Campy Miêdzywojewódzkie
Dodane przez zibi dnia Sierpie 27 2012 00:40:17
Wydzia³ Sportowy PZKosz uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z wcze¶niejszymi informacjami, w 2012 roku zostan± przeprowadzone Campy Miêdzywojewódzkie dla zawodników, bêd±cych w programie KWJ:
Rozszerzona zawarto newsa
Wydzia³ Sportowy PZKosz uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z wcze¶niejszymi informacjami, w 2012 roku zostan± przeprowadzone Campy Miêdzywojewódzkie dla zawodników, bêd±cych w programie KWJ:

Camp Miêdzywojewódzki – Szczecinek - dla strefy I i II

Miejsce: Hala Sportowa SP nr 4, ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek
Miejsce zakwaterowania: Schronisko M³odzie¿owe, ul. Ko¶ciuszki 47, 78-400 Szczecinek
Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 13.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 21.07.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Marek ¯ukowski, tel. 604520640, marekzukowski@stk.szczecin.pl

Wykaz zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz do udzia³u w w/w campie:

strefa I – województwa: kujawsko-pomorskie, ³ódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie:

KOSIOR Mateusz
KWIATKOWSKI Mariusz
SENSKI Rados³aw
SZCZEPIANIK Damian
BAJNER Kacper
KIWILSZA Szymon
MLECZKO Oskar
FR¡CKOWIAK Wojciech
PONITKA Marcel
STOPIERZYOSKI Hubert
CHOJNACKI Mateusz
RY¯EK Szymon
PAW£UK Piotr

strefa II – województwa: mazowieckie, podlaskie, pomorskie i warmiosko-mazurskie.

CIESIELSKI Damian
GEMZA Adrian
M£YOSK Jakub
SEWIO£ Wiktor
KOLENDA Micha³
BENDER Maciej
KIERLEWICZ Micha³
KO£AKOWSKI Filip
MIJAKOWSKI Jakub
STRZELEC Mateusz
WALCZAK Szymon
WYSOCKI Olaf
WYSZOMIRSKI Marcin

Ponadto w w/w campie wezm± udzia³ 3-ej zawodnicy z ka¿dego województwa (kujawsko-pomorskiego, ³ódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmiosko-mazurskiego) wyznaczeni przez trenera koordynatora KWJ danego województwa.

Wszyscy zawodnicy z danego województwa przyje¿d¿aj± na camp pod opiek± wyznaczonego trenera kadry wojewódzkiej.

Camp Miêdzywojewódzki – Lublin - dla strefy III

Miejsce: MKS Start, ul. Aleja Józefa Pi³sudskiego 22, 20-011 Lublin
Miejsce zakwaterowania uczestników: Bursa Zespo³u Szkó³ Muzycznych, ul. Muzyczna 7, 20-612 Lublin

Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 13.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 21.07.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Zbigniew Zbrooski, tel. 515155365, , z.zbronski@lus.org.pl

Wykaz zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz do udzia³u w w/w campie:
strefa III - województwa: lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie i ¶wiêtokrzyskie.

GAWLINA Mateusz
GÊBALA Maciej
KULESIAK Adam
RACHELSKI Marcin
RERAK Jan
NATKANIEC Jakub
MAJCHRZAK Karol
BIELAWSKI Jakub
CZOPOR Szymon
CIE¦LA Kamil
MAJKA Kacper
NYCZ Bart³omiej
OSIKOWICZ Mateusz

Ponadto w w/w campie wezm± udzia³ 3-ej zawodnicy z ka¿dego województwa (lubelskiego,
ma³opolskiego, podkarpackiego i ¶wiêtokrzyskiego) wskazani przez trenera koordynatora KWJ danego województwa.Wszyscy zawodnicy z danego województwa przyje¿d¿aj± na camp pod opiek± wyznaczonego trenera kadry wojewódzkiej.

Camp Miêdzywojewódzki – Twardogóra - dla strefy IV

Miejsce: Twardogóra, ul. Moszyce 55a, 56-416 Twardogóra
Miejsce zakwaterowania uczestników:
Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 13.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 21.07.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Jaros³aw Pytkowski, tel. 605428613, pytkowski.jaroslaw@gmail.com

Wykaz zawodników wskazanych przez Wydzia³ Sportowy PZKosz do udzia³u w w/w campie:
strefa IV – województwa: dolno¶l±skie, lubuskie, opolskie i ¶l±skie.

BORYKA Dawid
GROCKI Artur
£OJEWSKI Wojciech
KAPA Micha³
KOBZAR Karol
MELONE Wojciech
RUTKOWSKI Dominik
SZMIDT Bart³omiej
¦CIBISZ Piotr
CZYSZCZONIK Jakub
MOCZULSKI Mateusz
TOPOLSKI Oliwier
JANKOWSKI Mateusz

Ponadto w w/w campie wezm± udzia³ 3-ej zawodnicy z ka¿dego województwa (dolno¶l±skiego, lubuskiego,opolskiego i ¶l±skiego) wskazani przez trenera koordynatora KWJ danego województwa. Wszyscy zawodnicy z danego województwa przyje¿d¿aj± na camp pod opiek± wyznaczonego trenera kadry wojewódzkiej.

Powy¿sze listy s± zgodne z danymi przekazanymi przez trenera szkolenia centralnego kadry U15 M – Pana Dawida Mazura

Ka¿dy zawodnik uczestnicz±cy w w/w Campach Miêdzywojewódzkich powinien:
- posiadad dowód to¿samo¶ci ze zdjêciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna),
- znad swój nr PESEL i przynale¿no¶d do Oddzia³u NFZ,
- posiadad polisê ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna),
- posiadad aktualne badania lekarskie po¶wiadczone w ksi±¿eczce/karcie zdrowia zawodnika,
- sprzêt sportowy niezbêdny do treningu na hali.

Camp Centralny 2012 – Szczecinek

Miejsce: Hala Sportowa SP nr 4, ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek
Miejsce zakwaterowania: Schronisko M³odzie¿owe, ul. Ko¶ciuszki 47, 78-400 Szczecinek
Rozpoczêcie campu od kolacji dnia 25.07.2012r. – przyjazd do godz. 19.00
Zakooczenie campu po obiedzie dnia 04.08.2012r – ok. godz. 14.00
Kontakt: Marek ¯ukowski, tel. 604520640, marekzukowski@stk.szczecin.pl

W Campie Centralnym 2012 we¼mie udzia³ 40 zawodników wyselekcjonowanych na Campach Miêdzywojewódzkich.