Camp Cetralny rocznik 1997 Szczecinek 25.VII - 4 VIII. 2012
Dodane przez zibi dnia Sierpie 27 2012 00:41:51
 W tym roku Camp Cetralny zdominuj± zawodnicy Mazowsza (1/4 ca³ego Campu !)
Cztery Warszawskie kluby reprezentuje 10 zawodników: 5 Polonia, po 2 Ochota, Ursynów i 1 z UKS 11). Tak¿e piêciu zawodników z WKK Wroc³aw trenowaæ bêdzie w Szczecinku. Czterech zawodników z rocznika 1998 ( Rutkowski, Wysocki, Wyszomirski i Kamiñski) Tylko po jednym zawodniku z siedmiu kadr wojewódzkich: Kujawsko-Pomorskiego, Warmiñsko-Mazurskiego ¦l±skiego, Podkarpackiego, £ódzkiego, Opolskiego i ¦wiêtokrzyskiego. Brak na Campie Centralnym zawodników z Podlaskiego i Lubelskiego

Rozszerzona zawarto newsa
W tym roku Camp Cetralny zdominuj± zawodnicy Mazowsza (1/4 ca³ego Campu !)
Cztery Warszawskie kluby reprezentuje 10 zawodników: 5 Polonia, po 2 Ochota, Ursynów i 1 z UKS 11). Tak¿e piêciu zawodników z WKK Wroc³aw trenowaæ bêdzie w Szczecinku. Czterech zawodników z rocznika 1998 ( Rutkowski, Wysocki, Wyszomirski i Kamiñski) Tylko po jednym zawodniku z siedmiu kadr wojewódzkich: Kujawsko-Pomorskiego, Warmiñsko-Mazurskiego ¦l±skiego, Podkarpackiego, £ódzkiego, Opolskiego i ¦wiêtokrzyskiego. Brak na Campie Centralnym zawodników z Podlaskiego i Lubelskiego

Ni¿ej wymienieni zawodnicy zostaj± powo³ani na Camp Centralny, który odbêdzie
siê w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). Zawodnicy powinni siê stawiæ w dniu 25 lipca 2012 r. do godziny 18.00 w Schronisku M³odzie¿owym przy ul. Ko¶ciuszki 47-48 w Szczecinku, posiadaj±c ze sob± wa¿ne

za¶wiadczenie lekarskie, uprawniaj±ce do trenowania koszykówki. Camp potrwa do 4
sierpnia 2012r.

Lista zawodników powo³anych na Camp Centralny 2012

Kierlewicz
Micha³
Polonia W-wa
Bender
Maciej
Polonia W-wa
Mijakowski
Jakub
Polonia W-wa
Ko³akowski
Filp
Polonia W-wa
Wiszomirski
Marcin
1998
Polonia W-wa
Walczak
Szymon
Ochota W-wa
Chru¶ciel
Jan
Ochota W-wa
Skalski
Jakub
GIM 92 W-wa
Strzelec
Mateusz
GIM 92 W-wa
Wysocki
Olaf 1998
Polonia

Kapa
Micha³
WKK Wroc³aw
Kobzar
Karol
WKK Wroc³aw
Lewko
Adrian
WKK Wroc³aw
¦cibisz
Piotr
WKK Wroc³aw
Rutkowski
Dominik 1998
WKK Wroc³aw
Weckowski
Adam
Turów Zgorzel

Libera
Jakub
Pyra Poznañ
Fr±ckowiak
Wojciech
Pyra Poznañ
Ry¿ek
Szymon
B Pleszew
Ponitka
Marcel
Ostrów Wlkp.
Stopierzyñski
Hubert
BT Opalenica

Sewio³
Wiktor
Trefl Sopot
Heleniak
Jakub
GTK Gdynia
Gr±dziel
Adam
GTK Gdynia
M³yñski
Jakub
Czarni S³upsk

Kulasiak
Adam
Wieliczka
Rerak
Jan
Wis³a Kraków
Gawlina
Mateusz
Wis³a Kraków

Janecki
Kacper
Zastal Z.G.
Jankowski
Mateusz
Zastal Z.G.
Kupczyk
Piotr
Gorzów Wlkp.

Kiwilsza
Szymon
¯ak Koszalin
Bejnar
Kacper
Spójnia S. Sz

      BRAK...FOTO
Moczulski
Mateusz
Smyk Prudnik
Opolskie
Usendiah
Bassej
MOSM Tych
¦l±skie
Majchrzak
Karol
MKK Kielce
¦wietokrzyskie
Majka
Kacper
Gimbasket
Podkarpackie
Micha³
Kolenda
Nenufar 2 E³k
Wa-Ma
Szczepanik
Damian
Inowroc³aw
Ku-Po
Kamiñski
Micha³ 1998
£KS £ód¼
£ódzkie

CAMP TWARDOGÓRA: 11 zawodników

CAMP LUBLIN: 5 zawodników

CAMP SZCZECINEK: 24 zawodników

Zawodnicy, którzy z ró¿nych przyczyn nie bêd± mogli stawiæ siê na CAMP proszeni s± o
wcze¶niejsz± informacjê do trenera Dawida Mazura tel. 660-414-700.