Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³fina³y ch³opcy grupa A,B,C,D
OOM 2008 Wa³brzych


GRUPA – B: organizator – K-P ZKosz Bydgoszcz


Warmiñsko-Mazurskie : Podlaskie 93 : 48
(26:8, 18:9, 26:20, 23:12)

Kujawsko-Pomorskie : Mazowieckie 91 : 80
(22:22, 27:15, 19:18, 23:25)

Podlaskie : Mazowieckie  51 : 126
(15:38, 15:30, 9:36, 12:22)

Kujawsko-Pomorskie : Warmiñsko-Mazurskie  91 : 66
(15:13, 24:16, 23:20, 29:17)

Mazowieckie : Warmiñsko-Mazurskie  82 - 80
(18:23, 16:18, 25:21, 23:18)

Kujawsko–Pomorskie : Podlaskie  112 - 48
(42:13, 19:2, 31:10, 20:23)

Tabela

1 Kujawsko-Pomorskie 3 6 3  0 
2 Mazowieckie 3 5 2 1
 
3 Warmiñsko-Mazurskie 3 3 1 2
4 Podlaskie 3 3 0 3 

FOTO-GALERIA


GRUPA – C: organizator – KOZKosz Kraków
Kadra ch³opców województwa ¦wiêtokrzyskiego wycofa³a siê z udzia³u w pó³fina³ach OOM

Ma³opolskie – Lubelskie 118 : 46
(26:8, 35:6, 27:14, 30:18)

Podkarpackie - Lubelskie 109 : 56
(31:18, 32:9, 25:11, 21:18)

Podkarpacie : Baron 12, Hajbos 3, Grochowski 19, Lipski 7, Labuda 7, Szado 5, Bold 18, Maczkowski 8, Siembida 30,
Lubelske : Wasik 2, Adameczek 15, Szewczyk 10, Szurmacz 3, Ku¿ma 2, Karolak 10,Fr±czek 14

Ma³opolskie - Podkarpackie 75 : 89
20-22, 23-13, 17-28, 15-26
Podkarpacie : Baron 15, Grochowski 31,Labuda 21, Szado 3, Bold 2, Maczkowski 15, Siembida 2,
Ma³opolskie : Maksymiuk 4, Wojciechowski 2, Perucki 7, Majdak 2, Mokrzycki 2,Put 14 Drukala 2, Wolak 10, Krok 20, Trojan 2, Kapa³ka 10

Tabela


1 Podkarpackie 4 pkt.
2 Ma³opolskie
3 pkt.
3 Lubelskie   2 pkt.


GRUPA – D: organizator – ¦ZKosz Jaworzno

Opolskie - £ódzkie 38 : 89
17-22, 9-32, 4-14, 8-21

Mecz  £ód¼- Opole zakoñczy³ siê wynikiem 89-36 dla dru¿yny z £odzi. Obie dru¿yny wysz³y na parkiet trochê stremowane. Zawodnicy z £odzi zdobyli  du¿± przewagê punktow± dziêki szybkiemu atakowi i dobrej obronie ca³ej dru¿yny. 

Opole – S³awiñski 4, Cembala 0, Ziemba 16, Szczawiñski 5, Urbañski 5, Ba³aciñski 2, Bolibrzuch 6.
£ód¼ – Zau³cha 7, Kaczmarek 2, Kowalczyk 10, Kucharek 9, Kisiel 2, Janas 4, Michalak 19, Lenczuk 10, ¦wit 2, Adamczewski 12, Jab³oñski 14

¦l±skie - Dolno¶l±skie 57 : 70
12-14, 13-17, 18-22, 13-17


Mecz  po miêdzy dru¿ynami dolnego ¶l±ska i górnego ¶l±ska by³ bardzo ciekawym i zaciêtym widowiskiem. Pocz±tek spotkania by³ bardzo wyrównany i gra toczy³a siê punkt za punkt. Od pocz±tku drugiej kwarty gracze województwa dolno¶l±skiego odskoczyli na kilkupunktowe prowadzenie, które systematycznie powiekszali do koñca pierwszej po³owy. Po wznowieniu gry w trzeciej æwiartce meczu zawodnicy ¶l±ska nie mogli sobie poradziæ z agresywna obron± na ca³ym boisku przez co dolny ¶l±sk odskoczy³ na ponad 10-cio punktowe prowadzenie i do koñca spotkania kontrolowa³ przebieg meczu systematycznie powiêkszaj±c przewagê. ¦wietnie w obronie gra³ Wojciech Markowski, który kompletnie wy³±czy³ najlepszego strzelca województwa ¶l±skiego Djamela Benlazerga, co mia³o du¿y wp³yw na koñcowy wynik meczu.
     

¦l±sk - Kwieciñski 4, Rakoczy 14, Gawêda 13, Piechowicz 5, Niedzia³kowski 2, Filczek  6, Adamczak 2, Bujoczek 3, Widenka 0, Tymczyszyn 1, Studziñski 1, Benlazereg 6.
Dolny ¦l±sk – Kulon 2, Peszko 0, Weselak 2, Józefiak 0, Kilian 7, Koelner 16, Berezowski 2 , Martyniak 8, B³aszczyk 4, Bo¶lak 0, Nied¼wiedzki 15, Markowski 14,


Dolno¶l±skie - Opolskie  84 : 39
28-2, 22-10, 18-9,16-18
W drugim dniu rozgrywek pierwsze spotkanie rozegra³y zespo³y dolnego ¶l±ska i województwa opolskiego. Pocz±tek meczu to b³yskawicznie osi±gniêta przewaga graczy województwa dolno¶l±skiego. Pod koniec pierwszej kwarty na tablicy widnia³ wynik 28-0! W nastêpnych partiach spotkania gra siê bardziej wyrówna³a. Ca³e spotkanie przebiega³o pod dyktando graczy z dolnego ¶l±ska, którzy bez problemów dowie¼li przewagê z pierwszej czê¶ci gry do koñca meczu. Jedynym zawodnikiem z Opola, który stara³ siê nawi±zaæ walkê by³ Dominik Ziêba zdobywca prawie wszystkich punktów swojego zespo³u. Warto jednak dodaæ ¿e województwo opolskie sk³ada siê tylko i wy³±cznie z graczy Smyka  Prudnik.


Opole: Ziemba 29, S³awiñski 2, Bolibrzuch 8
Dolny¶lask:  Kulon 5, Peszko 6, Weselak 9, Józefiak 8, Kilian 9, Koelner 2, Berezowski 12, Martyniak 11, B³aszczyk 4, Boslak 4, Nied¿wiedzki 8, Markowski 6

¦l±skie - £ódzkie  72 : 59
23-17, 12-12, 18-10, 19-20


W drugim mecze drugiego dnia turnieju zawodnicy Kadry ¦l±ska podejmowali Ekipê z £odzi.  I kwarta to minimalne prowadzenie  dru¿yny ze ¦l±ska. II kwarta to ci±g³e  prowadzenie Kadry ¦l±ska pierwsza po³owa koñczy siê wynikiem 37:29. III kwarta mocny atak Kadry ¦l±ska, przewaga wzros³a do oko³o 10+ . IV kwarta w której by³o widaæ zmêczenie zawodników ¦l±skich co wykorzysta³a Kadra Województwa £ódzkiego i zmniejszyli przewagê do 4 pkt. Przez pewnie okres czasu gra by³a bardzo nerwowa a zawodnicy obydwu dru¿ynom byli nieskuteczni. T± s³ab± grê prze³amali zawodnicy „Silesi” którzy zaczêli stopniowo powiêkszaæ przewagê , a mecz zakoñczy³ siê wynikiem 72:57.


¦l±sk: Rakoczy  4, Gawêda 4, Piechowicz7,Niedzia³kowski 9, Filczek 2, Bujoczek 9, Tymczyszyn 2, Studziñski 1, Benlazereg 34
£ódzkie : Kaczmarek 2, Kowalczyk 4, Michalak 25, Leñczuk 10, ¦wit 2, Adamczewski 12, Jab³oñski 2


£ódzkie – Dolno¶l±skie  46 : 85
7-26, 14-24, 22-17, 13-18
£ód¼ – Zau³cha 0, Kaczmarek 0, Kowalczyk 2, Kucharek 0, Kisiel 2, Janas 0, Michalak 14, Lenczuk 5, ¦wit 2, Adamczewski 14, Jab³oñski 7
Dolny¶lask:  Kulon 9, Peszko 2, Weselak 2, Józefiak 7, Kilian 10, Koelner 6, Berezowski 13, Martyniak 6, B³aszczyk 2, Boslak 0, Nied¿wiedzki 21, Markowski 7

Mecz pomiêdzy dru¿ynami £ódzkie - Dolno ¦l±skie by³ meczem o wszystko dla zawodników z £odzi. Musieli bowiem wygraæ 14 pkt aby my¶leæ o fina³ach OOM. Obie ekipy wysz³y na mecz mocno skoncentrowane i zmobilizowane. Po s³abym pocz±tku ekipy z woj. ³ódzkiego (18:0) zawodnicy musieli nadrabiaæ wynik. W dalszej czê¶ci meczu gra by³a ju¿ bardziej zaciêta ale £ód¼ niestety zosta³a pokonana przez Dolnyslask.

¦l±skie - Opolskie 94 : 48
23-13, 19-12, 25-12, 27-11
¦l±sk - Kwieciñski 5, Rakoczy 19, Gawêda 11, Piechowicz 8, Niedzia³kowski 9, Filczek 2 , Adamczak 7, Bujoczek 5, Widenka 5, Tymczyszyn 4, Studziñski 8, Benlazereg 11
Opole : Ziemba 28, Szczawiñski 11, Urbañski 2, Bolibrzuch 7

Mecz bez historii z góry by³o wiadomo ¿e kadra województwa ¦l±skiego zdominuje zespó³ z Opolskiego

I tu znowu nasuwa mi siê pytanie dlaczego z województwa ¦l±skie i Opolskiego na camp wojewódzki jedzie po 10 zawodników skoro u nas jest kilkana¶cie zespo³ów kadeckich a w opolskim zaledwie 1 ?
Nie lepiej po³±czyæ te okrêgi i np. wystawiæ wspólna 20 ?

Tabela


1  Dolno¶laskie  3  6  3  0  
2  ¦l±skie  3  5  2
  1 
3  £ódzkie  3  4  1  2 
4  Opolskie 3  3  0  3 

ALL STARS

1 rozgrywaj±cy  - Kowalczyk Sebastian
2 rzuczj±cy obroñca – Koelner Jakub
3 niski skrzyd³owy – Micha³ Michalak
4 silny skrzyd³owy Djamel Belzanereg
5 center – Nied¼wiecki Piotr ( MVP )
 

10 - najlepszych strzelców

1 Ziemba Dominik 73 ( Opolskie )
2 Belzabereg Djamel 51 ( ¦l±skei )
3 Michalak Micha³ 48 ( £ódzkie )
4 Nied¼wiecki Piotr 44 ( Dolnosl±skie )
5 Rakoczy Maciej 36 ( ¦l±skie )
5 Adamczewski  36 ( £ódzkie )
7 Gawêda Krzysztof 28 ( ¦l±skie )
8 Markowski Wojciech 27 ( Dolnosl±skie )
8 Berezowski Kamil 27 ( Dolnosl±skie )
10 Kilian Jakub 26 ( Dolno¶l±skie )
 

FOTO-ZIBI


 

zibi dnia kwiecie 17 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 4120 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦l±skie r.93 (Jelenia Góra)
¦l±skie r.93 (Jelenia Góra)
Kadry Dziewczyny rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985