Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Podsumowanie Fina³u XXII OOM Dolno¶l±skie/ Ole¶nica 2016
OOM 2016 Ole¶nica Dziewiêæ lat czeka³em na medal Kadry Województwa ¦l±skiego. By³em na wszystkich OOM (Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich) nigdy kadrze ¦l±ska nie uda³o siê stan±æ na podium. W pó³fina³ach w Szczyrku i fina³ach w Ole¶nicy ¦l±zacy byli bezkonkurencyjni a, kibice mogli ¶piewaæ ,,Nasza Kadra Najlepsza w Polsce Jest) Gratuluje ch³opcom, gratuluje trenerom Kadry: Andrzejowi Bartoszowi i Grzegorzowi Marciakowi, gratuluje Markowi Juszkiewiczowi Koordynatorowi Kadr, gratuluje wszystkim trenerom klubowym  za wyszkolenie m³odych koszykarzy. Gratuluje tak¿e dzia³aczom ¦ZKosz za wprowadzenie ligi Mini Koszykówki ( U11 i U12) dzi¶ wczesne szkolenie dzieciaków zaowocowa³ wielkim sukcesem. Najwiêksze gratulacje sk³adam rodzicom

 Fina³y OOM w sportach zimowych – Koszykówka mêska przechodz± do historii. Uczestnicy nie mogli narzekaæ na zakwaterowanie, wy¿ywienie czy hale. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ panu Arkadiuszowi Zagrodnikowi za zaproszenie na Fina³y. Chcia³bym te¿ podziêkowaæ anonimowy sponsorom za pomoc finansow± – dziêki wam mog³em robiæ konkursy z nagrodami i przekazaæ nagrody dla wyró¿nionych w dru¿ynach. Nie wszyscy rodzice, kibice mogli przyjechaæ. PZKosz postara³ siê o transmisje video live (super sprawa)

Najlepsi zawodnicy zostan± powo³ani na Camp Centralny który odbêdzie siê w Lipcu (nie planujcie wyjazdów) Trener Kadry Polski  pan Roman Prawica powiedzia³ ¿e lista powo³anych  uka¿e siê dopiero po fina³ach MP U14. Ka¿dy zawodnik rocz. 2002 czy 2003 mo¿e byæ powo³any nawet ten który nie by³ powo³any do Kadry wojewódzkiej
Wyró¿nieñ MVP i ALL-STARS dokonali wszyscy trenerzy (8 klubowych + 4 szkolenia centralnego) MVP – z dru¿yny Mistrzowskiej, ALL-STAR
2 koszykarzy z dru¿yny Mistrzowskiej i po jednym z miejsc 2-4 tak zazwyczaj bywa)

 Fakty, ciekawostki liczby:

Olimpijska przysiêgê odczyta³ Kacper Burakiewicz (dolnoslaskie)
Po raz pierwszy Koszykówka w OOM w sportach Zimowych
Pierwsze medal w historii OOM dla Województwa  ¦l±skiego
Wielkopolskie po dwóch latach przerwy  wraca na podium
103 zawodników bra³o udzia³ w Ole¶nickich Fina³ach
8 zawodników z rocznika m³odszego 2003
4 trenerów debiutowa³o w OOM: Andrzej Bartosz (z³oto) Wojciech Jurkiewicz (VII miejsce), Dariusz Kaca VIII miejsce i Marek Zukowski IV miejsce
Najliczniejsza Kadra Dolno¶l±skie  (15 zawodników)
Pierwszy raz w historii fina³ów jedna kadra (Dolno¶l±skie) doje¿d¿a³a na fina³y z domów
Jakub Ambroziak (mazowieckie to wnuczek s³ynnego Polskiego siatkarza)
Filip Siewruk i Micha³ Pluta  rocz 2002 graj± w Hiszpanii gdyby nie to pewnie by wspomogli swoje kadry
 Specjalne wyró¿nienie dla ch³opca z rocznika 2003 Aleksander Wisniewski (4x3 w pólfinale)
Najefektowniejsza fryzura Adam Wojciechowicz - zachodniopomorskie
Król Asyst Tomasz Pustelnik - wyró¿niony przez SKM
Nie by³o ¿adnego ch³opca 200 cm i wiêcej - najwy¿szy Bartosz Chodakiewicz (197 cm.)
Zdaniem SKM  ponad 20 ch³opców w Polsce w juniorze przekroczy 200 cm Kujawsko-Pomorskie (5) ¦l±skie (5) Wielkopolskie (4) Dolno¶l±skie, (2) £ódzkie (2) Mazowieckie (2) Pomorskie (2) Zachodniopomorskie (1) Warmiñsko-Mazurskie (1) Lubelskie (1)
Kadra podkarpackie wyst±pi³a w nowych strojach
 Kadra Mazowsza mia³a siedmiu zawodników z ró¿nych klubów
Nie by³o ani jednego wsadu w czasie meczu ..na rozgrzewce zdarza³y siê
Najsilniejszy fizycznie sk³ad posiada³a kadra województwa ¶laskiego
Oby³o siê bez ¿adnej kontuzji (jedynie Marek Mitman podkrêci³ kostkê i jeden dzieñ pauzowa³)
¯adna kadra nie mia³a swojego Fizjoterapeuty ani trenera od przygotowania motorycznego
SKM na podstawie statystyk wyró¿ni³ 18 zawodników MVP meczu (Naklejka z gwiazda NBA – MVP) oraz pierwszy kosz; Kacper Klaczek, pierwsza ,,trójka,,Tobiasz Tyburowski, pierwszy bazzer

Rekordy:  
             
Eval:   
1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko Pomorskie    30  
     
2    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    25        
2    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    25        
                        
Punkty:   
1    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    32        
2    Jakub Ulczyñski    Kujawsko Pomorskie    28        
                        
Celne rzuty za "1":   
1    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    8        
2    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko Pomorskie    7        
2    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    7        
                        
Celne rzuty za "2":   
1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko Pomorskie    11        
2    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko Pomorskie    10        
                        
Celne rzuty za "3":   
1    Jakub Dyngosz    Ma³opolskie    3        
1    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    3        
1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko Pomorskie    3        
1    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko Pomorskie    3        
1    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    3        
1    Tobiasz Tyburowski    ¦l±skie    3        
1    Dawid Or³owski    ¦l±skie    3        
                        
Zbiórki:   
1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko Pomorskie    14        
1    Patryk Zajac    Zachodniopomorskie    14        
1    akub Saramak    Podkarpackie    14        
                        
Asysty:  
1    Tomasz Pustelnik    ¦l±skie    8        
1    Kacper Marchewka    Wielkopolskie    8        
                        
Przechwyty:   
1    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    6        
2    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    5        
2    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    5        
                        
Bloki:   
1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko Pomorskie    4        
                        
Najwiêcej na parkiecie:   

1    Seweryn Dawidowicz    Kujawsko Pomorskie    01:37:51        
2    Dawid Krzystek    ¦l±skie    01:36:24        
3    Patryk Zapert    ¦l±skie    01:35:10        
4    Patryk Zajac    Zachodniopomorskie    01:33:38        
                        
Double-Double:  
(2)    Tomasz Nykaza(10pkt.,10zb.)(10pkt.,10zb.)                
(1)    Jakub Ulczyñski(15pkt.,14zb.)(28pkt.,9zb.)(23pkt.,9zb.)(21pkt.,9zb.)(22pkt.,9zb.)                
        Kacper K³aczek(14pkt.,10zb.);Roch Krawczyk(11pkt.,11zb.);Jakub Saramak(10pkt.,14zb.);Micha³ Moskal(16pkt.,11zb.)                
                        
Najlepszy atak        ¦l±skie    456            
Najlepsza obrona        ¦l±skie    299            
                        
         Punkty:                
    1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    109        
    2    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    86        
    3    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    78        
    4    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    71        
    5    Daniel Seku³a    ¦l±skie    69        
    6    Kacper Kaczmarek    Wielkopolskie    61        
    7    Dawid Krzystek    ¦l±skie    60        
    7    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    60        
    9    Aleksy Bia³ow±s    Mazowieckie    58        
    9    Patryk Zapert    ¦l±skie    58        
                        
                        
         Eval:                
     1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    129        
    2    Patryk Zapert    ¦l±skie    90        
    3    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    74        
    4    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    58        
    5    Kacper Kaczmarek    Wielkopolskie    55        
    5    Kacper K³aczek    ¦l±skie    55        
    7    Maciej £atka    ¦l±skie    54        
    8    Daniel Seku³a    ¦l±skie    53        
    9    Jakub Saramak    Podkarpackie    51        
    10    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    50        
                        
                        
        Bloki:                
    1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    14        
    2    Patryk Zaj±c    Zachodniopomorskie    8        
    3    Jakub Saramak    Podkarpackie    7        
    4    Patryk Zapert    ¦l±skie    5        
    5    Tobiasz Ptak    ¦l±skie    4        
    5    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    4        
    5    Sebastian Stanis³awski    Mazowieckie    4        
    5    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    4        
    5    Jan Zieniewicz    Dolno¶l±skie    4        
    5    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    4        
                        
                        
        Przechwyty:                
    1    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    13        
    2    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    12        
    2    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    12        
    4    Patryk Zapert    ¦l±skie    11        
    5    Adam Klimczak    Zachodniopomorskie    10        
    5    Jakub Saramak    Podkarpackie    10        
    7    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    9        
    7    Tomasz Pustelnik    ¦l±skie    9        
    7    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    9        
    7    Kacper K³aczek    ¦l±skie    9        
    7    Dawid Krzystek    ¦l±skie    9        
                        
                        
         Asysty:                
    1    Tomasz Pustelnik    ¦l±skie    21        
    2    Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    17        
    3    Kacper Marchewka    Wielkopolskie    14        
    4    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    13        
    5    Dawid Pachowicz    ¦l±skie    11        
    6    Aron Wojciechowicz    Zachodniopomorskie    10        
    6    Karol Lebiedziñski    Kujawsko-Pomorskie    10        
    6    Szymon Ju¼ków    Zachodniopomorskie    10        
    6    Dawid Krzystek    ¦l±skie    10        
                        
                        
        Zbiórki:                
    1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    50        
    2    Patryk Zapert    ¦l±skie    38        
    2    Patryk Zaj±c    Zachodniopomorskie    38        
    4    Maciej £atka    ¦l±skie    34        
    4    Roch Krawczyk    Dolno¶l±skie    34        
    4    Jan Zieniewicz    Dolno¶l±skie    34        
    7    Jakub Saramak    Podkarpackie    32        
    8    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    31        
    8    Tomasz Nykaza    Ma³opolskie    31        
    9    Kamil Bia³achowski    Dolno¶l±skie    30        
    9    Seweryn Dawidowicz    Kujawsko-Pomorskie    30        
                        
                        
        Rzuty celne za dwa:                
     1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    34        
    2    Daniel Seku³a    ¦l±skie    29        
    3    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    28        
    3    Patryk Zapert    ¦l±skie    28        
    5    Aleksy Bia³ow±s    Mazowieckie    23        
    5    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    23        
    5    Dawid Krzystek    ¦l±skie    23        
    8    Kacper Kaczmarek    Wielkopolskie    21        
    8    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    21        
    9    Filip Dominiak    Wielkopolskie    20        
    9    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    20        
                        
                        
         Rzuty celne za trzy:                
    1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    7        
    2    Tomasz Pustelnik    ¦l±skie    6        
    3    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    5        
    3    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    5        
    3    Tobiasz Tyburowski    ¦l±skie    5        
    6    Kacper Gordon    Mazowieckie    4        
    6    Kacper Kaczmarek    Wielkopolskie    4        
    6    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    4        
    6    Jakub Dyngosz    Ma³opolskie    4        
    6    Dawid Or³owski    ¦l±skie    4        

FINA£ oom w internecie

FOTO  ZIBI

http://www.olesnica.pl/sm/sport/aktualnosci/4286-ogolnopolska-olimpiada-mlodziezy-oficjalnie-otwarta


http://olimpiadamlodziezy.pl/wyniki-8

http://galeria.mojaolesnica.pl/galeria-3437.html#popup


 
zibi dnia listopad 02 2016 17:12:08 · 0 Komentarzy · 1519 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Opolskie
Opolskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985