Fina³ Zambrów - mecze grupowe
Dodane przez zibi dnia Marzec 30 2011 00:07:42

Rozszerzona zawarto newsa
FINA£ OOM PODLASIE /  ZAMBRÓW  29.IV -3.V.2011

GRUPA IWIELKOPOLSKIE - PODKARPACKIE - 91 :60 STATYSTYKI

POMORSKIE - DOLNO¦LASKIE 51 : 71 STATYSTYKI

PODKARPACKIE - DOLNO¦L¡SKIE 54 : 88 STATYSTYKI

W kolejnym dzisiejszym meczu zmierzy³y siê ze sob± dru¿yny z Podkarpacia i Dolnego ¦l±ska(faworyci ca³ych zawodów, którzy ju¿ raz pokonali Podkarpacie). Muszê siê przyznaæ, ¿e ten mecz trochê mnie znudzi³, bowiem ¦l±zacy byli wyra¼nie lepsz± dru¿yn±. Od samego pocz±tku nie pozwalali na skuteczne akcje „Górali”, sami efektownie atakuj±c. Do¶æ powiedzieæ, ¿e pierwsze punkty Podkarpacie zdoby³o dopiero, gdy Dolny ¦l±sk mia³ ju¿ ich 11 i do koñca spotkania nie zdo³a³o odrobiæ tej straty. Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 17:11 dla ¦l±zaków. W drugiej kwarcie by³o coraz gorzej dla Podkarpacia, które coraz bardziej traci³o do swych rywali, tak, ¿e na przerwê traci³o 22 punkty. Druga po³owa znaczy³a siê desperackimi próbami „górali”, które rzadko koñczy³y siê umieszczeniem pi³ki w obrêczy. Dolny ¦l±sk za¶ spokojnie i rozwa¿nie utrzyma³ sw± przewagê do koñca spotkania, wygrywaj±c 88: 54. Najlepsi strzelcy z obu dru¿yn to Maciej Muska³a(D¦, 15 pkt.) i Dawid Zagu³a(12 pkt.) Alan Rashid

WIELKOPOLSKIE - POMORSKIE 87 : 65 STATYSTYKI

Trzeci dzisiejszy mecz odby³ siê miêdzy reprezentacjami województw wielkopolskiego(w bia³ych koszulkach) i pomorskim(¿ó³to- czarne). Aby przekonaæ Was o klasie tego meczu wspomnê o tym, i¿ Pomorze mia³o w swoim sk³adzie mistrzów Polski U- 14, a ze strony Wielkopolski zagrali m.in. Filip Preufer(którzy uczestniczy³ w obozie szkoleniowym w USA z Jordanem) oraz Zywert(uczestnik zesz³orocznego Allstar), bêd±cy w polskiej kadrze rocznika '95. I kwarta by³a z pocz±tku wyrównana i pi³ka wpada³a do obrêczy raz po raz. Zarysowa³a siê jednak lekka(na razie) przewaga Wielkopolan, przejawiaj±ca siê w wyniku 17: 14. W II kwarcie rozpoczê³a siê klêska Pomorza, które przez dobre piêæ minut nie do¶æ, i¿ nie strzeli³a, to straci³a 7 punktów. Dopiero wtedy im siê uda³o rzuciæ do kosza. ¯ó³to- czarni nie cieszyli siê jednak d³ugo, bo zaraz potem biali rzucili w piêknym stylu zza linii 3 punktów, a potem nie dali rady trafiæ: obrona Wielkopolan by³a za silna. Pod koniec tej kwarty by³o ju¿ 39- 22.
Czêsto III czê¶æ spotkania bywa decyduj±ca: to wtedy szala mo¿e siê przechyliæ z pewno¶ci± na jedn± ze stron. Przechyli³a siê na stronê Wielkopolski, która pod koniec, dziêki solidnej obronie i skutecznemu atakowi, prowadzi³a 64:46, przez wiêkszo¶c czasu trzymaj±c przeciwników na odleg³o¶æ 18 punktów. Ostatnie dziesiêæ minut spotkania to chwilowe zniwelowanie straty do tylko 12 punktów, aby potem jeszcze mocniej dostaæ. Mecz skoñczy³ siê wynikiem 87: 64 dla Wielkopolski, najlepszymi strzelcami z obu dru¿yn byli F. Preufer(18 pkt.) i Pawe³ Krefft(21 punktów). A.R

POMORSKIE - PODKARPACKIE 91 : 58 STATYSTYKI

Pierwszym meczem w dniu 1 maja by³o spotkanie pomiêdzy województwem Pomorskim a Podkarpackim. Obie dru¿yny jak dot±d w czasie zawodów zalicza³y tylko pora¿ki, co by³o zaskoczeniem dla fanów Pomorza, poniewa¿ w dwóch poprzednich latach zajmowa³o ono wysokie miejsca. Nieszczê¶liwie trafi³o do silnej grupy i w obu meczach wygra³ lepszy. Dzisiaj jednak mog³o siê zrehabilitowaæ. I kwarta by³a bardzo wyrównana, utrzymywa³a siê nieznaczna przewaga Pomorza, pod koniec wynik wynosi³ 19:15. Jednocze¶nie da³o siê zauwa¿yæ pierwsze symptomy zmêczenia zawodników intensywno¶ci± turnieju: dochodzi³o czêsto do niedok³adnych podañ i b³êdów w kryciu. W II kwarcie coraz mocniej zaczê³a siê rysowaæ przewaga Pomorza, które regularnie przejmowa³o pi³ki pod swoim koszem i przeprowadza³o szybkie kontrataki. Podkarpacie nie potrafi³o za¶ wykorzystaæ rzutów osobistych, przez co ta czê¶æ spotkania zakoñczy³a siê z wynikiem 47:31 na tablicy. III kwarta by³a ju¿ lepsza dla obu dru¿yn, ale Pomorze ci±gle utrzymywa³o przewagê i powoli stawa³o siê jasne, ¿e na pewno wygra. Ostatnie dziesiêæ minut zaznaczy³o siê zdobyciem najwy¿szego jak dot±d w zawodach wyniku. Pomorze wygra³o z Podkarpackim 91: 58... Pogrom. Na wspomnienie zas³uguj± Cezary Zawalich z Pomorza, który zdoby³ 14 punktów i Mateusz Burek, który zdoby³ 11 punktów dla Podkarpacia.

DOLNO¦L¡SKIE - WIELKOPOLSKIE 50 : 70 STATYSTYKI

Drugie dzisiejsze spotkanie miêdzy Dolnym ¦l±skiem a Wielkopolsk± by³o jednym z najciekawszych na turnieju, a to w du¿ej mierze za spraw± kapitalnej gry najwy¿szego zawodnika turnieju, Filipa Preufera(2,07m.), sekundowanego przez braci Zywert, którym dzielnie czo³a stawili reprezentanci Dolnego ¦l±ska. Jak zawsze pierwsza kwarta by³a bardzo wyrównana, raz nawet by³ remis po 7. Pod koszem Dolnych ¦l±zaków raz po raz zdobywa³ punkty Preufer . Kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 12:21. W drugiej kwarcie na boisku nie by³o ju¿ Preufera oraz Zywertów, ale Wielkopolska nadal wy¶mienicie gra³a, pokazuj±c, ¿e o jej sile nie decyduj± indywidualno¶ci. Móg³bym powiedzieæ teraz o tym, jak wyrównana gra by³a, jak Dolny ¦l±sk mia³ lepszy moment i zbli¿y³ siê bardzo do Wielkopolski. Pozwolê sobie na ma³± dygresje dotycz±c± Mercelego Ponitki, którego starszy brat gra dzisiaj w dru¿ynie Politechniki Warszawskiej o Ekstraklasê i jest jednym z najbardziej utalentowanych graczy m³odego pokolenia. Otó¿ w³a¶nie przez to ich ojciec mia³ do podjêcia trudn± decyzjê i wybra³ siê do Zambrowa wspomóc m³odszego syna. Nie zawiód³ siê, gdy¿ w czwartej kwarcie, po kilku udanych akcjach(w tym fenomenalnym bloku Preufera zakoñczonym rzutem do kosza Dolnego ¦l±ska) Wielkopolska wygra³a z wynikiem 70: 50. Gratulujemy. ¯yczymy tak¿e Filipowi, by kontuzja z koñca tego meczu nie by³a powa¿na. A.R

MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1WIELKOPOLSKIE363024817573
2DOLNO¦L¡SKIE 352120917534
3POMORSKIE3303207216 -9
4PODKARPACKIE3303172270-98


GRUPA II

MAZOWIECKIE - ¦L¡SKIE 66 : 54 STATYSTYKI

KUJAWSKO-POMORSKIE - MA£OPOLSKIE 59 : 60 STATYSTYKI

¦L¡SKIE - MA£OPOLSKIE 73 : 77 STATYSTYKI

W drugim dniu Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y jak dot±d by³em ¶wiadkiem dwóch spotkañ. W pierwszym z nich star³y siê reprezentacje ¦l±ska i Ma³opolski. Muszê przyznaæ, ¿e tak ciekawego meczu dawno nie widzia³em. Obie dru¿yny gra³y ju¿ dawniej i ka¿da raz wygra³a. Pierwsze dwie kwarty spotkania przebiega³y pod wyra¼ne dyktando ¦l±ska, który bez k³opotu utrzymywa³ przewagê co najmniej piêtnastu punktów, zdobywaj±c punkty „z gry”, Ma³opolska za¶ goni³a go, wykorzystuj±c liczne rzuty osobiste oraz kilka ³adnych akcji. Po³owa meczu zakoñczy³a siê wynikiem 46: 29 dla ¦l±ska. Trzecia kwarta z pocz±tku te¿ nie zapowiada³a katastrofy, ale Ma³opolska zaczê³a coraz lepiej sobie radziæ i wreszcie, tu¿ pod koniec tej czê¶ci spotkania jej kapitan bezlito¶nie wykorzysta³ dwa rzuty osobiste- 55: 56 dla Ma³opolski! Ostatnia kwarta by³a wspania³± konfrontacj± dwóch zawodników, Paw³a Wieczorka(¦l±sk, 18 pkt.) i Mateusza Zimy(Ma³opolska, w ca³ym meczu zdoby³ 19 pkt.), którzy raz po raz umieszczali pi³kê w obrêczy. Prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k, napiêcie wzrasta³o, a¿ na minutê przed koñcem Ma³opolska prowadzi³a dwoma punktami. Mimo usilnych starañ ¦l±sk nie tylko nie da³ rady zniwelowaæ straty, spotkanie skoñczy³o siê wynikiem 71: 76 dla Ma³opolski. Najwiêcej punktów w spotkaniu zdoby³ Artur W³odarczyk z Ma³opolski: 24. Alan Rashid

MAZOWIECKIE – KUJAWSKO-POMORSKIE 66 : 60 STATYSTYKI

Ostatnim meczem w dniu 30.04 na OOM w Koszykówce by³o spotkanie dru¿yn z województw Kujawsko- Pomorskiego i Mazowieckiego. Liczy³em na ciekawe spotkanie i nie zawiod³em siê. Przez pierwsze kilka minut spotkania dru¿yna z Kujawsko- Pomorskiego zdoby³a 10 punktów, jednak oko³o 5 minuty Mazowsze prze³ama³o impas i zaczê³o trafiaæ do kosza, dziêki czemu widzieli¶my wiele ³adnych akcji. Przewaga K- P utrzymywa³a siê jeszcze przez ca³± II kwartê, zakoñczon± wynikiem 29: 22.
Po przerwie(d³u¿szej ni¿ zwykle z powodu k³opotów technicznych) rozpoczê³a siê ofensywa Mazowsza, które nie pozwala³o ju¿ przeciwnikom na skuteczne ataki, samemu zdobywaj±c punkty oraz racz±c widzów piêknym rzutem za 3 punkty... w ostatniej sekundzie kwarty, zakoñczonej wynikiem 38: 49! Jak widaæ, wynik by³ kwesti± otwart±, ale powoli zaczê³o stawaæ siê jasne, ¿e K- P ju¿ nie wygra: na 4 i pó³ minuty przed koñcem traci³o14 punktów. Strata ta okaza³a siê nie do odrobienia, chocia¿ pod koniec meczu ró¿nica nie by³a ju¿ tak du¿a: 60: 66. Najlepszymi strzelcami byli Igor Wadowski z Mazowsza(23 pkt.) i Bartosz Jankowski z Kujawsko- Pomorskiego. A.R


KUJAWSKO-POMORSKIE - ¦L¡SKIE 82 : 78 po dogrywce STATYSTYKI

Przed chwil± by³em ¶wiadkiem najbardziej emocjonuj±cego jak dot±d spotkania turnieju, miêdzy Kujawsko- Pomorskim a ¦l±skim. Jak dot±d pewnie przesadza³em ze s³owem „wyrównane”, ale w tej sytuacji jest ono najlepsze. Niby po pierwszej kwarcie by³o 24:19, ale w po³owie meczu by³o ju¿ tylko 36:31. Potem, przy wyniku 68:66 ¦l±sk zebra³ siê w sobie(albo to Kujawsko- Pomorskie nie dawa³o ju¿ rady) i po akcji 2+1 w wykonaniu Oskara Sanny oraz piêknym rzucie za 3 P. Wieczorka ¦l±sk wyszed³ na prowadzenie- 4 minuty przed koñcem. Pó¼niejsza wymiana ciosów doprowadzi³a do dogrywki(której notabene mo¿na by³o unikn±æ, jednak gracz Kujawsko- Pomorskiego niepotrzebnie rzuca³, maj±c jeszcze 3 sekundy) przy stanie 74:74. Po ciê¿kiej walce w dogrywce i ogromnych emocjach ostatecznie wygra³o... Kujawsko- Pomorskie! Gratulujê, bo mecz by³ bardzo dobry. Pierwsze da mecze jutro rozegraj± zatem Podkarpackie i ¦l±sk oraz Kujawsko- Pomorskie z Pomorskim. A.R

MA£OPOLSKIE - MAZOWIECKIE 56 : 82 STATYSTYKI

W ostatnim dzisiejszym meczu zmierzy³y siê ze sob± reprezentacje województw Ma³opolskiego i Mazowieckiego. By³o to spotkanie z jednej strony przewidywalne(ju¿ w drugiej kwarcie mo¿na by³o bezpiecznie zak³adaæ siê o wynik), a z drugiej trochê nieszczê¶liwe dla niektórych zawodników. Otó¿ w II kwarcie, po dwóch trafionych rzutach osobistych i po pó¼niejszym przyjêciu pi³ki pod koszem zawodnik Ma³opolski, Adam Kulawiak, zachwia³ siê i zacz±³ utykaæ, przez co musia³ zej¶æ z boiska. Liczymy, ¿e to nic powa¿nego. Spójrzmy jednak na wyniki po ka¿dej kwarcie(nie myliæ z ilo¶ci± punktów zdobytych w kwarcie)- 11:19, 25:40, 37:63 i 56:82. Gratulujemy Mazowieckiemu i ¿yczymy obu dru¿ynom powodzenia w pó³fina³ach. Obie strony mia³y jednak lepsze momenty, przyk³adowo jeden z zawodników Ma³opolski strzeli³ piêknie z po³owy boiska. Je¶li siê nie mylê, Zibi nagra³ ten piêkny strza³.
Mamy ju¿ zatem pary pó³fina³owe: Ma³opolska kontra Wielkopolska, Mazowsze kontra Dolny ¦l±sk.

MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1MAZOWIECKIE 363021417044
2MA£OPOLSKIE3521193214 21
3KUJAWSKO-POMORSKIE3412201204-3
4¦L¡SKIE3303205225-20