FINA£ OOM Wieliczka 3-8.07.2012
Dodane przez zibi dnia Sierpie 27 2012 00:34:05
W Nowym Targu i Wieliczce odby³y siê fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w koszykówce. Reprezentacje Wielkopolski wygra³y turnieje koszykówki dziewcz±t i ch³opców w ramach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w sportach letnich "Ma³opolska 2012". W rozegranym w Nowym Targu finale dziewcz±t Wielkopolska wygra³a z Podkarpaciem 90:60. W Wieliczce walka o z³oto rozegra³a siê miêdzy Dolnym ¦l±skiem i Wielkopolsk±. Wielkopolska zwyciê¿y³a 76:54.

Rozszerzona zawarto newsa
 W Nowym Targu i Wieliczce odby³y siê fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w koszykówce. Reprezentacje Wielkopolski wygra³y turnieje koszykówki dziewcz±t i ch³opców w ramach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w sportach letnich "Ma³opolska 2012". W rozegranym w Nowym Targu finale dziewcz±t Wielkopolska wygra³a z Podkarpaciem 90:60. W Wieliczce walka o z³oto rozegra³a siê miêdzy Dolnym ¦l±skiem i Wielkopolsk±. Wielkopolska zwyciê¿y³a 76:54.

Mecze o miejsca:

mecz o VII miejsce
¶l±skie - kujawsko-pomorskie 79 : 66 STATYSTYKI

mecz o V miejsce
pomorskie - podkarpackie 78 : 43 STATYSTYKI

I Pólfina³
ma³opolskie - dolno¶l±skie 46 : 57 STATYSTYKI

II Pó³fina³
wielkopolskie - mazowieckie 73 : 68 po dogrywce STATYSTYKI

o miejsca 3 - 4 ma³opolskie - mazowieckie 42 : 71 STATYSTYKI

o miejsca 1 - 2 wielkopolskie - dolno¶l±skie 54 : 76 STATYSTYKI

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP:
WOJCIECH FR¡CKOWIAK
(wielkopolskie)

 KRÓL STRZELCÓW:
ADAM KULASIAK
(ma³opolskie)

 ALL-STARS:
Hubert Stopierzyñski - wielkopolskie
Micha³ Kapa - dolno¶laskie
Micha³ Kierlewicz - mazowieckie
Adam Kulasiak - ma³opolskie
Jakub Liberda - wielkopolskie
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1WIELKOPOLSKIE

Szymon Ry¿ek
Wojciech Fr±ckowiak
Hubert Stopierzyñski
Mateusz Chojnacki
Jakub Libera
Dawid Gruszczyñski
Maciej Waraczyñski 1998
Patryk Stankowski
Marcel Ponitka
Micha³ Skrzypek
Eryk Chmielewski
Bartosz Kin

trener: Cezary Kurzawski,
Tadeusz Dudziñski
2DOLNO¦LASKIE

Micha³ Kapa
Dominik Rutkowski 1998
Karol Kobzar
Maciej Krzymiñski
Marcin Szymanowski
Piotr ¦cibisz
Adrian Lewko
Mateusz Szczypiñski 1998
Bart³omiej Szmidt 1998
Adam Wêckowski
Robert Kurzyñski

trener: Dariusz Tomasik,
Jacek Kolis
3MAZOWIECKIE

Micha³ Kierlewicz
Szymon Walczak
Filip Ko³akowski
Jakub Skalski
Maciej Bender
Mateusz Strzelec
Jan Chru¶ciel
Marcin Wiszomirski 1998
Jakub Mijakowski
Olaf Wysocki 1998
Piotr Paw³owski
Damian Orêbski

trener: Andrzej Kierlewicz,
Adam Latos
4MA£OPOLSKIE

Adam Kulasiak
Jan Rerak
Jakub Natkaniec
Maciej Gêbala
Tomasz Palmowski
Jakub Kuca
Hubert Derebas
Marcin Rachelski
Mateusz Gawlina
Jakub Ku³aga
Jan Nowacki
Krzystof Kot
Micha³ Kozaczyñski

trener: Jaros³aw Mosio,
Andrzej Suda
5POMORSKIE

Wiktor Sewio³
Jakub Heleniak
Adrian Gemza
Adam Gr±dziel
S³awomir Paszkiewicz
Pawe³ Leszczyñski
Damian Ciesielski
Jakub M³yñski
Przemys³aw Micha³owski
Kamil Samson
Rados³aw Styka
Jakub Wantuch 1998

trener: Marek Kie³czewski,
£ukasz Król
6PODKARPACKIE

Kacper Majka
Mateusz Osikowicz
Bart³omiej Nycz
Wiktor Majka 1998
Bart³omiej Reichert
Marcin Bandyga
Szymon Czopor
Grzegorz Szmuc
Marcin Siwak
Wiktor Rycerz
Kamil Cie¶la 1998
Emilian Skoczylas 1998
Hubert Mazur

trener: Krzysztof M³ot,
Maciej Milan
7¦L¡SKIE

Artur Grocki
Wojciech £ojewski
Sylwester £ubkowski
Dawid Boryka
Daniel Choroba
Bassey Usendiah
£ukasz Wojaczek
Rafa³ Koczy
£ukasz Jagie³a
Pawe³ Klimek
Olaf Bieñ
Bartosz Klimek

trener: Ryszard Litkowycz,
Janusz Ko³acz
8KUJAWSKO-POMORSKIE

Bartosz Matusiak
Rados³aw Senski
Mariusz Kwiatkowski
Wiktor Cie¶lakiewicz
Damian Szczepanik
Stefan Marchlewski 1998
Jakub Osiñski
Jakub Grzelak
Filip Sobecki
Kamil Jêdras
Bart³omiej Pietras 1998
Pawe³ D±bkowski
Cezary £apiñski 1998

trener: Maciej £abu¶,
Maciej ¯ywiczka


 Otwarcie OOM Ma³opolska 2012 rozpoczê³o siê o godzinie 18.15 przy d¼wiêkach orkiestry dêtej kopalni soli Wieliczka. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokona³ Marsza³ek województwa ma³opolskiego. Marek Sowa.Nastêpnie zosta³a wci±gniêta na maszt flaga Narodowa przy której uczestnicy OOM i zaproszeni go¶cie od¶piewali hymn, nastêpnie wprowadzono flagê olimpijsk±, która zosta³a przekazana przez uczestników Igrzysk Olimpijskich m³odym sportowcom m. in. koszykarzom z ma³opolski :Mateuszowi Gawlinie i Tomaszowi Palmowskiemu. ¦lubowanie zosta³o z³o¿one przez koszykarza Adama Kulasiaka reprezentanta Ma³opolski zawodnika Regisu Wieliczka.
Wszystkie kadry Wojewódzkie s± na miejscu w Wieliczce zakwaterowane w 2 hotelach w komfortowych warunkach


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

GRUPA A

wielkopolskie
- ¶l±skie 82 : 56 STATYSTYKI

ma³opolskie - pomorskie 84 : 63 STATYSTYKI

pomorskie - wielkopolskie 56 : 60 STATYSTYKI

¶l±skie - ma³opolskie 85 : 73 STATYSTYKI

¶l±skie - pomorskie 59 : 71 STATYSTYKI

ma³opolskie - wielkopolskie 62 : 83 STATYSTYKI

M PKT Z P P-Z P-S BILANS
1WIELKOPOLSKIE3630
2MA£OPOLSKIE3521
3POMORSKIE3412
4¦L¡SKIE3303

GRUPA B

mazowieckie
- podkarpackie 75 - 57
STATYSTYKI

kujawsko-pomorskie - dolno¶l±skie 80 : 57 STATYSTYKI

dolno¶l±skie - podkarpackie 69 : 60 STATYSTYKI

mazowieckie - kujawsko-pomorskie 58 : 50 STATYSTYKI

dolno¶l±skie - mazowieckie 66 : 62 STATYSTYKI

podkarpackie - kujawsko-pomorskie 64 : 62 po dogrywce STATYSTYKI


MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1DOLNO¦L¡SKIE3521
2MAZOWIECKIE3521
3PODKARPACKIE3412
4KUJAWSKO-POMORSKIE3412

ALL-STARS 1 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

J. RerakA. KulasiakM. Bender M. Chojnacki R. Senski

ALL STARS 2 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

Sz. WalczakW. Sewio³S. £ubkowskiK. KobzarSz.Ry¿ek

ALL STARS 3 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

Cie¶lakiewicz M. Osikowicz J. Heleniak M. Skrzypek M. Krzymiñski

ALL STARS 4 DZIEÑ TURNIEJU (WYBÓR SKM)

P.Stankowski Waraczyñski J.Mijakowski M.Kapa A. Grocki

ZAPOWIEDZI-OOMhttp://www.youtube.com/watch?v=SC8LKfS8Ifk