Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich rocz.2002 Region Po³udnie Szczyrk 27-29.XI.2015
OOM 2016 Ole¶nicafina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y mamy za sob±. Dwa tygodnie temu w Gi¿ycku gdzie zosta³ rozegrany pierwszy pó³fina³ (Region Pó³noc) wy³oni³a siê czwórka finalistów. W ten weekend w Szczyrku toczy³a siê rywalizacja w drugim pó³finale (Region Po³udnie) o druga czwórkê  finalistów. W niedziele rozegrano cztery spotkania. Pierwszy mecz pomiêdzy zespo³ami ¶wiêtokrzyskie vs opolskie toczy³ siê pod dyktando opolskiego. Najm³odszy zespó³ z najm³odszym trenerem Tomaszem Kubiakiem wygra³ to spotkanie i ostatecznie zaj±³ VII miejsce. ¦wiêtokrzyskie bez zwyciêstwa wrócili do domu. Te dwa ostanie miejsca bez prawa do awansu do Fina³u OOM. W zespole Opolskiego wyró¿nienie MVP powêdrowa³o w rêce Macieja Gawrola, ch³opiec ten jest drugim blokuj±cym w koñcowym rankingu (13 bloków)

 W drugim spotkaniu ostatniego dnia pó³fina³ów na parkiet wbiegli zawodnicy kadry lubelskiego i ma³opolskiego. Stawka tego spotkania by³ awans do Fina³u. Po pierwszej po³owie lubelskie prowadzi³o 43 do 20. Prawdê mówi±c ch³opcy z ma³opolskie troszkê zlekcewa¿yli przeciwnika. Na cztery minuty przed zakoñczeniem trzej kwarty przewaga lubelskiego siêgnê³a 28 punktów ! wydawa³o by siê ¿e awans lubuskiego gwarantowany. Jednak to co siê pó¼niej wydarzy³o zdziwi³o wszystkich kibiców, zawodników i trenerów. Ma³opolskie z motywacj± trenera Saroty wziê³o siê do roboty. Na trzy minuty przed koñcem meczu Ma³opolanie weszli na prowadzenie. Koñcówka meczu to prawdziwy horror. Na minutê przed koñcem mamy remis 72-72 za chwilê wyró¿niaj±cy siê zawodnik z lubelskiego Janik daje prowadzenie dla ,,Kozio³ków,, po paru sekundach znakomicie graj±cy drug± czê¶æ meczu jeden z bli¼niaków Jêdrzejczyków celnym lay-upem doprowadza do remisu. Po przerwie na ¿±danie najskuteczniejszy strzelec lubelskiego Chmielowiec robi ,,b³±d kroków,, Ostatni± akcj± meczu by³ celny rzut ,,za trzy,, punkty Mateusza Przêczka. Ma³y rozgrywaj±cy Wis³y sam nie dowierza³ ¿e pi³ka wpad³a do kosza a tym  samym da³a 9 (komplet) awans ma³opolski do Fina³u. Po meczu w obozie ma³opolski sza³ rado¶ci w lubelski smutek i p³acz. MVP otrzyma³ ma³y bohater meczu Mateusz Przêczek. Pochwaliæ nale¿y tak¿e Macieja Jêdrzejczyka (25 wa¿nych punktów) Ten mecz pokaza³ piêkno koszykówki szkoda tylko ¿e nie by³o wiêcej taki spotkañ wtedy to moje opisy by³by z pewno¶ci± d³u¿sze.

 Trzeci mecz dnia Podkarpackie vs £ódzkie, wiêkszo¶æ kibiców stawia³o na ³ódzkie. Zwyciêski zespó³ zapewni³ sobie ostanie miejsce w wielkim Finale. Pierwsza kwarta nale¿y do ³ódzkiego…druga do podkarpackiego. Trzecia ods³ona meczu tak¿e dla podkarpackiego. Przed kwart± ,,prawdy,,  (IV) podkarpackie prowadzi  39 : 44 i kwartê rozpoczyna  ,,trójeczk±,, Saramaka nastêpnie Jurzyk MVP rozgrywek szkolny dodaje swoje punkty i podkarpacie wychodzi na dwucyfrowe prowadzenie. Jeszcze na dwie minuty przed koñcem meczu podopieczni trenera Jurkiewicza prowadza 10 punktami i wydawa³o by ¿e siê po meczu – mylne stwierdzenie
£ódzkie walczy do koñca 6 punktów z rzêdu W³odarczyka do tego dwa punkty Dro¿d¿a na pó³ minuty przed koñcem meczu zawodnicy maja szanse na doprowadzenie do dogrywki jednak ostania ,,strata,, meczu przekre¶li³a ich awans do Fina³u. Podkarpackie jako jedyny zespó³ pó³fina³ów awansuje z trzeciego miejsca w grupie. MVP meczu otrzyma³ Micha³ Godawski.
Na ostatni mecz czekali
wszyscy. Wprawdzie dolno¶l±skie i ¶l±skie zapewni³o sobie awans do fina³u zajmuj±c pierwsze miejsce w grupach ..ale stawk± by³o która kadra bêdzie ,,Królow± Po³udnia,,. W tym nie równym meczu dominowa³a kadra ¶l±skiego, osobi¶cie nie pamiêtam z kart historii by dolno¶l±skie tak wysoko przegra³o z ¶l±skim 42-103 Dwie ostanie trójeczki Centra z D±browy Górniczej  Przemcia Paducha wywo³a³y g³o¶ny aplauz na widowni i na ³awce rezerwowych ¶l±ska (rocz.2003) MVP meczu otrzyma³ najwy¿szy zawodnik kadr mierz±cy 197 cm Bartek Chodukiewicz

Podsumowuj±c w pó³fina³ach w Szczyrku - udzia³ bra³o 102 zawodników z 41 klubów po³udniowej polski. Trzynastu trenerów którzy wybrali MVP pó³fina³u w Szczyrku Kacper K³aczek  (¶l±skie) najlepszy strzelec: Marek Mitman  (dolno¶l±skie) najlepszy gracz obwodowy Dawid Pachowicz  (¶l±skie) najlepszy gracz m³odszego rocznika 2003 (Przemys³aw Paduch (¶l±skie) Mecz w Szczyrku podgl±dali szkoleniowcy Mistrzów Pó³nocy wielkopolski i oczywi¶cie trenerzy selekcjonerzy kadry narodowej Roman Prawica i Jaros³aw Jakubiec
Pó³fina³y po raz pierwszy zorganizowane w COS Szczyrk uwa¿am za znakomite. Warunki pobytowe oraz zakwaterowanie i wy¿ywienie na wysokim poziomie
SKM sk³ada podziêkowania dla PZKosz za zakwaterowanie i wy¿ywienie. Panu Krzysztofowi Pustelnikowi za transport

W Przysz³ym tygodniu podsumowanie ca³ych pó³fina³ów rankingi, ciekawostki itp
 

Mecz o 7 miejsce: 
¦wiêtokrzyskie - Opolskie  43 : 78  STATYSTYKI MVP:  Maciej Gawrol
Mecze o awans:Lubelskie - Ma³opolskie  74 : 77  STATYSTYKI MVP: Przêczek Mateusz
Mecze o awans:£ódzkie - Podkarpackie   63 : 66  STATYSTYKI MVP: Micha³ Godawski
Mecz o 1 miejsce Dolno¶l±skie - ¦l±skie 42 : 103  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Chodukiewicz

Nieoficjalnie (Do wyró¿nieñ MVP i najlepszego zawodnika obwodowego nominowali trenerzy kadr). Trójka wyró¿nionych zawodników otrzyma³a Kalendarze NBA na rok 2016 ufundowane przez  w³a¶ciciela Drukarni Chroma w ¯arach  Krzysztofa Raczkowskiego. SKM w imieniu w³asnym i ch³opców serdecznie dziêkuje

 MVP:
Kacper K³aczek
¦l±skie

 Król Strzelców
Marek Mitman
Dolno¶l±skie


 Najlepszy gracz obwodowy:
Dawid Pachowicz
¦l±skie


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI


Nieoficjalnie grupy Fina³owe

Grupa A                                            GRUPA B
Wielkopolskie                          ¦laskie
Dolnoslaskie                            Kujawsko-Pomorskie
Ma³opolskie                              Mazowieckie
Zachodniopomorskie                 Podkarpackie

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

    
1

¦L¡SKIE

12 zawodników
4 kluby
Daniel Seku³a 4/66 - ¯AK ¯ory
Patryk Zapert 4/62  - MKS D±browa Górnicza
Dawid Krzystek 4/58 - ¯AK ¯ory
Kacper K³aczek 4/54 - ¯AK ¯ory
Dawid Pachowicz 4/53 - MKKS Rybnik
Przemys³aw Paduch 4/27 - MKS D±browa G.  rocz.2003
Bartosz Chodukiewicz 4/24 - MKS D±browa Górnicza
Maciej £atka 4/23 - ¯AK ¯ory
Tobiasz Ptak 4/17 - MKS Wodzis³aw ¦l±ski
Tomasz Pustelnik 4/15 - MKS D±browa Górnicza
Dawid Or³owski 4/13 - MKS D±browa Górnicza
Tobiasz Tyburowski 4/11 - ¯AK ¯ory

Trenerzy: Andrzej Bartosz, Grzegorz Marciak
 
2

DOLNO¦L¡SKIE

13 zawodników
3 kluby
Marek Mitman 4/87  ¦l±sk Wroc³aw
Kacper Burakiewicz 4/49  ¦l±sk Wroc³aw
Jan Zieniewicz 4/48 WKK Wroc³aw
Krzysztof Niedorys 4/35  ¦l±sk Wroc³aw
Kamil Bia³achowski 4/24 Sudety Jelenia Góra
Adrian Herda 3/22  WKK Wroc³aw
Roch Krawczyk 4/20  ¦l±sk Wroc³aw
Miko³aj Koelner 4/19  WKK Wroc³aw
Micha³ Mindowicz 4/14  ¦l±sk Wroc³aw
Adam Hutnik 4/10  WKK Wroc³a
Andrzej Jaworski 3/8  ¦l±sk Wroc³aw
Maksymilian Haber 3/4  ¦l±sk Wroc³aw
Pawe³ Kubiak 3/3  ¦l±sk Wroc³aw

Trenerzy: Dariusz Kaca, Tomasz Wilczek 

3

MA£OPOLSKIE

13 zawodników
4 kluby

Maciej Jêdrzejczyk 4/77  Regis Wieliczka
Tomasz Nykaza 4/38  Regis Wieliczka
Filip Rerak 4/38  Wis³a Kraków
Bart³omiej Kras 4/35  Unia Tarnów
Mateusz Przêczek 4/23 Wis³a Karków
Sebastian Ferenczak 3/21 Regis Wieliczka
Damian Banak 4/20  Unia Tarnów
Jakub Dyngosz 4/19  Regis Wieliczka
Micha³ Moskal 4/17  Unia Tarnów
Wojciech Jêdrzejczyk 4/16  Regis Wieliczka
Mateusz Obrzut 2/11 Wikary Nowy S±cz
Aleksander Knap 4/10  Wis³a Kraków
Bart³omiej £okas 3/2  Regis Wieliczka
Trenerzy:
Micha³ Sarota, Andrzej Suda
4

PODKARPACKIE

12 zawodników
3 kluby
Jakub Jurzyk 4/73  MOSIR Przeworsk
Jakub Saramak 4/61  Siarka Tarnobrzeg
Dawid Barciñski 4/28  MOSIR Przeworsk
Micha³ Godawski 4/27 Ku¼nia Stalowa Wola
Dominik Typiak 4/24  Ku¼nia Stalowa Wola
Maciej Noga 4/17  MOSiR Przeworsk
Mi³osz Zaj±c 4/16  MOSiR Przeworsk
Jakub Marko 3/12  MOSiR Przeworsk
Piotr Szubart 4/12  MOSiR Przeworsk
Igor Rokosz 4/12  Siarka Tarnobrzeg
Piotr Niezgoda 4/10  Siarka Tanobrzeg
Maciej Ficek 4/6  MOSiR Przeworsk

Trener: Wojciech Jurkiewicz
5

£ÓDZKIE

14 zawodników
8 klubów
Marcin Kowalczyk 4/48  Trójka Sieradz
Miko³aj W³odarczyk 4/43  £KS £ód¼
Bart³omiej Dró¿d¿ 4/41 UMKS Piotrówka
Mateusz Depta 4/38  Junak Radomsko
Maksymilian Majda 2/21 Probasket Kutno
Krzysztof Deka 4/21  £KS £ód¼
Franciszek Borkowski 4/19  Start £ód¼
Bartosz Dylik 4/16  Ksiê¿ak £owicz
Adam Polak 4/15  £KS £ód¼
Kacper Maj 4/13  £KS £ód¼ 
Dominik Bartoniewicz 2/12  Ósemka Skierniewice
Maciej Pluta 4/7 Probasket Kutno

Patryk Czarnecki 3/4  Probasket Kutno
Micha³ Gêdek 1/1  Ósemka Skierniewice
Trener: Arkadiusz Gralewski
6

LUBELSKIE

15 zawodników
Jakub Chmielowiec 4/78 Kadet Bia³a Podlaska
Jakub Janik 4/41  Kadet Bia³a Podlaska
Filip Izdebski 4/31  Kadet Bia³a Podlaska
Maciej Zdolski 4/30  Bia³o Czarni Krasnik
Adam Dudziak 4/24  Pi±tka Lublin
Adrian Kowalczuk 4/19  Kadet Bia³a Podlaska

Filip Maliszewski 3/19  Kadet Bia³a Podlaska
Miko³aj Borówka 4/13  Pi±tka Lublin
Maciej Denisiuk 1/8  Kadet Bia³a Podlaska
Rafa³ Ko¶ciuczuk 4/4  Kadet Bia³a Podlaska
Jakub Gontarz 3/4  Probasket Lublin
Maciej Najdyhor 3/3  Kadet Bia³a Podlaska
Mateusz Trocewicz 3/2  Kadet Bia³a Podlaska

Bart³omiej Filipiuk 1/0   Kadet Bia³a Podlaska  
Bartosz Szypu³a 1/0  Probasket Lublin
Trenerzy: Filip Korpiak, Ma³gorzata Denisiuk
7

OPOLSKIE

12 zawodników
3 kluby
Dawid Janik 4/31  rocz.2003
Maciej Garwol 4/30
Tobiasz Rybicki 4/24  rocz.2003
Jakub Cebula 4/24
Daniel Soroka 4/19  rocz.2003
Szymon Mól 4/15  rocz.2003
Tomasz Piwoda 4/8  rocz.2003
Jakub Wójcicki 4/6  rocz.2003
Bartosz Pszczolarski 4/2  rocz.2003
Jakub Szkoda 4/1  rocz.2003
Mateusz Boruta 4/0 rocz.2003 
Mateusz Nizio³ek 4/1 rocz.2003


Trener: Tomasz Kubiak

8

¦WIÊTOKRZYSKIE

11 zawodników
1 klub
Jan Jagielski 4/43  MKK MDK Kielce
Wiktor W³odarczyk 4/14  MKK MDK Kielce
Jakub Wo³owiec 4/13  MKK MDK Kielce  rocz.2003

Maciej Burzawa 4/6  MKK MDK Kielce
Juliusz Zarêbski 4/6  MKK MDK Kielce
Pawe³ Trela 4/6  MKK MDK Kielce  rocz.2003
Marcel Smardzewski 4/5  MKK MDK Kielce
Jerzy Boksa 4/4  MKK MDK Kielce
Dominik Kania 4/2  MKK MDK Kielce  rocz.2003
Karol Pisarczyk 4/0  MKK MDK Kielce
Aleksander Mazur 4/0 
MKK MDK Kielce  rocz.2003

Trenerzy: Agnieszka Merwat, Przemys³aw SztorcGrupa A
Dolno¶l±skie - ¦wiêtokrzyskie  137 : 13 STATYSTYKI   MVP: Marek Mitman
£ódzkie - Lubelskie  71 : 52  STATYSTYKI   MVP: Marcin Kowalski
£ódzkie - ¦wiêtokrzyskie 116 : 22 STATYSTYKI   MVP: Bart³omiej Dró¿d¿
Lubelskie - Dolno¶l±skie 34 : 87  STATYSTYKI  MVP Jan Zieniewicz
¦wiêtokrzyskie - Lubelskie  21 : 116  STATYSTYKI MVP: Jakub Chmielowiec
Dolno¶l±skie - £ódzkie  77 : 48 STATYSTYKI   MVP: Micha³ Mindowicz

1  Dolno¶l±skie  6 pkt  (+206)
2  £ódzkie  5 pkt.  (+84)
3  Lubelskie  4 pkt. (+23)

4  ¦wiêtokrzyskie  3 pkt.  (-313)


Grupa B

¦l±skie - Opolskie  138 : 21  STATYSTKI    MVP Patryk Zapert
Ma³opolskie - Podkarpackie 77 : 68  STATYSTYKI   MVP: Maciej Jêdrzejczyk
Opolskie - Podkarpackie  36: 114  STATYSTYKI   MVP: Jakub Jurzyk
¦l±skie - Ma³opolskie  94 : 43 STATYSTKI MVP: Tomasz Pustelnik
Ma³opolskie - Opolskie  130 : 24 STATYSTYKI   MVP: Tomasz Nykaza
Podkarpackie - ¦l±skie  50 : 88  STATYSTYKI   MVP: Przemys³aw Paduch

1 ¦l±skie 6 pkt.  (+206)

2 Ma³opolskie  5 pkt  (+64)
3 Podkarpackie  4 pkt  (+31)
4 Opolskie  3 pkt. (-301)

PIERWSZY DZIEÑ PÓ£FINA£ÓW

Za nami pierwszy dzieñ pó³fina³ów OOM Szczyrk 2015. W Hali Centralnego O¶rodka Sportowego rozegrano sze¶æ spotkañ. W grupie A  cztery mecze , w grupie B dwa mecze. ¯aden  z rozegranych pojedynków nie mia³ emocjonuj±cej koñcówki. Jedyne spotkanie w miarê wyrównane to pojedynek kadr Ma³opolski z Podkarpackim, w pozosta³ych piêciu meczach gra toczy³a siê pod dyktando silniejszych kadr. Kadry województw ¶wiêtokrzyskiego i opolskiego bardzo odstaj± od pozosta³ych Kadr.

Pierwsze spotkanie otwieraj±ce pó³fina³y w Szczyrku pomiêdzy kadr± Dolno¶l±skiego a ¦wiêtokrzyskiego  to mecz bez historii do jednego kosza wynik 137-13 pozostawiamy bez komentarza. MVP otrzyma³ Marek Mitman zawodnik graj±cy na co dzieñ w ¦l±sku Wroc³aw. W drugim meczu grupy A zmierzy³y siê kadry Lubelskiego i £ódzkiego, mecz w miarê wyrównany ze wskazaniem na £ódzkie. MVP otrzyma³ rozgrywaj±cy £KS-u pochodz±cy z Sieradza Marcin Kowalczyk. O godzinie 13 na parkiet wbiegli zawodnicy województwa ¶l±skiego i Opolskiego (najm³odsza kadra w pó³fina³ach OOM 10 zawodników z rocznika 2003) mecz podobny do dolno¶l±skie vs ¶wiêtokrzyskie czyli do jednego kosza. Po raz drugi na tablicy ukaza³ siê wynik trzycyfrowy. MVP meczu otrzyma³ Patryk Zapert. Kolejny mecz £ódzkie – ¦wiêtokrzyskie  i kolejna ,,stówka,, na tablicy  -  czas na zastanowienie i pytanie czy takie mecze maj± sens ?( trzy spotkania koñcz±ce siê ró¿nic± ponad 90 pkt !) MVP powêdrowa³o w rêce Bart³omieja Dró¿d¿a . Ostatni mecz dnia  tak¿e bez emocji.  Dolno¶l±skie nie daje pograæ reprezentantom województwa Lubelskiego. MVP otrzymuje zawodnik WKK Wroc³aw Jan Zieniewicz. Jeden z kibiców ogl±daj±cy wiêkszo¶æ spotkañ podsumowa³ pierwszy dzieñ pó³fina³ów w dwóch s³owach,, wia³o nud±,, Kibiców jak na lekarstwo. Mo¿e wiêcej bêdzie ich w sobotê, a meczê bêd± bardziej zaciête.

DRUGI DZIEÑ PÓ£FINA£ÓW
W drugi dzieñ pó³fina³ów OOM w Szczyrku kibice nie doczekali siê  w ¿adnym meczu emocji w ostatnich fragmentach gry. Kadry województwa Opolskiego i ¦wiêtokrzyskiego rozgrywki grupowe koñcz± bez zwyciêstwa i z bilansem ponad -300 co oznacz± ¿e ¶rednio w ka¿dym rozegranym meczu przegrywali ró¿nic± 100-punktow±.  W niedzielny poranek te kadry zagraj± o miejsca 7-8 bez prawa awansu do Fina³ów OOM.  Kadry dolno¶l±skie i ¶l±skie z kompletem zwyciêstw awansowa³y do Fina³u.

W ostatnim meczu w hali COS zagraj± o pierwsze miejsce Regionu Po³udnie. Miêdzy spotkaniami o VII i I miejsce zostan± rozegrane mecze o awans do Wa³brzyskich Fina³ów. Kadra Lubelskiego zagra z Ma³opolskim, a Podkarpackie z £ódzkim.  Wyró¿niaj±cymi siê zawodnikami drugie dnia pó³fina³ów (MVP)  byli: Tomasz Pustelnik i  Przemys³aw Paduch (¶l±skie), Micha³ Mindowicz (dolno¶l±skie) Jakub Jurzyk (podkarpackie) Jakub Chmielowiec (Lubelskie) Tomasz Nykaza (ma³opolskie). Ostanie cztery spotkania pó³fina³ów OOM powinny ju¿ byæ wyrównane gdy¿ w rozgrywkach grupowych kadry zosta³y wyselekcjonowane

zibi dnia luty 14 2016 00:27:55 · 0 Komentarzy · 1934 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦laskie r.95 Pó³fina³ OOM
¦laskie r.95 Pó³fina³ OOM
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985