Turniej Kadr woj rocz.2003 Kraków 29-30.X.2016
Dodane przez zibi dnia Padziernik 24 2017 00:07:52
Kiedy¶ na turnieje Kadr Wojewódzkich je¼dzili¶my do Nowego Targu (Puchar Tatr, Puchar Gorce)
Setki ch³opców i dziewczyn ma fajne wspomnienia z Kadr w Nowym Targu. O¶rodek Gorce ostatnio ma problemy… turniej przygotowuj±cy kadry przed pó³fina³ami OOM przeniesiono na obiekty Korony. Dwudniowy turniej organizowany przez KZKosz i Koronê Kraków to jedyny turniej Kadr Wojewódzkich który odby³ siê w Polsce.  Mazowieckie, Dolno¶l±skie i  ¦l±skie na tym turnieju rozgrywali swoje pierwsze mecze ! Jedynie ma³opolska by³a wcze¶niej na turnieju  2001 w Tarnowie.  Turniej w Krakowie by³ przedsmakiem tego co bêdzie siê dzia³o od pi±tku  w Szczyrku (Pó³fina³y OOM Region Po³udnie).  
Rozszerzona zawarto newsa
Kiedy¶ na turnieje Kadr Wojewódzkich je¼dzili¶my do Nowego Targu (Puchar Tatr, Puchar Gorce)
Setki ch³opców i dziewczyn ma fajne wspomnienia z Kadr w Nowym Targu. O¶rodek Gorce ostatnio ma problemy… turniej przygotowuj±cy kadry przed pó³fina³ami OOM przeniesiono na obiekty Korony. Dwudniowy turniej organizowany przez KZKosz i Koronê Kraków to jedyny turniej Kadr Wojewódzkich który odby³ siê w Polsce.  Mazowieckie, Dolno¶l±skie i  ¦l±skie na tym turnieju rozgrywali swoje pierwsze mecze ! Jedynie ma³opolska by³a wcze¶niej na turnieju  2001 w Tarnowie.  Turniej w Krakowie by³ przedsmakiem tego co bêdzie siê dzia³o od pi±tku  w Szczyrku (Pó³fina³y OOM Region Po³udnie). 
W Krakowie na Koronie najlepiej wypad³a kadra ¦l±ska ..chyba by³a poza zasiêgiem pozosta³ych trzech Kadr. Prezes KZKosz pan Zdzis³aw Kasyk postara³ siê o statuetki dla wyró¿nionych zawodników. SKM przekaza³ Kalendarz NBA 2017 dla najlepszego zawodnika turnieju Miko³aja Klimontowicza który specjalnie z Chorwacji (aktualnie gra w KK Zadar) przyjecha³ do Krakowa.
Na zakoñczenie turnieju pan Zdzis³aw Kasyk oznajmi³ ¿e Fina³y OOM 2017 (Sporty Zimowe) odbêd± siê w Ma³opolsce, prawdopodobnie organizatorem bêdzie Regis Wieliczka zapowiadaj± siê bardzo dobrze zorganizowane fina³y. Wieliczka ju¿ raz organizowa³a OOM tylko ¿e latem , teraz bêd± zima  koniec lutego pocz±tek marca. Nie wiemy kto bêdzie trenerem Kadry Polski rocznika 2003 mo¿liwe ¿e nominowany trener przez PZKosz poka¿ê siê w Szczyrku dla ch³opców ma to du¿e znaczenie. 

Wiêcej o pó³fina³ach OOM wkrótce (wtorek/¶roda)


 MVP: Miko³aj Klimontowicz - ¦l±skie

Wyró¿nienie zawodnicy:

¦l±skie - Oskar Suwa³a
Dolno¶l±skie - Micha³ Nowak
Mazowieckie - Antoni Michalski
Ma³opolskie -  Niedzielski Oliwier

TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju:
1 Klimontowicz Miko³aj  43 slaskie
2 Wilkowski Alan  41 mazowieckie
3 Siembiga Wojciech 35 dolno¶laskie
4 Suwa³a Oskar  33 ¶laskie
   Nowak Micha³ 33 dolno¶l±skie
6 Paduch Przemek   31 ¶laskie
   Lewandowski Igor  31 ¶l±skie
8 G³odek Mateusz 30 dolno¶l±skie
9 Niedzielski Oliwier 29 ma³opolskie
   Busz Aleksander 29 ma³opolskie

FOTO ZIBI

FILMIKI


 ¦l±skie - Ma³opolskie  97 : 48  MVP: Miko³aj  Klimontowicz

¦l±skie: Michalski 15, Dziekañski 13 (2x3), Kowalczyk-Kudziarz 12 (1x3), Podulka 11, Suwa³a 11, Jakacki 10, Lewandowski 8, Paduch 7 (1x3), Klimontowicz 7, Szarzycki 2, ¦cie¿ka 1
Ma³opolskie Busz 14, Heród 11, Niedzielski 6, Knapik 4, Batko 3, Biegoñ 2, Wojciechowski 2, ¦lusarczyk 2, Sowa 2, Ko³tun 2

Mazowsze - Dolno¶l±skie  54 : 73 MVP: Mateusz G³odek

Dolno¶l±skie: Siembiga 14, G³odek 10, Wilczek 10 (2x3), Nowak 9, Go³êbiowski 6, Paluch 6, Kilian 5, Najman 5, Buras 4, Pietrzyk 3, Gulbinowicz 2
Mazowieckie: Wilkowski 24, Nowociñski 6, Sitek 6, Michalski 5, Dziadowicz 4, Krzy¶ko 2, Wojciechowski 2, Garbacz 2, Nojszewski 2, Trze¶niewski 1

¦l±skie - Mazowsze  88 : 60  (30-20, 16-6, 19-13, 23-21) MVP: Igor Lewandowski
¦l±skie: Paduch 23, Lewandowski 12, Kowalczyk 11 (1x3), Klimontowicz 10 (1x3), Podulka 8, Jakacki 6, Suwa³a 6, Dziekañski 6, Szarzycki 6 (1x3)
Mazowieckie: Michalski 13, Hamerla 10, Sitek 8, Nowociñski 6, Wilkowski 5, Dziadowicz 5, Kry¶ko 4, Garbacz 4, Nojszewski 3, Wojciechowski 2

Dolno¶l±skie - Ma³opolskie 100 : 73  (16-11, 32-13, 21-18, 31-31) MVP: Mateusz Nejman
Ma³opolskie: Busz 15, Niedzielski 10, Kapustka 8 (1x3), Wojciechowski 7 (1x3), ¦lusarczyk 7, Heród 6, Biegoñ 6, Sowa 6, Batko 5, Ko³tun 3
Dolno¶l±skie: Siembiga 15, Paluch 13, Kiljan 12, G³odek 11, Nowak 10 (1x3), Najman 8 (2x3), Wilczek 8 (2x3), Gulbinowicz 7, Go³êbiewski 7, Buras 5, Pietry 4

FINA£: Dolno¶l±skie - ¦l±skie  48 : 85  (6-25, 11-18, 16-20, 12-22) MVP: Oskar Suwa³a

¦l±skie: Klimontowicz 26, Suwa³a 16, Lewandowski 11 (1x3), Szarzycki 11 (1x3), Dziekañski 6, Kowalczyk 5, Michalski 5, Jakacki 4,  Paduch 1
Dolno¶l±skie: Nowak 14, Gladek 9, Siembiga 6, Gulbinowicz 5, Kilian 3,  Najman 2, Go³êbiowski 2, Pietryk 2, Buras 0, Wilczek 0

Mecz o 3 miejsce: Mazowsze - Ma³opolskie 91 : 48  (21-10, 30-13, 18-14, 22-11)
Mazowieckie: Dziadowicz 16, Nowociñski 15, Sitek 12, Wilkowski 12, Michalski 10, Kania 8, Krysko 6, Wojszewski 5, Wojciechowski 5, Hamerla 2
Ma³opolskie; Niedzielski 13, ¦lusarczyk 8, Heród 7, Nowak 7, Matyja 3, Wojciechowski 3, Górka 2, Batko 2, Sowa 2, Knapik 1

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ..........................................................................
 
1
 KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 ¦L¡SKIE

1 Dziekañski Olek  MOSM Bytom  13+6+6 = 25
2 Michalski Maciej MOSM Bytom 15+0+5 = 20
3 Suwa³a Oskar MOSM Bytom 11+6+16 = 33
4 Paduch Przemek  MKS D±browa G. 7+23+1 = 31
5 Szarzycki Jakub  MKS D±browa G. 2+6+11 = 19
6 Podulka Micha³  GTK Gliwice 11+8
7 Kowalczyk Kacper MKKS Rybnik 12+11+5 = 28
8 Lewandowski Igor MKKS Rybnik 8+12+11 = 31
9 Klimontowicz Miko³aj  MOSM Tychy 7+10+26 = 43
10 Jakacki Ignacy MOSM Tychy 10+6+4 = 20
11 Wspania³y Filip  MOSM Tychy 0+0+0 = 0
12 ¦cieszka Adrian  MKKS Rybnik 1+0+1 = 0
 
Trener G³ówny : Jakub Krakowczyk
Asystent: Jagie³ka

2
 KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 DOLNO¦L¡SKIE

1 Go³êbiowski Mateusz ¦l±sk Wroc³aw 6+7+2 = 15
2 Buras Mateusz  ¦l±sk Wroc³aw 4+5+0 = 9
3 Siembiga Wojciech  ¦lask Wroc³aw 14+15+6 = 35
4 Strysz Jakub ¦lask Wroc³aw 0+X+ X = 0 kontuzja
5 Wilczek Maksymilian ¦l±sk Wroc³aw 10+8+0 = 18
6 Najman Mateusz  Sudety Jelenia Góra 5+8+2 = 15
7 Gulbinowicz Kajetan Sudety Jelenia G. 2+7+5 = 14
8 Pietryk Pawe³ Turów Zgorzelec 3+4+2 = 9
9 Nowak Micha³ WKK Wroc³aw 9+10+14 = 33
10 Kilian Szymon  WKK Wroc³aw 5+12+3 = 20
11 G³odek Mateusz WKK Wroc³aw 10+11+9 = 30
12 Paluch Szymon WKK Wroc³aw 6+13+9 = 28

Trener G³ówny: Tomasz Wilczek,
Asytent: Micha³ Rutkowski
3

KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 MAZOWIECKIEGO

4 Nowociñski Kacper  6+6+15 = 27
5 Hamerla Jêdrzej  0+10+2 = 12
6 Michalski Antoni  5+13+10 = 28
7 Nojszewski Wojciech  2+3+5 = 10
8 Wilkowski Alan  24+5+12 = 41
9 Garbacz Aleksander  2+4+0 = 6
10 Trze¶niewski Jakub  1+0+0 = 1
11 Dziadowicz Jan  4+5+16 = 25
12 Sitek Bartosz  6+8+12 = 26
13 Krysko Jan  2+4+6 = 12
14 Kania Wiktor  0+0+8 = 8
15 Wojciechowski Jakub  2+2+5 = 9

Trenerzy G³owny: Tomasz Foder,
Asytenci: Marcin Balicki, Jaros³aw £ukasiewicz
 
4
 KADRA  WOJEWÓDZKA  2003 MAZOWIECKIEGO

4 Busz Aleksander  14+15+X = 29
5 Heród Arkadiusz  11+6+7 = 24
6 Matyja Mi³osz  0+0+3 = 3
7 Ko³tun Hubert  2+3+0 = 5
8 Niedzielski Oliwier  6+10+13 = 29
9 Batko Konrad  3+5+2 = 10
10 Bigoñ Dawid  2+6+0 = 8
11 Wojciechowski Piotr  2+7+3 = 12
12 Kapustka Bartosz  0+8+X = 8
13 Knapik Micha³  4+0+1 = 5
14 ¦lusarczyk Micha³  2+7+8 = 17
15 Sowa Brajan  2+6+2 = 10
16 Nowacki Szymon  0+0+0 = 0
17 Górka Bart³omiej 2
18 Nowak Daniel 7
Trener: Andrzej Dudek