Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Fina³ Ch³opców - Wa³brzych Grupa A i B
OOM 2008 Wa³brzych

GRUPA A

 Dru¿yna PKT ZDOB STR BILANS 
 1  DOLNO¦LASKIE 3 6 3 0 267 172  95
 2 MA£OPOLSKIE 3 5 2 1 236 237  -1
 3 WIELKOPOLSKIE 3 4 1 2 242 259 -17
 4 MAZOWIECKIE 3 3 0 3 210 287 -77


GRUPA B

  Dru¿ynaPKT ZDOB STR BILANS 
 1  PODKARPACKIE 36 225211   14
 2 KUJAWSKO-POMORSKIE 3451 258197    61
 3 ¦L¡SKIE  3 211250  -39
 4 LUBUSKIE 3 212248  -36WIELKOPOLSKIE – MA£OPOLSKIE 84 : 91
(32:22, 18:14, 26:27, 8:28)

Od pocz±tku pierwsze spotkanie turnieju uk³ada³o siê po my¶li graczy z Wielkopolski. W ich szeregach wyró¿nia³ siê Mateusz Ponitka, który wiele punktów zdobywa³ z linii rzutów wolnych. W ataku dzielnie wspomaga³ go £ukasz Marchewka, który nie do¶æ ¿e trafia³ z dystansu to jeszcze popisywa³ siê dok³adnymi podaniami do partnerów z dru¿yny. Po pierwszej kwarcie graj±cy szybko i pomys³owo podopieczni Tadeusza Dudziñskiego prowadzili 10 oczkami. Do przerw zdo³ali jeszcze powiêkszyæ przewagê do 14 oczek i nic  wskazywa³o, ¿e mog± mieæ w tym pojedynku k³opoty. Gdy w 25 min Wielkopolska prowadzi³a 67:45 ma³o kto w hali, nie licz±c oczywi¶cie rywali, wierzy³, ¿e Ma³opolska jest w stanie odwróciæ losy pojedynku. A jednak to, co wydawa³o siê niemo¿liwe, zaczê³o siê sprawdzaæ. Prowadzeni do boju przez dobrze dysponowanego rzutowo Damiana Kroka gracze Jaros³awa Mosio szybko odrabiali straty, by w 35 min przegrywaæ tylko 81:80. Koszykarze z Ma³opolski uwierzyli w koñcówce spotkania, ¿e mog± przechyliæ szalê zwyciêstwa na swoj± korzy¶æ i graj±c zespo³owo w ataku i twardo w obronie zaliczyli pierwsze zwyciêstwo w turnieju.       
          

Wielkopolskie: Ponitka 22 (3x3), Marchewka 17 (3x3), Górecki 14 (1x3), Szyd³owski 11 (1x3), Milczyñski 10, Zygman , Kaczmarek 2, Krzemieñ 0.

Ma³opolskie: Krok 24, Wolak 17 (1x3), Mokrzycki 15 (2x3), Put 11 (2x3), Wojciechowski 9, Maksymiuk 7 (1x3), Perucki 6, Druka³a 2, Trojan 0.


MAZOWIECKIE – DOLNO¦L¡SKIE 62 : 94
(17:27, 17:22, 15:30, 13:15)

W drugim meczu tej grupy Mazowieckie zmierzy³o siê z reprezentacj± Dolnego ¦l±ska. Gospodarze turnieju, w których szeregach gra wychowanek Górnika Wa³brzych, Piotr Nied¼wiedzki (obecnie ten 15-latek gra jednak we Wroc³awiu) ju¿ w pierwszej æwiartce zbudowali znacz± przewagê, któr± pó¼niej tylko powiêkszali. Koszykarze z Warszawy i okolic mieli k³opoty z agresywn± defensyw± Dolno¶l±zaków, a ci konsekwentne wykorzystywali przewagê wzrostu. Bardo dobre spotkanie rozegra³ wspomniany Nied¼wiedzki (11/18 z 2 pkt i 8 zbiórek), który by³ najlepszym strzelcem swojej ekipy. Mecz praktycznie rozstrzygn±³ siê po 25 min. Wtedy Dolno¶l±skie prowadzi³o ju¿ 66:47, by po chwili powiêkszyæ przewagê do 30 oczek. Pierwsza, pewna wygrana gospodarzy turnieju.


Mazowieckie: Skórczyñski 16, Mroczek 13, Luto 11, Szczukowski 9 (1x3), Bonarek 5, Kuczyñski 4, P±gowski 2, Curyl 1, Beta 1, Sobczak 0, Prus 0, Paw³owski 0.

Dolno¶l±skie: Nied¼wiedzki 24, Berezowski 20 (1x3), Markowski 16, Kilian 13 (3x3), Kulon 8, Martyniak 4, Peszko 3, Weselak 2, Józefiak 2, Bo¶lak 2, Koelner 0, B³aszczyk 0.


KUJAWSKO-POMORSKIE – ¦L¡SKIE 91 : 51
(15:10, 29:15, 22:16, 25:10)

Kujawsko-Pomorskie postraszy³o na inauguracjê zmagañ nie tylko swych rywali z parkietu, zespó³ ze ¦l±ska, ale równie¿ obserwuj±cych potyczkê z boku, grupowych rywali. Pierwsza ods³ona nie zapowiada³a pó¼niejszego pogromu koszykarzy z po³udnia Polski. Od drugiej æwiartki na boisku istnia³a praktycznie jedna dru¿yna, która z minuty na minutê powiêksza³a przewagê. Mowa o reprezentacji województwa Kujawsko-Pomorskiego. Znakomicie w jego szeregach spisywa³ siê wszechstronny Adrian Guziewicz, który ³±cznie zdoby³ 27 punktów. Inna sprawa ¿e oddawa³ bardzo du¿o rzutów, ale móg³ sobie na to pozwoliæ, bo jego koledzy umiejêtnie bili siê na tablicach. W trzeciej partii mecz nieco siê wyrówna³, ale w czwartej æwiartce ostatnie s³owo nale¿a³o do Kujawsko-Pomorskiego, które gra³o na przyzwoity procencie z gry (52 proc. za 2 pkt, 31 proc. za 3 pkt)  
 
Kujawsko-Pomorskie: Guziewicz 27 (2x3), Pietrzak 22 (1x3) Rutkowski 15 (1x3), Karnowski 8, Dembczyñski 5, Milak 5, Wojciechowski 4, Jankowski 3 (1x3), Adryañczyk 2, Stankiewicz 0, Sztejnwald 0, B³aszczyk 0
¦l±skie: Gawêda 13 (2x3), Benlazereg 12, Widenka 6 (2x3), Piechowicz 5 (1x3), Filczek 4, Tymczyszyn 4, Studziñski 3, Niedzia³kowski 2, Adamczak 2, Kwieciñski 0, Bujoczek 0, Rakoczy 0. 


LUBUSKIE - PODKARPACKIE 63 : 69
(19:18, 16:17, 16:18, 12:16)

Du¿o wiêcej emocji by³o w drugiej potyczce tej grupy. W pierwszej po³owie stron± dyktuj±c± warunki byli gracze województwa Lubuskiego, którzy w pewnym momencie prowadzili nawet 8 punktami. Klas± dla siebie w dru¿ynie Bogus³awa Onufrowicza by³ Filip Matczak, który do przerwy mia³ na koncie 18 oczek, a w ca³ym spotkaniu zdoby³ 30 punktów. Do przerwy by³o 35:35, a po 30 minutach prowadzi³o Podkarpacie 53:51. W ostatniej æwiartce koszykarze z Lubuskiego zbyt czêsto decydowali siê na rzuty z dystansu, a ¿e nie trafiali, przewagê zaczêli zdobywaæ zawodnicy trenera Jerzego Szambelana. W 35 min by³o 64:51 i dopiero wówczas pierwsze punkty w tej kwarcie zdobyli koszykarze z Zielonej Góry i okolic. Podkarpacie gra³o konsekwentnie w ataku, a ich rywale zbyt chaotycznie pod atakowan± tablic± i dru¿yna trenera Szambelana bez wiêkszych k³opotów dowioz³a zwyciêstwo do koñca meczu.  W zespole Lubuskiego punktowa³o zaledwie czterech ch³opców.


Lubuskie: Matczak 30 (5x3), Krawczyk 16 (4x3), Mruk 15 (1x3), Dybek 2, Rudnicki 0, Mulawa 0, Magierski 0, Mehmeti 0.  
Podkarpacie: £obuda 23 (1x3), Siembida 14 (2x3),Maczkowski 13, Grochowski 12, Baron 6, Bo³d 1.


¦L¡SKIE – PODKARPACKIE 75 : 76
( 14-19, 14-9, 15-16, 21-20, 11-12 )

Bardzo ciekawe widowisko stworzy³y obie dru¿yny. ¦l±skie, by móc jeszcze liczyæ siê w turnieju, musia³o ten pojedynek konieczne wygraæ. Pierwsz± kwartê na swoj± korzy¶æ rozstrzygnêli jednak przybysze z Podkarpacia, w¶ród których wyró¿nia³ siê Grzegorz Grochowski. Druga æwiartka to ju¿ zdecydowanie lepsza obrona zespo³u trenera Marcina Lichtañskiego. ¦l±skie doprowadzi³o do wyrównania, a po zmianie stron prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k, ale to Djamel Benlazereg i spó³ka dyktowali warunki gry. Podkarpacie „goni³o” wynik i w koñcówce regulaminowego czasu gry doprowadzi³o do remis i tym samym do dogrywki. W dodatkowych 5 minutach gracze ze ¦l±ska fatalnie wykonywali rzuty wolne, co musia³o siê zem¶ciæ. Na 9 sekund przed koñcow± syren±, przy stanie 73:75, zawodnicy Podkarpacia zebrali pi³kê na w³asnej tablicy. Szybkie podanie trafi³o do Damiana Bo³da, który zdecydowa³ siê na rzut zza linii 6,25 m. Pi³ka wpad³a do kosza, ale rywale reklamowali b³±d kroków u rzucaj±cego. Sêdziowie zdecydowali siê jednak zaliczyæ punkty i Podkarpacie zaliczy³o drugie zwyciêstwo w turnieju, zapewniaj±c sobie awans do pó³fina³u.

¦l±skie: Benlazereg 26, Piechowicz 11, Rakoczy 9 (3x3), Gawêda 8, Niedzia³kowski 6, Bujoczek 6, Filczek 5 (1x3), Widenka 2, Tymczyszyn 2, Studziñski 0.
Podkarpackie: Grochowski 24, £abuda 13, Baron 12 (2x3), Maczkowski 11, Siembida 9 (1x3), Bo³d 7 (1x3), Szado 0.   


KUJAWSKO-POMORSKIE – LUBUSKIE 94 : 66
(22:17, 13:27, 30:14, 29:8)

Pierwsza æwiartka i pocz±tek drugiej nale¿a³ do faworytów – dru¿yny Kujawsko-Pomorskiego, ale od 13 min zaczê³a siê zarysowywaæ przewaga Lubuskiego. G³ównie dziêki rewelacyjnemu Filipowi Matczakowi, który w ca³ym spotkaniu zdoby³ a¿ 43 punkty. To jak na razie strzelecki rekord tego turnieju. Matczak zdoby³ prawie 2/3 punktów swojej dru¿yny, ale to nie pomog³o w odniesieniu zwyciêstwa. Mimo, ¿e do przerw Lubuskie prowadzi³o 44:35, to od tego momentu coraz lepiej graj±cy podopieczni Macieja ¯ywiczka zaczêli niwelowaæ straty. W 25 min by³o ju¿ 51:44 dla Kujawsko-Pomorskiego, a ich rywale pozostawali w tym momencie bez zdobyczy punktowej. W 35 min by³o ju¿ 75:62 dla faworytów, w¶ród których na deskach brylowa³ Przemys³aw Karnowski (zebra³ w ca³ym meczu a¿ 20 pi³ek!).W ostatniej kwarcie Kujawsko-Pomorskie ju¿ tylko powiêksza³o przewagê, która siêgnê³a prawie 30 „oczek”. Gracze Macieja ¯ywiczki równie¿ zapewnili sobie ju¿ awans do pó³fina³ów.        


Kujawsko-Pomorskie: Pietrzak 20 (1x3), Milak 17 (1x3), Adryañczyk 14 (1x3), Karnowski 12, Guziewicz 10 (1x3), Sztejnwald 5, Dembczyñski 5, Rutkowski 4, Stankiewicz (1x3), B³aszczyk 2, Wojciechowski 2, Jankowski 0.
Lubuskie: Matczak 43 (3x3), Mruk 11 (1x3), Mehmeti 6, Walczak 2, Dybek 2 Krawczyk 2, Rudnicki 0,Urbanek 0, Magierski 0, Mulawa 0.


MA£OPOLSKIE – DOLNO¦L¡SKIE  49 : 79
(17:27, 10:20, 11:15, 11:17)

W³a¶ciwie po 20 minutach by³o po meczu. Zespó³ z³o¿ony z najlepszych 15-latków na Dolnym ¦l±sku b³yskawicznie wypracowa³ sobie bezpieczn± przewagê, która na koniec drugiej kwart siêgnê³a 20 oczek. Nie zawiód³ lider dru¿yny, Piotr Nied¼wiedzki, który nie do¶æ, ¿e by³ najskuteczniejszym graczem swojego zespo³u to jeszcze zaliczy³ 8 zbiórek i 2 asysty. W ekipie z Ma³opolski jedynie Dariusz Wolak próbowa³ podj±æ walkê z dobrze dysponowanymi koszykarzami dru¿yny trenera Sebastiana Potocznego. Ale w pojedynkê niewiele móg³ zdzia³aæ. W trzeciej i czwartej ods³onie Dolno¶l±skie jeszcze powiêkszy³o przewagê przez ca³y czas w pe³ni kontroluj±c wydarzenia na parkiecie. W koñcówce meczu szkoleniowiec gospodarzy turnieju da³ odpocz±æ swoim najlepszym zawodnikom, posy³aj±c do boju zmienników. Ci nie pozwolili zbli¿yæ siê punktowo rywalom i zachowuj±c odpowiedni rytm gry, utrzymali wysok± przewagê do koñcowej syreny.       

    
Ma³opolskie:
Wolak 16, Wojciechowski 7, Perucki 6, Put 5 (1x3), Maksymiuk 4 (1x3), Mokrzycki 3 (1x3), Majdak 2, Krok 2, Trojan 2, Druka³a 2, Ko³ek 0.

Dolno¶l±skie: Nied¼wiedzki 30 (3x3), Kilian 15 (2x3), Markowski 8, Martyniak 8, Berezowski 7, Koelner 5 (1x3), B³aszczyk 2, Kulon 2, Józefiak 2, Peszko 0, Weselak 0, Bo¶lak 0.


WIELKOPOLSKIE – MAZOWIECKIE  97 : 74
(26:21, 28:20, 31:21, 12:12)

Pierwsza partia spotkania Wielkopolski z województwem Mazowieckim by³a jeszcze wyrównana, ale od drugich 10 minut podopieczni Tadeusza Dudziñskiego zaczêli sukcesywnie powiêkszaæ swoj± przewagê, która po 20 min siêgnê³a 13 oczek. Mazowieckie nie zamierza³o jednak ³atwo oddaæ pola i do drugiej po³owy przyst±pi³o z mocnym postanowieniem odrobienia strat. Prowadzeni do boju przez Mateusza Ponitkê (34 pkt) gracze z Wielkopolski nie dali jednak narzuciæ sobie stylu gry rywala i konsekwentnie z minuty na minutê zwiêkszali dystans dziel±cy ich od przeciwników. W 29 min po celnym rzucie Adama Wiciaka Wielkopolska wygrywa³a ju¿ 81:58 i sta³o siê jasne, ¿e Mazowieckie nie da rad sprawiæ niespodzianki. W ostatniej, do¶æ chaotycznej z obu stron kwarcie, pad³ remis 12:12, ale nie mia³o to ju¿ wiêkszego wp³ywu na koñcowy rezultat.   

  
Wielkopolskie: Ponitka 34 (3x3), Milczyñski 22, Zygman 10, Górecki 9, Makowski 6, Wiciak 6, Pawe³czyk 4, Marchewka 3, Szyd³owski 2, Nowicki 1, Krzemieñ 0, Kaczmarek 0.

Mazowieckie: Mroczek 24 (1x3), Szczukowski 10 (1x3), Curyl 9 (2x3), Skórczyñski 8, P±gowski 6, Beta 5,  Sobczk 4, Bonarek 2, Luto 2, Paw³owski 2, Kuczyñski 2, Prus 0.   


MAZOWIECKIE – MA£OPOLSKIE 74 : 96
( 29-26, 11-25, 20-26, 14-19 )

Mazowieckie: Skórczyñski 18, Mroczek 14 (1x3), P±gowski 10 (13), Szczukowski 9 (1x3), Kuczyñski 6, Paw³owski 6,Luto 5, Beta 4, Sobczak 2, Prus 0, Curyl 0, Bonarek 0.
Ma³opolskie: Wolak 30 (2x3), Krok 18, Perucki 15 (2x3), Wojciechowski 13 (1x3), Put 9 (1x3), Maksymiuk 7, Mokrzycki 2, Druka³a 2.


Mazowieckie w pierwszej kwarcie zaskoczy³o rywali. Graj±c pomys³owo w ofensywie, podopieczni Adama Latosa niemal przez ca³e 10 minut prowadzili. Ba nawet w 15 min na tablicy utrzymywa³ siê korzystny dla przybyszów z Warszawy i okolic rezultat. Mazowiecie prowadzi³o jeszcze wówczas 36:33. Od tego momentu lepiej pod bronion± tablic± zaczêli graæ koszykarze Ma³opolskiego, którzy wymuszali na rywalach proste b³êdy. Do niez³ej dyspozycji w obronie Dariusz Wolak i spó³ka do³o¿yli jeszcze skuteczniejsz± grê w ataku i na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Po pierwszej po³owie prowadzili ju¿ faworyci, którzy w kolejnych fazach potyczki stopniowo powiêkszali przewagê, która b³yskawicznie siêgnê³a 20 oczek. Oprócz Wolaka w zespole trenera Jaros³awa Mosio wyró¿nili siê Damian Krok i Wojciech Perucki. Dziêki tej wygranej Ma³opolska zapewni³a sobie udzia³ w pó³fina³ach.

DOLNO¦L¡SKIE – WIELKOPOLSKIE 94 : 61
(26-17, 24-15, 24-13,20-16 )

Dotychczasowy lider tabeli i pogromca swych przeciwników, Dolny ¦l±sk, nie zawiód³ po raz kolejny i znów wygra³ z ponad 30-punktow± przewag±. W pierwszej kwarcie spokojnie graj±cy podopieczni Sebastiana Potocznego zbudowali bezpieczn± przewagê (26:17). Dobr± partiê w województwie Dolno¶l±skim rozgrywali Maksym Kulon oraz Jakub Koelner. Obaj grali na przyzwoitej skuteczno¶ci, a przy okazji prezentowali zespo³ow± koszykówkê. Cierpliwie graj±cy w ataku i twardo w obronie Dolny ¦l±sk w drugiej i trzeciej partii bez najmniejszych k³opotów „odjecha³” rywalom. Tym zabrak³o argumentów, by sprostaæ wysoko zawieszonej poprzeczce przez najlepszych 15-latków z po³udniowo-zachodniej Polski. W ostatniej æwiartce faworycie nieco zluzowali i mecz odrobinê siê wyrówna³, ale nikt nie mia³ z³udzeñ kto rz±dzi i dzieli na parkiecie. Z trzema wysokimi wygranymi Dolno¶l±skie zajê³o pierwsze miejsce w swojej grupie i jutro zagra w wieczornym pó³finale

Dolno¶l±skie: Koelner 25, Berezowski 17 (1x3), Nied¼wiedzki 16 (2x3), Kulon 12, Kilian 9 (1x3), Mrkowski 7, Peszko 6, Józefiak 2, Weselak 0, Martyniak 0, B³aszczyk 0, Bo¶lak 0.Wielkopolskie: Szyd³owski 17 (2x3), Milczyñski 17 Ponitka 10 (1x3), Krzemieñ 6, Zygman 4, Górecki 4, Marchewka 2, Pawe³czyk 1, Kaczmarek 0, Nowicki 0, Makowski 0, Wiciak 0.

LUBUSKIE – ¦L¡SKIE  83 : 85
( 27-30, 20-16, 24-29, 12-10 )

Niemal przez ca³e spotkanie na tablicy widnia³ remis. Gdy tylko jeden zespó³ odskakiwa³ na kilka oczek, za moment przeciwnicy odrabiali straty. Wed³ug tego scenariusza toczy³ siê ten pojedynek, którego stawk± by³a jutrzejsza potyczka o 5 miejsce. Mecz Lubuskiego ze ¦l±skim mia³ te¿ inny wymiar. By³a to rywalizacja najlepszych strzelców obu zespo³ów. Z jednej strony Filip Matczak, który zaliczy³ 49 oczek, jak zwykle w wielu przypadkach graj±c indywidualnie. Po drugiej stronie mogli¶my podziwiaæ Djamela Benlazerega, który w ci±gu prawie 40 min, które spêdzi³ na boisku ,zdoby³ 35 oczek. W 38 min spotkania by³ remis 83:83. W kolejnych akcjach obie ekipy mia³y k³opoty z trafieniem do kosza i niemal przez 120 sekund utrzymywa³ siê wynik remisowy. Na 27 sek. przed koñcow± syren± pi³kê mia³o Lubuskie, a konkretnie Matczak, który pope³ni³ jednak b³±d kroków. Pomy³kê rywali wykorzystali gracze ¦l±skiego, którzy ustawili akcjê pod Macieja Rakoczego. Ten solowym wej¶ciem na kosz zdoby³ zwyciêskie punkty dla swego zespo³u.       


Lubuskie: Matczak 49 (3x3), Mulawa 13, Krawczyk 10, Mruk 5 (1x3), Magierski 4, Dybek 2, Rudnicki 0, Mehmeti 0.

¦l±skie: Benlazereg 35, Rakoczy 22 (4x3), Piechowicz 8, Gawêda 8, Bujoczek 6, Filczek 4, Niedzia³kowski 2, Adamczak 0, Widenka 0, Tymczyszyn 0.PODKARPACKIE – KUJAWSKO-POMORSKIE 80 : 73
(22:18, 27:13, 15:20, 16:22)

Od pocz±tku zespo³owi z Kujaw i Pomorza gra siê nie uk³ada³a. Podkarpacie wygra³o pierwsz± æwiartkê nieznacznie 22:18, a w drugiej partii podopieczni Jerzego Szambelana  ogrywali rywali z jeszcze wiêksz± ³atwo¶ci±. Kujawsko-Pomorskie w tym fragmencie pojedynku prezentowa³o siê zdecydowanie poni¿ej swoich mo¿liwo¶ci. S³abo¶æ rywali perfekcyjnie wykorzystywali koszykarze Podkarpacia. Dru¿yna kierowana przez Grzegorza Grochowskiego w drugiej kwarcie systematycznie powiêksza³a przewagê, która po 20 min siêgnê³a 18 oczek. W trzeciej æwiartce by³ moment, ¿e Kujawy przegrywa³y ju¿ 24 punktami, ale sygna³ do odrabiania strat da³ dwoma celnymi trójkami Adrian Guziewicz. Gdy po trzech ods³onach by³o 64:51 dla Podkarpacia wynik pozostawa³ spraw± otwart±. W 37 min po akcji 2+1 Micha³a Pietrzaka Kujawsko-Pomorskie przegrywa³o tylko 70:65 ale w koñcówce spotkania wiêcej zimnej krwi zachowali rywale z Podkarpacia, którzy po koñcowej syrenie mogli cieszyæ siê z pierwszego miejsca w tabeli i unikniêcia w pó³finale Dolno¶l±skiego.


Podkarpackie: £auda 30, Grochowski 14 (1x3), Bo³d 11 (1x3), Siembida 10 (2x3)Baron 8, Maczkowski 7.   
Kujawsko-Pomorskie: Karnowski 20 (1x3), Guziewicz 19 (3x3), Pietrzak 15, Rutkowski 11 (3x3), Milak 5 (1x3), Sztejnwald 3, Jankowski 0, Dembczyñski 0, Adryañczyk 0.


zibi dnia kwiecie 27 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 3922 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Kadry Dziewczyny rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985