Fina³ Zambrów - mecze o miejsca
Dodane przez zibi dnia Marzec 30 2011 00:10:00

Rozszerzona zawarto newsa


o miejsce 7-8 PODKARPACKIE - ¦L¡SKIE 54 : 73 STATYSTYKI

Pierwszym spotkaniem klasyfikacyjnym by³ mecz pomiêdzy reprezentacjami Podkarpacia i ¦l±ska. Obie dru¿yny przepe³nia³a wola zwyciêstwa. By³ to mecz z wieloma ³adnymi akcjami, jednak ju¿ w I kwarcie zaczê³a siê rysowaæ przewaga ¦l±ska. Wcze¶niej, przy wyniku 7;6 z boiska zszed³ Patryk Wieczorek, który dozna³ urazu kostki lewej nogi. Gdy syrena obwie¶ci³a koniec spotkania na tablicy by³ wynik 54:73. Tu¿ potem obie dru¿yny otrzyma³y z r±k prezesów podlaskiej Federacji Sportu i Podlaskiego Zwi±zku Koszykówki dyplomy uczestnictwa. Pami±tkowe statuetki dostali tak¿e MVP obu dru¿yn: Dawid Zagu³a z Podkarpacia i Pawe³ Wieczorek, który mimo kontuzji zdo³a³ samodzielnie odebraæ nagrodê. Na koniec upominki od sponsora strategicznego Fina³u Koszykówki Mê¿czyzn, firmy Strabag, wrêczy³ obu dru¿ynom organizator fina³ów, pan Miros³aw Ciepliñski.

o miejsce 5-6 POMORSKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE 54 : 79 STATYSTYKI

Drugim spotkaniem dru¿yn, które nie dosta³y siê do pó³fina³u by³o mecz pomiêdzy reprezentacjami województw pomorskiego i kujawsko- pomorskiego. Muszê przyznaæ, i¿ ten mecz nie by³ w podobnym stopniu ekscytuj±cy co poprzednie ani nie obfitowa³ w ¿adne dramatyczne zwroty akcji. G³adko wygra³a dru¿yna lepsza, któr± by³a reprezentacja Kujawsko- Pomorskiego. Wynik na koniec meczu wynosi³ 54:79. jak widaæ, zwyciêstwo „Kujawiaków” by³o zdecydowane. Po meczu dru¿yna Pomorza, która nie mo¿e zostaæ do jutra, otrzyma³a z r±k prezesa Podlaskiej Federacji Sportu pami±tkowe dyplomy, za¶ jej MVP, Jêdrzej Szymañski, statuetkê. Podobnie jak poprzednio wrêczono te¿ upominki od sponsora. MVP w tym meczu dla Pomorza by³ Pawe³ Krefft, zdobywca 17 punktów.

I pó³fina³ WIELKOPOLSKIE - MA£OPOLSKIE 84 : 60 STATYSTYKI

Pierwszy pó³fina³ XVII OOM w Koszykówce Ch³opców rozegra³y dru¿yny Wielkopolski i Ma³opolski. By³ to typowy mecz z wyra¼n± przewag± jednej dru¿yny. Obserwowa³ go wspomniany ju¿ brat Marcelego Ponitki. Pierwsza kwarta by³a festiwalem rzutów za trzy w wykonaniu Filipa Preufera i obu Zywertów oraz Igora Sieradza: ³±cznie w ten sposób zdobyli 15 punktów. Niestety, na 4 i pó³ minuty przed koñcem I kwarty kolejnej kontuzji dozna³ Preufer, który utykaj±c zszed³ z boiska. Ta czê¶æ spotkania zakoñczy³a siê wynikiem 28:14. Drug± kwartê rozpoczê³a za¶ w piêknym stylu Ma³opolska, kiedy to Sebastian D±bek rzuci³ w krótkim odstêpie czasu dwa razy za trzy punkty. Jednak nie mog³o to poprawiæ sytuacji jego dru¿yny, gdy ta raz po raz traci³a punkty, sama nie mog±c trafiæ do kosza w dobrych sytuacjach. Jednak Ma³opolska potrafi³a siê odgry¼æ i na sam koniec II kwarty Kamil Kolber trafi³ za 3, ustalaj±c wynik na po³owê na 51:31. Druga po³owa meczu nie by³a dla nikogo zaskoczeniem i obfitowa³a w ³adne akcje. Ostateczny wynik wyniós³ 84:60, tak wiêc Ma³opolska ma szansê tylko na III miejsce, za¶ Wielkopolska zawalczy w finale.
A.R

II Pó³fina³ – pó³fina³ DOLNO¦L¡SKIE - MAZOWIECKIE 52 : 62 STATYSTYKI

W drugim pó³fina³owym meczu OOM zmierzy³y siê ze sob± dru¿yny Mazowieckiego i Dolno ¦l±skiego, a tak¿e ich kibice. Nie zrozumcie mnie ¼le, mam na my¶li ich osza³amiaj±cy doping obu stron, który by³ najbardziej intensywny w ca³ym turnieju. Do tej chwili s³yszê w g³owach bêbny. Wracaj±c jednak do spotkania: Dolny ¦l±sk przez prawie ca³y mecz mia³ szansê na dogonienie Mazwosza, jednak ostatecznie po heroicznym boju przegra³ spotkanie, zakoñczone wynikiem 62:52. Najlepszym graczem w dru¿ynie Mazowsza by³ Igor Wadowski(21 pkt.), za¶ w dru¿ynie Dolnego ¦l±ska Marcin Skorek. Zatem w finale zmierz± siê reprezentacje Mazowsza i Wielkopolski, za¶ o 3 miejsce zagraj± Dolny ¦l±sk i Ma³opolska. Liczymy na wspania³e spotkania! A.R

o miejsce 3-4 Ma³opolskie - Dolno¶l±skie 50 : 52 STATYSTYKI

Pisze te s³owa tu¿ po meczu miêdzy Ma³opolskim a Dolno¶l±skim: to by³o niesamowite, szczególnie osza³amiaj±ca i trzymaj±ca w napiêciu koñcówka. Lecz trzymajmy siê chronologii wydarzeñ. Ma³opolska gra³a w os³abieniu, gdy¿ Adam Kulasiak po wczorajszej kontuzji nie móg³ graæ, zatem jej trener mia³ ograniczone mo¿liwo¶ci zmian. Sytuacja zmienia³a siê z kwarty na kwartê: 16:24 po pierwszej, potem przy wyniku 30:32 Artur W³odarczyk wykorzysta³ dwa rzuty osobiste, doprowadzaj±c do remisu w II kwarcie. Do jej koñca pi³ka wpada³a do kosza raz po raz, a¿ do wyniku 40:38. Zaraz po rozpoczêciu drugiej po³owy dosz³o znowu do wyrównania, po czym dziêki rzutowi za 3 Sebastiana D±bka i dalszym akcjom Ma³opolska odskoczy³a 4 punkty. W tym momencie rozpocz±³ siê po¶cig Dolnego ¦l±ska, który zaowocowa³ dopiero na 13 sekund do koñca: 50:51 Potem dosz³y rzuty osobiste, dziêki którym Marcin Skorek podwy¿szy³ wynik na 50:52. Na 6 sekund przed koñcem trener Ma³opolski postanowi³ zagraæ va banque i rozpisa³ akcjê, która mia³a byæ zwieñczona rzutem za 3 Sebastiana D±bka. Nieszczê¶liwie dla Ma³opolski, nie uda³o siê. Dolny ¦l±sk wskoczy³ na podium! MVP: Artur W³odarczyk(10 pkt.) oraz Kamil Kolber(9 pkt., ale wiêcej zbiórek) z Ma³opolski oraz Marcin Skorek(17pkt. I 7 zbiórek) z Dolnego ¦l±ska.


o miejsce 1-2 Wielkopolskie - Mazowieckie 79 : 64 STATYSTYKI

Przed chwil± zakoñczy³ siê ten ostatni mecz, po którym wszystko jest jasne i dru¿yny, organizatorzy oraz kibice mog± odetchn±æ z ulg±. Wszystkie nerwy siê skoñczy³y i zawodnicy Wielkopolski bêd± dzi¶ ¶wiêtowaæ zdobycie I miejsca w XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Koszykówce. Fina³ by³ niezwykle interesuj±cym meczem i emocje towarzyszy³y nam niemal do ostatniej chwili, kiedy to na 2 minuty przed koñcem strata Mazowsza by³a nie do odrobienia. Wspania³e widowisko zafundowali nam zawodnicy obu dru¿yn, z których wyró¿nili siê Kamil Zywert i Karol Kot. Ostatecznie po bardzo ciê¿kiej rywalizacji, w której prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k i by³o du¿o remisów, w momencie ostatniego sygna³u turnieju wynik wynosi³ 64:79. Gratulujemy zwyciêzcom i zdobywcy drugiego miejsca! Trzeba wspomnieæ, ¿e Wielkopolska poradzi³a sobie bez najwy¿szego zawodnika turnieju, Filipa Preufera, kontuzjowanego w nied³ugim czasie dwukrotnie. ¯yczê powrotu do zdrowia..