Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

ZAPOWIEDZI: OOM Pó³fina³y Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016
OOM 2017 WieliczkaJu¿ w najbli¿szy czwartek 3 listopada Kadry Wojewódzkie regionu po³udnie spotkaj± siê w COS-ie  w Szczyrku. Od rana w pi±tek rozpoczn± siê mecze grupowe w ramach Pó³fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady  M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Zibi od samego pocz±tku 10 lat ! (Wa³brzych 2008) jest z Kadrami Wojewódzkimi i nie ukrywa ¿e jest to jego najwa¿niejsza impreza M³odzie¿owej Koszykówki. W dwóch miejscach w Szczyrku i Czuchowie SKM spotka jednych z najbardziej utalentowanych zawodników rocznika 2003 (z oko³o 200 ch³opców do fina³ów dostanie siê po³owa). OOM to pierwsza selekcja do Reprezentacji Polski. Rocznik rocznikowi nie równy, ale w ka¿dym znajdziemy pere³ki. Zibi to jedyna osoba w Polsce która by³a na wszystkich Fina³ach OOM (przegl±d prawie 2000 zawodników rocz.1993-2003). Kiedy¶ ch³opcy dzi¶ mê¿czy¼ni graj± w PLK, Europie czy USA
Czas na prezentacje kadr Regionu Po³udnieGrupa A


 Dolno¶l±skie – trenerem kadry jest 42 letni Tomasz Wilczek by³y koszykarz graj±cy na pozycji rzucaj±cego obroñcy, b±d¼ niskiego skrzyd³owego, by³y reprezentant Polski, wielokrotny mistrz polskiej ligi w barwach ¦l±sk Wroc³aw. Jego asystentem jest   Micha³ Rutkowski by³y  koszykarz medalista M³odzie¿owych Mistrzostw Polski pocz±tkuj±cy trener. Kadra Dolnego ¦l±ska sk³ada siê z czterech klubów: (WKK Wroc³aw, ¦l±sk Wroc³aw, Sudety Jelenia Góra i Turów Zgorzelec) Dolno¶l±skie zaliczy³o wszystkie Fina³y OOM zdobywaj±c dwa razy z³oto (rocz.1993 i 2001) SKM uwa¿a ¿e to faworyt w grupie A. Kadra dolno¶l±skiego zaliczy³a jeden turniej gdzie rozegra³a trzy spotkania. Wyró¿niaj±cym siê zawodnikami w Kadrze s±:  Siembiga, G³odek, Nowak.Nalezy te¿ wspomniec o sporej grupie kibiców którzy ju¿ zarezerwowali Pensjonat w Szczyrku..Zibi pozdrawia

1 Go³êbiowski Mateusz ¦l±sk Wroc³aw
2 Buras Mateusz  ¦l±sk Wroc³aw
3 Siembiga Wojciech  ¦lask Wroc³aw
4 Strysz Jakub ¦lask Wroc³aw
5 Wilczek Maksymilian ¦l±sk Wroc³aw 2004
6 Najman Mateusz  Sudety Jelenia Góra
7 Gulbinowicz Kajetan Sudety Jelenia G.
8 Pietryk Pawe³ Turów Zgorzelec
9 Nowak Micha³ WKK Wroc³aw
10 Kilian Szymon  WKK Wroc³aw
11 G³odek Mateusz WKK Wroc³aw
12 Paluch Szymon WKK Wroc³aw


 Ma³opolskie – trenerem zespo³u jest ikona Korony Kraków Andrzej Dudek. Ch³opcy z Ma³opolski zaliczyli trzy turnieje: w Tarnowie i Krakowie grali z rocznikiem 2002 oraz Krakowie turniej kadr 2003. Trener Andrzej Dudek do kadry powo³a³ zawodników a¿ z siedmiu klubów: Korona, Wis³a, Cracovia, Regis, MKS Gorlice, Kadet O¶wiêcim i Unia Tarnów. Najwiêkszy sukces kadry Ma³opolski to wicemistrzostwo OOM z rocznikiem 1999.Kadra Ma³opolski zaliczy³a wszystkie fina³y OOM. Co ciekawe jeden z lepszych zawodników ma³opolski to ch³opak z rocznika 2004 Aleksander Busz, niestety Olka nie zobaczymy w Szczyrku wylatuje do USA na spotkanie z Marcinem Gortatem (finalista Gortat Camp). Na turnieju w Krakowie wyró¿niali siê: Niedzielski i Heród. Kadra Ma³opolski ju¿ w ¶rodê zamelduje siê w Szczyrku by trochê potrenowaæ przed wa¿nymi meczami. Wszyscy zawodnicy z rocznika 2003

1 Niedzielski Oliwier  Wis³a Kraków 
2 Batko Konrad  Wis³a Kraków
3 Bigoñ Dawid  Wis³a Kraków
4 Nowak Daniel  Wis³a Kraków
5 Wojciechowski Piotr  UKS Regis Wieliczka 
6 ¦lusarczyk Micha³  UKS Regis Wieliczka
7 Knapik Micha³  MUKS unia Tarnów
8 Sowa Brajan MUKS unia Tarnów

9 Górka Bart³omiej  Cracovia Kraków
10 Ko³tun Hubert  Cracovia Kraków
11 Kapustka Bartosz  Korona Kraków
12 Heród Arkadiusz  Kadet O¶wiêcim
13 Matyja Mi³osz  MKS Gorlice

 £ódzkie – trenerem zespo³u jest Arkadiusz Gralewski który rok temu prowadzi³ kadrê ³ódzkiego w Szczyrku, awans do fina³u OOM przegra³ minimalnie 3 pkt. z podkarpaciem. £ódzkie nie bra³o udzia³u w ¿adnych turniejach. W kadrze mamy zawodników z 5 klubów o dziwo najwiêcej z AZS PWSZ Skierniewice (we wcze¶niejszych kadrach zawodników z Skierniewic jak na lekarstwo)

Kwieciñski Tomasz - AZS PWSZ Skierniewice
Sadowniczyk Antoni - AZS PWSZ Skierniewice
Paw³owski Piotr - AZS PWSZ Skierniewice
Przy¿ycki Dawid - AZS PWSZ Skierniewice
Patan Kamil  - AZS PWSZ Skierniewice
£uczak Krystian  - £KS KM SG £ód¼
Hasiak Konstanty - £KS KM SG £ód¼
Stêpieñ Bartosz - £KS KM SG £ód¼
Kociszewski Przemys³aw - PKK”99 Pabianice  2004
Kozyra Marek - SKS Start £ód¼
Sowa Dominik - SKS Start £ód¼
Banaszczak Krystian - Esbank Junak Radomsko
Dro¶ Piotr - Esbank Junak Radomsko
   

 ¦wiêtokrzyskie to ostania kadra w pierwszej grupie. Ta kadra nigdy nie awansowa³a do Fina³ów OOM, Jak siê nie mylê to nigdy nie wygrali meczu w ramach OOM, ba nawet by³y Olimpiady w których ¶wiêtokrzyskie nie bra³o udzia³u lub grali m³odszym rocznikiem. Na szczê¶cie w tym roku Kielce wystawi³y m³odzików do rozgrywek ligowych i liczymy na przyjazd solidnej dru¿yny znowym trenerem £ukaszem Dolskim do Szczyrku. Wszyscy zawodnicy s± z jednego klubu MKK MDK Kielce

1.Bródka Jakub   
2.Lesisz Oskar  2004
3.Smardzewski Fili 2004
4.Suchenia Ja2004
5.Barchan Dominik   
6.Bryk Kacpe 2004
7.Grad Filip   
8.Mazur Aleksander   
9.Kania Dominik   
10.Wo³owiec Jakub   
11.Kaczmarczyk Miko³aj   
12.Trela Pawe³   
Grupa B


 ¦l±skie - w tej edycji ,,Silesia,, bêdzie broniæ tytu³u Mistrzowskiego OOM sprzed roku. Na turnieju w Krakowie ch³opcy trenerów m³odego pokolenia Jakuba Krakowczyka i Wojciecha Jagie³ki pokazali siê z bardzo dobrej strony. W zespole jest  ,,chemia,, to bardzo wa¿ne. Trener Jakub Krakowczyk po turnieju w Krakowie zmieni³ sk³ad. Do kadry doszli Merda i Pastuszka którzy nie mogli zagraæ w Krakowie gdy¿ byli na turnieju EYBL z swoim klubem ¯AK ¯ory. W turnieju tym znakomicie wypad³ Pastuszka rok m³odszy zawodnik w elitarnych rozgrywkach Ligi Europejskiej zdobywa 79 pkt. i otrzymuje wyró¿nienie MVP dru¿yny BRAWO. Kadra  ¦l±ska  w tym roku wygl±da bardzo interesuj±co: obwód: Pastuszka, Dziekañski i Klimonotowicz pod Koszem Michalski i Paduch (Z³oto OOM rok temu kadra Polski rocz 2002). Nie ukrywam w takim sk³adzie ch³opcy z Górnego ¦l±ska powinni powalczyæ o medal w Polsce ! Jeszcze jedno w Kadrze wystêpuje Miko³aj Klimontowicz (MVP turnieju w Krakowie) to aktualnie zawodnik KS AZS Katowice, ostatnio wspomina³em ¿e Miko³aj gra w KK Zadar Chorwacja. Na dzieñ dzisiejszy Miko³aj nie jest zg³oszony do rozgrywek w Lidze Chorwackiej a w klubie gra go¶cinnie (tata pracuje w Chorwacji). Kadra ¦l±ska z³o¿ona jest z graczy sze¶ciu czo³owych zespo³ów na ¦l±sku: MOSM Bytom, MKKS Rybnik, MKS Dabrowa Górnicza, ¯AK ¯ory, MOSM Tychy iGTK Gliwice. Wszyscy zawodnicy z rocznika 2003

1 Dziekañski Olek  MOSM Bytom 
2 Michalski Maciej MOSM Bytom
3 Suwa³a Oskar MOSM Bytom
4 Paduch Przemek  MKS D±browa G.
5 Szarzycki Jakub  MKS D±browa G.
6 Kowalczyk Kacper MKKS Rybnik
7 Lewandowski Igor MKKS Rybnik
8 Klimontowicz Miko³aj  MOSM Tychy
9 Jakacki Ignacy MOSM Tychy
10 Pastuszka Dominik - ¯AK ¯ory
11 Merda Jakub - ¯AK ¯ory
12 Podulka Micha³  GTK Gliwice

 Podkarpackie – trenerem zespo³u jest pan Wojciech Jurkiewicz z Przeworska. Pan Jurkiewicz drugi rok z rzêdu prowadzi kadrê w OOM. Rok temu awansowa³ do Fina³u wygrywaj±c 3 punktami z £ódzkim. Kadrê podkarpacia mia³em okazje ogl±daæ na turnieju w Przeworsku (turniej dla rocznika 2002) za ciekawie to nie wygl±da³o ale grali przeciwko rok starszym zawodnikom, kilku ch³opaków by³o tak¿e na turnieju w Lwowie. Kadra sk³ada siê z graczy 6 klubów: Stalowa Wola, Przeworsk, Przemy¶l, £añcut, Rzeszów i Tarnobrzeg. Liga Podkarpacka liczy 4 dru¿yny z czego 2 s± z rocznika 2004. Awans tego zespo³u do Fina³u OOM bêdzie sporym sukcesem, a nie jest to wykluczone

1.Jurkiewicz Szymon MOSIR PRZEWORSK
2.S³owik Kacper MOSIR PRZEWORSK 2004
3.Tarnawski Klaudiusz MUKS NIED¬WIADKI PRZEMY¦L 2004
4.Puchalski Maciej MUKS NIED¬WIADKI PRZEMY¦L  2004
5.Sowa Kacper PTG SOKÓ£ £AÑCUT
6.Janiec Aleksy  SIARKA TARNOBRZEG
7.Magda B³a¿ej SIARKA TARNOBRZEG
8.Barnu¶ Kamil Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA
9.¯urawicz Marceli Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA
10.Podracki Tymoteusz KU AZS Politechniki Rzeszowskiej
11.Turosz Dawid Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA
12.Kopyto Miko³aj Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA


 Lubelskie –Kadrê prowadz± trenerzy Ireneusz Cieæko i Bart³omiej Pietrzak. Tylko raz Kadrze województwa lubelskiego  uda³o siê awansowaæ do fina³ów OOM (rocz.2001) Rok temu te¿ byli bardzo blisko awansu (pamiêtny przegrany mecz z Ma³opolsk±, zwyciêstwo by³o na wyci±gniêcie rêki). Kadra oparta jest na zawodnikach z Lublina i Bia³ej Podlaskiej - mieszany rocznik 2003/2004. Ch³opcy z lubelskiego brali udzia³ w turnieju w Miêdzynarodowym turnieju ¯yrardowie (turniej dla rocznika 2003) wygrywaj±c go ! Trudno mi pisaæ o sile indywidualnej zawodników bo za bardzo ich nie znam

1  Borysiuk  £ukasz  2004  MKS Start SA Lublin
2  G³±b  Micha³  2004  MKS Start SA Lublin
3  Grzesiak  Micha³  2004  MKS Start SA Lublin
4  Kot  Dawid  MKS Start SA Lublin
5  ¦witacz  Kacper  MKS Start SA Lublin
6  Nikoniuk  Sebastian  BSK Kadet Bia³a Podlaska
7  Rosiak  Przemys³aw  BSK Kadet Bia³a Podlaska
8  ¦widerski  Kacper  BSK Kadet Bia³a Podlaska
9  Kulupa  Jakub  BSK Kadet Bia³a Podlaska
10  Kossowski  Pawe³  BSK Kadet Bia³a Podlaska
11  Futrzyñski  Stanis³aw  UKS Pi±tka Lublin 
12  Wachowicz  Jan  2004  UKS Pi±tka Lublin
13  Magdziak  Szymon  UKS Bia³o-Czarni Kra¶nik
14  Zych  Bart³omiej  MKS Basket przy LO ONZ Bi³goraj


 Opolskie – Rok  temu w Szczyrku byli sk³adem 2003 wiêkszo¶æ zespo³u stanowili ch³opcy z Brzegu razem z trenerem. Piomar Brzeg praktycznie siê rozpad³ (7 zawodników przesz³o do WKK) Teraz Kadrê rocznika 2003 prowadzi trener Bartosz Trytek. Z kim przyjedzie na turniej do Szczyrku zobaczymy w czwartek. W opolskim s± cztery dru¿yny które jeszcze nie graj±. W tym sezonie nie bêd± grac w strefie ¶l±sko-opolskiej

Adamów Kamil
Fielestak Cyprian
Juras Kacper
Mazur £ukasz          
Mól Szymon         
Polek Tymoteusz  2004
Powro¼nik Wojciech
Rybicki Tobiasz
Stach Szymon
Stefan Bartosz
Trytek Jakub  2004Zwyciêscy grupy A i B zagwarantuj± sobie awans do fina³ów OOM. W niedziele zagraj± tylko mecz o pierwsze miejsce Regionu Pó³noc. Miejsca 2-3 w grupie A i B zagraj± miêdzy sob± o awans 2-3 i 3-2
Zespo³y które zajm± ostanie miejsca w grupie nie bêd± ju¿ mia³y szans na awans, a w niedziele zagraj± o VII miejsce w pó³fina³ach. W Szczyrku nie zobaczymy zawodników z Medalistów Fina³ów Energa Basket Cup..Ostrów Wielkopolski, E³k i Ochota graj± w Cz³uchowie Region Pó³noc. Dochodz± mnie glosy od trenerów o kontuzjach, niestety to jest nieuniknione. Kadr maja to do siebie ¿e powinno byæ z czego wybraæ zmienników

Niech awansuj± lepsi do zobaczenia w Szczyrku


Miejsce zawodów: Hala Sportowa COS w Szczyrku, ul. Pla¿owa 8
Zakwaterowanie i wy¿ywienie: COS Szczyrk, ul. Pla¿owa 8
Organizator nie przewiduje relacji vide-live
Bêd± statystyki live
zibi dnia padziernik 24 2017 00:11:41 · 0 Komentarzy · 1013 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985