FINA£ OOM Kutno 1-5.VII.2013 Zapowiedzi
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 27 2013 18:15:41
Tegoroczne VI Fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich) £ódzkie 2013 odbêd± siê w nietypowym terminie (1-5 lipiec poniedzia³ek - pi±tek) . Nigdy wcze¶niej (Wa³brzych, Kielce, Pruszków, Zambrów i Wieliczka) Fina³y OOM nie by³y rozgrywane w ¶rodku tygodnia. Mecze mog± byæ rozgrywane przy pustych trybunach.
Rozszerzona zawarto newsa
Tegoroczne VI Fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich) £ódzkie 2013 odbêd± siê w nietypowym terminie (1-5 lipiec poniedzia³ek - pi±tek) . Nigdy wcze¶niej (Wa³brzych, Kielce, Pruszków, Zambrów i Wieliczka) Fina³y OOM nie by³y rozgrywane w ¶rodku tygodnia. Mecze mog± byæ rozgrywane przy pustych trybunach.

W Kutnie zabraknie gospodarza kadry województwa £ódzkiego (³ódzkie odpad³o w pó³fina³ach) Mieszkañcy Kutna chêtnie chodz± na mecze seniorskiej dru¿yny. Sezon 2012/2013 kutnowski klub zakoñczy³ zwyciêstwem z SIDE-nem Toruñ tym samym zdobywaj±c br±zowy medal Mistrzostw PZKosz. Kutnianie zagrali w finale Pucharu Polski, a kibice w kutnowskiej hali mogli na ¿ywo zobaczyæ wicemistrza Polski PGE Turów Zgorzelec. Sezon 2012/2013 to bez w±tpienia najwiêkszy sukces kutnowskiej koszykówki i du¿a promocja dla miasta. W dniach 1-5 lipca mi³o¶nicy koszykówki w Kutnie mog± zobaczyæ zdolnych, utalentowanych ch³opców z rocznika 1998/97 ZAPRASZAMY NA MECZE koszykówka w wydaniu m³odzie¿y jest fantastyczna !

 WIELKOPOLSKA: Trzy lata z rzêdu kadra wielkopolski zdoby³a Mistrzostwo OOM wygrywaj±c na obcym ,,terenie,, (Pruszków 2010, Zambrów 2011 i Wieliczka 2012) Czy na pocz±tku tego lata Wielkopolanie ponownie zdobêd± tytu³ i koronê mistrzowsk± ? Trener Miros³aw Górniak i kadrowicze liczyli na popularnego ,,Gudiego,, ¿e po kontuzji i rehabilitacji do³±czy do sk³adu – niestety jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w rocz.97 nie zagra na OOM. Na Fina³ach U-16 Lewandowski dozna³ kontuzji, mimo braku Gude³ajtisa i Lewandowskiego kadra WLKP i tak bêdzie silna. Warczyñski, Kurpisz czy Rybakowski to mocna strefa podkoszowa, Iwanowicz, Nowak to ¶wietne ,,jedynki,, pozostali kadrowicze bêd± stanowiæ o sile ,,pyrlandii,,

Udzia³ w turniejach: Szczecin, Poznañ (10 spotkañ)

Marcin Tomaszewski - Pyra Poznañ
Patryk Marek - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Marek Iwanowicz - Basket Pi³a
Micha³ Rybakowski - Obra Ko¶cian
Micha³ Witkowski - PBG Suchy Las
Witold Nowak - MKS Wrze¶nia
Jaros³aw Kraszkiewicz - MKS Wrze¶nia
Miko³aj Czy¿ - MKS Wrze¶nia
Maciej Waraczyñski - Pyra Poznañ
Dawid Brociek - Pyra Poznañ
Miko³aj Kurpisz - Basket Team Opalenica
Filip Lenartowski - MKS MOS Konin

 DOLNO¦L¡SKIE: Kadra województwa dolno¶l±skiego powa¿nie os³abiona ! Tak siê z³o¿y³o ¿e w tym samym czasie co Fina³ OOM jest zgrupowanie kadry Polski U-16 rocz. 97 Na to zgrupowanie trener Jerzy Szambelan powo³a³ dwóch czo³owych graczy z dolno¶l±skiego Rutkowskiego i Szczypiñskiego, kto zna tych zawodników i widzia³ ich w akcji to zdaje sobie sprawê ile na sile straci kadra Jacka Kolisa(Rutek i Szczypek daj± ¶rednio oko³o 30 pkt na mecz !) Mimo wszytko Finali¶ci MP U-14 WKK i ¦l±sk Wroc³aw po³±czeni razem pomimo os³abienia powinni powalczyæ o strefê medalowa

Udzia³ w turniejach: Nowy Targ, Wa³brzych ( 8 spotkañ)

Micha³ Jêdrzejewski Wkk Wroc³aw
Micha³ Sznajder Wkk Wroc³aw
Cezary Kurek Wkk Wroc³aw
Jakub Kobel Wkk Wroc³aw
Jakub Wnorowski Wkk Wroc³aw
Dawid Oleksiñski Wkk Wroc³aw
Micha³ Jod³owski Wks ¦l±sk Wroc³aw
Jakub Musia³ Wks ¦l±sk Wroc³aw
Jakub Krzyczmonik Wks ¦l±sk Wroc³aw
Tomasz ¯ele¼niak Wks ¦l±sk Wroc³aw
£ukasz £aszczuk Wks ¦l±sk Wroc³aw
Dominik Wilczek Wks ¦l±sk Wroc³aw
Pawe³ Jaros Turów Zgorzelec
Bart³omiej Schmidt Górnik Wa³brzych

 MAZOWSZE: Kadra Mazowsza bez Marcina Wyszomirskiego - on tak¿e dosta³ powo³anie na kadrê polski i zamiast do Kutna jedzie do W³adys³awowa. Trener Micha³ Tomaszewski posiada w swych szeregach solidnych graczy wy³onionych z kilku mazowieckich klubów, pewnie najbardziej liczy na swego wychowanka Olafa Wysockiego (drugi strzelec i pierwszy zbieraj±cy w pó³fina³ach OOM). Kadra Mazowsza rozegra³a oko³o 30 spotkañ w turniejach towarzyskich. Mo¿e rocznik 1998 nie jest tak silny jak rok temu rocznik 1997 ale kto wie czy nie ,,Zajd±,, dalej ni¿ ich starsi koledzy - z Mazowszem zawsze trzeba siê liczyæ

Udzia³ w turniejach: Szczecinek, Warszawa x2, Opalenica i Bydgoszcz (24 spotkania)

Olaf Wysocki - MKS Polonia Warszawa
Adrian Niemyjski - UKS Jagiellonka Warszawa
Micha³ ¦ciborek - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa
Marcin Gryz - MKS Polonia Warszawa
Mateusz Krawczak - MKS Polonia Warszawa
Maciej Sêtorek
Piotr Janus
£ukasz Lach - MKS Polonia Warszawa
Mateusz Waraksa - UKS 11 Warszawa
Maciej Seger - UKS 11 Warszawa
Micha³ Samsonowicz - MKS Polonia Warszawa
Patryk Jankowski - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa
£ukasz Szybiñski - UKS 11 Warszawa
Pawe³ Zalewski- UKS 11 Warszawa


 KUJAWSKO-POMORSKIE: Nie tylko kadra dolno¶l±skiego, wielkopolskiego czy mazowieckiego tak¿e kadra Kujawsko-Pomorska jest os³abiona zawodnikiem o którym g³o¶no nie tylko w Polsce ale i w Europie mowa tu o Bartku Pietrasie, mierz±cy 206 cm w³oc³awianin ma problemy zdrowotne które na parê tygodni wykluczaj± go z gry. Trener Zbigniew Próchnicki wiele czasu i pracy w³o¿y³ w przygotowanie kadry do OOM. Kadra Kujawsko-Pomorska rozegra³a najwiêcej spotkañ towarzyskich z wszystkich kadr (oko³o 40 spotkañ) w turniejach. Ogranie zespo³u to niew±tpliwy atut do¶wiadczonego trenera który to z rocznikiem 1995 siêgn±³ po srebro OOM kto wie czy rocznik 97 nie powtórzy sukcesu. Po³owa sk³adu to zawodnicy TKM W³oc³awek którzy rok temu wywalczyli srebro U-14

Udzia³ w turniejach: Szczecinek, Bydgoszcz, ¯yrardów, Choceñ x 2, W³oc³awek, Bydgoszcz i Toruñ ( 38 spotkañ)

Micha³ Cie¶lewicz - TKM W³oc³awek
Stefan Marchlewski - TKM W³oc³awek
Rafal Komenda - TKM W³oc³awek
Jakub Tuszyñski - TKM W³oc³awek
Kamil Dutkiewicz - TKM W³oc³awek
Adrian Rêgocki - TKM W³oc³awek
Mi³osz Osiñski - Novum Bydgoszcz
Maciej Jankowski - Novum Bydgoszcz
Andrzej Zakrzewski - Novum Bydgoszcz
Micha³ Ostrowski - Pierniki Toruñ
Jakub Bartoszewicz - Pierniki Toruñ
Ignacy Grochowski - Pierniki Toruñ
Daniel Szumi³o - Astoria Bydgoszcz

 ¦L¡SK: Kadra ¦l±sk do Kuta przyjedzie w najmocniejszym sk³adzie nie ma kontuzji nie ma powo³añ na kadrê Polski. Trener Jaros³aw Jakubiec i jego zawodnicy powa¿nie my¶l± o pierwszej czwórce, bo jak d³ugo ,,potê¿ny,, koszykarsko ¦l±sk ma na OOM zajmowaæ miejsc V-VIII. W zespole nie ma wybitnych indywidualno¶ci jednak¿e wyróznic nalezy Wojciechowskiego ( rozgrywaj±cy) i Bortliczka drugi zbieraj±cy na pólfina³ach.. Zapa³ do gry, waleczno¶æ, nieustêpliwo¶æ mog± zaowocowaæ historycznym sukcesu !

Udzia³ w turniejach: Nowy Targ x 2 (6 spotkañ)

Wojciechowski Sebastian Junior Basket Katowice
Bortliczek Mateusz MOSiR Cieszyn
Piwowarczyk £ukasz MOSiR Cieszyn
Ch³apek Krzysztof MCKiS Jaworzno
Orpel B³a¿ej MKS MOS Katowice
Fiedukiewicz Kamil Junior Basket Katowice
Koneczny Daniel MKS MOS Katowice
Kondys Piotr MKKS Rybnik
Matuszczak Bartosz KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
Piszczatowski Patryk MKS D±browa Górnicza
Mróz Mi³osz GTK Gliwice
Sot Oskar MKKS Rybnik

 PODKARPACIE: Podkarpacie to kadra z³o¿ona z Gimbasketu Przemy¶l, Stal Stalowej Woli i Siarki Tarnobrzeg. Pomimo niewysokiego sk³adu ch³opcy trenera Krzysztofa M³ota s± bardzo wybiegani i skuteczni w ataku jak i obronie. Tak jak w kadrze województwa ¶l±skiego w Podkarpaciu nie ma ,,mega,, wybijaj±cego siê zawodnika, ka¿dy z dwunastki potrafi du¿o dobrego wnie¶ do zespo³u. W pó³fina³ach OOM najlepszym strzelcem by³ Wojciech Dzierzkowski.Je¶li mia³bym u¿yæ popularnego okre¶lenia czarny Koñ Fina³ów to niew±tpliwie Podkarpacie tym koniem mo¿e byæ

Udzia³ w turniejach: Nowy Targ x 2, Stalowa Wola, Rzeszów, Lwów i Przemy¶l (20 spotkañ)

Wojciech Dzierzkowski - Siarka Tarnobrzeg
Aleksander Szlesiñski - Siarka Tarnobrzeg
Szymon Wo¼nik - Siarka Tarnobrzeg
Kacper Ma³ecki - Siarka Tarnobrzeg
Mateusz Pawe³ek - SIARKA Tarnobrzeg
(1999)
Wiktor Majka - Gimbaskets Przemy¶l
Emilian Skoczylas - Gimbaskets Przemy¶l
Kacper Grzegorzak - Gimbaskets Przemy¶l
Kamil Cie¶la - Gimbaskets Przemy¶l
Sebastian Gorzelnik - Gimbaskets Przemy¶l
Kacper Chamera - Stal Stalowa Wola
Simone Schlage - Stal Stalowa Wola
Mateusz Pietroniec - Stal Stalowa Wola

 POMORZE: Pomerania / Pomorze jak kto woli reprezentacja województwa pomorskiego jako pierwsza w Polsce rozpoczyna przygotowania do OOM, ju¿ w pierwszej klasie Gimnazjum U-14 startuj± w Europejskiej Lidze M³odzie¿owej EYBL rok pó¼niej kolejny sezon w elitarnym gronie. Rozegrane spotkania z basketem litewskim, czy rosyjskim na pewno du¿o ucz± m³odych ch³opców z Pomorza

Udzia³ w turniejach: Szczecinek, Kowno, Saratov, Ryga (18 spotkañ + 15 spotkañ EYBL U-14)

Szymon Daszke (GTK Gdynia)
Dawid S±czewski (GTK Gdynia)
Micha³ S³upek (GTK Gdynia)
Jakub Wantuch (GTK Gdynia)
Aleksander Za³ucki (GTK Gdynia)
Piotr Powide³ (Czarni S³upsk)
Adam W±sowicz (Czarni S³upsk)
Tomasz Dylicki (Korsarz Gdañsk)
zymon Kelidis (Korsarz Gdañsk)
Jakub Zaszewski (UKS Siódemka Sopot)
£ukasz Kolenda (UKS Siódemka Sopot) (1999)
Dominik Cichecki (UKS Bryza Kolbudy)
Julian German (Jedynka Pelplin)
Jêdrzej Kondek (Meduza De La Salle Gdañsk), MA£OPOLSKA: Kadra Ma³opolski (Wieliczka, Kraków Tarnów, O¶wiêcim) Najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem kadry jest filigranowy rozgrywaj±cy Sebastian Bo¿enko – ch³opak z O¶wiêcimia ma ogromny ci±g na kosz, a tak¿e dobrze asystuje. Trójeczki bêdzie rzuca³ Filp Ca³ka, nie zapominajmy o super strzelcu U-14 Sebastianie Boguszu z Tarnowa - ta trójka zawodników w klasyfikacji najlepszych strzelców pó³fina³ów OOM znalaz³a sie w TOP 5 Pod koszem penie powalczy Walczyk, Idêæ, Jakubek i Michno. Trenerem zespo³u jest bardzo do¶wiadczony szkoleniowiec Janusz Stawarz. Kadra Ma³opolski Ti najm³odsza kadra w Finale OOM (czterech zawodników z rocznika 99) widzia³em nie raz tych graczy w akcji i przyznam ¿e nie odbiegaj± w niczym od starczych kolegów

Udzia³ w turniejach: Kraków, Wieliczka i 2 x Nowy Targ (18 spotkañ)

Piotrowski Jakub Unia Tarnów
Bogusz Sebastian Unia Tarnów
Gogola Kamil Unia Tarnów
Ca³ka Filip Regis Wieliczka
Michno Bartosz Korona Kraków
Idêæ Krystian Korona Kraków
Bo¿enko Sebastian Niwa O¶wiêcim
Walczyk Kacper Cracovia Kraków
Chrabota Micha³ Wis³a Kraków
(1999)
Pacho³ek Patryk Wis³a Kraków
(1999)
Jakubek Maksymilian Wis³a Kraków (1999)
Nowakowski Krystian Wis³a Kraków
(1999)
Miczek Pawe³ Unia Tranów

PODSUMOWANIE PÓ£FINA£ÓW OOM