Campy Miêdzywojewódzkie U-15 rocz.1998/99 - Ciechocinek / Lubaczów 10-17.VII.2013
Dodane przez zibi dnia Padziernik 24 2013 23:39:42
 CAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI CIECHOCINEK
(Region Pó³noc)

CAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI LUBACZÓW
(Region Po³udnie)

NOMINACJE 

Rozszerzona zawarto newsa
CAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI CIECHOCINEK (Region Pó³noc

 W dniach 1 0- 17.07.2013r. w Ciechocinku odby³ siê camp miêdzywojewódzki rocznika 98 (U 16 ),którego organizatorem by³ Kujawsko – Pomorski Zwi±zek Koszykówki. Uczestniczy³o w nim z o¶miu pó³nocnych województw  30 zawodników wyselekcjonowanych przez wojewódzkich koordynatorów szkolenia grup m³odzie¿owych.

Sztab szkoleniowy ch³opców tworzyli trenerzy: Andrzej Kierlewicz (PZKosz. I trener kadry U 16), Rafa³ Knap (PZKosz. II trener kadry) oraz asystenci : Bartosz Sikorski (Wielkopolska), Micha³ Tomaszewski (Mazowieckie) oraz Robert Zaj±c (£ódzkie).

Za realizacjê szkolenia centralnego dziewcz±t odpowiadali : Piotr Kulpeksza (PZKosz. I trener kadry U 16 ) oraz trenerzy kadr wojewódzkich : Krzysztof Janik ( kujawsko-pomorskie ), Krzysztof Dobrowolski ( wielkopolskie ) oraz Micha³ Snochowski (³ódzkie )

Zawodnicy i zawodniczki trenowali dwa razy dziennie z pe³nym zaanga¿owaniem doskonal±c swoje umiejêtno¶ci techniczne pod okiem sztabu szkoleniowego, a trenerzy kadry uwa¿nie obserwowali przysz³ych reprezentantów Polski w tej kategorii wiekowej.

Zajêcia obserwowali dzia³acze i trenerzy z województwa kujawsko – pomorskiego m.in. Jerzy Nowakowski (Prezes KPZkosz.) , Maciej Krystek (cz³onek Zarz±du KPZKosz.), Krystyna Baziñska-Micha³owska ( Energa Toruñ ), Maciej Broczek (SMMKS Pierniki Toruñ), Tomasz Urban (MMKS Katarzynki Toruñ) oraz Kazimierz Tomaszewski (TKM W³oc³awek)

FOTOGALERIA

NOMINACJE WED£UG WOJEWÓDZTW - REGION PÓ£NOC

(14 zawodników Trener Kadr Polski + 16 zawodników po dwóch z województwa Trener Kadry Wojewódzkiej)

Trenerzy na Campie: Kierlewicz, Knap, Tomaszewski, Zaj±c i Sikorski

WIELKOPOLSKIE 4 + 2
POMORSKIE 4 + 2
MAZOWIECKIE 3 + 2
KUJAWSKO-POMORSKIE 2 + 2
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 + 2
£ódzkie 0 + 2
WARMIÑSKO-MAZURSKIE 0 + 2
PODLASKIE 0 + 2Zawodnicy nominowani przez trenerów kadr wojewódzkich (po dwóch z ka¿dego województwa)

       
Brociek D.
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
Rybakowski M.
Wielkopolskie
Jedynka Ko¶cian
Waraksa
Mazowieckie
Polonia W-wa
Niemyjski
Mazowieckie
UKS 11 W-wa
Cieslewicz
Kuj-Pom
TKM W³oc³awek
Grochowski
Kuj-Pom
Pierniki Toruñ
Kamiñski
£ódzkie
£KS £ód¼
Poznañski
£ódzkie
Kutno
        
Jurkiewicz Adam
Zachodniopomor.

Frydrysiak M.
Zachodniopomor.
¯ak Koszalin
182 cm.
Powide³ Piotr
Pomorskie

Zaszewski Jakub
Pomorskie
UKS 7 Trefl Sopot
Milewski Patryk
Podlaskie
¯ubry Bialystok
190 cm.
Sawicki £ukasz
Podlaskie
¯ubry Bia³ystok
181 cm
Reszka Bartek
Warm-Mazurskie

Brzozowski Filp
Warm Mazurskie


Zawodnicy nominowani przez trenera Kadry Polski Andrzeja Kierlewicza (14 zawodników) + 2 w zastêpstwie za Bart³omieja Pietrasa i Macieja Wyszomirskiego

Witkowski Micha³
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
Kurpisz Miko³aj
Wielkopolskie
B.T. Opalenica
Nowak Witold
Wielkopolskie
MKS Wrze¶nia
Waraczyñski M.
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
Wantuch Jakub
Pomorze
GTK Gdynia
Dylicki Tomasz
Pomorze
GTK Gdynia
German Juliian
Pomorze
Jedynka Pelplin
Za³ucki A.
Pomorze
GTK Gdynia
         
Wysocki Olaf
Mazowsze
UKS 11 W-wa
¦ciborek
Mazowsze
GIM 92 Ursynów
Komenda Rafa³
Kuj-Pomor
TKM W³oc³awek
Bober Krzysztof
Zachodniopom
¯ak Koszalin
 Marchlewski S.
Kuj-Pom
TKM W³oc³awek
Lach £ukasz
Mazowieckie
Polonia Warszawa
 

Pietras -Kujawsko-Pomorskie
(Kontuzja)
Wyszomirski - Mazowieckie
(Kadra Polski z rocz 1997)CAMP MIÊDZYWOJEWÓDZKI LUBACZÓW (Region Po³udnie)
NOMINACJE WED£UG WOJEWÓDZTW - REGION PO£UDNIE

(Trener Kadr Polski 14 zawodników + 16 zawodników po dwóch z wojewótdztwa Trenerzy Kadr Wojewódzkich)

¦LASKIE 2 + 2
PODKARPACKIE 2 + 2
DOLNO¦LASKIE 6 + 2
MA£OPOLSKIE 3 + 2
LUBUSKIE 1+ 2
OPOLSKIE 0 + 2
¦WIÊTOKRZYSKIE 0 + 2
LUBELSKIE 0 + 2

Zawodnicy nominowani przez trenerów kadr wojewódzkich (po dwóch z ka¿dego województwa

            
Fiedukiewicz K.
¦l±skie
JB Katowice
Wojciechowski S.
¦l±skie

JB Katowice
Musia³ Jakub
Dolno¶l±skie
¦l±sk Wroc³aw
¯ele¼niak Tomasz
Dolno¶l±skie
¦lask Wroc³aw
Cie¶la Kamil
Podkarpackie
Gim 2 Przemy¶l
¦lesiñski A.
Podkarpackie
Siarka Tarnobrzeg
Gogola Kamil
Ma³opolskie
Unia Tarnów
Bogusz Sebastian
Ma³opolskie
Unia Tranów
               
Bochenek Arek
Opolskie

Smyk Prudnik
£ukaszczykiewicz Opolskie
Smyk Prudnik
Bia³ek Maciej
¦wiêtokrzyskie

MKK MDK Kielce
Blicharz Tomasz
¦wiêtokrzyskie

MKK MDK Kielce
Samoñ Micha³
Lubelskie

Bre¶ Jan
Lubelskie

Traczyk Kacper
Lubuskie

Zastal Zielona G.
Alan Starovoitov
Lubuskie
Zastal Zielona G.

Zawodnicy nominowani przez trenera kadry Polski Andrzeja Kierlewicza (14 zawodników wed³ug uznania) + 3 w zastêpstwie za Dominika Rutkowskiego i Mateusza Szczypiñskiego i Matuszczaka )

     
Jod³owski Micha³
Dolno¶l±skie
¦l±sk Wroc³aw
Dominik Wilczek
Dolnoslaskie
¦l±sk Wroc³aw
Oleksiñski D.
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
Jêdrzejewski M.
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
Ca³ka Filip
Ma³opolskie
Regis Wieliczka
Idêæ Krystian
Ma³opolskie

Korona Kraków
Bo¿enko S.
Ma³opolskie

Niwa O¶wiecim
Bortliczek M.
¦l±skie
MOSiR Cieszyn
              
Majka Wiktor
Podkarpackie
Gim 2 Przemy¶l
 
Skoczylas Emilian
Podkarpackie

Gim 2 Przemy¶l 
Pogoda Damian
Lubuskie

Zastal Zielona G 
 Kobel Jakub
Dolnoslaskie
WKK Wroc³aw
 
Sznajder Micha³
Dolno¶laskie
WKK Wroc³aw
Kondys Piotr
¦l±skie

MKKS Rybnik 
 

Matuszczak Bartosz - ¦l±skie (Kontuzja)
Rutkowski Dominik - Dolno¶l±skie (Kadra Polski 1997)
Szczypiñski Mateusz - Dolno¶l±skie (Kadra Polski 1997)