Camp Centralny rocznik 1995/96 Bia³a Podlaska 1-10.08.2010
Dodane przez zibi dnia Sierpie 11 2010 00:00:00
 1 sierpnia w Bia³ej Podlaskiej rozpocz±³ siê Camp Centralny dla rocznika 1995 i m³odszych.
Trener g³ówny Bogdan Onufrowicz pozostali trenerzy: Be³czowski Robert, Kie³czewski Marek, £uczak Jacek, Wilkosz Krzysztof
Rozszerzona zawarto newsa
1 sierpnia w Bia³ej Podlaskiej rozpocz±³ siê Camp Centralny dla rocznika 1995 i m³odszych. Zanim wytypowano 32 zawodników do tzw. szerokiej Kadry Polski, najpierw oby³a siê selekcja. Z pocz±tkiem wakacji na 4 campach wojewódzkich odbywa³y siê kilkudniowe zgrupowania, w których ³±cznie bra³o udzia³ oko³o 150 ch³opaków.

W tym roku z ka¿dego campu wybrano po 8 zawodników. Najwiêcej swoich przedstawicieli (po 4 zawodników) maj± województwa: dolno¶l±skie, wielkopolskie pomorskie i mazowieckie. Nie powo³ano zawodników z województwa warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, opolskiego  i zachodniopomorskiego -czy ¶wiadczy to o s³abym szkoleniu w tych regionach ? Po jednym przedstawicielu jest z województwa ¶wiêtokrzyskiego i ³ódzkeigo. Z WKK Wroc³aw i NOVUM Bydgoszcz na Camp przyjedzie po 3 zawodników. Jeste¶m mile zaskoczeni, ¿e spo¶ród 32 zawodników 4 jest o rok m³odszych(rocznik 1996). Trenerem Kadry Polski jest znakomity i do¶wiadczony szkoleniowiec z Zielonej Góry pan Bogdan OnufrowiczMam pro¶be do was....proszê o pomoc w uzupe³nieniu danych ..aktualny klub, trener, wzrost moje gg 10279509

Camp Wojewódzki w Zielonej Górze

( Lubuskie, Dolno¶l±skie, Opolskie, ¦l±skie )

               
Socha Denis
Turów Zgorzlec
tr: £uczak Jacek
Dolno¶laskie
wzrost 186 cm.
Mazur Adam
WKK Wroclaw
tr: £uczak Jacek
Dolnoslaskie
wzrost 187 cm.
Ostrowski Patryk
Jelenia Góra
WKK Wroc³aw
tr: £uczak Jacek
Dolno¶l±skie
wzrost 194 cm.
Figlus Jan
WKK Wroc³aw
tr: £uczak Jacek
Dolno¶laskie
wzrost 195 cm.
£szczyñski Oskar
ZATAL Zielona G
tr: Sawicki L.
Lubuskie
wzrost 192 cm.
Krawczyk Adrian
ZASTAL Zielona G
tr: Sawicki L.
Lubuskie
wzrost 180 cm.
Andrzejewski M.
HARTWIG K-ce
tr: Jakubiec J.
¦l±skie
wzrost 186 cm.
Smo³ka Daniel
MKKS Rybnik
tr: Grabiec S.
¦l±skie
wzrost 183 cm.

Camp Wojewódzki w Szczecinku
( Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, £odzkie, Kujawsko-Pomorskie )

             
Krzywdziñski T.
NOVUM Bydgoszcz
tr: Próchnicki Z.
Kujawsko-Pomors.
wzrost

Mariañski Mateusz
NOVUM Bydgoszcz
tr. Próchnicki Z.
Kujawsko-Pomors 
wzrost

Szel±g Mateusz
NOVUM Bydgoszcz
tr. Próchnicki Z
Kijawsko-Pomors
wzrost

Walczak Marek
PYRA Poznañ
tr: B³aszak T
Wielkopolskie
wzrost

Brenk Adam
MKK Gniezno
tr: Wilkosz K.
Wielkopolskie
wzrost

Pruefer Filip
Sieraków
tr:Czeka³a J.
Wielkopolskie
wzrost 206 cm.
rocznik 1996
Zywert Kamil
Sieraków
tr: Czeka³a J.
Wielkopolskie
wzrost 180 cm.
rocznik 1996
Bartkiewicz A.
£KS £ód¼
tr: Proszczyñski Z
£ódzkie
wzrost 197 cm.


Camp Wojewódzki
( Pomorskie, Mazowieckie, Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie )

             
Janik Roman
UKS Komorów
tr:Tomaszewski G
Mazowieckie
wzrost 184 cm.
Czosnowski Kamil
UKS Komorów
tr: Tomaszewski G
Mazoweickie
wzrost 175 cm.
Ornoch Bartosz
UKS 11
W-wa
tr:Tomaszewski M
Mazowieckie
wzrost
Wadowski Igor
OCHOTA W-wa
tr. Foder T.
Mazowieckie
wzrost 192 cm.
rocznik 1996
Witliñski Miko³aj
GTK Gdynia
tr:Szel±gowski
Pomorskie
wzrost 201 cm.
M³ynarczyk P.
CZARNI S³upsk
tr:Jakubiak R.
Pomorskie
wzrost: 196 cm.
Dzier¿ak Pawe³
KORSARZ Gdañsk
tr: Kwa¶niewskia
Pomorskie
wzrost
Radomski Szymon
SKS Starogard Gd.
tr: Pi±tkowski K
Pomorskie
wzrost

Camp Wojewódzki Krasnystaw
( Ma³opolskie, Lubelskie, ¦wiêtokrzyskie, Podkarpackie )

                
Pandura Piotr
Tarnobrzeg
tr: Stêpieñ M.
Podkarpackie
wzrost 191 cm.
Lis Maciej
STAL Stalowa W.
tr: Skiba Damian
Podkarpackie
wzrost 188 cm.
Szubart Jakub
MKS Rzeszów
tr: Samolej W.
Podkarpackie
wzrost 189 cm.
W³odarczyk A.
WIS£A Kraków
tr: Piecuch P.
Ma³opolskie
wzrost 176
rocznik 1996 
Biernat Artur
UNIA Tarnów
tr: Klaper W.
Ma³opolskie
wzrost 188 cm.
Piwoñski Piotr
BASKET Kraków
tr:
wzrost

Kasior Kamil
LUKS 5 Lublin
tr: Samoñ W.
Lubelskie
wzrost
Ha³as Wojciech
UKS 5 Lublin
tr: Samoñ M.
Lubelskie
wzrost
Ziemski Micha³
MDK Kielce
tr: Kolomski M.
¦wiêtokrzyskie
wzrost 193 cm.