Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

OCENY INDYWIDUALNE ZAWODNICZEK POMORZA PO FINALE OOM 2008
OOM 2008 Wa³brzych


Aleksandra Witkowska (rozgrywaj±ca / VBW GTK Gdynia / ****) – pierwsza rozgrywaj±ca kadry, bardzo równa gra we wszystkich meczach, ma³o zdobytych punktów ale ¶wietna kontrola tempa gry i realizowanie za³o¿eñ taktycznych, bardzo dobra gra w obronie, wa¿na „trójka” w meczu z Ma³opolska, musi doskonaliæ koz³owanie oraz technikê rzutu.
(5 gier, 28,0 minut, 3,4 punktów, 2,4 zbiórek, 1,8 asyst, 1,4 przechwytów, 2,2 strat)

Dagmara Olejko (center / Bliza W³adys³awowo / ***) – trzeci center kadry, spêdzi³a na parkiecie relatywnie ma³o minut, dobra gra w meczu z lubuskim gdzie pokaza³a skuteczno¶æ w ataku, musi doskonaliæ grê w obronie oraz grê ty³em do kosza.
(3 gry, 6,7 minut, 3,3 punktów, 3,3 zbiórek, 0,0 asyst, 0,3 przechwytów, 0,7 strat)

Magdalena Chodnikiewicz (rozgrywaj±ca / Bryza Kolbudy / **) – trzecia rozgrywaj±ca kadry, dobr± zmianê da³a z Mazowszem gdy za piêæ przewinieñ boisko opu¶ci³a Witkowska, w pozosta³ych meczach gra³a s³abiej notuj±c zbyt wiele strat, musi graæ z wiêkszym zdecydowanie, doskonaliæ koz³owanie i rzut.
(3 gry, 7,0 minut, 0,7 punktów, 1,7 zbiórek, 0,3 asyst, 0,0 przechwytów, 2,3 strat)

Monika Zglenicka (skrzyd³owa / Bryza Kolbudy /***) – gracz zadaniowy, szczególnie dobrze prezentuj±cy siê w obronie, dawa³a dobre zmiany Kaji Pabisiak, najlepszy mecz przeciwko Dolnemu ¦l±skowi, musi pracowaæ nad gr± w ataku – rzut i gra 1x1.
(4 gry, 6,5 minut, 0,5 punktów, 2,0 zbiórek, 0,5 asyst, 0,8 przechwytów, 1,0 strat)

Karolina R±czka (rozgrywaj±ca / Truck.pl Victoria Dêbnica Kaszubska / ***) – druga rozgrywaj±ca kadry, bardzo dobra gra w obronie indywidualnej, w ataku ¶mia³o oddawane rzuty z pó³dystansu, problemy z kierowaniem gr± dru¿yny, b³êdy w obronie zespo³owej, du¿e zaanga¿owanie w grê, najlepszy mecz w finale z kujawsko-pomorskim, musi poprawiæ koz³owanie oraz rzut z dystansu.
(5 gier, 8,8 minut, 2,6 punktów, 0,6 zbiórek, 0,2 asyst, 0,8 przechwytów, 1,2 strat)

Anna Broda (rzucaj±ca / VBW GTK Gdynia / ****) – zmienniczka Patrycji Boldy, dobra gra w obronie i w ataku, w ataku dobra selekcja rzutów i ¶wietne koñcz±ce podania, ¶wietny mecz z Mazowszem, musi pracowaæ nad koz³owaniem lew± rêk± i gr± 1x1 w ataku.
(5 gier, 16,4 minut, 5,2 punktów, 1,0 zbiórek, 1,4 asyst, 1,4 przechwytów, 2,0 strat)

Agata Zuchniewicz (skrzyd³owa / VBW GTK Gdynia / **) – zmienniczka na pozycji silnej skrzyd³owej, nie mia³a zbyt wielu szans na pokazanie swoich umiejêtno¶ci, zagra³a w meczach z dolno¶l±skim i lubuskim pokazuj±c dobr± grê na tablicach oraz s³absz± skuteczno¶æ rzutów, musi pracowaæ nad si³± oraz gr± 1x1.
(2 gry, 10,0 minut, 1,0 punktów, 4,0 zbiórek, 0,5 asyst, 0,5 przechwytów, 0,5 strat)

Agata Ostrowska (skrzyd³owa / Etmal Korsarz Gdañsk / ****) – pierwsza silna skrzyd³owa kadry, kapitan dru¿yny, wybrana do Pi±tki All-Star turnieju, gra³a bardzo ambitnie, silny punkt zespo³u w obronie i walce na tablicach, s³abszy turniej w ataku, w ataku musi poprawiæ grê 1x1 (mniej koz³ów) oraz technikê rzutu.
(5 meczów, 29,0 minut, 9,4 punktów, 13,4 zbiórek, 2,0 asyst, 2,0 przechwytów, 4,8 strat)

Patrycja Bolda (rzucaj±ca / Treppa Bliza W³adys³awowo / ****) – pierwsza rzucaj±ca kadry, dobre mecze z Ma³opolsk± i lubuskim, wiele skutecznych akcji w ataku, s³absza postawa w obronie, jedna z g³ównych opcji ofensywnych zespo³u, nieco zbyt ma³o rzutów za trzy punkty, s³absza gra w obronie, musi pracowaæ nad motoryk± oraz obron± indywidualn±.
(5 gier, 28,2 minut, 14,4 punktów, 4,2 zbiórek, 0,8 asyst, 2,8 przechwytów, 3,8 strat)

Kaja Pabisiak (skrzyd³owa / VBW GTK Gdynia / *****) – pierwsza skrzyd³owa, najlepsza i najrówniej graj±ca zawodniczka dru¿yny, wiele kluczowych dla przebiegu spotkañ akcji, ¶wietna gra pod tablicami, wiele wygranych akcji 1x1, zdecydowanie zbyt ma³o rzutów z dystansu, drobne b³êdy w obronie zespo³owej nadrabia³a dobr± obron± indywidualn±, musi poprawiæ „widzenie” w grze, wiêcej oddawaæ rzutów z dystansu oraz doskonaliæ zastawienie.
(5 gier, 31,8 minut, 14,6 punktów, 12,8 zbiórek, 2,8 asyst, 2,8 przechwytów, 3,8 strat)

Ewelina Jackowska (center / Etmal Korsarz Gdañsk / *****) – pierwszy center kadry, uznana najlepsz± zawodniczk± turnieju, bardzo dobrze gra³a w ataku, ¶wietny mecz z Dolnym ¦l±skiem, bardzo dobra gra na tablicach, w obronie drobne b³êdy indywidualne, zdecydowanie najwiêkszy postêp w ci±gu ostatniego roku, nadal musi doskonaliæ grê w obronie oraz repertuar rzutów w ataku.
(5 gier, 22,4 minut, 9,8 punktów, 11,2 zbiórek, 0,0 asyst, 1,2 przechwytów, 1,8 strat)

Karolina Wilk (center / Treppa Bliza W³adys³awowo / ****) – drugi center zespo³u, mimo choroby bezpo¶rednio przed turniejem zagra³a bardzo dobrze, ¶wietne zawody z Mazowszem, dobra gra ty³em do kosza, musi poprawiæ repertuar rzutów oraz obronê indywidualn±.
(5 gier, 18,0 minut, 9,0 punktów, 7,4 zbiórek, 0,4 asyst, 1,0 przechwytów, 1,4 strat)

¿ród³o http://www.pozkosz.com/oom2008.htm

zibi dnia kwiecie 19 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 2725 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Wielkopolskie r.93 (Wa³brzych)
Wielkopolskie r.93 (Wa³brzych)
Kadry wojewóódzkie rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985