Campy Miêdzywojewódzkie rocz.1996/97 Bydgoszcz, Szczytno, Lubañ, Zielona Góra
Dodane przez zibi dnia Padziernik 06 2011 00:46:32
W ka¿dym Campie bior± udzia³ 24 zawodnicy, 4 trenerów wojewódzkich oraz Kierownik. Zawodnicy do Campu wybierani s± na zasadzie
12 zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz
12 zawodników wskazanych przez koordynatorów wojewódzkich (po trzech zawodników na województwo).

Rozszerzona zawarto newsa
CAMPY MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MʯCZYZN

W ka¿dym Campie bior± udzia³ 24 zawodnicy, 4 trenerów wojewódzkich oraz Kierownik. Zawodnicy do Campu wybierani s± na zasadzie

12 zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz

12 zawodników wskazanych przez koordynatorów wojewódzkich (po trzech zawodników na województwo).

Polski Zwi±zek Koszykówki wzorem lat ubieg³ych pokryje koszt udzia³u w Campie Kierownika oraz czê¶æ kosztów organizacji Campu w ³±cznej wysoko¶ci po 4500,- z³ na Camp.

Wydzia³ Sportowy PZKosz wskazuje nastêpuj±cych zawodników do udzia³u w Campach
Miêdzywojewódzkich:


Strefa I - BYDGOSZCZ: ³ódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. 30.06-08.07

Bartosz Jankowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSK-POM
A.Warszawski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
Mateusz Fatz
ASTORIA Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
Damian Fanslau
NOVUM Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
M.Ponitka 1997
Ostrów Wlkp.
WIELKOPOLSKIE
Marek Zywert
Sieraków
WIELKOPOLSKIE
M. Serbakowski
Ostrów Wlkp.
WIELKIOPOLSKIE
W. Majchrzak
OBRA Ko¶cian
WIELKOPOLSKIE
Rafa³ Hetung
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
Piotr £ucka
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
Adam Kadej
¯AK Koszalin
ZACH-POM
Pawe³ Lasota
K-50 Ko³obrzeg
ZACH-POM

Strefa IISZCZYTNO: mazowieckie, podlaskie, pomorskie i warmiñsko-mazurskie. W zmienionym terminie od 27.06 do 05.07.2011.

K. Puchalski
MKS Pruszków
MAZOWIECKIE
Kamil Jarosz
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
O. Malinowski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
Grzegorz Kulka
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
M. Wieluñski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
W. Jakubiak
CZARNI S³upsk
POMORSKIE
J. Szymañski
KORSARZ Gd.
POMORSKIE
Pawel Kreft
GTK Gdynia
POMORSKIE
Adam Po³onowski
Gim-B Bia³ystok
PODLASKIE
Maciej Bojanowski
¯UBRY Bia³ystok
PODLASKIE
Mateusz Stanek
TRUSO Elbl±g
PODLASKIE
B. Bednarski
Olsztynek
PODLASKIE

Strefa III - LUBAÑ : lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie i ¶wiêtokrzyskie.30.06-08.07

Artur W³odarczyk
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Kamil Kolber
REGIS Wieliczka
MA£OPOLSKIE
A.Kulasiak 1997
REGIS Wieliczka
MA£OPOLSKIE
Jakub ¯aczek
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Dawid Zagu³a
STAL Stalowa W.
PODKARPACKIE
Mateusz ¯urawicz
STAL Stalowa W.
PODKARPACKIE
Sz. Szymañski
SOKÓ£ £añcut
PODKARPACKIE
Jakub Godula
PI¡TKA Lublin
PODKARPACKIE
Kamil Nied¼wiecki
KADET Bia³a Podl.
LUBELSKIE
Micha³ Wojtiuk
PI¡TKA Lublin
LUBELSKIE
K. Majchrzak 1997
MDK MKK Kielce
¦WIÊTOKRZYSKIE
£ukasz Pawlak
MDK MKK Kielce
¦WIÊTOKRZYSKIE

Strefa IV - ZIELONA GÓRA: dolno¶l±skie, lubuskie, opolskie i ¶l±skie.30.06-08.07

     ..........................
Marcin Skorek
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Nizio³
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦LASKIE
Maciej Muska³a
TURÓW Zgorzelec
DOLNO¦L¡SKIE
Wojciech Cygal
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Adam Kura¶
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
D. Kolanowski
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Patryk Wieczorek
MKS Dabrowa G.
¦L¡SKIE
Micha³ Kuboszek
MOSiR Cieszyn
¦L¡SKIE
Maciej Piszczek
GTK Gliwice
¦L¡SKIE
Jakub Der
ZASTAL Z.G.
LUBUSKIE
Filip Przybylski
ZASTAL Z. G.
LUBUSKIE
Mi³osz Wójcik
SMYK Prudnik
LUBUSKIE


CAMP CENTRALNY

Zielona Góra
– w dniach 13-24.07.2011 – 11 dni szkoleniowych. W Campie Centralnym bierze udzia³ 32 zawodników powo³anych przez trenerów kadry U-15 po zakoñczeniu przez nich wizytacji poszczególnych Campów.

Polski Zwi±zek Koszykówki wzorem lat ubieg³ych pokryje koszt udzia³u w Campie Kierownika oraz czê¶æ kosztów organizacji Campu w ³±cznej wysoko¶ci po 4500,- z³.

UCZESTNICY CAMPÓW

W przypadku niemo¿no¶ci wziêcia udzia³u w Campie której¶ z zawodniczek lub zawodników ewentualne
zastêpstwo wyznacza koordynator wojewódzki z danego województwa. Koordynator informuje o zmianie
Polski Zwi±zek Koszykówki oraz organizatora Campu. W przypadku, gdy które¶ województwo nie chce
skorzystaæ z przys³uguj±cego mu limitu dodatkowych graczy na Camp prosimy o ustalenie zastêpstwa z
pozosta³ymi uczestnikami Campu i poinformowanie o tym PZKosz i organizatora Campu. Przypominamy, ¿e
wszyscy uczestnicy Campu musz± byæ umieszczeni na aktualnych listach KWJ w poszczególnych
województwach.

SZKOLENIE TRENERÓW KADR WOJEWÓDZKICH

Dnia 13.06.2011r. w godzinach 11.00-14.00 w Zespole Szkó³ Sportowych nr.72 w Warszawie ul.
Konwiktorska 5/7 trenerzy selekcjonerzy kadr narodowych U-15 K i M Piotr Kulpeksza i Arkadiusz
Mi³oszewski przeprowadz± szkolenie dla trenerów bior±cych udzia³ w pracy z kadrami wojewódzkimi.
Koszty przejazdu pokrywa jednostka deleguj±ca.

Marcin Korpolewski
Dyrektor Sportowy
Polskiego Zwi±zku Koszykówki