XX OOM - MP Kadr Wojewódzkich Wa³brzych 2014 PODSUMOWANIE
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2014 23:09:04
 Zakoñczy³a siê Jubileuszowa XX Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Sportach Letnich – Koszykówka Mê¿czyzn Dolny ¦l±sk 2014. By³em na wszystkich siedmiu  Olimpiadach, uwa¿am ¿e tegoroczna Wa³brzyska Olimpiada je¶li chodzi o warunki pobytowe oraz hale sportow±  by³a najlepsza ! 99 zawodników, 15 trenerów, sêdziowie , komisarze, kierowcy i ja byli¶my zakwaterowani w komfortowych warunkach (Hotel Cubus oraz Hotel Auqa Zdrój) wy¿ywienie urozmaicone i bez ograniczeñ. Codziennie uczestnicy mogli korzystaæ Auqa Parku. Piêkna hala z klimatyzacj± z ¶wietnym o¶wietleniem i nag³o¶nieniem.
Rozszerzona zawarto newsa
 koñczy³a siê Jubileuszowa XX Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Sportach Letnich – Koszykówka Mê¿czyzn Dolny ¦l±sk 2014. By³em na wszystkich siedmiu  Olimpiadach, uwa¿am ¿e tegoroczna Wa³brzyska Olimpiada je¶li chodzi o warunki pobytowe oraz hale sportow±  by³a najlepsza ! 99 zawodników, 15 trenerów, sêdziowie , komisarze, kierowcy i ja byli¶my zakwaterowani w komfortowych warunkach (Hotel Cubus oraz Hotel Auqa Zdrój) wy¿ywienie urozmaicone i bez ograniczeñ. Codziennie uczestnicy mogli korzystaæ Auqa Parku . Piêkna hala z klimatyzacj± z ¶wietnym o¶wietleniem i nag³o¶nieniem. 

 Porównuj±c  tegoroczn± Olimpiadê w Wa³brzychu z Olimpiad± w Pruszkowie to ,,dwa inne ¶wiaty,, (a stawki te same 85 z³. osobodzieñ). Dzi¶ pozwolê sobie wystawiæ ranking od najlepszej do najgorszej olimpiady bior±c pod uwagê: zakwaterowanie, wy¿ywienie, halê, organizacje, odleg³o¶ci dojazdu

1 Dolny  ¦l±sk Wa³brzych 2014 – rocznik 1999 (Mistrz Lubuskie)
2 Ma³opolska Wieliczka 2012 – rocznik 1997 (Mistrz Wielkopolskie)
3 Dolny ¦l±sk Wa³brzych 2008  - rocznik 1993 (Mistrz Dolno¶l±skie)
4 £ódzkie Kutno 2013 - rocznik 1998 (Mistrz Wielkopolskie)
5 Podlaskie Zambrów 2011 – rocznik 1996  (Mistrz Wielkopolskie)
6 ¦wiêtokrzyskie Kielce 2009 – rocznik 1994 (Mistrz Pomorskie)
7 Pruszków 2010 -rocznik 1995  (Mistrz Wielkopolskie)

Sk³adam serdecznie podziêkowania organizatorom  za pobyt w Wa³brzychu

Gar¶æ ciekawostek ,,Zibiego,,


 Kadra Województwa Pomorskiego jak zawsze ³adnie ubrana, sk³adaj±ca siê z najwiêkszej ilo¶ci klubów 8:
Jedynka Pelplin, GTK Gdynia, Basket Kwidzyn, UKS 7 Trefl Sopot, Czarni S³upsk, Bat Sierakowice, Korsarz Gdañsk, Starogard Gdañski druga to kadra ¦l±ska 6:(MKKS Rybnik, MKS D±browa Górnicza, Pogoñ Ruda ¦l±ska, MKS Zabrze, MUKS Pszczyna, MOSiR Cieszyn

Kadry Województwa Lubuskiego i Mazowieckiego to kadry sk³adaj±ca siê tylko z dwóch klubów: Lubuskie: (Zastal Zielona Góra i Chromik ¯ary) oraz Mazowieckie  (Polonia Warszawa i Piotrówka Radom)
Najm³odsz± Kadr± z trzema zawodnikami z rocznika 2000 by³a kadra województwa Pomorskiego

Mazowieckie, Dolno¶l±skie i Ma³opolskie to kadry z³o¿one tylko z ch³opców urodzonych w 1999 roku 99 zawodników w tym 7 zawodników z rocznika 2000:
Sebastian Walda  Micha³ Machnacz, Grzegorz Kamiñski (pomorskie), Andrzej Pluta (kujawsko-pomorskie) Szymon Janczak (¶l±skie) Wiktor Rajewicz (lubuskie) Miko³aj Kleszcz (³ódzkie)


Podczas Olimpiady dwóch uczestników obchodzi³o 15  urodziny
. Serwis SKM obdarowa³ zawodników (Jan Graniczka- Ma³opolskie i Kacper Moraczyñski – Pomorskie drobnym prezentem)

Czy wiecie ¿e trenerzy Mistrzowskiej  dru¿yny LUBUSKIE 
to nie nauczyciele wychowania fizycznego w szkole tylko: £ukasz Rubczyñski: Zawodowy Stra¿ak, Tomasz Sobczyk pracuje w Drukarni Chroma

Najwy¿si zawodnicy:
Maksymilian Jakubek ma³opolskie 204 cm., Szymon Janczak rocz.2000 ¶l±skie 202 cm, Tymoteusz Matusiak dolno¶l±skie 200 cm, Adam Niespor ¶l±skie 200 cm.

Najni¿si zawodnicy 170-175 cm.: Wiktor Rajewicz  rocz.2000, Igor Mróz, Bartosz Sitko ( lubuskie) Micha³  Ró¿anowski i Adam Skiba (kujawsko-pomorskie) Tomasz Stajuda (³ódzkie) Micha³ Drybañski (¶l±skie)Karol Sasnal (ma³opolskie)Adrian Góralczyk (pomorskie)

Najwy¿szy sk³ad: Dolno¶l±skie  9 zawodników ponad 190 cm w tym 6 ponad  195cm
Najni¿szy sk³ad: Kujawsko-pomorskie, mazowieckie

 Synowie by³ych Reprezentantów Polski: Bli¼niacy Jan i Szymon Wójcik , Dominik Wilczek (dolno¶l±skie) Andrzej Pluta, Jakub Kondraciuk i Adam Skiba (kujawsko-pomorskie) Szymon Kukuczka (¶l±skie)

Wszyscy sêdziowie byli z województwa dolno¶l±skiego, natomiast Komisarze z Opolskiego i ¶l±skiego

Zawodnicy którzy odebrali ¶wiadectwo ukoñczenia drugiej klasy Gimnazjum  ,,z paskiem,,

Jan i Szymon Wójcik, Tymoteusz Matusiak, Karol Nowakowski, Dominik Wilczz k  (dolno¶l±skie) Micha³ Wyrobek (¶l±skie) Adrian Stadnicki (³ódzkie) Maciej Leszczyñski i Micha³ Kepiñski (lubuskie)Micha³ Chrabota i Mateusz Nowacki (ma³opolskie) Miko³aj Stankiewicz i Kacper Burczyk (pomorskie)

Z 32 zawodników powo³anych  na Camp Centralny w Finale OOM gra³o 28. Wszystkie spotkania ogl±da³ Roman Prawica w sobotê dojecha³ drugi trener Wojciech  Rogowski


TWojewództwo lubuskie  i ma³opolskie mia³o Fizjoterapeutê
- Micha³ Drzewiñski (lubuskie) Remigiusz Kurek (malopolskie) akurat dru¿yny fina³owe ..co¶ w tym jest

Mistrzowie Polski U14 Chromik ¯ary
udowodnili i¿ potrafi± graæ i wygrywaæ w ka¿dej hali

Trzy pary bli¼ni±t:
Jan i Szymon Wójcik oraz Dominik i Adrian Kwiatkowski (dolno¶l±skie) ,  Jakub i Dominik Pawiñski (lubuskie) zbie¿no¶æ nazwisk: Matusiak, Nowakowski

Przysiêgê sk³ada³ Dominik Wilczek, a poczet sztandarowy wnie¶li : Jan i Szymon Wójcik oraz Maksymilian Zagórski. OOM otworzy³ Andrzej Adamek wychowanek Górnika Wa³brzych  by³y Reprezentant Polski aktualnie trener koszykówki Stelmetu Zielona Góra

 Niespodzianki: S³aby wystêp Kadry Mazowsze oraz brak Pomorza w pierwszej czwórce

Dwa wsady
: Sebastian Walda z pomorskiego i £ukasz Lewiñski ze ¶l±skiego (zawodnicy poni¿ej 190 cm)

Najbardziej emocjonuj±ce mecze:
dolno¶l±skie- pomorskie,  ¶l±skie-ma³opolskie, lubuskie-ma³opolskie

Prawie czterdzie¶ci klubów mia³o swoich zawodników w finale OOM
  a na widowni zauwa¿y³em trenerów tylko  z piêciu klubów (Zastal Zielona Góra, Piotrówka Radom, Korona Kraków, Cracovia Kraków i KKS Kobierzyce) Byli z nimi... Prezes z Krakowskiego OZKosz Zdzis³aw Kasyk , i Lubuskiego OZKosz Grzegorz  Potêga

 Najwiêcej kibiców z lubuskiego, z pozosta³ych jednostki

Alex Moon z dolno¶l±skiego i Jakub Mendak
z mazowieckiego to pierwszy w historii OOM duet Polaków z azjatyckimi korzeniami.

Czy wiecie ¿e Patryk Lis odebra³ w niedziele statuetkê MVP Orlik Basketmania a ju¿ w we wtorek by³ w Wa³brzychu z kadr± Mazowsza. Nie tylko on Micha³ Kêpiñski Maciej Leszczyñski i Dominik Pawiñski to srebrni medali¶ci Orlik Basketmani £ód¼ 2014. Kilkunastu ch³opaków do Niedzieli gra³o w Finale Krajowym Gimnazjada Ko³obrzeg 2014

SKM po konsultacji z trenerami, zawodnikami, statystykami, spikerem po ka¿dym meczu wybra³ nieoficjalnie MVP (zawodnik otrzyma³ magazyn MVP oraz breloczek ,,koszykarski but,,

SKM w przerwach meczy przeprowadzi³ konkursy z nagrodami.
Ka¿dy zawodnik otrzyma³ Koszykarski Magazyn MVP. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ redakcji MVP za magazyny panu Brzozowskiemu za dostarczenie magazynów z redakcji (200 szt)  Fabryka Zabawek Pluszowych „Kolor Plusz” Miros³aw £apczuk & Maciej Raczkowski

Szkoda ¿e zabrak³o: transmisji live-video, nagród i wyró¿nieñ indywidualnych ( Ministerstwo Sportu i Turystki nie przekazuje pieniêdzy ) Znikoma liczba kibiców

Kilka przemy¶leñ Dominika - blogera Górnika Wa³brzych

 Województwo lubuskie drugim najmniejszym w kraju pod wzglêdem liczby ludno¶ci. Mniej ludzi mieszka tylko w opolskim. W¶ród 15-letnich koszykarzy to jednak województwo lubuskie jest najsilniejsze w Polsce, to w³a¶nie one wygra³o Ogólnopolsk± Olimpiadê M³odzie¿y. Trwa wiêc z³oty okres dla lubuskiej koszykówki. Stelmet Zielona Góra to zesz³oroczny mistrz Polski i tegoroczny wicemistrz, a Chromik ¯ary to najlepszy zespó³ do lat 14 w kraju w 2013 roku (trzon tamtego zespo³u wygra³ lubuskiemu OOM).

DZIWNY PRZYPADEK BLI¬NIAKÓW WÓCJIK – synowie Adama Wójcika w wieku 15 lat maj± ju¿ ponad 195 cm wzrostu. Co ciekawe, Jan jest przy tym wzro¶cie rozgrywaj±cym (!!!!!!), a jego identyczny z sylwetki brat gra jako skrzyd³owy.

INTRYGUJ¡CY RAJEWICZ
– Wiktor Rajewicz zdominowa³ rozgrywki w¶ród 14-latków w Polsce. W etapie centralnym zdobywa³ ¶r. 30.7 pkt (47% za 2). W¶ród starszych o rok kolegów notowa³ podczas OOM za to ¶r. 10.0 pkt (53% za 2). Rozgrywaj±cy Zastalu i województwa lubuskiego udowodni³ w trakcie turnieju, ¿e drzemie w nim bardzo du¿y potencja³.


 WALCZAKI NAD S£ONECZNIKAMI – dru¿yna Dolnego ¦l±ska, z racji jaskrawo¿ó³tych trykotów, jest nazywana „s³onecznikami”. To w³a¶nie kolor strojów by³ najbardziej wyrazist± cech± z³o¿onego wy³±cznie ze zwi±zanych z Wroc³awiem koszykarzy. Ku mojemu zdziwieniu, wiêcej sympatii w moich oczach zyska³ niezwykle ambitny i bardzo wyrazisty zespó³ ¦l±ska. Bardzo dobre wra¿enie pozostawili po sobie Adam Niespor, dusza dru¿yny i bestia „pomalowanego” i £ukasz Lewiñski, maj±cy najbardziej zabójczy ci±g na kosz z wszystkich graczy fina³ów (traci jednak w oczach przez nieskuteczno¶æ na dystansie i pó³dystansie). Fajnie na turnieju pokaza³ siê te¿ Sebastian Stêpieñ, który jest niezniszczalny, gdy gra na lew± rêkê, ale niegro¼ny, gdy spychany na praw±.

KUKUCZKA PONOWNIE W WA£BRZYCHU
– w przedostatnim dniu turnieju do Aqua Zdroju zawita³ Wojciech Kukuczka, którego syn gra³ dla województwa ¶l±skiego. Kukuczka to ojciec awansu Górnika do ekstraklasy w sezonie 2006/07, najwiêkszy walczak w bia³o-niebieskich barwach od dobrych kilku lat. ¦wietnie by³o go znowu zobaczyæ.

KACPER M¡KOWSKI, lubuskie, Zastal Zielona Góra
Choæ to duet Leszczyñski-Kêpiñski z ¯ar by³ bardziej efektowny, to jednak M±kowski by³ tym najefektywniejszym. W ca³ej olimpiadzie m³odzie¿y ten podkoszowy notowa³ 14.4 pkt i 13.8 zb.

Czytaj wiêcej Górnik Wa³brzych Blog

Zapraszam do obejrzenia mojego materia³u Foto - Video

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

Wam wszystkim ¿yczê s³onecznych wspania³ych wakacji, do zobaczenia na turniejach.Kto nie dosta³ siê na Camp Centralny g³owa do góry -  ,,Ciê¿ka praca lepsza o talentu,,

Pozdrawiam Zbyszek ,,Zibi,, Bytomski