Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej o Puchar Gorc - Nowy Targ 27-29. Marca 2008
Turnieje rocz.1993Turniej o Puchar Gorc - Nowym Targu 27-29. Marca 2008Nie uda³ siê ¦l±skim kadrom rocznika 1993 udzia³ w Turnieju o Puchar Gorce w Nowym Targu . Ch³opcy którzy jesieni± 2007 zajêli I miejsce teraz uplasowali siê na ostatnim czwartym miejscu nie wygrywaj±c ¿adnego meczu ! Nie jest to dobra prognoza przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami Polski Kadr Wojewódzkich. Dziewczyny wygra³y tylko jedno spotkanie w turnieju i to ró¿nic± jednego punktu z najs³absz± ekipa z województwa Podkarpackiego ostatecznie uplasowa³y siê na  III miejscu.
Ale udalo sie Dolno¶l±skiej kadrze.Chlopcy zdobyli 1 miejsce natomiast dziewczyny 2. Niebylo to zaskoczeniem poniewaz w skladzie Kadry Dolnegoslaska byli w wiêkszo¶ci zawodnicy WKK Wroclaw Ubieg³o roczni Mistrzowie Polski. W dalszej czesci News'a znajdzecie dokladne wyniki.

DZIEWCZYNY


Ma³opolska - ¦l±sk   76 :64
Kwarty: 24-19, 16-17, 22-16, 14-12
Ma³opolska: Jaworska 9, ¯egleñ 2, Krzysztofiak, 11 Le¶nicka 0, Wójcicka 2, ¯muda 8, Wolanin 2, Wa¶ko 0, Ga³uszka 12, Sajdak 6, Perchon 4, Nykaza 20
¦l±ska : Hrabowska 0, Pazur 0, Rutkowska 18, Szyszka 0, Sikora 0, £abuz 18, Tomaszewska 5, Kossak 3, Kuzia 7, Gwadera 13


Podkarpackie – Dolno¶l±skie  57 : 71
Kwarty: 16 : 22, 12 : 28, 14 : 12, 15 : 9
Podkarpacie : Dêbska 2, Ludwiniak 16, Trzyciñska 5, Olejaz 5, Bienczak 7, Kieca 0, Stach 7,Kilar 6, Bednarz 0, Ludwin 6, Muszak 3,
Dolny ¦l±sk : Jurga 0, Orman 14, Zuchora 10, Kowalska 6, So³tysiak 18, £ukasik 0, Koz³owska 2, Palewicz 3, Deko 7, Kurpiñska 2, Ryczkowska 1, Wnêtrzak 8,
 
Podkarpackie- ¦l±skie  84-85
Kwarty: 21-23, 23-21, 18-22, 28-13
Podkarpacie: Dêbska 0, Ludwiniak 18, Trzyciñska 4, Olejarz 10, Bieñczak 15, Kieca -, Stach 3, Kilar 16, Bednarz 2, Ludwin 10, Muszak 6
¦l±sk: Habrowska 4, Pazur 0, Rutkowska 30, Szyszka 0, Sikora 0, £abuz 13, Tomaszewska 3, Kossak 0, Seneczyn -, Kuzia 22, Gwadera 13


Ma³opolskie – Dolno¶laskie  69-53
Kwarty : 15-17, 22-5, 21-15, 11-16
Ma³opolska: Jaworska 19, ¯egleñ 2, Krzysztofiak 2,  Le¶nicka 2, Wójcicka 0, ¯muda 6, Wolanin 2, Wa¶ko 4, Ga³uszka 6, Sajdak 14 , Perchon 0 , Nykaza 12
Dolny ¦l±sk : Jurga 0, Orman 2, Zuchora 4, Kowalska 4, So³tysiak 14, £ukasik 0, Koz³owska 2, Palewicz 4, Deko 14, Krupiñska 0, Ryczkowska 3, Wnêtrzak 3


Dolno¶l±skie – ¦l±skie 78 –66
Kwarty : 22-19, 23-18, 21-16, 14-11
Dolny ¦l±sk : Jurga 0 , Orman 6, Zuchora 6 , Kowalska 0, So³tysiak 15, £ukasik - , Koz³owska 9 , Palewicz 0 , Deko 16 , Krupiñska 6 , Ryczkowska 4 , Wnêtrzak 14
¦l±ska : Hrabowska 3, Pazur 0, Rutkowska 16, Szyszka 0, Sikora 0, £abuz 11, Tomaszewska 0, Kossak 2, Kuzia 9, Gwadera 25

Klasyfikacja koñcowa

1. Ma³opolskie
2. Dolno¶l±skie
3. ¦l±skie
4. Podkarpackie

CH£OPCY


Ma³opolska - ¦l±sk   81 : 76
Kwarty : 17-19, 26-18, 20-18, 18-21
Ma³opolska : Druka³a 4, Wojciechowski 15, Perucki 4, Majdak 0, Maksymiuk 8, Kapa³ka 6, Mokrzycki 3, Put 1, Ko³ek 2, Wolak 20, Krok 18, Trojan 0
¦l±sk : Sanny 4, Piechowicz 6, Gawêda 0, Adamczak 4, Niedzia³kowski 1, Filczek 6, Rakoczy 6, Bujoczek 15, Widenka 8, Studziñski 0, Tymczyszyn - , Benlazereg 26 


Podkarpackie – Dolno¶l±skie  55-76
Kwarty: 17-21, 13-23, 13-21, 12-11
Podkarpacie: Kuaga 8, Baron 4, Bo³d 6, Gumiñski -, Kilar 1, Lipski -, £abuda 22, Szado 3, Maczkowski 11, Kaczmarski –
Dolny ¦l±sk: Kulon 4, Peszko 0, Weselak 4, Bo¶lak 2, Kilian 8, Koelner 16, Berezowski 10, Martyniak 2, B³aszczyk 0, Moszczyñski 0, Nied¼wiedzki 19, Markowski 11


Ma³opolska – Dolno¶l±skie 58-63
Kwarty: 19-20, 19-14, 8-21, 12-8
Ma³opolska : Druka³a 5 , Wojciechowski 3 , Perucki 4 , Majdak 0 , Maksymiuk 10 , Kapa³ka 3 , Mokrzycki 1 , Put 2 , Ko³ek 0 , Wolak 8 , Krok 22 , Trojan -
Dolny ¦l±sk: Kulon  4, Peszko 2 , Weselak 0 , Bo¶lak 5 , Kilian 5 , Koelner 14 , Berezowski 10 , Martyniak 8 , B³aszczyk - , Moszczyñski - , Nied¼wiedzki 11 , Markowski  4


¦l±sk – Podkarpackie 67-71
Kwarty :11-15 , 20-14, 17-20, 19-17
Podkarpacie: Kulaga 1 , Baron 8 , Bo³d 21 , Gumiñski 0 , Kilar 0, Lipski - , £abuda 24 , Szado 3 , Maczkowski 14 , Kaczmarski -
¦l±sk : Sanny  4, Piechowicz 3  , Gawêda 0 , Adamczak 0, Niedzia³kowski 10 , Filczek 4 , Rakoczy 2 , Bujoczek 6 , Widenka 11 , Studziñski 0 , Tymczyszyn 1 , Benlazereg  26


Dolny¶l±sk – ¦l±sk 71 : 64
Kwarty: 15-16, 20-15, 20-13, 16-20
¦l±sk : Sanny 0 , Piechowicz 15  , Gawêda 7 , Adamczak 0, Niedzia³kowski 0 , Filczek 10 , Rakoczy 7 , Bujoczek  6, Widenka 4 , Studziñski 0 , Tymczyszyn 0, Benlazereg  15
Dolny ¦l±sk: Kulon 10, Peszko 18, Weselak 10 , Bo¶lak 0 , Kilian 9 , Koelner 0 , Berezowski 0 , Martyniak 0 , B³aszczyk 6 , Moszczyñski 6 , Nied¼wiedzki 2 , Markowski  10

klasyfikacja koñcowa

1. Dolno¶l±skie
2. Ma³opolskie
3. Podkarpackie
4. ¦l±skie

wypowiedzi zawodnikow i zawodniczek

Dolno¶l±skie ch³opcy
W pierwszym meczu kadry dolnego ¶l±ska ich przeciwnikiem by³a reprezentacja Podkarpacia. Os³abieni brakiem pierwszego rozgrywaj±cego „groszka” gracze podkarpackiego mieli olbrzymie problemy w ataku co skwapliwie wykorzystywali Dolno¶l±zacy. ¦wietne penetracje pod kosz graczy obwodowych i dobre kontry pozwoli³y odjechaæ w pierwszej po³owie na 14 punktów i by³o praktycznie po zawodach. W trzeciej ods³onie meczu Podkarpacie nadal nic nie mog³o wskóraæ w ataku i w rezultacie przewaga ci±gle ros³±. Do koñca spotkania gracze z dolnego ¶l±ska kontrolowali mecz i po dobrej i równej grze w obronie odnie¶li spokojne zwyciêstwo.            Drugi pojedynek zdawa³ siê byæ o wiele trudniejszy od poprzedniego, poniewa¿ przeciwnikiem by³a kadra ma³opolski, która do¶æ nieoczekiwanie pokona³a dzieñ wcze¶niej reprezentantów województwa ¶l±skiego. Pocz±tek meczu zwiastowa³ brak emocji, bo zaczê³o siê od 13-4 dla naszej kadry. Jednak gracze ma³opolskiego wziêli siê do roboty i zniwelowali straty z nawi±zk± i wyszli ju¿ nawet na 10-cio punktowe prowadzenie. Ale wtedy dolny ¦l±sk znów zaprezentowa³ ¶wietn± defensywê i dobra zespo³ow± grê i przez koñcówkê drugiej kwarty i ca³± trzeci± najpierw goni³ a pó¼niej powiêksza³ swoja przewage. Gdy wydawa³o siê, ¿e w tym meczu emocji ju¿ nie zobaczymy pod koniec ostatniej æwiartki nast±pi³ zryw zawodników z ma³opolski i mieli¶my ca³kiem wyrównan± koñcówkê spotkania, ale Dolno¶l±zacy dowie¼li zwyciêstwo do koñca.            Po pora¿ce województwa ¶l±skiego z Podkarpaciem Dolny ¦l±sk by³ ju¿ pewny zwyciêstwa w turnieju, ale nie by³o mowy o odpuszczeniu. Ca³e spotkanie na ³awce przesiedzieli Jakub Koelner i Kamil Berezowski za karê, za¶ Piotr Nied¼wiedzki wszed³ tylko na kilka minut w pierwszej kwarcie. Mimo braku graczy WKK ca³e spotkanie zosta³o rozegrane pod dyktando fenomenalnej defensywy dru¿yny Sebastiana Potocznego. Bardzo dobrze spisywa³ siê Krzysztof  Peszko jak i zreszt± wszyscy zawodnicy z dolnego ¶l±ska. W koñcówce kilka g³upich strat spowodowa³o, ¿e mog³o byæ nerwowo ale na szczê¶cie znów Dolno¶l±zacy nie zawiedli w koñcówce i trzecie zwyciêstwo sta³o siê faktem.             Z tak± gr± województwo  dolno¶l±skie jest na pewno jednym z faworytów do z³otego medalu co jest ich g³ównym celem    

Ma³opolskie ch³opcy
Ja mogê powiedzieæ ¿e zagrali¶my dobrze jako dru¿yna, widaæ by³o ¿e zgrupowania da³y efekty i coraz lepiej gra nam siê ze sob±. Mo¿e zawiod³y trochê indywidualno¶ci ale w wa¿nych momentach dawali¶my sobie radê. Szkoda meczu z Dolnym ¦l±skiem, to mo¿na by³o wygraæ. Jednak wa¿nym naszym graczom nie sz³a gra, a Ci którzy czuli siê w stanie wygraæ mecz siedzieli na ³awce z powodu przewinieñ. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê nasz debiutant Arek Druka³a.


 Damian Krok Ma³opolskie ch³opcy
Tegoroczny Puchar Tatr by³ naprawdê bardzo mocno obsadzony. Przyjecha³y silne reprezentacje ¦l±ska, Dolnego ¦l±ska, Podkarpacia oraz my Ma³opolska. Od razu by³o wiadomo ¿e nie bêdzie ³atwo, poniewa¿ wszystkie te dru¿yny s± wymieniane w gronie faworytów do Mistrzostw Kadr Wojewódzkich. Po przyje¼dzie na miejsce ju¿ by³o czuæ, ¿e nikt tanio skóry nie sprzeda, niestety województwo Podkarpackie przyjecha³o w os³abionym sk³adzie bez swoich 2 podstawowych zawodników, ale có¿ w koñcu to jest kadra wojewódzka wiec nie ma niezast±pionych... Pierwszy pojedynek to Ma³opolska - ¦l±sk wiadomo podeszli¶my do tego meczu bardzo skoncentrowani i g³odni zwyciêstwa po przegranej na ostatni turnieju. Tak tak, uda³o siê wygrali¶my 5pkt, niesamowita rado¶æ dru¿yny. Po naszym meczu zawody rozgrywa³ Dolny ¦l±sk i Podkarpacie. Ten mecz zakoñczy³ siê pewny zwyciêstwem graczy z Dolnego ¦l±ska. Po d³ugim wyczerpuj±cym dniu nasta³ Pi±tek- 2 dzieñ turnieju. W tym czasie zmierzyli¶my siê z Dolnym ¦l±skiem gdzie wystêpowali gracze naprawdê ograni, poniewa¿ po³owa dru¿yny je¼dzi na turniej EYBL a ka¿dy wie ze w tym turnieju s± silne zespo³y, no ale có¿ napewno sie nie poddamy! Mecz przebiega³ równo nie by³o wiêkszego prowadzenia jednej dru¿yny ni¿ 10 oczek. Niestety tym razem musieli¶my uznaæ wy¿szo¶æ rywali- przegrana 5pkt po emocjonuj±cej koñcówce. Po nas gra³y zespo³y Podkarpacia i ¦l±ska. Faworytem napewno by³ ¦l±sk ale dru¿yna przeciwna to wykorzysta³a i pokaza³a ¿e nawet bez pe³nego sk³adu siê nie poddadz±, co pokaza³ wynik po koñcowej syrenie wygrana województwa Podkarpackiego 4pkt.3 dzieñ rozpoczêty od spotkania ¦l±sk- Dolny ¦l±sk ten mecz zapowiada³ siê ciekawie. Trener D.¦l±ska zadziwi³ wszystkich na parkiet wysz³a druga pi±tka zespo³u. Dru¿yna ze ¦l±sk poczu³a siê pewnie jednak przeciwnik gra³ naprawdê bardzo dobrze co pozwoli³o mu na skromny koñcowy sukces 4punktami. Ma³opolska - Podkarpacie mecz o 2 miejsce. Przez 3kwarty bardzo wyrównane spotkanie. Zakoñczone naszym zwyciêstwem 19pkt. Za nied³ugo odbêd± siê pó³fina³y i fina³ OOM. To bêdzie ¶wietny turniej i mam nadziejê ¿e wyst±pimy w Finale w Wa³brzychu i zajmiemy wysokie miejsce.


Zawodniczka kadry dolnego ¶l±ska
zagra³y¶my wolno, niekonsekwentnie i s³aba koncentracja i s³aby powrót i kontra   i tak¿e brak zastawienia zawodniczek po rzucie.


Zawodniczka z kadry ma³opolskiej


mi np.  podoba³ siê ten turniej bo nie by³o tak ze by³o jakie¶ województwo które nie umia³o grac, by³y ciekawe mecze  du¿o walki i stresu, wszystkie województwa gra³y bardzo dobrze
by³y równe wyniki  i to ze jaka¶ dru¿yna przegra³a w koñcówce to poprostu pech

zibi dnia marzec 29 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 2403 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Ma³opolskie rocz.1996
Ma³opolskie rocz.1996
Kadry Wojewódzkie rocz.1996
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985