Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Mecze o miejsca 1-8 Wa³brzych Ch³opcy
OOM 2008 Wa³brzych

mecz o miejsce 7-8

MAZOWIECKIE – LUBUSKIE  90 : 71
( 22-25, 26-11, 24-15, 18-20 )

Pierwsza kwarta potyczki o to, by nie zakoñczyæ zmagañ na ostatnim miejscu, by³a bardzo wyrównana. Wprawdzie ton rywalizacji nadawali gracze Lubuskiego, ale Mazowieckie nie dawa³o odskoczyæ rywalom na wiêcej ni¿ 6-8 punktów. W drugiej æwiartce inicjatywê przejêli podopieczni Adama Latosa, którzy w 15 min prowadzili 34:31, a o chwili ich przewaga uros³a do 10 punktów. W ekipie Lubuskiego dobrze pilnowany by³ lider, Filip Matczak, którego w niektórych momentach w zdobywaniu punktów wyrêczali partnerzy z dru¿yny Patryk Krawczyk i Rafa³ Mulawa. Maj±cy zdecydowanie lepiej zbilansowany zespó³ Mazowieckie w trzeciej partii jeszcze powiêkszy³o przewagê, która szybka osi±gnê³a 20 punktów ró¿nicy. Ostatnia æwiartka wygrana przez zespó³ trenera Bogus³awa Onufrowicza, nie mog³a ju¿ wiele zmieniæ. Siódme miejsce przypad³o Mazowieckiemu, a ostatnie, ósme Lubuskiemu.

Mazowieckie: Mroczek 21 (2x3), Skórczyñski 15, P±gowski 14, Paw³owski 10, Bonarek 9, Szczukowski 6, Curyl 5 (1x3), Sobczak 4, Prus 4, Beta 2, Kuczyñski 0.  
Lubuskie: Matczk 23 (1x3), Mulawa 1 (2x3), Krawczyk 16, Mruk 6, Walczak 6, Barcz 2, Mehmeti 0, Urbanek 0,Trubacz 0, Magierski 0, Rudnicki 0.

mecz o miejsce 5-6

WIELKOPOLSKIE – ¦L¡SKIE  107 : 64

¦l±skie ani na moment nie zagrozi³o rywalom. Wydarzeniem w tym spotkaniu by³o za przekroczenie przez zespó³ z Wielkopolski magicznej granicy 100 punktów. Ta sztuka do tej pory nie uda³a siê ¿adnej ekipie w tegorocznym turnieju koszykarzy, rozgrywanym w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w sportach halowych. Ale prawda jest taka, ¿e na zbyt wiele przeciwnikom pozwalali gracze Marcina Lichtañskiego. Zawodnicy z Wielkopolski z ³atwo¶ci± dochodzili do czystych pozycji strzeleckich. I to zarówno na dystansie, jak i pod koszem. Zespó³ Tadeusza Dudziñskiego trafi³ w ca³ym spotkaniu a¿ 10-krotie zza linii 6,25 m, przy ani jednej udanej próbie z dystansu dru¿yny z po³udnia Polski. Wielkopolska ju¿ po 15 min prowadzi³a 45:20, a po kolejnych 10, ich przewaga uros³a do ponad 30 oczek. To by³ nokautuj±cy cios, po którym ¦l±skie nie by³o w stanie siê podnie¶æ. Wielkopolskie choæ liczy³o w turnieju na nieco wiêcej, musi zadowoliæ siê pi±t± lokat±. Gdyby nie pechowo przegrany pierwszy mecz z dru¿yn± Ma³opolski, byæ mo¿e ch³opcy z Poznania i okolic walczyliby o co¶ wiêcej.

¦l±skie: Gawêda 2, Benlazereg 15, Widenka  0, Piechowicz  5, Filczek 0, Tymczyszyn 11, Studziñski 6, Niedzia³kowski 6, Adamczak 1, Kwieciñski 6, Bujoczek 5, Rakoczy 7
Wielkopolskie: Szyd³owski 11, Nowicki 0, Krzemieñ 4 , Ponitka 36, Marchewka 20, Kaczmarek 4, Pawelczyk 8, Górecki 2, Makowski 6, Wiciak 0, Milczyñski 9, Zygman 7

Pó³fina³

MA£OPOLSKIE – PODKARPACKIE  69 : 79
( 20-24, 15-19, 18-15, 16-21 )

Podkarpacie, które praktycznie przez ca³y turniej gra 6, góra 7 zawodników, po raz kolejny udowodni³o, ¿e wol± walki i ambicj±, mo¿na wiele zdzia³aæ. Przed spotkaniem wiêcej szans na zwyciêstwo dawano Ma³opolsce, która wysz³a z bardzo silnej grupie, w której rywalizowa³a miêdzy innymi z Dolnym ¦l±skiem i Wielkopolsk±. Ale jak to w sporcie bywa nie mo¿na byæ nigdy pewnym koñcowych rozstrzygniêæ. Bardzo dobrze prowadz±cy grê w Podkarpaciu Grzegorz Grochowski przez ca³y czas kontrolowa³ wydarzenia na parkiecie. Umiejêtnie regulowa³ tempo gry. Gdy trzeba by³o spowalnia³ akcjê swej dru¿yny. Innym razem jednym podaniem uruchamia³ swoich partnerów w kontrataku. Sam te¿ zdobywa³ punkty. Niemal przez ca³e spotkanie prowadzili podopieczni Jerzego Szambelana, a Ma³opolskie przez 40 minut „goni³o” wynik i w koñcu... nie dogoni³o rywali. Po pierwszej æwiartce by³o 24:20 dla Podkarpacia, a po 20 min ju¿ 43:35. Ma³opolskie nie dawa³o za wygran± i dziêki skutecznemu Dariuszowi Wolakowi w 25min zmniejszy³o straty do zaledwie 3 oczek (49:46). Ale Podkarpacie graj±c bardzo rozwa¿nie nie pozwoli³o siê do¶æ, a co wiêcej w 35 min odzyska³o równowagê wychodz±c na prowadzenie 70:61. W 37 min po celnej trójce Damiana Bo³da by³o ju¿ 73:61 dla Podkarpacia, które w tym momencie by³o ju¿ pewne wystêpu w finale.  

Ma³opolskie: Wolak 23 (1x3), Krok 21, Wojciechowski 14, Put 6, Mokrzycki 3 (1x3), Perucki 2, Majdak 0, Druka³a 0, Maksymiuk 0.
Podkarpackie: Grochowski 16 (1x3), Baron 16 (2x3), £abuda 13, Bo³d 12 (2x3), Siembida 12 (1x3), Maczkowski 10 (1x3), Szado 0, Kilar 0, Hajbos 0.


DOLNO¦L¡SKIE – KUJAWSKO-POMORSKIE  95 : 67
(20:17, 29:16, 19:21, 27:13)

Dolno¶l±skie, które dotychczas gromi³o swoich rywali, w pierwszej partii napotka³o twardy opór Kujawsko-Pomorskiego. Po 10 min zespó³ Sebastiana Potocznego prowadzi³ zaledwie 20:17. W 15 min wszystko wróci³o jednak do normy bowiem gospodarze zbudowali nieco wiêksz± przewagê (34:21). Ich przeciwnicy nie zamierzali jednak sk³adaæ broni i zbli¿yli siê na 9 „oczek”. Ale wtedy spawy w swoje rêce wzi±³ Jakub Koelner, który zdoby³ 8 punktów z rzêdu i wyprowadzi³ swój zespó³ na wysokie prowadzenie – 47:33. W trzeciej partii przez ca³y czas utrzymywa³a siê kilkunastopunktowa przewaga Dolno¶l±skiego, które kontrolowa³o wydarzenia na parkiecie, kierowane umiejêtnie przez Koelnera. Pocz±tek czwartej ods³ony by³ piorunuj±cy w wykonaniu koszykarzy z Wroc³awia i okolic. W krótkim czasie zdobyli oni 7 punktów z rzêdu, nie trac±c ¿adnego i ich przewaga b³yskawicznie uros³a do 21 punktów. Z wyniku 68:54 po trzeciej æwiartce, nagle zrobi³o siê 75:54. Kujawsko-Pomorskie nie by³o w stanie odwróciæ losów pojedynku, choæ do koñca walczy³o ambitnie o jak najlepszy wynik. Dolno¶l±skie zas³u¿enie awansowa³o do fina³u, w którym zmierzy równie¿ z niepokonanym do tej pory zespo³em Podkarpacia.   

Dolno¶l±skie: Berezowski 17 (1x3), Nied¼wiedzki 16 (2x3), Koelner 16 (1x3), Kilia 15 (1x3), Kulon 10 (1x3), B³aszczyk 8 (2x3), Markowski 8, Martyniak 3, Peszko 2, Weselak 0, Józefiak 0.
Kujawsko-Pomorskie: Guziewicz 14 (1x3), Karnowski 11, Milak 10, Pietrzak 9, Adryañczyk 6, Sztejnwald 4, Jankowski 4, Wojciechowski 3 (1x3), Dembczyñski 2, B³aszczyk 2, Rutkowski 2, Stankiewicz 0.

mecz o miejsca 3-4

MA£OPOLSKIE  : KUJAWSKO-POMORSKIE  73 : 84
(25:22, 13:19, 17:17, 18:26)

Spotkanie o br±zowy medal od pocz±tku by³o niezwykle wyrównane. Dziêki doskona³ej grze Damiana Wolaka po pierwszej kwarcie prowadzi³o Ma³opolskie, które potrafi³o wykorzystywaæ b³êdy rywali, a poza tym gra³o na wysokiej skuteczno¶ci. W drugich 10 min gracze Kujawsko-Pomorskiego poprawili obronê, trafiaj±c kilka wa¿nych rzutów i w koñcówce tej partii podopieczni Maciej ¯ywiczki wyszli na minimalne prowadzenie. Trzecia kwarta rozpoczê³a siê od 6 punktów z rzêdu Ma³opolski, które zaledwie po 30 sek. wysz³o na prowadzenie 44:41. Kujawy opanowa³y jednak sytuacjê, doprowadzaj±c do remisu 47:47. Koszykarze Jaros³awa Mosio nie poddawali siê i raz jeszcze zbudowali kilkupunktow± przewagê. Po rzucie Wolaka by³o 53:47 dla Ma³opolski. Koñcówka æwiartki nale¿a³a ponownie do Kujaw, które po 30 min utrzymywa³y niewielk± przewagê. Prze³omowy dla losów spotkania by³ fragment gry miêdzy 32 a 35 min. Wtedy prowadzeni przez dobrze dysponowanego Przemys³awa Karnowskiego (22 pkt i 24 zbiórki) przybysze z W³oc³awka i okolic odskoczyli na 10 punktów – 73:63 i nie oddali ju¿ tego prowadzenie do koñca meczu. Kujawy, bêd±c lepsz± dru¿yn± w tym pojedynku, zas³u¿enie zdoby³o br±zowy medal.

Ma³opolskie: Wolak 32 (2x3), Maksymiuk 9 (1x3), Krok 9, Mokrzycki 7 (2x3), Wojciechowski 7, Perucki 6, Ko³ek 3, Druka³a 0, Majdak 0, Trojan 0, Put 0. Kujawsko-Pomorskie: Karnowski 22, Milak 17, Pietrzak 15, Guziewicz 15 (2x3), Sztejnwald 9, Adryañczyk 5 (1x3), Dembczyñski 1, B³aszczyk 0, Stankiewicz 0, Rutkowski 0, Wojciechowski 0, Jankowski 0


mecz o miejsca 1-2

PODKARPACKIE : DOLNO¦L¡SKIE  53 : 74
(15:25, 17:16, 6:16, 15:17)

Od pierwszych minut fina³owy pojedynek przebiega³ pod dyktando Dolnego ¦l±ska. Jak zwykle dobrze rozprowadzani przez swoich rozgrywaj±cych wysocy gracze trenera Sebastiana Potocznego trafiali spod kosza, a „mali” umiejêtnie penetrowali strefê podkoszow± i czêsto zdobywali punkty z dynamicznych wej¶æ pod kosz. Po 10 min by³o 25:15 dla gospodarzy, którzy wydawa³o siê ¿e ³atwo wygraj±. W 17 min Podkarpackie nieoczekiwanie zbli¿y³o siê do rywali na dystans 3 oczek – by³o wtedy tylko 33:30 dla Dolnego ¦l±ska. W koñcówce kwarty miejscowi opanowali sytuacjê i po celnym rzucie za 3 pkt Jakuba Koelnera wyszli na prowadzenie 41:32. Przez pierwsze 5 min trzeciej æwiartki zespó³ Jerzego Szambelana ani razu nie trafi³ do kosza, przy 9 „oczkach” rywali i przewaga Dolno¶l±skiego wzros³a do 18 punktów – 50:32. To by³ prze³omowy moment spotkania, które pó¼niej ca³kowicie pod kontrol± mieli gospodarze. Nie pozwolili oni zbli¿yæ siê rywalom na mniejszy dystans ni¿ 20 pkt, prowadz±c w pewnym momencie 72:46. Bardzo dobre spotkanie w barwach ekipy z Dolnego ¦l±ska rozegra³ Piotr Nied¼wiedzki, który zdoby³ 22 pkt i zaliczy³ 18 zbiórek. Gospodarze turnieju w przekroju ca³ej imprezy byli zdecydowanie najlepsi, co udowodnili na parkiecie. Zanotowali oni komplet 5 zwyciêstw, ani razu nie przegrywaj±c.

Podkarpackie: Grochowski 14 (1x3), Baron 9 (1x3), Siembida 9 (1x3), £abuda 7, Bo³d 7 (1x3), Maczkowski 7 (1x3), Szado 0.
Dolno¶l±skie: Nied¼wiedzki 22 (2x3), Markowski 15, Koelner 15 (3x3), Berezowski 9 (2x3), Kulon 7 (1x3), Kilian 4, Peszko 2, Martyniak 0, B³aszczyk 0.


Wyró¿nienia indywidualne:


 Najlepsza pi±tka turnieju od lewej :

Grzgorz Grochowski (Podkarpackie)
 
Jakub Koelner (Dolno¶l±skie)

Dariusz Wolak (Ma³opolskie)

Piotr Nied¼wiedzki (Dolno¶l±skie)

Przemys³aw Karnowski (Kujawsko-Pomorskie)




















       
MVP turnieju:
Piotr Nied¼wedzki
(Dolno¶l±skie) 

Król strzelców:
Filip Matczak
(Lubuskie), ¶rednia: 36,2 pkt 

Najlepszy strzelec za 3 pkt:
Mateusz Ponitka
(Wielkopolskie), 13 celnych trójek 
 


Najlepszy sêdzia – Filip Wudecki (Kujawsko-Pomorskie) 
   
Wyró¿nienie dla Zbigniewa Bytomskiego za pomoc i zaanga¿owanie w organizacjê turnieju.

Tabela Koñcowa


DOLNY¦L¡SK - MISTRZ POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH




PODKARPACIE - WICEMISTRZ POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH




KUJAWSKO-POMORSKIE- BR¡ZOWY MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI




4 MIEJSCE - Kadra Województwa Ma³opolskiego
5 MIEJSCE - Kadra Województwa Wielkopolskiego
6 MIEJSCE - Kadra Województwa ¦l±skiego
7 MIEJSCE - Kadra Województwa Mazowieckie
8 MIEJSCE - Kadra Województwa Lubuskiego




 

zibi dnia maj 01 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 8756 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
puchary medale
puchary medale
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985