Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

OOM 2010 Pó³fina³y ch³opcy Grupa B Pruszków
OOM 2010 Pruszków

GRUPA B  ( organizator Pruszków )

organizator: Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Województwa
Mazowieckiego, Warszawa, tel. 22 621 9162, fax 22 621 9162


Podlaskie - Pomorskie 50:107  STATYSTYKI
(17:23, 5:35, 15:28, 13:21)

Mazowieckie - Warmiñsko - Mazurskie 90:31  STATYSTYKI
(23:13, 27:2, 21:6, 19:10)

Pomorskie - Warmiñsko - Mazurskie 103:43   STATYSTYKI
(20:15, 29:0, 30:7, 24:21)

Mazowieckie - Podlaskie 100:49  STATYSTYKI
(25:11, 26:12, 27:12, 22:14)

Warmiñsko - Mazurskie - Podlaskie 71:85
(13:25, 15:11, 21:26, 22:23)

Mazowieckie - Pomorskie 53:37
(16:9, 20:7, 6:15, 11:6)


KOÑCOWA TABELA

  dru¿yna MPKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1 Mazowieckie 3  6 3 0 243  117  126
 2 Pomorskie 3  5  2  1 247  146  101
 3 Podlaskie 3 4 1 2 184 278  -94
 4 Warmiñsko-Mazurskie 3 3 0 3 145 278 -133

Ka¿da dru¿yna otrzyma³a pami±tkowy Puchar

wszyscy zawodnicy otrzymali okoliczno¶ciowe koszulki.
Na Pruszkowskich pó³fina³ach nie by³o wyró¿nieñ indywidualnych
Grupa B....kto wróci do hali ZNICZA Pruszków ?


 Mazowieckie
gospodarzom turnieju, marzy siê podium.
Rok temu w Kielcach województwo mazowieckie siêgnê³o po wicemistrzostwo OOM.  Jak bêdzie w tym roku? Micha³ Tomaszewski po raz trzeci jest przy kadrze Mazowsza w Wa³brzychu, by³ asystentem Adam Latosa a w Kielcach  asystentem Jacka  Spyta. Przy tak do¶wiadczonych trenerach na pewno wiele siê nauczy³, co powinno zaprocentowaæ w tym roku. Zespó³ Micha³a Tomaszewskiego i jego asystenta Tomasza Fodera do OOM przygotowywa³ siê perdekcyjnie. Zaliczyli dwa turnieje -  w Cz³uchowie i Nowym Targu, a oprócz tego zagrali dwa mecze sparingowe z kadr± ¦l±ska w Strumieniu. Grupa II swoje mecze rozegra z Pruszkowie. Z tej grupy ekipy Mazowsza i Pomorskiego to pewniacy na awans do fina³u. W zespole nie ma wielkich gwiazd, aczkolwiek wypada³o by zwróciæ uwagê na dobrych graczy obwodowych  (Owczarek £ukasz, Roman Janik, Kamil Czosnowski i m³odszy o rok bardzo utalentowany Igor Wadowski),  którzy na pewno bêd± si³a zespo³u przy pareselli , która obowi±zuje podczas meczy. Najwy¿szym zawodnikiem maj±cym 198 cm  jest Wichacki £ukasza.  OOM-y bêd± dla niego lekcj± gry i walki pod koszem. Podczas trwania olimpiady oczy trenera kadry czy scouterow bêd± zapewne skierowane przede wszystkim na wysokich graczy. £ukasz, chc±c byæ zauwa¿onym,  musi wznie¶ siê na wy¿yny swoich
umiejêtno¶ci.

 OWCZAREK £UKASZ. REPIÑSKI PATRYK (UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW) CZOSNOWSKI KAMIL,JANIK ROMAN (UKS MEDAGRO  KOMORÓW) WADOWSKI IGOR (MKS OCHOTA  WARSZAWA) HADI DAMIAN, KORDALSKI ADRIAN, WIECHACKI £UKASZ, PSTROKOÑ RAFA£ (POLONIA WARSZAWA) ORNOCH BART£OMIEJ (UKS 11  WARSZAWA) MITURA RAFA£ (SKS SIEDLCE) KONRAD KOZIÑSKI (MKS GRÓJEC) Pomorskie:
Czarny koñ Fina³ów OOM
Podopieczni Bogdana Zamo¶nego i Marka Kie³czewskiego przygotowania do tegorocznej OOM rozpoczêli bardzo solidnie, ju¿ od listopada 2009 r. Wszyscy s± bowiem ¶wiadomi "ciê¿aru" z³otego kr±¿ka, który dla Pomorza wywalczyli w ubieg³ym roku w Kielcach ich starsi o rok koledzy. Jak zapewniaj±, zamierzaj± walczyæ i obroniæ tytu³ Mistrza Polski. Cykl przygotowañ do Olimpiady to udzia³ Kadry w rozgrywkach Europejskiej M³odzie¿owej Lidze Koszykówki Dywizja A , uczestnictwo w turnieju Noworocznym w Kownie oraz w zgrupowaniu zimowym, po³±czonym z turniejem kadr wojewódzkich w Cz³uchowie.
Kadra Pomorza zdominowana jest przez zawodników GTK Gdynia i Czarnych S³upsk - po 4 zawodników. Jednak w pomorskiej lidze koszykówki to zawodnicy SKS Starogard Gdañski wiod± prym.
Najskuteczniejszym zawodnikiem ligi jest Maciej Wojciechowski, tu¿ za nim Szymon Radomski (SKS). Czwartym zawodnikiem ligi jest Miko³aj Witliñski, pi±tym Marcin Wieloch (GTK) - wszyscy osi±gnêli ¶redni± przekraczaj±c± 20 pkt.
Najwy¿szym zawodnikiem dru¿yny jest Miko³aj Witliñski (197 cm). Dru¿yna gra na jednakowym, wyrównanym poziomie i wszyscy tworz± doskona³y zespó³. Godnym podkre¶lenia jest fakt, ¿e 9 zawodników kadry gra nie tylko w swoim roczniku ale i z kadetami 94, natomiast Radomski, Wojciechowski i Dzier¿ak graj± dodatkowo z juniorami m³odszymi. Ich waleczno¶æ jest nieoceniona.

 Witliñski Miko³aj, Wieloch Marcin, ¯o³nierewicz Przemys³aw, Krefft Pawe³ (GTK Gdynia), M³ynarczyk Pawe³, Sprengel Bartosz, Rypiñski Dawid, Doluk Marcin (Czarni S³upsk), Radomski Szymon, Wojciechowski Maciej (SKS Starogard Gdañski), Kurpiewski Tomasz, Majewski Maciej (MTS Basket Kwidzyn), Dzier¿ak Pawe³ (Korsarz Gdañsk), Hanke Kamil (UKS Siódemka Sopot), Walu¶ Jakub (Meduza De La Salle Gdañsk).
  Podlaskie
,,¯UBERKI,, z Podlasia..pokazaæ siê z dobrej strony
Prawie ca³a dru¿yna to jeden klub z Bia³egostoku. Trener Zbigniew Zajko zdaje sobie sprawê, ¿e pruszkowskie pó³fina³y nie bêd± ³atwe dla jego kadry. Przygotowania do tegorocznej OOM - kadry z pó³nocy polski - to wystêpy zespo³u na turnieju w Poznaniu i zorganizowanie u siebie jednego turnieju. Ani w Poznaniu, ani u siebie zespó³ nic specjalnego nie ugra³. W Pruszkowie pewnie bêd± walczyæ o 3. miejsce z kadr± warmiñsko-mazursk±. Za rok Fina³ OOM odbêdzie siê na Podlasiu, miejmy nadzieje, ¿e sztab szkoleniowy przygotuje kolejny rocznik tak, aby móg³ wyst±piæ w wielkim finale w Bia³ymstoku.

 Czekamy na oficjalny sk³ad kadry Warmiñsko-Mazurskie
Im bardziej boisz siê pora¿ek tym wiêcej ich ponosisz..
Znalezienie w internecie informacji o kadrze Warmii i Mazur graniczy z cudem. Strona internetowa Warmiñsko-Mazurskiego Zwi±zku Koszykówki ju¿ od prawie dwóch lat nie funkcjonuje. Ten piêkny region w Polsce znany jest ze szkolenia podstawowego, a turnieje w Nidzicy ,Dzia³dowie, Elbl±gu czy E³ku znane s± w ca³ej Polsce . Kiedy¶ s³ysza³em, ¿e w Warmii i Mazurach w ma³ych miejscowo¶ciach jest wiele zdolnych dzieciaków. Coraz g³o¶niej jest o e³ckiej mini koszykówce. Osi±gane sukcesy w turniejach tej dyscypliny  mog± prze³o¿yæ siê na sukcesy w koszykówce m³odzie¿owej, a co za tym idzie - w kadrach wojewódzkich. Na dzieñ dzisiejszy reprezentacje województwa warmiñsko-mazurskiego oraz  ¶wiêtokrzyskiego  uwa¿ane s±  za najs³absze w Polsce. O kadrze warmiñsko-mazurskiej mamy jedynie star± informacjê z wrze¶nia 2009 dotycz±c± turnieju w Cz³uchowie. Zespó³ z warmiñsko-mazurskiego przegra³ tam czo³ówk± ró¿nicami powy¿ej 50 punktów. Miejmy nadziejê, ¿e od tego czasu wiele siê zmieni³o i ch³opaki w pó³fina³ach przynajmniej podejm± rêkawicê, a nie potraktuj± tego etapu rozgrywek jak wycieczki turystycznej.

o sk³adzie brak jakichkolwiek informacji.... i pomysleæ ¿e zyjemy w dobie internetu
zibi dnia kwiecie 18 2010 00:00:00 · 0 Komentarzy · 5681 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Pomorskie
Pomorskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985