Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

OOM 2010 Pó³fina³y ch³opcy Grupa D Zielona Góra
OOM 2010 Pruszków

GRUPA D  (organizator SKM ,,Zastal,,Zielona Góra )

Organizatorem turnieju na zlecenie Lubuskiego Zwi±zku Koszykówki jest Stowarzyszenie Koszykówki M³odzie¿owej "Zastal" Zielona Góra.


Dolno¶l±skie - Opolskie 98:60
(17:24, 38:8, 22:18, 21:10)

Za nami pierwszy dzieñ pó³fina³ów OOM. W pierwszym spotkaniu zielonogórskiej grupy spotka³y siê zespo³y reprezentuj±ce województwa opolskie i dolno¶l±skie. Faworytem spotkania byli koszykarze z Dolnego ¦l±ska jednak na przekór temu, ku wielkiemu zdziwieniu  kibiców pierwsza kwarta zakoñczy³a siê wygran± zespo³u z Opolszczyzny. W tej czê¶ci meczu wyró¿niaj±cym zawodnikiem by³  rozgrywaj±cy Smyka Prudnik Kamil Odrobina. Po tym niespodziewanym pocz±tku reprezentacja Dolno¶l±skiego wraca do gry od drugiej kwarty spotkania a motorem napêdowym zespo³u jest Denis Socha z Turowa Zgorzelec. Jego 18 pkt. w tej czê¶ci spotkania daje prowadzenie Dolno¶l±zakom do przerwy. W drugiej po³owie meczu kiedy przesta³a obowi±zywaæ pasarela Opolanie nie maja ju¿ nic do powiedzenia, przewaga Dolno¶l±zaków wzrasta z minuty na minutê. Pora¿kê opolskiego poni¿ej 50 pkt. mo¿na uwa¿aæ za ma³y sukces (kiedy¶ bywa³o z tym du¿o gorzej).

Lubuskie - ¦l±skie 83:70  STATYSTYKI
(21:25, 24:14, 19:16, 19:15)

W drugim spotkaniu dnia spotka³y siê kadry województwa lubuskiego i ¶l±skiego. Pierwsza kwarta by³a wyrównana, widaæ by³o sporo nerwowo¶ci w grze w obydwóch zespo³ach. Kibice znaj±c si³ê zespo³ów IV grupy wiedz±, ¿e zwyciêzca tego spotkania walczy raczej o drugie miejsce w grupie i awans do wielkiego fina³u w Pruszkowie. W drugiej kwarcie poziom tego spotkania by³ bardzo niski. Trener kadry ¶l±ska Rados³aw Fudali wystawi³ s³absza pi±tkê w Zastalu te¿ nikt siê nie wyró¿nia pomimo tego Zielongórzanie wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Pocz±tek drugiej po³owy meczu to okres dobry gry ¦l±zaków którzy to po dobrej obronie i skutecznych ofensywnych akcjach zbli¿aj± siê do przeciwników. I to chyba by³ jedyny moment w ca³ym meczu kiedy to ,,¶l±skie hanysy,, poderwa³y siê do gry. Kadra lubuskiego prowadzona przez rozgrywaj±cego Krawczyka znowu odskakuje na kilka punktów przewagi. W dru¿ynie ze ¦l±ska ca³y ciê¿ar gry bierze na siebie Mateusz Andrzejewski niestety jego indywidualne akcje nie przynosz± po¿±danych efektów i kadra ¦l±ska schodzi z parkietu pokonana. Serdecznie zapraszamy!


Opolskie - ¦l±skie 55:100  STATYSTYKI
(14:27, 12:19, 17:30, 12:24)

Lubuskie - Dolno¶l±skie 58:82 STATYSTYKI
(24:23, 19:25, 9:14, 6:20)

¦l±skie - Dolno¶l±skie 62:80  STATYSTYKI
(19:19, 16:22, 17:17, 10:22)

Lubuskie - Opolskie 79:48  STATYSTYKI
(23:11, 15:17, 26:7, 15:13)

KOÑCOWA TABELA

  dru¿yna MPKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1 Dolno¶l±skie 3  6 3 0 260 180     80
 2 Lubuskie 3  5  2 1 220 200    20   
 3 ¦l±skie 3  4  1 2 232 218    14  
 4 Opolskie 3  3 0 3 163 277 -114 


ALL STARS  (wed³ug ¦KM)

SOCHA DENIS ( dolnosl±skie )
£UKOMSKI BARTOSZ ( dolno¶l±skie )
KRAWCZYK MIROS£AW ( lubuskie )
JEZELA MARCIN ( ¶l±skie )

BARTMANOWICZ PATRYK (opolskie )

MVP  (wed³ug ¦KM)

MAZUR ADAM ( dolnoslaskie )

Najlepsze pi±tki ,, TOP 5,, w statystykach

strzelcy

1 BARTMANOWICZ PATRYK   65
2 SOCHA DENIS  59
3 MAZUR DAWID  53
4 KÊDZIERZYÑSKI PAWE£  43
5 SMO£KA DANIEL  41

zbiórki indywidualnie                                                          zbiórki dru¿ynowo

1 £UKOMSKI  BARTOSZ  29                                 1 DOLNO¦L¡SKIE   152
2 ANDRZEJEWSKI MATEUSZ  26                            2 ¦L¡SKIE             123
3 GAZDA £UKASZ  25                                          3 OPOLSKIE          121    
4 BARTMANOWICZ PATRYJ 21                              4 LUBUSKIE          102
5 CHOROSTECKI MIROS£AW
  21

asysty indywidualnie                                                          asysty dru¿ynowo

1 KRAWCZYK ADRIAN  14                                              1 LUBUSKIE              44
2 SOCHA DENIS 10                                              2 DOLNO¦L¡SKIE    43
3 MAZUR ADAM 8                                                3 ¦L¡SKIE              33
4 ANDRZEJEWSKI MATEUSZ 7                                4 OPOLSKIE           14
5 PIETRYKA GRACJAN  6


przechwyty indywidualnie                                              przechwyty dru¿ynowo

1 PIETRYKA GRACJAN  14                                               1 LUBUSKIE               66
2 KÊDZIERZYÑSKI PAWE£  11                                2 DOLNO¦L¡SKIE     51
3 SZCZOT MIKO£AJ  8                                          3 ¦L¡SKIE              44
4 JEZELA MARCIN  7                                             4 OPOLSKIE            25
5 BARTMANOWICZ PATRYK
  7

najwiêcej strat indywidualnie                                       najwiêcej strat druzynowo


1 ODROBINA KAMIL 20                                                       1 OPOLSKIE            103
2 MAZUR ADAM 19                                                 2 ¦L¡SKIE              67
3 BARTMANOWICZ PATRYK  17                                3 DOLNO¦L¡SKIE    66 
3 CHOROSTECKI MIROS£AW 12                               4 LUBUSKIE            47
5 JEZELA MARCIN 11


Na pó³fina³ach w Zielonej Górze nie by³o zakoñczenia turnieju
( ¿adnych nagród druzynowych ani wyró¿nien indywidualnych)

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBIW grupie D ka¿dy liczy na awans 

 Lubuskie
Jeste¶my u siebie..powalczymy o awans

Lubuskie: Ca³a kadra to jedna dru¿yna  -  SKM ZASTAL Zielona Góra !.
Na pewno atutem tego zespo³u jest zgranie i atut w³asnego boiska, gdzie doskonale znaj± ka¿dy metr kwadratowy  parkietu, tablice i kosze. Nigdy nie by³em w Zielonej Górze, ale podobno hala gdzie bêd± rozgrywane pó³fina³y nie ma dobrej opinii. Jest ciasna i na dodatek jest tam strasznie gor±co, bo na terenie obiektu znajduje siê kryta p³ywania.  Najskuteczniejszymi strzelcami w zespole s±  Adrian Krawczym  - pi±ty strzelec w lidze dolno¶l±skiej  ze ¶redni± 20 punktów na mecz, a w sumie 307 i Pawe³ Kêdzierzyñski,  którego ¶rednia to 17 punktów, i to na tych zawodników obroñcy powinni zwróciæ szczególn± uwagê. Trenerem lubuskiego jest Leonard Sawicki, któremu  rok temu, podczas pó³fina³owego turnieju U-14, niewiele brak³o do awansu. Przegrali bowiem zalewie trzema punktami  z pó¼niejszym wicemistrzem Polski - Sierakowem. Opolskie
Zadziwimy wszystkich którzy w nas nie wierz± nawet w dziesi±tke !
Praktycznie co roku kadra z Opolszczyzny skupia przede wszystkim zawodników Smyka Prudnik. Na tegoroczne rozgrywki powo³ano jednak równie¿ trzech zawodników z Strzelec Opolskich (pierwszy klub Tomasza Nowakowskiego - Luca Koper, s³oweñska ekstraklasa) i jednego z Opola. Nie ma co ukrywaæ, ¿e pierwsze skrzypce w dru¿ynie bêd± grali zawodnicy pierwszej pi±tki kadetów: Bartmanowicz, Odrobina, Chorostecki i Garwol. To na nich bêdzie siê opieraæ si³a ofensywna zespo³u. Dru¿yna zapowiada walkê w ka¿dym meczu i awans do fina³ów w Pruszkowie, ale czy to jest w ogóle mo¿liwe?Dru¿yna spêdzi³a ze sob± tylko kilka dni na dwóch zgupowaniach. O zgranie szóstki trenuj±cej pod okiem Marcina £akisa i Arkadiusza Zaczyñskiego nie trzeba siê obawiaæ. Ale czy ch³opcy ze Strzelec i Opola zd±¿yli w tak krótkim czasie zrozumieæ siê z reszt±? Do tego dochodzi problem z krótk± ³awk±. OZKosz wystawia tylko 10 zawodników, mimo ¿e w zawodach mo¿e uczestniczyæ 12. Mo¿e to mieæ znacz±cy wp³yw przy kontuzji, czy chorobie którego¶ z graczy. Ale oby czarny scenariusz siê nie sprawdzi³.Na uwagê zas³uguje Patryk Bartmanowicz, który w pó³fina³ach OOM zagra po raz trzeci. Po raz pierwszy zagra³ jeszcze z aktualnymi juniorami, rok temu z rocznikiem '94 i w koñcu teraz zagra w swoim.

Kamil Odrobina, Patryk Bartmanowicz, Miros³aw Chorosteckn, Bartosz Kurpiel, Kamil Wróbel Patryk Garwol (MKS Smyk Prudnik) £ukasz Gazda, Pawe³ Szyndzielorz, Rados³aw Hreczkowski  (MKS Strzelce Opolskie) Micha³ Brudzi±g (MOS Opole) 

Trener: Marcin £akis


 Dolno¶l±skie

Dolno¶l±skie: 2008 – medal,  2009 –medal,  2010 – te¿ z medalem?
Z województwem dolno¶l±skim zawsze trzeba siê liczyæ. Kadra rocznika 93 pod wodz± trenera Sebastiana Potocznego zdoby³a z³ote medale w Wa³brzychu, a rocznik 94 prowadzony przez Roberta Ko¶ciuka siêgn±³ po br±zowe medale w Kielcach. Jak bêdzie w tym roku trudno przewidzieæ. Szkoleniowiec Filip Gryszko  nie mia³ bowiem okazji sprawdziæ swoich zawodników w meczach,  gdy¿ kadra dolno¶l±ska nie uczestniczy³a w ¿adnym  turnieju, a nawet nie rozegra³a meczu sparingowego. Same obozy i konsultacje to raczej za ma³o aby zgraæ kadrê sk³adaj±c± siê z czterech zespo³ów. W prawdzie trzonem kadry jest klub WKK Wroc³aw, a trener Filip Gryszko zna dobrze wszystkich zawodników,  gdy¿ kiedy¶ pracowa³ w tym klubie. Motorem napêdowym dolno¶l±skiego jest duet Denis Socha i Adam Mazur i to w du¿ej mierze od ich dyspozycji  bêdzie zale¿eæ jak daleko zajdzie ich zespó³.Jako  ciekawostkê dodam, ¿e Denis Socha, m³odszy kadet,  zdoby³  362 punkty  w lidze dolno¶l±skiej i ze  ¶redni± 32 punkty na mecz jest drugim strzelcem w rozgrywkach U-16.

Adam Mazur, Piotr Markowski, Krzysztof Czy¿, Miko³aj Szczot , Miko³aj Górniaczyk, Adam Kura¶ , Bartosz Przybo¶ (WKK Wroc³aw), Denis Socha , Micha³ Ryfa (KKS Turów Zgorzelec), Bart³omiej £ukomski , Pawe³ Suszycki (¦l±sk Wroc³aw), Patryk Ostrowski (Sudety Jelenia Góra )
Trener : Filip Gryszko

FILMIK-WYWIAD Z ADAMEM MAZUREM-PRZED OOM ¦l±skie
,,my s± chopcy z górnego sl±ska nikogo sie nie boimy,,
Muszê przyznaæ, ¿e z kadr± województwa ¶l±skiego jestem bardzo emocjonalnie zwi±zany. Ju¿ od czterech lat obserwujê poczynania naszych m³odych, utalentowanych ¶l±skich zawodników. Mog³oby siê zdawaæ, ¿e aktualna kadra rocznika 95’ jest s³absza od pozosta³ych (rocz. 91’, 92’, 93’ czy 94’smiley. Mo¿na by zasugerowaæ, ¿e brak w niej wybitnie uzdolnionych indywidualno¶ci, a tak¿e wysokich zawodników. Jednak¿e razem stanowi± oni ¶wietny kolektyw. Trener Rados³aw Fudali wraz z Marcinem Kloziñskim pouk³adali bardzo solidny zespó³, przez który przewinê³o siê ju¿ oko³o 30 zawodników. Kadra ¶l±ska do OOM przygotowywa³a siê bardzo rzetelnie. Meczy kontrolnych ch³opcy mieli wiêcej ni¿ ich poprzednicy. Na turniejach w Katowicach, Poznaniu i Nowym Targu nasze województwo wypad³o ca³kiem nie¼le, a ostanie zwyciêstwo w Nowym Targu o Puchar Gorce nape³nia nas optymizmem. Ostatnim akcentem przygotowawczym do pó³fina³ów w Zielonej Górze by³ mecz sparingowy naszej m³odej kadry z Mistrzami ¦l±ska - MOSM-em Bytom .Nasz zespó³ oparty jest na zawodnikach z trzech miast – Bytomia, Rybnika i Katowic. S± to o¶rodki wiod±ce prym na ¦l±sku w swoim roczniku.

 Daniel Smo³ka, Emil Redliñski, Micha³ Redliñski, Piotr Piercha³a (MKKS Rybnik )Mateusz Gros, Kuba Szmidt, Szymon Pietryga, Filp Szymaniak (MOSM Bytom) Marcin Jezela, Pawe³ Hanzel, Micha³ Klimekm (AZS Katowice) Mateusz Andrzejewski (HARTWIG Katowice)

trener: Rados³aw Fudali
 
zibi dnia kwiecie 18 2010 00:00:00 · 0 Komentarzy · 10064 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Warmiñsko-Mazurskie
Warmiñsko-Mazurskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985