Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Podsumowanie Fina³u XXII OOM Dolno¶l±skie/ Ole¶nica 2016
OOM 2016 Ole¶nicaDziewiêæ lat czeka³em na medal Kadry Województwa ¦l±skiego. By³em na wszystkich OOM (Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich) nigdy kadrze ¦l±ska nie uda³o siê stan±æ na podium. W pó³fina³ach w Szczyrku i fina³ach w Ole¶nicy ¦l±zacy byli bezkonkurencyjni a, kibice mogli ¶piewaæ ,,Nasza Kadra Najlepsza w Polsce Jest) Gratuluje ch³opcom, gratuluje trenerom Kadry: Andrzejowi Bartoszowi i Grzegorzowi Marciakowi, gratuluje Markowi Juszkiewiczowi Koordynatorowi Kadr, gratuluje wszystkim trenerom klubowym  za wyszkolenie m³odych koszykarzy. Gratuluje tak¿e dzia³aczom ¦ZKosz za wprowadzenie ligi Mini Koszykówki ( U11 i U12) dzi¶ wczesne szkolenie dzieciaków zaowocowa³ wielkim sukcesem. Najwiêksze gratulacje sk³adam rodzicom
zibi dnia listopad 02 2016 17:12:08 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1445 Czyta · Drukuj
XXII OOM MP Kadr Wojewódzkich rocz.2002 Olesnica 20-24.II.2016
OOM 2016 Ole¶nica
XXII Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w koszykówce ch³opców urodzonych w roku 2002 /2003
Ole¶nica 20.02-24.02.2016

Historyczny medal Kadry ¦l±ska w OOM

W wielkim finale ¦l±skie pokona³o wielkopolskie tym samym zawodnicy Andrzeja Bartosza i Grzegorza Marciaka wywalczyli pierwszy medal w OOM i to Z£OTY 
zibi dnia listopad 02 2016 16:56:45 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1783 Czyta · Drukuj
Podsumowanie Pó³fina³ów OOM - Nowy Gizycko / Szczyrk
OOM 2016 Ole¶nicaPodsumowanie Pó³fina³ów OOM - Gizycko / Szczyrk

Rekordy,
TOP 10
zibi dnia luty 14 2016 00:29:12 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1665 Czyta · Drukuj
Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich rocz.2002 Region Po³udnie Szczyrk 27-29.XI.2015
OOM 2016 Ole¶nicaPó³fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y mamy za sob±. Dwa tygodnie temu w Gi¿ycku gdzie zosta³ rozegrany pierwszy pó³fina³ (Region Pó³noc) wy³oni³a siê czwórka finalistów. W ten weekend w Szczyrku toczy³a siê rywalizacja w drugim pó³finale (Region Po³udnie) o druga czwórkê  finalistów. W niedziele rozegrano cztery spotkania. Pierwszy mecz pomiêdzy zespo³ami ¶wiêtokrzyskie vs opolskie toczy³ siê pod dyktando opolskiego. Najm³odszy zespó³ z najm³odszym trenerem Tomaszem Kubiakiem wygra³ to spotkanie i ostatecznie zaj±³ VII miejsce. ¦wiêtokrzyskie bez zwyciêstwa wrócili do domu. Te dwa ostanie miejsca bez prawa do awansu do Fina³u OOM. W zespole Opolskiego wyró¿nienie MVP powêdrowa³o w rêce Macieja Gawrola, ch³opiec ten jest drugim blokuj±cym w koñcowym rankingu (13 bloków)
zibi dnia luty 14 2016 00:27:55 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1829 Czyta · Drukuj
Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich rocznik 2002 Region Pó³noc Gi¿ycko 12-15.XII.2015
OOM 2016 Ole¶nicaW Gi¿ycku zakoñczy³ siê pierwszy pó³fina³ OOM Region Pó³noc.  Drugi pó³fina³ OOM Region Po³udnie odbêdzie siê w Szczyrku w dniach 26-29.XI.2016. Awans do Fina³u OOM uzyskali:  Wielkopolska,  Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie oraz Zachodniopomorskie. Dla kadr: Lubuskiego, Podlaskiego, Pomorskiego i Warmiñsko Mazurskiego  rozgrywki w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y zakoñczy³y siê.
W Gi¿ycku spotkania ogl±da³ trener selekcjoner Kadry Polski rocznika 2002 pan Roman Prawica
zibi dnia luty 14 2016 00:26:17 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1572 Czyta · Drukuj
U14 Kadra Polski rocz.2001 Camp Centralny Gdañsk 13-22.07.2015
Campy Przygotowania kadry kadetów U14M

Z orze³kiem na piersi. Dziêki uprzejmo¶ci trenera Kadry pana Micha³a Mroza SKM udostêpnia fotki indywidualne wszystkich Kadrowiczów i sztabu szkoleniowego oraz fotkê grupow± z zakoñczonego  Campu Centralnego który odbywa³ siê w Gdañsku w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdañskiej.Mo¿liwe podsumowanie Campu przygotowane przez sztab szkoleniowy
zibi dnia luty 14 2016 00:22:10 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1610 Czyta · Drukuj
MP Kadr Wojewódzkich OOM Gi¿ycko 2015 U14 rocz.2001 Podsumowanie
OOM 2015 Gi¿ycko Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Warmia-Mazury Gi¿ycko 2015 Kategoria U14 rocznik 2001/02

Ka¿da z po¶ród o¶miu rozegranych Olimpiad  od rocznika 1993 do rocznika 2001 z pominiêciem rocznika 2000 by³a inna ka¿da mia³a swoje plusy i minusy (Wa³brzychx2, Kielce, Pruszków, Zambrów, Wieliczka, Kutno) . Jestem jedyna osob± w Polsce która co¶ mo¿e powiedzieæ na ten temat. Dzi¶ zapraszam na podsumowanie OOM Gi¿ycko 2015
zibi dnia luty 14 2016 00:19:36 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1687 Czyta · Drukuj
Fina³ Kadr Wojewodzkich OOM 2015 rocz.2001 Gi¿ycko 30.III - 3.IV.2015
OOM 2015 Gi¿yckoRefleksje po zakoñczonej Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Gi¿ycku 2015.

Turniej Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Gi¿ycku za nami i w zwi±zku z tym mo¿na po jednym dniu na ch³odno podsumowaæ to co siê dzia³o w czasie zawodów.
Tytu³em wstêpu - Olimpiada organizowana przez PZKosz ma rangê niemal Mistrzostw Polski kadr wojewódzkich, do których wybrani s± najlepsi z najlepszych i samo znalezienie siê w takiej kadrze jest olbrzymim wyró¿nieniem dla ka¿dego m³odego koszykarza. Trzeba przyznaæ, ¿e ¿aden turniej klubowy nie oferuje takiej rangi zawodów.
zibi dnia luty 14 2016 00:16:56 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2872 Czyta · Drukuj
Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich Pó³fina³y ,,Pó³noc,, rocz.2001/02 Gi¿ycko 14-16.XI.2014
OOM 2015 Gi¿ycko Turniej Kadr Wojewódzkich Ch³opców rocz.2001/02
Region Pó³noc - Gi¿ycko 14-16.XI.2014  2014
Eliminacje do Fina³ów OOM 2015

Kadra Województwa Mazowieckiego z kompletem zwyciêstw wygrywa pó³fina³ OOM Region Po³udnie
zibi dnia luty 11 2015 23:43:26 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2673 Czyta · Drukuj
Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich Pó³fina³y ,,Po³udnie,, rocz.2001 Nowy Targ 9-11.XI.2014
OOM 2015 Gi¿ycko Turniej Kadr Wojewódzkich Ch³opców rocz.2001/02
Region Po³udnie - Nowy Targ  9-11.XI.2014  2014
Eliminacje do Fina³ów OOM 2015

Kadra Województwa Dolno¶l±skiego w znakomitym stylu wygrywa pó³fina³ OOM Region Po³udnie

zibi dnia luty 11 2015 23:39:56 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2520 Czyta · Drukuj
Camp Cetralny - Pierwsze zgrupowanie kadr
Campy
POZDROWIENIA Z CAMPU CENTRALNEGO W GI¯YCKU PRZESY£AJ¡ KADROWICZE I SZTAB SZKOLENIOWY
zibi dnia listopad 02 2014 23:15:26 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2087 Czyta · Drukuj
Strona 2 z 11 < 1 2 3 4 5 > >>
Losowa Fotka
¦laskie r.95 Pó³fina³ OOM
¦laskie r.95 Pó³fina³ OOM
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985