Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

OOM 2010 Pó³fina³y ch³opcy Grupa C Stalowa Wola
OOM 2010 Pruszków

GRUPA C ( organizator  Stalowa Wola) 24-25 kwiecieñ

organizator: Podkarpacki Zwi±zek Koszykówki, Rzeszów, tel. 17 852 7987,
fax 17 852 7987


Ma³opolskie - Lubelskie 94:62 94 : 62
(24:25, 17:14, 19:13, 34:10)
Ma³opolska: Piwoñski 0, Czajka 13, Szczêsny 11, Zun 8, W³odarczyk 18, Kniszner 10, Serczyk 3, Wo¼niak 14, Wo³kowicz 7, Krzywonos 6, Biernat 2, Bogusz 2
Lubelskie: Dabek 3, Kosior 10, Chrzanowski 5, Boron 3, Halas 11, Kloc 11 , Haleck 5, Krysko 4, ¦migielski 3, Ewiak 0,Bielewicz  7

Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie 
80 : 56
(20:15, 28:13, 14:6, 18:22) 

¦wiêtokrzyskie -
Ma³opolskie 57:68
(16:18, 9:24, 17:14, 15:13)

Podkarpackie - Lubelskie
82:67
(16:15, 29:15, 20:13, 17:24)

¦wiêtokrzyskie -
Lubelskie 49:78
(12:23, 9:21, 15:16, 13:18)

Podkarpackie - Ma³opolskie
90:85 ( po dwóch dogrywkach)
(18:16, 18:20, 16:17, 12:11, 14:14,  12:7)

KOÑCOWA TABELA

  dru¿yna MPKT  Z  P  K-Z  K-S BILANS
  POKARPACKIE 3 6 3 0 252  208    44
 2 MA£OPOLSKIE 3 5 2 1 247 209     38
 3 LUBELSKIE 3 4 1 2 207 225   -18
 4¦WIETOKRZYSKIE 3 3 0 3 162 226   -64Wyró¿nieni zawodnicy kadr ( w nagrodê otrzymali torby firmy Spalding )

Podkarpackie: Szubart Jakub
Ma³opolskie: W³odarczyk Artur
Lubelskie; Kosior Kamil
¦wiêtokrzyskie:  ?

Ka¿da dru¿yna otrzyma³a pami±tkowy PucharGrupa C....kto wypadnie z trójki lubelskie-podkarpackie-ma³opolskie

 Ma³opolskie
Raz na wozie raz pod wozem

Kadra województwa ma³opolskiego oparta jest na zawodnikach WIS£Y Kraków.Zespó³ uczestniczy³ w trzech turniejach. Jesieni± w Nowym Targu zdobyli Puchar Tatr pokonuj±c kadry: Podkarpacia, Ma³opolski i £odzi. S³abiej zaprezentowa³a siê zim± w Poznaniu w turnieju PBG Junior Cup gdzie zajêli czwarte miejsce. Wiosn±,  ponownie w Nowym Targu,  w Pucharze Gorc ma³opolsk± zdoby³a 3 miejsce. Mecz z Podkarpaciem do dzi¶ odbija siê czkawk± trenerowi Piotrowi Piecuchowi. W tym roku grupa pó³fina³owa z po³udniowo-wschodniej czê¶ci polski rozegra swe mecze w Stalowej Woli. Z kim zawodnicy ma³opolskie stocz± bój o awans do wielkiego fina³u? Z podkarpaciem a mo¿e z lubelskim. Zapowiada siê ostra walka miêdzy tymi trzema zespo³ami. Mo¿liwe, ¿e ma³a tabelka bêdzie decydowaæ o awansie. Dru¿yny które gra³y przeciwko ma³opolsce twierdza, ¿e to jest pouk³adany,  silny fizycznie ale ze s³abszym obwodem zespó³. Brakuje indywidualno¶ci, jednak warto przybli¿yæ sylwetki dwóch zawodników: Bartosza Wo¼niaka i rok m³odszego Artura W³odarczyka. Obydwoje potrafi± seriami trafiaæ za 3 punkty.

 PIWOÑSKI PIOTR 166, CZAJKA KRZYSZTOF 185, SZCZÊSNY KONRAD 193, BOGUSZ KRZYSZTOF 187, W£ODARCZYK ARTUR 174, KNISZNER MARCIN 184, WO¬NIAK BARTOSZ 188, KRZYWONOS KONRAD 183, BIERNAT ARTUR (WIS£A KRAKÓW) SAWA MAKSYMILIAN 192, (KORONA KRAKÓW) ZUÑ KAMIL  (UNIA TARNÓW) SERCZYK ADRIAN 183 (KORONA KRAKÓW)
TRENER: PIOTR PIECUCH Podkarpackie
Nieobliczalny zespó³

W kadrze Podkarpacia drzemie niesamowity potencja³, to nieobliczalny zespó³, który jeden mecz potrafi przegraæ ró¿nic± kilkudziesiêciu punktów, a nastêpny wygraæ +20. Mam tu na my¶li ostatni turniej w Nowym Targu, gdzie mo¿na siê o tym by³o przekonaæ. S³abo¶æ tego zespo³u tkwi w psychice tych m³odych zawodników. Kadra województwa podkarpackiego rozegra³a chyba najwiêcej meczy kontrolnych z po¶ród innych dru¿yn ( Rzeszów, Eger, Koszyce,Nowy Targ, Przemy¶l, Katowice, Michalowce) Je¶li wiêc uda siê trenerowi Robertowi Be³czowskiemu w 100% zmobilizowaæ zespó³ do walki o zwyciêstwo, to ka¿da dru¿yna mo¿e z nimi przegraæ. Piotrek Pandura z Tarnobrzegu to niekwestionowany lider zespo³u, super strzelec. Ma ¶redni± punktow± w meczach kadry ponad 20. Z kolei o¶miu zawodników Podkarpacia ma oko³o 190 cm.

 Pandura Piotr 187, Walski Rafa³ 188, Bednarski Hubert (SIARKA Tarnobrzeg), Szubart Jakub 187 (RESOVIA Rzeszów) Szóstka Damian 184,Lis Maciej 187, Widz Dawid 159, Kiec Krzysztof 180, ¯urawicz Mateusz, £oszczyk Oskar (STAL Stalowa Wola) Sielski Micha³, Pluta Przemys³aw 172 (POLONIA Przemy¶l)
Trener: Robert Be³czowski
 Lubelskie
Wyj¶cie z grupy bêdzie dla nas sukcesem

Nie mia³em okazji ogl±daæ tego zespo³u w akcji, jedynie to przypominam sobie trochê turniej smoków wawelskich. Do dzisiaj nie wiem czy kadra na tym turnieju by³a w optymalnym sk³adzie czy nie. Trenerem kadry jest Miros³aw Samoñ.Miesi±c temu kadra Lubelszczyzny uczestniczy³a w turnieju Bydgoszcz Cup 2010 tam mia³a okazje zmierzyæ siê z silnymi kadrami wielkopolski – 30 i kujawsko pomorskie – 50.Nie znam zawodnikow z kadry lubelskiego ,jedynie to troche slysza³em o synu znanego korzykarza.. chodzi tu a Kamila Kosiora
jesli bêdzie rzuca³ ,,trójki,, na OOM tak jak jego tata w 1 lidze to dr¿yjcie rywale

 Kadra zostanie powo³ana w najbli¿szych dniach

 ¦wiêtokrzyskie
Odbiæ siê o dna...


W 2008 kadra województwa ¶wiêtokrzyskiego nie przyst±pi³a do OOM.W kolejnym roku ¶wiêtokrzyskie by³o gospodarzem OOM, wiêc nie wypada³o nie wystawiæ reprezentacji. Skoñczy³o sie to jednak ma³± katastrof±. W pó³fina³ach ekipa gospodarzy poleg³a 52-200 z jednym z zespo³ów go¶ci! ¦wiêtokrzyskie basketem nie stoi, o czym wszyscy wiedz±. S± zaledwie 2-3 kluby... Jednak¿e s± tam osoby, które dla poprawienia sytuacji ¶wiêtokrzyskiego basketu zrobili by wiele. Dajmy im na to czas. Mo¿e wtedy za klika lat bêdzie g³o¶no w Polsce o m³odzie¿owej koszykówce w Kielcach i innych miastach w ¶wiêtokrzyskim.

Brak informacji o sk³adzie
zibi dnia kwiecie 18 2010 00:00:00 · 0 Komentarzy · 12531 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubelskie.
Lubelskie.
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985