Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

XX OOM - MP Kadr Wojewódzkich Wa³brzych 2014- STATYSTYCZNE PODSUMOWANIA
OOM 2014 Wa³brzych   Przygotowa³em dla was podsumowania w statystykach: rekordy oraz Top 10.   ZBIÓRKI i  EVAL Kacper Makowski, STRZELEC Micha³ Chrabota,  ASYSTY Maciej Leszczyñski BLOKI Szymon Janczak, PRZECHWYTY Micha³ Drybañski , specjali¶ci w rzutach ,,za trzy punkty,, Jakub Brzózka i Maciej Koperski 
Rekordami mog± siê pochwaliæ: £ukasz Kolenda 28 punktów, Micha³ Ró¿anowski 4X3, Szymon Janczak 5 bloków, Kacper Grzelak 6 asyst, Kacper M±kowski 21 zbiórek ,  to wszystko w jednym meczu a tak naprawdê w trzech kwartach (pasarella)

Jeszcze o jednym zapomnia³em wspomnieæ ..gdyby ma³opolska wygra³a OOM - MVP turnieju dla Micha³ Chraboty.Brawo Micha³ znakomite zawody w Wa³brzychu Ojciec Micha³a pan Krzysztof to by³y reprezentant Polski w pi³ce rêcznej 
zibi dnia listopad 02 2014 23:12:48 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2128 Czyta · Drukuj
XX OOM - MP Kadr Wojewódzkich Wa³brzych 2014 PODSUMOWANIE
OOM 2014 Wa³brzych  Zakoñczy³a siê Jubileuszowa XX Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Sportach Letnich – Koszykówka Mê¿czyzn Dolny ¦l±sk 2014. By³em na wszystkich siedmiu  Olimpiadach, uwa¿am ¿e tegoroczna Wa³brzyska Olimpiada je¶li chodzi o warunki pobytowe oraz hale sportow±  by³a najlepsza ! 99 zawodników, 15 trenerów, sêdziowie , komisarze, kierowcy i ja byli¶my zakwaterowani w komfortowych warunkach (Hotel Cubus oraz Hotel Auqa Zdrój) wy¿ywienie urozmaicone i bez ograniczeñ. Codziennie uczestnicy mogli korzystaæ Auqa Parku. Piêkna hala z klimatyzacj± z ¶wietnym o¶wietleniem i nag³o¶nieniem.
zibi dnia listopad 02 2014 23:09:04 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 1875 Czyta · Drukuj
XX OOM Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich U15 rocz.1999 Wa³brzych 24-28.VI.2014
OOM 2014 Wa³brzych  WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE MISTRZEM KADR WOJEWÓDZKICH W RAMACH XX OOM WA£BRZYCH 2014
zibi dnia listopad 02 2014 23:06:24 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2549 Czyta · Drukuj
OOM Dolno¶l±skie 2014 Pó³finaly Liderzy, rekordy w Statystykach
OOM 2014 Wa³brzych Za nami pó³fina³y Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Dolno¶l±skie 2014 . SKM przygotowa³ dla was podsumowanie statystyk i parê ciekawostek. Sztab szkoleniowy kadry Polski rocznika 1999 by³ na wszystkich pó³fina³ach , pan Wojciech Rogowski i Roman Prawica maj± przegl±d wszystkich zawodników  ( ponad 200). Wielu z was zobaczymy w rozgrywkach centralnych kadetów i finale Gimnazjady....a po Gimnazjadzie wielki fina³ w Wa³brzychu
W DALSZEJ CZʦCI NEWSA PRZEDSTAWIAMY GRUPY FINA£OWE
zibi dnia listopad 02 2014 23:00:24 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2017 Czyta · Drukuj
Pó³fina³y OOM Srumieñ, Cz³uchów, Warszawa i ¯ary - Marzec 2014
OOM 2014 Wa³brzych  W niedziele 9 marca poznali¶my wszystkich FINALISTÓW Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Dolno¶l±skie 2014. W ostatni tydzieñ roku szkolnego 24-28 czerwca w piêknym o¶rodku Auqa Zdrój w Wa³brzychu (Hala, Hotel, Basen w jednym kompleksie) zagraj±:
Pomorskie, Mazowieckie, Ma³opolskie, Dolno¶l±skie, ¦l±skie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie i  £ódzkie.
zibi dnia listopad 02 2014 22:56:49 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 2323 Czyta · Drukuj
Pó³finaly OOM 2014 U-15 rocz.99 zapowiedzi
OOM 2014 Wa³brzych Tegoroczne pó³fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y ,,Dolno¶l±skie 2014,, podzielone s± na dwie czê¶ci. W pierwszych dniach marca (1-2.III) w Cz³uchowie grupa  II rozegra 6 spotkañ w dwa dni.Grupa I,III I IV swoje mecze rozegra tydzieñ pó¼niej (8-9.III) Terminarz spotkañ zosta³ ustalony wed³ug si³y województw. Teoretycznie mocniejsze kadry   w pierwszym dniu turnieju rozegraj±  dwa spotkania z kadrami s³abszymi. 
zibi dnia marzec 04 2014 19:55:52 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3226 Czyta · Drukuj
Przygotowania Kadr Wojewódzkich rocz.1999 do OOM 2014
Turnieje
zibi dnia padziernik 25 2013 00:03:47 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3071 Czyta · Drukuj
Turniej Kadr Wojewódzkich rocz.1999 REGION Po³udnie – Nowy Targ 14-17.XI.2013
Turnieje  PUCHAR TATR dla Kadry województwa DOLNO¦L¡SKIEGO !

Mateusz Pawe³ek królem strzelców
Chrabota Micha³ najlepszy ,,za trzy,, W meczu Fina³owym 4x3
zibi dnia padziernik 24 2013 23:58:32 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 4023 Czyta · Drukuj
Turniej Kadr Wojewódzkich rocz.1999 REGION Pó³noc – Cz³uchów 8-11.XI.2013
Turnieje
Reprezentacja Województwa Pomorskiego wygrywa POMERANIA CUP

MVP dla Dawida S±czewskiego
Król Strzelców Micha³ Pabiszczak
Król ,,Trójek Norbert Ziólko

zibi dnia padziernik 24 2013 23:56:14 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3614 Czyta · Drukuj
Camp Centralny U-15 rocz.1998/99 Chybie 20-27.VII.2013
Campy W Ciechocinku i Lubaczowie zakoñczy³y siê Campy Miêdzywojewódzkie. W Campach po³udnia i pó³nocy uczestniczy³o 60 zawodników. Sztab szkoleniowy rocznika 1998/99 wybra³ 30 zawodników na tygodniowy Camp Centralny który odbêdzie siê od soboty 20 lipca do soboty 27 lipca w Chybiu ko³o Bielska Bia³ej . SKM uzyska³ informacje z w³asnych ¼róde³ jacy zawodnicy otrzymali powo³ania na Camp Centralny.
zibi dnia padziernik 24 2013 23:51:13 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3454 Czyta · Drukuj
Campy Miêdzywojewódzkie U-15 rocz.1998/99 - Ciechocinek / Lubaczów 10-17.VII.2013
Campy CAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI CIECHOCINEK
(Region Pó³noc)

CAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI LUBACZÓW
(Region Po³udnie)

NOMINACJE 
zibi dnia padziernik 24 2013 23:39:42 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3638 Czyta · Drukuj
Strona 3 z 11 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Losowa Fotka
Pierwsza trójka OOM Kielce 2009
Pierwsza trójka OOM Kielce 2009
OOM Kielce 2009
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985