Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³fina³y - dziewczyny Grupa A,B,C,D
OOM 2008 Wa³brzych

OOM 2008 Pó³fina³y - dziewczyny Grupa A,B,C,D

GRUPA – A: organizator – POZKosz Gdañsk


Lubuskie : Zachodnio-Pomorskie  83 : 64
(20:12, 25:12, 24:19, 14:18)

Wielkopolskie : Pomorskie 74 : 86
(14:10, 24:24, 20:25, 16:27)
W Gdyni rewan¿ wziê³y kadetki. Mecz z Wielkopolsk± by³ bardzo dramatyczny. Ekipa go¶ci w drugiej kwarcie prowadzi³a ju¿ 33:19 i nic nie wskazywa³o na zwyciêstwo gospodyñ. Koszykarki z Pomorza gra³y s³abo, pope³nia³y wiele b³êdów i mia³y olbrzymi problem ze skuteczno¶ci±. Od 17 minuty meczu Pomorze rozpoczê³o pogoñ. Do przerwy prowadzi³a Wielkopolska 38:34. Po przerwie mecz jeszcze bardziej siê wyrówna³. Zespo³y kilka razy zmienia³y siê prowadzeniem. Oba te¿ dozna³y os³abieñ. Najpierw parkiet opu¶ci³y Bud¼ko i Janowicz z Wielkopolski, a kilka minut pó¼niej Wilk i Pabisiak z Pomorza. Przed czwart± kwart± Pomorze prowadzi³o 59:58. Czwarta kwarta by³a popisem Pomorza, które zdoby³o dziewiêæ punktów z rzêdu, objê³o prowadzenie 68:60 i nie odda³o go ju¿ do koñca meczu. Dla Pomorza najwiêcej punktów zdoby³y: Bolda 22, Ostrowska 19 Pabisiak 13 i Wilk 13. Pomorze wygra³o walkê na tablicach a¿ 66:41.
 Wielkopolskie : Lubuskie  58 : 79
(12:20, 10:21, 18:16, 18:22)

Pomorskie :Zachodnio-Pomorskie  95 : 64
(27:14, 10:18, 32:13, 26:19)
Dzisiejszym zwyciêstwem nad Zachodniopomorskim 95:64 kadra Pomorza kadetek zapewni³a sobie awans do fina³u Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. Dzisiejszy mecz by³ wyrównany tylko do przerwy. Graj±ca pe³nym sk³adem kadra Pomorza nie potrafi³a uzyskaæ znacz±cej przewagi. Po przerwie podopieczne Marcina Korpolewskiego i Lubow Szwecowej zacie¶ni³y obronê i zdobywa³y wiele ³atwych punktów z szybkich ataków. Podobnie wygl±da³a czwarta kwarta. Pomorze ma na koncie dwa zwyciêstwa i wraz z lubuskim (tak¿e dwa zwyciêstwa) wywalczy³o ju¿ awans do turnieju fina³owego. Jutro o 12:00 oba zespo³y zagraj± o pierwsze miejsce w gdyñskim pó³finale.

Zachodnio-Pomorskie : Wielkopolskie  49 : 63
(7:15, 8:16, 16:21, 18:11)

Pomorskie : Lubuskie  85 : 51
(19:12, 23:15, 14:17, 29:7)
W meczu o pierwsze miejsce w gdyñskim pó³finale kadra Pomorza kadetek pokona³a dzi¶ kadrê województwa lubuskiego 85:51. Mecz od pocz±tku toczy³ siê pod dyktando gospodyñ. Jedynie w trzeciej kwarcie zespó³ z lubuskiego zniwelowa³ ró¿nicê do mniej ni¿ dziesiêciu punktów. W meczu o trzecie miejsce Wielkopolska pokona³a Zachodniopomorskie 63:49. MVP turnieju uznano Agatê Ostrowsk± (Pomorza), królem strzelców zosta³a Patrycja Bolda (Pomorze) 83 punkty, wyró¿nienia w poszczególnych ekipach otrzyma³y: Kaja Pabisiak (Pomorze), Weronika Nowak (lubuskie), Marta Szymkowiak (Wielkopolska), Paulina Babij (Zachodniopomorskie).

Tabela

1  Pomorskie  3  6  3  0       
2  Lubuskie  3  5  2  1
       
3  Wielkopolskie  3  4  1  2      
4  Zachodnio-Pomorskie  3  3  0  3      


GRUPA – B: org. – WOZKosz Woj.Maz.

Warmiñsko-Mazurskie : Podlaskie 120 : 62
(29:16, 36:17, 30:14, 25:15)

Mazowieckie : Kujawsko-Pomorskie 85 : 86
(23:28, 25:19, 19:25, 18:14)

Kujawsko-Pomorskie : Warmiñsko-Mazurskie 98 : 80
(27:16, 22:7, 23:27, 26:30)

Mazowieckie : Podlaskie 111 : 36
(28:4, 24:12, 30:10, 29:10)

Podlaskie : Kujawsko – Pomorskie 45 : 70
(10:16, 10:21, 13:15, 12:18)

Mazowieckie – Warmiñski Mazurskie 89 : 86
(22:27, 31:20, 21:16, 15:23)

Tabela


1 Kujawsko-Pomorskie 3 6 3 0
2 Mazowieckie 3 5 2 1
3 Warmiñsko-Mazurskie 3 4 1 2
4 Podlaskie 3 3 0 3   GRUPA – C: org. – PZKosz Rzeszów


Ma³opolskie – Lubelskie 105 : 36
(29:5, 29:13, 20:8, 27:10)
Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie 60 : 50
(14:12, 19:15, 18:16, 9:7)

Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie  65 : 60
(21:12, 20:19, 16:15, 8:14)
Podkarpackie - Lubelskie 80 : 48
(10:12, 24:12, 27:10, 19:14)

Lubelskie - ¦wiêtokrzyskie 34 : 71
(10:22, 2:15, 12:8, 10:26)
Podkarpackie - Ma³opolskie 81 : 73
(22:23, 14:15, 20:14, 25:21)

Tabela

1 Podkarpackie 3 6 3 0
2 Ma³opolskie 3 5 2 1

3 ¦wiêtokrzyskie 3 4 1  2
4 Lubelskie 3 3 0 3GRUPA – D: org. – OZKosz Opole,


¦l±skie - Dolno¶l±skie 58 : 63
(12:16, 13:17, 17:14, 11:6, 5:10)
punkty Dolny¶l±sk : Gomo³ysek 11, Orman 5, Deko 12,
So³tysiak 25, Jurga 3, Koz³owska 1, Krupiñska 0, Wnêtrzak 6,
punkty ¦l±sk: Habrowska Ewa 0, Seneczyn Ewelina 10 , Rutkowska Klaudia 18, Sikora Klaudia 0, Wieczorek Sandra 3, £abuz Joanna 10, Ma³ek Monika 2 Kossak Katarzyna 0, Pazur Beata 0, Kuzia Bogna 4, Gwadera Alicja 11

Gra przebiega³a z lekk± przewag± dla Dolnego ¦l±ska. Przewaga nie wzros³a powy¿ej 10 pkt, jednym s³owem kontrolowana gra Wroc³awianek. Dziewczyny ze ¦l±ska ca³y czas gonili wynik dopiero koñcówka meczu przynios³a emocje gdy¿ Kadra ¦l±ska wysz³a na 3 pkt prowadzenie. Gra sta³a siê bardzo nerwowa, du¿o niecelnych rzutów z gry jak i z osobistych jednak to Dolny¶lask doprowadzi³ do jak siê pó¼niej okaza³o szczê¶liwej dogrywki. Koniec czasu gry, remis, dogrywka w której by³ straszny chaos i ba³agan. Kadra Dolnego ¦l±ska szybciej uspokoi³a grê i jak siê okaza³o to by³ klucz do zwyciêstwa w tym meczu.

Opolskie - £ódzkie 24 : 106
(4:25, 10:25, 6:28, 4:28)

£ódzkie - ¦l±skie  67 : 69
(16:17, 23:15, 11:19, 17:18)

£ód¼:Frachowicz 4, Barnik 0, B³aszczyk 0, Mitek 4, Janas 21, Grzybek 2, Damaz 7,
Dêbiec 10, Olejnik 13, Humerska 3, Kramm 3.
¦l±sk: ¦l±skie: Habrowska Ewa 0, Seneczyn Ewelina 17, Rutkowska Klaudia 10,
Sikora Klaudia 0, Wieczorek Sandra 0, £abuz Joanna 8, Ma³ek Monika 4, Kuzia Bogna 3,
Gwadera Alicja 27.
Opolskie - Dolnosl±skie 37 : 118
(6:31, 10:21, 13:34, 8:32)

Dolno¶l±skie - £ódzkie 70 : 50
(21:11, 24:15, 17:8, 8:16)

Opolskie – ¦l±skie  32 : 114
(6:27, 12:27, 10:25, 4:35)

¦l±skie: Habrowska Ewa 15, Seneczyn Ewelina 4, Rutkowska Klaudia 4, Sikora Klaudia 7, Wieczorek Sandra 20, £abuz Joanna 10, Ma³ek Monika 15, Kossak Katarzyna 10, Pazur Beata 4, Kuzia Bogna 13, Gwadera Alicja 12.

Opolskie:Szwak Klaudia 2, Badurowicz Malwina 0, Lubowiecka Agata 2, Klose Adrianna 4, Wantuch Aleksandra 7, Parobecka Paulina 0, Rudyk Sandra 4, Wiecha Katarzyna 0, Bolek Aneta 7, Rudziñska Magdalena 2, Bider Ewelina 2, Nizio Monika 2.

Tabela

1 Dolno¶l±skie 3 6 3 0 
2 ¦l±skie 3 5 2   1

3 £ódzkie 3 4 1  2
4 Opolskie 3 3 0  3 

zibi dnia kwiecie 16 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 9069 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Mazowieckie
Mazowieckie
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985