiorek kadry zachodniopomorskiej (75 !)
W kolejnym spotkaniu grupy drugiej spotka³y siê kadry województwa Wielkopolskiego i Pomorskiego. Przez trzy kwarty meczu ¿adnej  z dru¿yn nie uda³o siê uzyskaæ znacz±cego prowadzenia. W czwartej kwarcie kiedy przesta³a obowi±zywaæ ,,pasarella,,  (trenerzy mogli skorzystaæ z ca³ej 12-tki zawodników) województwa Wielkopolskie  ,,odjecha³o,, pomorskiemu. Wiêkszo¶æ zdobytych punktów wielkopolan to punkty z kontrataku w ca³ym meczu po szybkim ataku pomorskie zdobywa 5 pkt a wielkopolska 31. MVP meczu otrzyma³ Wojciech Tomaszewski.

W pierwszej grupie o uk³adzie tabelki decydowa³ uk³ad trójkowy 1-3. W ostatnich meczach  grupowych  Mazowieckie pokona³o Kujawsko-Pomorskie a,  Lubuskie zwyciê¿y³o z Warmiñsko-Mazurskim . Najlepszy bilans  w ma³ych punktach i pierwsze miejscem w grupie a, co za tym idzie awans do Fina³u OOM uzyska³a kadra województwa Kujawsko-Pomorskiego, bêdzie to czwarty awans Macieja £abusia do Wielkiego Fina³u OOM. Mazowieckie na drugim miejscu..... Lubuskie na trzecim. Po ka¿dym spotkaniu trenerzy kadr wybieraj± MVP meczu, i tak w meczu  Warmiñsko-Mazurskie - Lubuskie  MVP powêdrowa³o w rêce Igor Kordel natomiast w meczu  Mazowieckie –Kujawsko Pomorskie wyró¿nienie otrzyma³ Aleksy Bia³ow±s

W wieczornej serii spotkañ zagra³y kadry z grupy II.W pierwszym meczu spotka³y siê kadry województw  które ³±czy wspólna strefa w rozgrywkach klubowych Wielkopolskie -Zachodniopomorskie.  Po pierwszej po³owie meczu wielkopolanie wypracowali  14 punktow± przewaga. Druga po³owa meczu by³a dosyæ wyrównana jednak  Zachodniopomorskie nie potrafi³o dogoniæ  kadry Jakuba Czwakiela .Najlepszym zawodnikiem  wielkopolski  bezdyskusyjnie zosta³ uznany 12- letni Filip Dominiak 19 punktów (70 % skuteczno¶ci)   i 19 zbiorek , Ewal 33.Zwyciêstwo  wielkopolski to gwarancja udzia³u w Finale OOM

W ostatnim  meczu drugiego dnia turniej ogl±dali¶my zespo³y  Podlaskiego i Pomorskiego.  Zwyciêzca przed³u¿y³ sobie nadzieje na awans do Fina³u OOM przegrany  musia³ odpa¶æ z gry. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta. Od pocz±tku do koñca meczu ch³opcy walczyli o ka¿dy metr kwadratowy parkietu. Kadra Pomorskiego pope³ni³a 10 start wiêcej od  kadry podlaskiego , chyba to zadecydowa³o o pora¿ce Pomorskiego.  Po kilku latach obecno¶ci w Finale kadr pomorza  w najbli¿szych Finach ich nie zobaczymy


STATYSTYKI   http://www.pzkosz.pl/

SKM serdecznie dziekujê PZKosz za umozliwienie bezplatnego pobytu w Gizycku a , kadrze Województwa Mazowieckiego za transport 
zibi dnia luty 14 2016 00:26:17 · 0 Komentarzy · 1543 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985