ZAPOWIEDZI: OOM Pó³fina³y Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016
Dodane przez zibi dnia Padziernik 24 2017 00:11:41
Ju¿ w najbli¿szy czwartek 3 listopada Kadry Wojewódzkie regionu po³udnie spotkaj± siê w COS-ie  w Szczyrku. Od rana w pi±tek rozpoczn± siê mecze grupowe w ramach Pó³fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady  M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Zibi od samego pocz±tku 10 lat ! (Wa³brzych 2008) jest z Kadrami Wojewódzkimi i nie ukrywa ¿e jest to jego najwa¿niejsza impreza M³odzie¿owej Koszykówki. W dwóch miejscach w Szczyrku i Czuchowie SKM spotka jednych z najbardziej utalentowanych zawodników rocznika 2003 (z oko³o 200 ch³opców do fina³ów dostanie siê po³owa). OOM to pierwsza selekcja do Reprezentacji Polski. Rocznik rocznikowi nie równy, ale w ka¿dym znajdziemy pere³ki. Zibi to jedyna osoba w Polsce która by³a na wszystkich Fina³ach OOM (przegl±d prawie 2000 zawodników rocz.1993-2003). Kiedy¶ ch³opcy dzi¶ mê¿czy¼ni graj± w PLK, Europie czy USA
Czas na prezentacje kadr Regionu Po³udnie
Rozszerzona zawarto newsa
Ju¿ w najbli¿szy czwartek 3 listopada Kadry Wojewódzkie regionu po³udnie spotkaj± siê w COS-ie  w Szczyrku. Od rana w pi±tek rozpoczn± siê mecze grupowe w ramach Pó³fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady  M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Zibi od samego pocz±tku 10 lat ! (Wa³brzych 2008) jest z Kadrami Wojewódzkimi i nie ukrywa ¿e jest to jego najwa¿niejsza impreza M³odzie¿owej Koszykówki. W dwóch miejscach w Szczyrku i Czuchowie SKM spotka jednych z najbardziej utalentowanych zawodników rocznika 2003 (z oko³o 200 ch³opców do fina³ów dostanie siê po³owa). OOM to pierwsza selekcja do Reprezentacji Polski. Rocznik rocznikowi nie równy, ale w ka¿dym znajdziemy pere³ki. Zibi to jedyna osoba w Polsce która by³a na wszystkich Fina³ach OOM (przegl±d prawie 2000 zawodników rocz.1993-2003). Kiedy¶ ch³opcy dzi¶ mê¿czy¼ni graj± w PLK, Europie czy USA
Czas na prezentacje kadr Regionu Po³udnieGrupa A


 Dolno¶l±skie – trenerem kadry jest 42 letni Tomasz Wilczek by³y koszykarz graj±cy na pozycji rzucaj±cego obroñcy, b±d¼ niskiego skrzyd³owego, by³y reprezentant Polski, wielokrotny mistrz polskiej ligi w barwach ¦l±sk Wroc³aw. Jego asystentem jest   Micha³ Rutkowski by³y  koszykarz medalista M³odzie¿owych Mistrzostw Polski pocz±tkuj±cy trener. Kadra Dolnego ¦l±ska sk³ada siê z czterech klubów: (WKK Wroc³aw, ¦l±sk Wroc³aw, Sudety Jelenia Góra i Turów Zgorzelec) Dolno¶l±skie zaliczy³o wszystkie Fina³y OOM zdobywaj±c dwa razy z³oto (rocz.1993 i 2001) SKM uwa¿a ¿e to faworyt w grupie A. Kadra dolno¶l±skiego zaliczy³a jeden turniej gdzie rozegra³a trzy spotkania. Wyró¿niaj±cym siê zawodnikami w Kadrze s±:  Siembiga, G³odek, Nowak.Nalezy te¿ wspomniec o sporej grupie kibiców którzy ju¿ zarezerwowali Pensjonat w Szczyrku..Zibi pozdrawia

1 Go³êbiowski Mateusz ¦l±sk Wroc³aw
2 Buras Mateusz  ¦l±sk Wroc³aw
3 Siembiga Wojciech  ¦lask Wroc³aw
4 Strysz Jakub ¦lask Wroc³aw
5 Wilczek Maksymilian ¦l±sk Wroc³aw 2004
6 Najman Mateusz  Sudety Jelenia Góra
7 Gulbinowicz Kajetan Sudety Jelenia G.
8 Pietryk Pawe³ Turów Zgorzelec
9 Nowak Micha³ WKK Wroc³aw
10 Kilian Szymon  WKK Wroc³aw
11 G³odek Mateusz WKK Wroc³aw
12 Paluch Szymon WKK Wroc³aw


 Ma³opolskie – trenerem zespo³u jest ikona Korony Kraków Andrzej Dudek. Ch³opcy z Ma³opolski zaliczyli trzy turnieje: w Tarnowie i Krakowie grali z rocznikiem 2002 oraz Krakowie turniej kadr 2003. Trener Andrzej Dudek do kadry powo³a³ zawodników a¿ z siedmiu klubów: Korona, Wis³a, Cracovia, Regis, MKS Gorlice, Kadet O¶wiêcim i Unia Tarnów. Najwiêkszy sukces kadry Ma³opolski to wicemistrzostwo OOM z rocznikiem 1999.Kadra Ma³opolski zaliczy³a wszystkie fina³y OOM. Co ciekawe jeden z lepszych zawodników ma³opolski to ch³opak z rocznika 2004 Aleksander Busz, niestety Olka nie zobaczymy w Szczyrku wylatuje do USA na spotkanie z Marcinem Gortatem (finalista Gortat Camp). Na turnieju w Krakowie wyró¿niali siê: Niedzielski i Heród. Kadra Ma³opolski ju¿ w ¶rodê zamelduje siê w Szczyrku by trochê potrenowaæ przed wa¿nymi meczami. Wszyscy zawodnicy z rocznika 2003

1 Niedzielski Oliwier  Wis³a Kraków 
2 Batko Konrad  Wis³a Kraków
3 Bigoñ Dawid  Wis³a Kraków
4 Nowak Daniel  Wis³a Kraków
5 Wojciechowski Piotr  UKS Regis Wieliczka 
6 ¦lusarczyk Micha³  UKS Regis Wieliczka
7 Knapik Micha³  MUKS unia Tarnów
8 Sowa Brajan MUKS unia Tarnów

9 Górka Bart³omiej  Cracovia Kraków
10 Ko³tun Hubert  Cracovia Kraków
11 Kapustka Bartosz  Korona Kraków
12 Heród Arkadiusz  Kadet O¶wiêcim
13 Matyja Mi³osz  MKS Gorlice

 £ódzkie – trenerem zespo³u jest Arkadiusz Gralewski który rok temu prowadzi³ kadrê ³ódzkiego w Szczyrku, awans do fina³u OOM przegra³ minimalnie 3 pkt. z podkarpaciem. £ódzkie nie bra³o udzia³u w ¿adnych turniejach. W kadrze mamy zawodników z 5 klubów o dziwo najwiêcej z AZS PWSZ Skierniewice (we wcze¶niejszych kadrach zawodników z Skierniewic jak na lekarstwo)

Kwieciñski Tomasz - AZS PWSZ Skierniewice
Sadowniczyk Antoni - AZS PWSZ Skierniewice
Paw³owski Piotr - AZS PWSZ Skierniewice
Przy¿ycki Dawid - AZS PWSZ Skierniewice
Patan Kamil  - AZS PWSZ Skierniewice
£uczak Krystian  - £KS KM SG £ód¼
Hasiak Konstanty - £KS KM SG £ód¼
Stêpieñ Bartosz - £KS KM SG £ód¼
Kociszewski Przemys³aw - PKK”99 Pabianice  2004
Kozyra Marek - SKS Start £ód¼
Sowa Dominik - SKS Start £ód¼
Banaszczak Krystian - Esbank Junak Radomsko
Dro¶ Piotr - Esbank Junak Radomsko
   

 ¦wiêtokrzyskie to ostania kadra w pierwszej grupie. Ta kadra nigdy nie awansowa³a do Fina³ów OOM, Jak siê nie mylê to nigdy nie wygrali meczu w ramach OOM, ba nawet by³y Olimpiady w których ¶wiêtokrzyskie nie bra³o udzia³u lub grali m³odszym rocznikiem. Na szczê¶cie w tym roku Kielce wystawi³y m³odzików do rozgrywek ligowych i liczymy na przyjazd solidnej dru¿yny znowym trenerem £ukaszem Dolskim do Szczyrku. Wszyscy zawodnicy s± z jednego klubu MKK MDK Kielce

1.Bródka Jakub   
2.Lesisz Oskar  2004
3.Smardzewski Fili 2004
4.Suchenia Ja2004
5.Barchan Dominik   
6.Bryk Kacpe 2004
7.Grad Filip   
8.Mazur Aleksander   
9.Kania Dominik   
10.Wo³owiec Jakub   
11.Kaczmarczyk Miko³aj   
12.Trela Pawe³   
Grupa B


 ¦l±skie - w tej edycji ,,Silesia,, bêdzie broniæ tytu³u Mistrzowskiego OOM sprzed roku. Na turnieju w Krakowie ch³opcy trenerów m³odego pokolenia Jakuba Krakowczyka i Wojciecha Jagie³ki pokazali siê z bardzo dobrej strony. W zespole jest  ,,chemia,, to bardzo wa¿ne. Trener Jakub Krakowczyk po turnieju w Krakowie zmieni³ sk³ad. Do kadry doszli Merda i Pastuszka którzy nie mogli zagraæ w Krakowie gdy¿ byli na turnieju EYBL z swoim klubem ¯AK ¯ory. W turnieju tym znakomicie wypad³ Pastuszka rok m³odszy zawodnik w elitarnych rozgrywkach Ligi Europejskiej zdobywa 79 pkt. i otrzymuje wyró¿nienie MVP dru¿yny BRAWO. Kadra  ¦l±ska  w tym roku wygl±da bardzo interesuj±co: obwód: Pastuszka, Dziekañski i Klimonotowicz pod Koszem Michalski i Paduch (Z³oto OOM rok temu kadra Polski rocz 2002). Nie ukrywam w takim sk³adzie ch³opcy z Górnego ¦l±ska powinni powalczyæ o medal w Polsce ! Jeszcze jedno w Kadrze wystêpuje Miko³aj Klimontowicz (MVP turnieju w Krakowie) to aktualnie zawodnik KS AZS Katowice, ostatnio wspomina³em ¿e Miko³aj gra w KK Zadar Chorwacja. Na dzieñ dzisiejszy Miko³aj nie jest zg³oszony do rozgrywek w Lidze Chorwackiej a w klubie gra go¶cinnie (tata pracuje w Chorwacji). Kadra ¦l±ska z³o¿ona jest z graczy sze¶ciu czo³owych zespo³ów na ¦l±sku: MOSM Bytom, MKKS Rybnik, MKS Dabrowa Górnicza, ¯AK ¯ory, MOSM Tychy iGTK Gliwice. Wszyscy zawodnicy z rocznika 2003

1 Dziekañski Olek  MOSM Bytom 
2 Michalski Maciej MOSM Bytom
3 Suwa³a Oskar MOSM Bytom
4 Paduch Przemek  MKS D±browa G.
5 Szarzycki Jakub  MKS D±browa G.
6 Kowalczyk Kacper MKKS Rybnik
7 Lewandowski Igor MKKS Rybnik
8 Klimontowicz Miko³aj  MOSM Tychy
9 Jakacki Ignacy MOSM Tychy
10 Pastuszka Dominik - ¯AK ¯ory
11 Merda Jakub - ¯AK ¯ory
12 Podulka Micha³  GTK Gliwice

 Podkarpackie – trenerem zespo³u jest pan Wojciech Jurkiewicz z Przeworska. Pan Jurkiewicz drugi rok z rzêdu prowadzi kadrê w OOM. Rok temu awansowa³ do Fina³u wygrywaj±c 3 punktami z £ódzkim. Kadrê podkarpacia mia³em okazje ogl±daæ na turnieju w Przeworsku (turniej dla rocznika 2002) za ciekawie to nie wygl±da³o ale grali przeciwko rok starszym zawodnikom, kilku ch³opaków by³o tak¿e na turnieju w Lwowie. Kadra sk³ada siê z graczy 6 klubów: Stalowa Wola, Przeworsk, Przemy¶l, £añcut, Rzeszów i Tarnobrzeg. Liga Podkarpacka liczy 4 dru¿yny z czego 2 s± z rocznika 2004. Awans tego zespo³u do Fina³u OOM bêdzie sporym sukcesem, a nie jest to wykluczone

1.Jurkiewicz Szymon MOSIR PRZEWORSK
2.S³owik Kacper MOSIR PRZEWORSK 2004
3.Tarnawski Klaudiusz MUKS NIED¬WIADKI PRZEMY¦L 2004
4.Puchalski Maciej MUKS NIED¬WIADKI PRZEMY¦L  2004
5.Sowa Kacper PTG SOKÓ£ £AÑCUT
6.Janiec Aleksy  SIARKA TARNOBRZEG
7.Magda B³a¿ej SIARKA TARNOBRZEG
8.Barnu¶ Kamil Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA
9.¯urawicz Marceli Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA
10.Podracki Tymoteusz KU AZS Politechniki Rzeszowskiej
11.Turosz Dawid Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA
12.Kopyto Miko³aj Ku¼nia Koszykówki STALOWA WOLA


 Lubelskie –Kadrê prowadz± trenerzy Ireneusz Cieæko i Bart³omiej Pietrzak. Tylko raz Kadrze województwa lubelskiego  uda³o siê awansowaæ do fina³ów OOM (rocz.2001) Rok temu te¿ byli bardzo blisko awansu (pamiêtny przegrany mecz z Ma³opolsk±, zwyciêstwo by³o na wyci±gniêcie rêki). Kadra oparta jest na zawodnikach z Lublina i Bia³ej Podlaskiej - mieszany rocznik 2003/2004. Ch³opcy z lubelskiego brali udzia³ w turnieju w Miêdzynarodowym turnieju ¯yrardowie (turniej dla rocznika 2003) wygrywaj±c go ! Trudno mi pisaæ o sile indywidualnej zawodników bo za bardzo ich nie znam

1  Borysiuk  £ukasz  2004  MKS Start SA Lublin
2  G³±b  Micha³  2004  MKS Start SA Lublin
3  Grzesiak  Micha³  2004  MKS Start SA Lublin
4  Kot  Dawid  MKS Start SA Lublin
5  ¦witacz  Kacper  MKS Start SA Lublin
6  Nikoniuk  Sebastian  BSK Kadet Bia³a Podlaska
7  Rosiak  Przemys³aw  BSK Kadet Bia³a Podlaska
8  ¦widerski  Kacper  BSK Kadet Bia³a Podlaska
9  Kulupa  Jakub  BSK Kadet Bia³a Podlaska
10  Kossowski  Pawe³  BSK Kadet Bia³a Podlaska
11  Futrzyñski  Stanis³aw  UKS Pi±tka Lublin 
12  Wachowicz  Jan  2004  UKS Pi±tka Lublin
13  Magdziak  Szymon  UKS Bia³o-Czarni Kra¶nik
14  Zych  Bart³omiej  MKS Basket przy LO ONZ Bi³goraj


 Opolskie – Rok  temu w Szczyrku byli sk³adem 2003 wiêkszo¶æ zespo³u stanowili ch³opcy z Brzegu razem z trenerem. Piomar Brzeg praktycznie siê rozpad³ (7 zawodników przesz³o do WKK) Teraz Kadrê rocznika 2003 prowadzi trener Bartosz Trytek. Z kim przyjedzie na turniej do Szczyrku zobaczymy w czwartek. W opolskim s± cztery dru¿yny które jeszcze nie graj±. W tym sezonie nie bêd± grac w strefie ¶l±sko-opolskiej

Adamów Kamil
Fielestak Cyprian
Juras Kacper
Mazur £ukasz          
Mól Szymon         
Polek Tymoteusz  2004
Powro¼nik Wojciech
Rybicki Tobiasz
Stach Szymon
Stefan Bartosz
Trytek Jakub  2004Zwyciêscy grupy A i B zagwarantuj± sobie awans do fina³ów OOM. W niedziele zagraj± tylko mecz o pierwsze miejsce Regionu Pó³noc. Miejsca 2-3 w grupie A i B zagraj± miêdzy sob± o awans 2-3 i 3-2
Zespo³y które zajm± ostanie miejsca w grupie nie bêd± ju¿ mia³y szans na awans, a w niedziele zagraj± o VII miejsce w pó³fina³ach. W Szczyrku nie zobaczymy zawodników z Medalistów Fina³ów Energa Basket Cup..Ostrów Wielkopolski, E³k i Ochota graj± w Cz³uchowie Region Pó³noc. Dochodz± mnie glosy od trenerów o kontuzjach, niestety to jest nieuniknione. Kadr maja to do siebie ¿e powinno byæ z czego wybraæ zmienników

Niech awansuj± lepsi do zobaczenia w Szczyrku


Miejsce zawodów: Hala Sportowa COS w Szczyrku, ul. Pla¿owa 8
Zakwaterowanie i wy¿ywienie: COS Szczyrk, ul. Pla¿owa 8
Organizator nie przewiduje relacji vide-live
Bêd± statystyki live