Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

OOM 2010 Pó³fina³y ch³opcy Grupa A Bydgoszcz
OOM 2010 Pruszków

GRUPA A  ( organizator  Bydgoszcz )

organizator: Kujawsko-Pomorski Zwi±zek Koszykówki, Bydgoszcz, tel. 52 341 5969,
fax 62 341 5969

Zachodniopomorskie - £ódzkie 75:77
(13:23, 18:28, 18:10, 26:16)

Kujawsko - Pomorskie - Wielkopolskie 57:78
(20:19, 14:16, 14:17, 9:26)

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie 116:45
(28:11, 27:15, 19:11, 42:8)

Kujawsko - Pomorskie - £ódzkie 83:44
(22:10, 18:17, 29:11, 14:6)

£ódzkie - Wielkopolskie 53:85
(12:27, 10:19, 24:23, 7:16)

Kujawsko - Pomorskie - Zachodniopomorskie 113:43
(27:18, 28:4, 37:7, 21:14)


KOÑCOWA TABELA

  dru¿yny MPKT  Z  P  K-Z K-S BILANS
 1Wielkopolskie    6 3 0 279  155   124
 2Kujawsko-Pomorskie 3 5 2 1 253 165   88
 3£ódzkie 3 4 1 2 174 243  -69
 4Zachodnio-Pomorskie 3 3 0 3 163 306  -43

FILMIKI-Z-BYDGOSZCZYGrupa A ....czy z tej grupy wyjd± medali¶ci OOM ?

 Kujawsko-Pomorskie:
rewan¿ za fina³y MPU-14 w Poznaniu. 
Przez wielu znawców koszykówki kadra kujawsko-pomorska jest zaliczana do grona faworytów. Rodzi siê jedna niewiadoma po jaki medal siêgnie zespó³ Zbigniewa Próchnickiego ? Zdecydowana wiêkszo¶æ kadry to zawodnicy NOVUM Bydgoszcz br±zowi medali¶ci MP U-14.Liderem  zespo³u jest kadrowicz Polski Damian Jeszke (197 cm) Jak silny jest ten zespó³ ¶wiadczy fakt o zakwalifikowania siê  ( bez pora¿ki) do SUPERFINA£U Europejskiej Ligi M³odzie¿owej. Ostanie zwyciêstwo ,,kujawiaków,, z kadra wielkopolski na turnieju w Bydgoszczy odbi³o siê du¿ym echem w ¶rodowisku koszykarskim

 Jeszke Damian, Krzywdziñski Tomasz, Badowski Przemys³aw,  Bebyn Maciej, Spojda Patryk, Kosior Arturm  Szel±g Mateusz,Karol Karbowiak  (MKS Novum Bydgoszcz) Pañczak Patryk, Piekarski Kacper  (Duet W³oc³awek) Stêpkowski Bartosz  (TKM W³oc³awek) Jakub Ko³odko (MCHKK Che³mno)
trener: Zbigniew Próchnicki Wielkopolska:
,,Do trzech razy sztuka,,
Po nieudanych latach 2008 i 2009 Wielkopolska ponownie znajduje siê w gronie faworytów do ostatecznego triumfu. Maj±c w swoim sk³adzie o¶miu medalistów Mistrzostw Polski U14 nie mo¿e byæ inaczej. Po czterech zawodników wystawili mistrzowie Polski, czyli Pyra Poznañ, a tak¿e wicemistrzowie z Sierakowa. Zdecydowanymi liderami zespo³u, z nadprzeciêtnymi umiejêtno¶ciami s± Marek Walczak dla Marka bêdzie to druga OOM rok temu w Kielcach jako jedyny z rocz.95 wystêpowa³ w wielkim finale , oraz najwy¿szy w Polsce center Filip Pruefer rocznik 1996  (204 cm). Teraz wszystko zale¿y od samych zawodników. Je¿eli w ci±gu kilku zgrupowañ uda³o im siê stworzyæ zgrany zespó³, to maj± ogromne szanse na medal Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.

 Zywert Kamil, Szymczak Damian, Pruefer Filip, Fiszer Jakub, (Sieraków) Walczak Marek, B³aszczyk Piotr, Bielak Andrzej (PYRA Poznañ) Marsza³ek  Rafa³ (MOS Konin) £o¶ Hubert (RAWIA Rawicz) Kotowski Rafa³ (MIKST Miêdzychód) Michalik Szymon (MKS MOS S³upca) Brenk Adam (MKK Gniezno)
trener: Krzysztof Wilkosz
 £ódzkie:
powalczymy z medalistami Mistrzostw Polski.
Rok temu £ódzkie by³o w grupie razem z województwami ¶l±skim, dolno¶l±skim oraz opolskim. W Nowym targu podczas turnieju o Puchar Tatr trener Robert Zaj±c wypowiedzia³ siê, i¿ graj±c w satrej grupie mo¿na by³o pokusiæ siê o awans do fina³ów. Obecnie trenerem dru¿yny jest Arkadiusz Gralewski i miejmy nadziejê, i¿ poprowadzi swój zespó³ do fina³ów - w tym roku grupa jest piekielnie trudna. Zawodnicy z miasta Marcina Gortata wydaj± siê byæ perspektywicznymi zawodnikami, chwal±cymi siê wysokim wzrostem (¶rednia w kadrze to 186 cm - najprawdopodobniej najwy¿sza kadra). Podczas ostatnich Olimpiad M³odzie¿y nie uda³o im siê awansowaæ do wielkiego fina³u, jednak¿e z rocznikami 93 i 94 trzeba siê liczyæ i mocno napociæ, aby ich pokonaæ. Kto wie czy zawodnicy z rodzinnych okolic Marcina Gortata nie pojawi± siê na fina³ach w Pruszkowie?

 Barañczyk Piotr 190 cm, Janus Dominik 190 cm. Lipski Micha³  188cm.(Ósemka Skierniewice) Bartkiewicz Adam 195cm, Kowalczyk Robert 198 cm. (£KS KM £ód¼) Cie¶lik Jakub 168cm. (Junak Radomsko) Kapu¶ciñski Piotr 176 cm, Miko³ajczyk Oskar  184 cm, Przechodzeñ Karol  185 cm. Witczak Jakub  175 cm. (SKS Start £ód¼) Wróbel Bartosz 184 cm. Zawadzki Patryk 185 cm. (PKK 99 Pabianice)
Trener:Arkadiusz Gralewski

 Zachodniopomorskie:
,,Ma³o znany team bez indywidualno¶ci,,

Trenerem kadry jest Pawe³ Dzierba na codzieñ trener kadetów Wilków Morskich.Kadra województwa zachodniopomorskiego na turniej OOM pojedzie w nieznacznie odmienionym sk³adzie. Poza  zawodnikami Kotwicy Ko³obrzeg oraz Spójni Stargard do³±cz± zawodnicy klubu STK Wilki Morskie Szczecin. Miejmy nadziejê, i¿ Ci zawodnicy bêd± wzmocnieniem tej kadry. Postaramy siê uczyniæ wszystko aby dru¿yna ta nie nosi³a miana „ch³opców do bicia”. Jak do tej pory kadra zachodniopomorskiego nie osi±gnê³a znacz±cych rezultatów. Potrzebne jest wykonanie kilku niezbêdnych ruchów, które spowoduj±, i¿ z przysz³ymi rocznikami ta sytuacja ulegnie zmianie.

Klimecki Antoni, Wiercioch Adam, Góral Gracjan, Kapral Aleksander 1996, Urlych Przemys³aw 1996 (STK Wilki Morskie Szczecin) Karol Porzeziñ¶ki(Trójka Kosz Szczecin)Dyba Jakub, Pryæ Tomasz (Spójni Stargard Szczeciñski) Borowik Krzysztof, Bytomski Radoslaw, Rogo¿a Adam, Wieczorek Mateusz 1995, Marcinkowski Marcin, Szyd³owski Patryk, Wysmu³ek Adrian, Aleñkuæ £ukasz (Kotwica Ko³obrzeg)
trenersmileyawe³ Dzierba

zibi dnia kwiecie 18 2010 00:00:00 · 0 Komentarzy · 9343 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Kujawsko-Pomorskie r.93 (Bydgoszcz)
Kujawsko-Pomorskie r.93 (Bydgoszcz)
Kadry wojewóódzkie rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985